Usługa zorganizowania i przeprowadzenia 74 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych składających...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia 74 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych składających się z kursów zawodowych, szkoleń kompetencyjnych w zakresie aktywizacji zawodowej dla OISW w Opolu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-01-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyOkręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-12
 • Numer ogłoszenia660930-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 660930-N-2018 z dnia 2018-12-12 r.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu: Usługa zorganizowania i przeprowadzenia 74 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych składających się z kursów zawodowych, szkoleń kompetencyjnych w zakresie aktywizacji zawodowej dla OISW w Opolu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
POWR.02.07.00-00-0001/15-00
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
30%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, krajowy numer identyfikacyjny 53115620200000, ul. Sądowa  2 , 45-033   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 539 761, e-mail tomasz.iwaniuk@sw.gov.pl, faks 774 544 439.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.zp.sw.gov.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - Więziennictwo
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://miniPortal.uzp.gov.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa zorganizowania i przeprowadzenia 74 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych składających się z kursów zawodowych, szkoleń kompetencyjnych w zakresie aktywizacji zawodowej dla OISW w Opolu
Numer referencyjny: OI/P-POWER.2230.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zorganizowania i przeprowadzenia przez Wykonawcę 74 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych podległychOkręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu: w Areszcie Śledczym w Opolu, Zakładzie Karnymw Brzegu,Zakładzie Karnym w Głubczycach, Zakładzie Karnym w Kluczborku, Zakładzie Karnym w Nysie,Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim, Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich i Zakładzie Karnym Nr2 w Strzelcach Opolskich.

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80530000-8
80562000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje dla wszystkich części zamówienia udzielenie zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego w danej części zamówienia. Szczegóły dotyczące wznowień zawarto w SIWZ w pkt. 5.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-12
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Kompetencje i uprawnienia do prowadzonej działalności zawodowej umożliwiającej kształcenie ustawiczne wformie pozaszkolnej w zakresie realizacji kursów z par.3 pkt.5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 18.8.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych /Dz.U. z 2017 r. poz. 1632 zpóźn. zm./. (tzn. Wykonawca, zgodnie z par. 2 pkt. 4-5 w zw. z par. 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.8.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych /Dz.U. z 2017 r. poz. 1632 z późn. zm./ może być placówką kształcenia ustawicznego, lub placówką kształcenia praktycznego, lub ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe. Podmioty te mogą być publiczne lub niepubliczne). Wobec powyższego, jeśli wykonawca działając jako placówka kształcenia ustawicznego, lub jako placówka kształcenia praktycznego, lub jako ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego: 1) jest publiczną placówką założoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, to wykaże, że posiada ważne zezwolenie, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 14.12.2016 roku Prawo oświatowe, wydane w formie decyzji administracyjnej, o której mowa w par. 6 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 18.8.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej. 2) jest niepubliczną placówką założoną przez osobę prawną lub osobę fizyczną, to wykaże, że posiada aktualny wpis do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 18.8.2017 roku Prawo oświatowe /Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm./
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności technicznej lub zawodowej. - Wykonawca, lub inny podmiot na którego zdolności powołuje się Wykonawca zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, wykaże, że dysponuje odpowiednim doświadczeniem niezbędnym do realizacji części zamówienia, tj. Wykonawca w okresie ostatnich3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres składania ofert jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku będącego w realizacji świadczenia okresowego – dotychczas wykonał: co najmniej 2 usługi na podstawie odrębnych stosunków zobowiązaniowych (tj. na podstawie odrębnych umów) z których każda zobowiązywała do wykonania w ciągu 1 miesiąca minimum 2 szkoleń z których każde przeszkoliło po minimum10 osób, a wymiar godzinowy każdego szkolenia wynosił po minimum 50 godzin lekcyjnych (każda godzina lekcyjna po minimum 45 minut) Lub co najmniej 1 usługę na podstawie umowy, która zobowiązywała do wykonania w ciągu 3 miesięcy minimum 6 szkoleń z których każde przeszkoliło po minimum 10 osób, a wymiar godzinowy każdego szkolenia wynosił po minimum 50 godzin lekcyjnych (każda godzina lekcyjna po minimum 45 minut).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wymagane oświadczenia i żądane dokumenty od Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: (a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (b) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz.U. 2016 r. poz.1126 z późń. zm.); (c) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.1pkt.22 ustawy Prawo zamówień publicznych: oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; (d) odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; (e) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to: (1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. „a”, wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); (2) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. „d”, wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji i nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); (f)jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.a-d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W tej sytuacji terminy o których mowa w pkt.e stosuje się odpowiednio; (g) wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. a, składa dokument, o którym mowa w pkt. e tiret 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dla potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, z pkt. III.1.1 Zgodnie z § 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz.U. 2016.1126), Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) w sytuacji o której mowa w pkt. 8.2 lit.a SIWZ, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył zezwolenie o którym mowa w art. 88 ust.4 pkt.1 ustawy z dnia 14.12.2016 roku Prawo oświatowe, wydane w postaci decyzji administracyjnej, o której mowa w par.6 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej, w formie oryginału lub kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem na zasadach jak w pkt.11.6 SIWZ); b) w sytuacji, o której mowa w pkt. 8.2 lit.b SIWZ, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył zaświadczenia o wpisie do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust.1 ustawy z dnia 18.08.2017 roku Prawo oświatowe /Dz.U. z 2017r poz.59 z późn. zm./. Dla potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu z pkt. III.1.3: Zamawiający żąda następujących dokumentów: a). dla potwierdzenia spełniania wymogu z pkt.8.3 lit. a SIWZ wykonawca złoży wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz, o którym mowa winien posiadać dane uwzględnione w załączniku nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
część I - Wadium - 4 201,00 PLN. cześć II - Wadium - 4 201,00 PLN. część III - Wadium - 4 201,00 PLN. część IV - Wadium - 5 776,00 PLN. część V - Wadium - 5 251,00 PLN. część VI - Wadium - 5 776,00 PLN. część VII - Wadium - 5 251,00 PLN. część VIII - Wadium - 4 201,00 PLN.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
1). Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej (w formacie: *.doc; *docx; *.pdf); 2) Ofertę składa się przez miniPortal (https://miniPortal.uzp.gov.pl); 3). Dołączone do oferty dokumenty, o których mowa w pkt.18.4 SIWZ, wraz z plikami stanowiącymi ofertę oraz ewentualną tajemnicę przedsiębiorstwa (pkt.18.7 lit.c SIWZ) należy skompresować do jednego pliku archiwum(ZIP); 4). Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), a w szczególności w pkt.18 SIWZ, w pkt.15.2-15.3 SIWZ i w pkt.V.2 załącznika nr 16 do SIWZ.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
termin płatności 13,50
marginalizacja 13,50
termindostarczenia dokumentów powykonawczych 13,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zamieszczone w załączniku nr 2 do SIWZ, na stronie zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-03-08 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I). Informacje o procedurze otwarcia ofert: 1). Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego; 2). Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert; 3). Szczegółowy opis otwarcia ofert wskazany jest w pkt. 21 SIWZ. II). Informacja w/s przekazania obowiązkowego ogłoszenia o zamówieniu: 1). W dniu 06.12.2018 roku nastąpiło przekazanie obowiązkowego ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 2). W dniu 10.12.2018 roku nastąpiło przekazanie sprostowania obowiązkowego ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Brzegu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zakład Karny w Brzegu, ul. Bolesława Chrobrego 29, 49-300 Brzeg, POLSKA Oddział Zewnętrzny w Grodkowie Zakładu Karnego w Brzegu, ul. Sienkiewicza 23, 49-200 Grodków, POLSKA II. Opis zamówienia: Cykl 1. Brukarz połączony z aktywizacją zawodową - 130 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 2. Malarz-tapeciarz połączony z aktywizacją zawodową - 126 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 3. Malarz-tapeciarz połączony z aktywizacją zawodową - 126 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 4. Malarz-tapeciarz połączony z aktywizacją zawodową - 126 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 5. Spawacz metodą MIG połączony z aktywizacją zawodową - 183 godzin, liczba uczestników 12osadzonych - mężczyzn; Cykl 6. Spawacz metodą MIG połączony z aktywizacją zawodową - 183 godzin, liczba uczestników 12osadzonych - mężczyzn; Cykl 7. Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową - 115 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn; Cykl 8. Elektryk z uprawnieniami E do 1 Kv połączony z aktywizacją zawodową - 136 godzin, liczba uczestników12 osadzonych - mężczyzn;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8, 80562000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
termin płatności 13,50
marginalizacja 13,50
termindostarczenia dokumentów powykonawczych 13,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych osadzonych odbywających karępozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Głubczycach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zakład Karny w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 3, 48-100 Głubczyce, POLSKA II. Opis zamówienia: Cykl 1. Technolog wykończenia wnętrz połączony z aktywizacją zawodową - 120 godzin, liczba uczestników 12osadzonych - mężczyzn; Cykl 2. Technolog wykończenia wnętrz połączony z aktywizacją zawodową - 120 godzin, liczba uczestników 12osadzonych - mężczyzn; Cykl 3. Technolog wykończenia wnętrz połączony z aktywizacją zawodową - 120 godzin, liczba uczestników 12osadzonych - mężczyzn; Cykl 4. Brukarz połączony z aktywizacją zawodową - 120 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 5. Brukarz połączony z aktywizacją zawodową - 120 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 6. Brukarz połączony z aktywizacją zawodową - 120 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn Cykl 7. Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową - 105 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn Cykl 8. Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową - 105 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80562000-1, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
termin płatności 13,50
marginalizacja 13,50
termindostarczenia dokumentów powykonawczych 13,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych osadzonych odbywających karępozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Kluczborku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zakład Karny w Kluczborku, ul. Katowicka 4, 46-200 Kluczbork, POLSKA II. Opis zamówienia: Cykl 1. Konserwator powierzchni płaskich połączony z aktywizacją zawodową - 100 godzin, liczba uczestników12 osadzonych - mężczyzn; Cykl 2. Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową - 115 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn; Cykl 3. Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową - 115 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn;; Cykl 4. Brukarz połączony z aktywizacją zawodową - 110 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 5. Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym połączony z aktywizacją zawodową - 100 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn; Cykl 6. Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym połączony z aktywizacją zawodową - 100 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn; Cykl 7. Technolog wykończenia wnętrz połączony z aktywizacją zawodową - 120 godzin, liczba uczestników 12osadzonych - mężczyzn Cykl 8.Tapicer połączony z aktywizacją zawodową - 120 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8, 80562000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
termin płatności 13,50
marginalizacja 13,50
termin dostarczenia dokumentów powykonawczych 13,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych osadzonych odbywających karępozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Nysie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zakład Karny w Nysie, ul. Kościuszki 4a, 48-300 Nysa, POLSKA II. Opis zamówienia: Cykl 1. Spawacz aluminium metodą TIG (141) połączony z aktywizacją zawodową - 141 godzin, liczbauczestników 12 osadzonych - mężczyzn; Cykl 2. Spawacz aluminium metodą TIG (141) połączony z aktywizacją zawodową - 141 godzin, liczbauczestników 12 osadzonych - mężczyzn; Cykl 3. Brukarz połączony z aktywizacją zawodową - 134 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 4. Brukarz połączony z aktywizacją zawodową - 134 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 5. Malarz połączony z aktywizacją zawodową - 134 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 6. Malarz połączony z aktywizacją zawodową - 134 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 7. Monter izolacji cieplnej połączony z aktywizacją zawodową - 134 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn Cykl 8. Monter izolacji cieplnej połączony z aktywizacją zawodową - 134 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn Cykl 9. Monter izolacji cieplnej połączony z aktywizacją zawodową - 134 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn Cykl 10. Technolog wykończenia wnętrz połączony z aktywizacją zawodową - 134 godzin, liczba uczestników12 osadzonych - mężczyzn Cykl 11 Technolog wykończenia wnętrz połączony z aktywizacją zawodową - 134 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8, 80562000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
termin płatności 13,50
marginalizacja 13,50
termin dostarczenia dokumentów powykonawczych 13,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych osadzonych odbywających karępozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zakład Karny w Sierakowie Śląskim, ul. Cegielniana 13, 42-793 Ciasna, POLSKA II. Opis zamówienia: Cykl 1. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych połączony z aktywizacją zawodową -110 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn; Cykl 2. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych połączony z aktywizacją zawodową -110 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn; Cykl 3. Malarz wykończeniowy połączony z aktywizacją zawodową - 110 godzin, liczba uczestników 12osadzonych - mężczyzn; Cykl 4. Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową - 110 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn; Cykl 5. Brukarz połączony z aktywizacją zawodową - 110 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 6. Brukarz połączony z aktywizacją zawodową - 110 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 7. Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym j połączony z aktywizacją zawodową - 100godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn Cykl 8. Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym j połączony z aktywizacją zawodową - 100godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn Cykl 9. Elektryk z uprawnieniami E do 1 kV połączony z aktywizacją zawodową - 110 godzin, liczba uczestników12 osadzonych - mężczyzn Cykl 10. Elektryk z uprawnieniami E do 1 kV połączony z aktywizacją zawodową - 110 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8, 80562000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
termin płatności 13,50
marginalizacja 13,50
termin dostarczenia dokumentów powykonawczych 13,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych osadzonych odbywających karępozbawienia wolności w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zakład Karny nr 1 Strzelcach Opolskich, ul. Karola Miarki 1, 47-100 Strzelce Opolskie, POLSKA II. Opis zamówienia: Cykl 1. Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych niepełnosprawnych połączony z aktywizacjązawodową - 115 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn; Cykl 2. Ogrodnik połączony z aktywizacją zawodową - 115godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 3. Ogrodnik połączony z aktywizacją zawodową - 115godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 4. Spawacz metodą TIG 141 połączony z aktywizacją zawodową - 133 godzin, liczba uczestników 12osadzonych - mężczyzn; Cykl 5. Spawacz metodą TIG 141 połączony z aktywizacją zawodową - 133 godzin, liczba uczestników 12osadzonych - mężczyzn; Cykl 6. Malarz-szpachlarz połączony z aktywizacją zawodową - 115 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 7. Malarz-szpachlarz połączony z aktywizacją zawodową - 115 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 8. Płytkarz-posadzkarz połączony z aktywizacją zawodową - 115 godzin, liczba uczestników 12osadzonych - mężczyzn Cykl 9. Płytkarz-posadzkarz połączony z aktywizacją zawodową - 115 godzin, liczba uczestników 12osadzonych - mężczyzn Cykl 10. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych połączony z aktywizacją zawodową - 97 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn Cykl 11. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych połączony z aktywizacją zawodową - 97 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8, 80562000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
termin płatności 13,50
marginalizacja 13,50
termin dostarczenia dokumentów powykonawczych 13,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych osadzonych odbywających karępozbawienia wolności w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zakład Karny nr 2 Strzelcach Opolskich, ul. Klonowa 3, 47-100 Strzelce Opolskie, POLSKA II. Opis zamówienia: Cykl 1. Malarz połączony z aktywizacją zawodową - 100 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 2. Malarz połączony z aktywizacją zawodową - 100 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 3. Płytkarz-posadzkarz połączony z aktywizacją zawodową - 100 godzin, liczba uczestników 12osadzonych - mężczyzn; Cykl 4. Płytkarz-posadzkarz połączony z aktywizacją zawodową - 100 godzin, liczba uczestników 12osadzonych - mężczyzn; Cykl 5. Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową - 90 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn; Cykl 6. Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową - 90 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn; Cykl 7. Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej połączony z aktywizacją zawodową - 90 godzin,liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn; Cykl 8. Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej połączony z aktywizacją zawodową - 90 godzin,liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn; Cykl 9. Monter instalacji elektrycznej z uprawnieniami do 1 kV połączony z aktywizacją zawodową - 80 godzin,liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn Cykl 10. Monter instalacji elektrycznej z uprawnieniami do 1 kV połączony z aktywizacją zawodową - 80 godzin,liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn osadzonych -mężczyzn
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8, 80562000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
termin płatności 13,50
marginalizacja 13,50
termin dostarczenia dokumentów powykonawczych 13,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych osadzonych odbywających karępozbawienia wolności w Areszcie Śledczym Opolu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Areszt Śledczy w Opolu, ul. Sądowa 4, 45-033 Opole, POLSKA; Oddział Zewnętrzny w Turawie Aresztu Śledczego, ul. Spacerowa 14, 46-045 Turawa, POLSKA Oddział Zewnętrzny Opole Aresztu Śledczego w Opolu, ul. Partyzancka 72, POLSKA II. Opis zamówienia: Cykl 1. Kurs komputerowy z obsługa programu magazynowego połączony z aktywizacją zawodową - 140godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn; Cykl 2. Technolog wykończenia wnętrz połączony z aktywizacją zawodową - 124 godzin, liczba uczestników 12osadzonych - mężczyzn; Cykl 3. Brukarz połączony z aktywizacją zawodową - 156 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych -mężczyzn; Cykl 4. Konserwator powierzchni płaskich połączony z aktywizacją zawodową - 126 godzin, liczba uczestników12 osadzonych - mężczyzn; Cykl 5. Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową - 120 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn; Cykl 6. Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową - 120 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych - mężczyzn; Cykl 7. Malarz połączony z aktywizacją zawodową - 184 godziny, liczba uczestników 12 osadzonych - kobiet; Cykl 8. Ogrodnik połączony z aktywizacją zawodową - 192 godziny, liczba uczestników 12 osadzonych - kobiet;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8, 80562000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
termin płatności 13,50
marginalizacja 13,50
termin dostarczenia dokumentów powykonawczych 13,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy - opolskie
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. D po C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewóz osób. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI