USŁUGA SZKOLENIOWA W ZAKRESIE PROWADZENIA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ŻOŁNIERZY...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
USŁUGA SZKOLENIOWA W ZAKRESIE PROWADZENIA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH WEDŁUG STANAG ORAZ KURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-01-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-02
 • Numer ogłoszenia500148-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 500148-N-2019 z dnia 2019-01-02 r.

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie: USŁUGA SZKOLENIOWA W ZAKRESIE PROWADZENIA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH WEDŁUG STANAG ORAZ KURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32098789500000, ul. Narutowicza  10A , 70-231   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 261 45 48 38, , e-mail 15wogszczecin.przetargi@wp.mil.pl, , faks 261 45 23 98.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Wojskowa jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.mon.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA SZKOLENIOWA W ZAKRESIE PROWADZENIA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH WEDŁUG STANAG ORAZ KURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Numer referencyjny: 01-ZP-01-19-2
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie prowadzenia kursów języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych zgodnie z STANAG 6001 oraz na podstawie „Ramowego i szczegółowego programu nauczana języka angielskiego w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RZS, poziom podstawowy SPJ 1111 WG STANAG 6001)” sygn. Dow. Gen. wew. 45/2016 oraz „Ramowego i szczegółowego programu nauczania języka angielskiego w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ – poziom średniozaawansowany (SPJ 2222 WG STANAG 6001) sygn. Dow. Gen. Wewn. 63/2016, oraz przeprowadzenie szkolenia podstawowego w zakresie języka francuskiego dla żołnierzy zawodowych ( zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2 ). Wykonawca może wyznaczać lektorów do szkolenia zamiennie w poszczególnych grupach jeśli nie koliduje to z czasem realizacji danego szkolenia w semestrze pierwszym i drugim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 11 do niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 80580000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-02-04

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający rezygnuje z opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający rezygnuje z opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części 1 postępowania  Wykażą, że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również, że wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 umowę na prowadzenie kursów języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych zgodnie z STANAG 6001 na kwotę co najmniej 100 000 zł. Dla części 2 Zamawiający rezygnuje z opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w 7 SIWZ. Dla części 1 postępowania  Wykażą, że dysponują lub będą dysponować 14 osobami, wskazanymi w „Wykazie osób” stanowiącym załącznik nr 2, 2a, 2b, dla części 1 do SIWZ) do prowadzenia zajęć, posiadającymi wymagane kwalifikacje tj: wykształcenie wyższe potwierdzające posiadanie jednego z następujących tytułów: - magister filologii angielskiej, - magister lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego, - licencjat filologii angielskiej;  posiadają co najmniej 2 letnią praktykę w wykonywaniu zawodu;  posiadają doświadczenie minimum 2 semestry w nauczaniu na kursach prowadzonych stosownie do wymogów STANAG 6001 w jednostkach lub w instytucjach MON. Wykonawca może wyznaczać lektorów do szkolenia zamiennie w poszczególnych grupach jeśli nie koliduje to z czasem realizacji danego szkolenia w semestrze pierwszym i drugim. Dla części 2 postępowania  Wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą wskazaną w „Wykazie osób” stanowiącym załącznik nr 2 c dla części 2 do SIWZ) do prowadzenia zajęć, posiadającymi wymagane kwalifikacje tj: wykształcenie wyższe potwierdzające posiadanie tytułu: - magister filologii francuskiej, oraz posiadają co najmniej 2 letnią praktykę w wykonywaniu zawodu. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.7.1. SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonego w pkt 6.2 lit. a specyfikacji; b) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, (załącznik nr 9 do SIWZ), c) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. ( załącznik nr 7 do SIWZ) d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 10 do SIWZ);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług według załącznika nr 3, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowody (poświadczenia) dotyczące nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. na potwierdzenie warunku określonego w pkt.5.1 lit. c ( tiret 1) SIWZ Wykonawca, który przedstawia w wykazie usługi wykonane na rzecz Zamawiającego zwolniony jest z załączania dowodów potwierdzających, że zostały wykonane w sposób należyty. W przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać wymaganych dowodów (poświadczeń), przedstawia oświadczenie potwierdzające, że usługi zostały wykonane w sposób należyty. b) wykaz osób według załączników nr 2, 2a, 2b, 2c (odrębnych dla każdej jednostki- części postępowania) , w której będą prowadzone szkolenia) na potwierdzenie warunku określonego w pkt.5.1 lit. c ( tiret 2) SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - na załącznikach nr 2, 2a, 2b, 2c do SIWZ .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) posiadają kompetencję lub uprawnieninia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający rezygnuje z opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ. b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający rezygnuje z opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ. c) posiadają zdolność techniczną i zawodową Dla części 1 postępowania  Wykażą, że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również, że wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 umowę na prowadzenie kursów języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych zgodnie z STANAG 6001 na kwotę co najmniej 100 000 zł. Dla części 2 Zamawiający rezygnuje z opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w 7 SIWZ. Dla części 1 postępowania  Wykażą, że dysponują lub będą dysponować 14 osobami, wskazanymi w „Wykazie osób” stanowiącym załącznik nr 2, 2a, 2b, dla części 1 do SIWZ) do prowadzenia zajęć, posiadającymi wymagane kwalifikacje tj: wykształcenie wyższe potwierdzające posiadanie jednego z następujących tytułów: - magister filologii angielskiej, - magister lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego, - licencjat filologii angielskiej;  posiadają co najmniej 2 letnią praktykę w wykonywaniu zawodu;  posiadają doświadczenie minimum 2 semestry w nauczaniu na kursach prowadzonych stosownie do wymogów STANAG 6001 w jednostkach lub w instytucjach MON. Wykonawca może wyznaczać lektorów do szkolenia zamiennie w poszczególnych grupach jeśli nie koliduje to z czasem realizacji danego szkolenia w semestrze pierwszym i drugim. Dla części 2 postępowania  Wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą wskazaną w „Wykazie osób” stanowiącym załącznik nr 2 c dla części 2 do SIWZ) do prowadzenia zajęć, posiadającymi wymagane kwalifikacje tj: wykształcenie wyższe potwierdzające posiadanie tytułu: - magister filologii francuskiej, oraz posiadają co najmniej 2 letnią praktykę w wykonywaniu zawodu. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.7.1. SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł- dla części 1 postępowania . Dla części 2 postępowania wadium nie jest wymagane. 9.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jedn. tekst Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275 z późn. zm.). 9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego prowadzony przez: NBP O/Szczecin o numerze rachunku: 94 1010 1599 0024 2413 9120 2000 - z dopiskiem „wadium w postępowaniu 01-ZP-01-19-2. 9.5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin zaksięgowania środków na rachunku zamawiającego. 9.6. Wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 9.2 ppkt. 2-5 powinno mieć bezwarunkowy charakter i być płatne na pierwsze wezwanie zamawiającego, w sytuacji, gdy wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 lub informacji, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.7. W przypadku wadium wnoszonego w pozostałych niepieniężnych formach, należy oryginał dokumentu złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie z dopiskiem „WADIUM”. 9.8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem pkt 9.5.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 44,00
cena 60,00
kwalifikacje 28,00
kwalifikacje 20,00
doświadczenie 28,00
doświadczenie 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w stosunku do oferty w następującym przypadku:  zmiany przepisów związanych z przedmiotem zamówienia oraz realizacji innych zadań szkoleniowych związanych z obronnością kraju, zwalczaniem klęsk żywiołowych, które nastąpiły po dniu zawarcia umowy,  zmiany osoby przewidzianej w ofercie Wykonawcy do prowadzenia szkolenia. Niniejsza zmiana jest możliwa w przypadku, gdy osoba zmieniająca będzie spełniała wymogi określone w warunku dotyczącym dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - pkt 5.1 lit.c SIWZ w stopniu równym bądź wyższym od osoby zmienianej. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W przypadku wystąpienia sytuacji powodujących konieczność wprowadzenia takich zmian, zostaną one wprowadzone do umowy aneksem na warunkach uzgodnionych przez strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługi szkoleniowe w zakresie przeprowadzenia kursów języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych wg STANAG.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie prowadzenia kursów języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych zgodnie z STANAG 6001 oraz na podstawie „Ramowego i szczegółowego programu nauczana języka angielskiego w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RZS, poziom podstawowy SPJ 1111 WG STANAG 6001)” sygn. Dow. Gen. wew. 45/2016 oraz „Ramowego i szczegółowego programu nauczania języka angielskiego w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ – poziom średniozaawansowany (SPJ 2222 WG STANAG 6001) sygn. Dow. Gen. Wewn. 63/2016, oraz przeprowadzenie szkolenia podstawowego w zakresie języka francuskiego dla żołnierzy zawodowych ( zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2 ). Wykonawca może wyznaczać lektorów do szkolenia zamiennie w poszczególnych grupach jeśli nie koliduje to z czasem realizacji danego szkolenia w semestrze pierwszym i drugim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 11 do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80580000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-04
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 44,00
kwalifikacje 28,00
doświadczenie 28,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Usługa szkoleniowa w zakresie przeprowadzenia podstawowego kursu s języka francuskiego dla żołnierzy zawodowych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie prowadzenia kursów języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych zgodnie z STANAG 6001 oraz na podstawie „Ramowego i szczegółowego programu nauczana języka angielskiego w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RZS, poziom podstawowy SPJ 1111 WG STANAG 6001)” sygn. Dow. Gen. wew. 45/2016 oraz „Ramowego i szczegółowego programu nauczania języka angielskiego w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ – poziom średniozaawansowany (SPJ 2222 WG STANAG 6001) sygn. Dow. Gen. Wewn. 63/2016, oraz przeprowadzenie szkolenia podstawowego w zakresie języka francuskiego dla żołnierzy zawodowych ( zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2 ). Wykonawca może wyznaczać lektorów do szkolenia zamiennie w poszczególnych grupach jeśli nie koliduje to z czasem realizacji danego szkolenia w semestrze pierwszym i drugim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 11 do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80580000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-01
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
kwalifikacje 20,00
doświadczenie 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:






NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - Choszczno
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania12-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych: - elektryk, - ogrodnik. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI