USŁUGA SZKOLENIOWA W RAMACH TRZECH CZĘŚĆI: I. „Kurs opiekuna środowiskowego” II. „Kurs...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
USŁUGA SZKOLENIOWA W RAMACH TRZECH CZĘŚĆI: I. „Kurs opiekuna środowiskowego” II. „Kurs spawania metodą MAG-TIG” III. „Kurs stylizacji paznokci”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGniezno
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504051-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504051-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie: USŁUGA SZKOLENIOWA W RAMACH TRZECH CZĘŚĆI: I. „Kurs opiekuna środowiskowego” II. „Kurs spawania metodą MAG-TIG” III. „Kurs stylizacji paznokci”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Aktywne włączenie mieszkańców miasta Gniezna” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, krajowy numer identyfikacyjny 00478451800000, ul. ul. Dworcowa  7 , 62200   Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 426-25-82; 426 30 16, e-mail mops@mops.gniezno.pl, faks 61 426-25-82 wew. 68.
Adres strony internetowej (URL): www.mops.gniezno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mops.gniezno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA SZKOLENIOWA W RAMACH TRZECH CZĘŚĆI: I. „Kurs opiekuna środowiskowego” II. „Kurs spawania metodą MAG-TIG” III. „Kurs stylizacji paznokci”
Numer referencyjny: AG.3410-01/18/EFS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I część - Kurs opiekuna środowiskowego Liczba uczestników szkolenia – minimum 6 a maksymalnie 8 osób. Zamawiający określił minimalną i maksymalną liczbę uczestników szkolenia, na podstawie której Wykonawca może określić wartość zamówienia. Zamawiający gwarantuje skierowanie minimum 6 uczestników z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia grupy do maksymalnie 8 osób. PROGRAM KURSU: 1. Trening umiejętności społecznych - 5 godz. 2. Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka - 15 godz. - BHP - Profilaktyka chorób w opiece środowiskowej - Opieka nad osobą chorą i niepełnosprawną w środowisku domowym 3. Opieka i pielęgnacja człowieka - 30 godz. - Udzielanie pierwszej pomocy - Czynności pielęgnacyjno – higieniczne - Czynności diagnostyczno – usprawniające Liczba godzin łącznie/osobę: 50 godzin zegarowych. Termin realizacji kursu: nie wcześniej niż od 12.02.2018 r. i nie później niż do 30.04.2018 r. Zajęcia muszą odbywać się w godz. 07.00 - 16.00, tj. zaczynać się nie wcześniej niż o godz. 07.00 a kończyć nie później niż o godz. 16.00. Kurs musi być realizowany wg planu nauczania obejmującego nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie na osobę. Miejsce kursu: zajęcia muszą odbywać się na terenie miasta Gniezna. II część - Kurs Spawania metodą MAG-TIG Liczba uczestników szkolenia – minimum 1 osoba a maksymalnie 3 osoby. Zamawiający określił minimalną i maksymalną liczbę uczestników szkolenia, na podstawie której Wykonawca może określić wartość zamówienia. Zamawiający gwarantuje skierowanie minimum 1 uczestnika z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia grupy do maksymalnie 3 osób. PROGRAM KURSU: Zamawiający wymaga, by kurs był realizowany w oparciu o program Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Wymagana liczba godzin łącznie/osobę: 250 godzin zegarowych. Termin realizacji kursu: nie wcześniej niż od 12.02.2018 r. i nie później niż do 30.04.2018 r. Zajęcia muszą odbywać się w godz. 07.00 - 16.00, tj. zaczynać się nie wcześniej niż o godz. 07.00 a kończyć nie później niż o godz. 16.00. Kurs musi być realizowany wg planu nauczania obejmującego nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie na osobę. Miejsce kursu: zajęcia muszą odbywać się na terenie miasta GnieznA. III część - Kurs stylizacji paznokci Liczba uczestników szkolenia – minimum 4 a maksymalnie 6 osób. Zamawiający określił minimalną i maksymalną liczbę uczestników szkolenia, na podstawie której Wykonawca może określić wartość zamówienia. Zamawiający gwarantuje skierowanie minimum 4 uczestników z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia grupy do maksymalnie 6 osób. PROGRAM KURSU: Kurs stylizacji paznokci I stopnia - 40 h zegarowych Organizacja pracy stylisty paznokci, zapoznanie z zasadami higieny, BHP i produktami. Zasady obowiązujące przy pracy z klientem. Budowa paznokcia, choroby skóry i przydatków skóry Manicure • biologiczny • klasyczny • japoński Pedicure • biologiczny • klasyczny • praca na frezarce Metoda akrylowa i żelowa • praca na szablonie i tipsie • utwardzanie naturalnej płytki • budowa perfekcyjnej krzywej "C" • budowa paznokcia french (idealna smile line, formowanie tunelu) • typowe kształty paznokci salonowych – kwadrat, owal, migdał • praca z kamuflażem • nauka podcinania szablonu do różnych typów płytek paznokcia Podstawowe techniki zdobień • aplikacja ozdób • zasady dobierania kolorów Problemy pojawiające się w codziennej pracy stylistki paznokcia • radzenie sobie z płytką problematyczną • modelowanie paznokci szerokich, obgryzionych, z bruzdami Kurs stylizacji paznokci II stopnia - 40 h zegarowych Zaawansowane techniki manicure • manicure SPA • manicure hybrydowy • podstawowe techniki masażu dłoni • zabieg parafinowy • fiberglass Zaawansowane techniki pedicure • pedicure SPA • pedicure hybrydowy • pedicure japoński Zaawansowana technika stylizacji • metoda COMBO Zdobienia zaawansowane • cieniowanie akrylu • malowanie farbami akrylowymi • żel kolorowy w stylizacji paznokci Wymagana liczba godzin łącznie/osobę: 80 godzin zegarowych. Termin realizacji kursu: nie wcześniej niż od 12.02.2018 r. i nie później niż do 30.04.2018 r. Zajęcia muszą odbywać się w godz. 07.00 - 16.00, tj. zaczynać się nie wcześniej niż o godz. 07.00 a kończyć nie później niż o godz. 16.00. Kurs musi być realizowany wg planu nauczania obejmującego nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie na osobę. Miejsce kursu: zajęcia muszą odbywać się na terenie miasta Gniezna.

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80530000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-02-12   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-02-12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli posiada aktualny na dzień złożenia oferty wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający nie stawia żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający stawia następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: Zamawiający wymaga od Wykonawcy w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, doświadczenia w przeprowadzeniu co najmniej dwóch usług w zakresie będącym przedmiotem zamówienia, co udokumentowane zostanie załączonym dokumentem potwierdzającym, że usługa ta została wykonana należycie Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Zamawiający uzna Wykonawcę za niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że podczas realizacji jakiejkolwiek poprzedniej umowy, której przedmiot obejmował wykonanie usługi zgodnej z przedmiotem zamówienia, doszło do rozwiązania albo wypowiedzenia tej umowy albo odstąpienia od takiej umowy, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności niewykonywania przez niego lub niewłaściwego wykonywania zamówienia wskazującego na zamierzone działanie Wykonawcy lub jego rażące niedbalstwo
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- oświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji Wojewódzki Urząd Pracy aktualnego na rok 2018 - Załącznik nr 8 do SIWZ, - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnione j przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA OFERTOWA BRUTTO 70,00
DOŚWIADCZENIE KADRY DYDAKTYCZNEJ 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: "KURS OPIEKUNA ŚRODOWISKOWEGO"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Liczba uczestników szkolenia – minimum 6 a maksymalnie 8 osób. Zamawiający określił minimalną i maksymalną liczbę uczestników szkolenia, na podstawie której Wykonawca może określić wartość zamówienia. Zamawiający gwarantuje skierowanie minimum 6 uczestników z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia grupy do maksymalnie 8 osób. PROGRAM KURSU: 1. Trening umiejętności społecznych - 5 godz. 2. Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka - 15 godz. - BHP - Profilaktyka chorób w opiece środowiskowej - Opieka nad osobą chorą i niepełnosprawną w środowisku domowym 3. Opieka i pielęgnacja człowieka - 30 godz. - Udzielanie pierwszej pomocy - Czynności pielęgnacyjno – higieniczne - Czynności diagnostyczno – usprawniające Liczba godzin łącznie/osobę: 50 godzin zegarowych. Termin realizacji kursu: nie wcześniej niż od 12.02.2018 r. i nie później niż do 30.04.2018 r. Zajęcia muszą odbywać się w godz. 07.00 - 16.00, tj. zaczynać się nie wcześniej niż o godz. 07.00 a kończyć nie później niż o godz. 16.00. Kurs musi być realizowany wg planu nauczania obejmującego nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie na osobę. Miejsce kursu: zajęcia muszą odbywać się na terenie miasta Gniezna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-02-12
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
DOŚWIADCZENIE KADRY DYDAKTYCZNEJ 30,00
CENA OFERTOWA BRUTTO 70,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: "KURS SPAWANIA METODĄ MAG-TIG"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Liczba uczestników szkolenia – minimum 1 osoba a maksymalnie 3 osoby. Zamawiający określił minimalną i maksymalną liczbę uczestników szkolenia, na podstawie której Wykonawca może określić wartość zamówienia. Zamawiający gwarantuje skierowanie minimum 1 uczestnika z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia grupy do maksymalnie 3 osób. PROGRAM KURSU: Zamawiający wymaga, by kurs był realizowany w oparciu o program Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Wymagana liczba godzin łącznie/osobę: 250 godzin zegarowych. Termin realizacji kursu: nie wcześniej niż od 12.02.2018 r. i nie później niż do 30.04.2018 r. Zajęcia muszą odbywać się w godz. 07.00 - 16.00, tj. zaczynać się nie wcześniej niż o godz. 07.00 a kończyć nie później niż o godz. 16.00. Kurs musi być realizowany wg planu nauczania obejmującego nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie na osobę. Miejsce kursu: zajęcia muszą odbywać się na terenie miasta Gniezna
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-02-12
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA OFERTOWA BRUTTO 70,00
DOŚWIADCZENIE KADRY DYDAKTYCZNEJ 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: "KURS STYLIZACJI PAZNOKCI"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Liczba uczestników szkolenia – minimum 4 a maksymalnie 6 osób. Zamawiający określił minimalną i maksymalną liczbę uczestników szkolenia, na podstawie której Wykonawca może określić wartość zamówienia. Zamawiający gwarantuje skierowanie minimum 4 uczestników z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia grupy do maksymalnie 6 osób. PROGRAM KURSU: Kurs stylizacji paznokci I stopnia - 40 h zegarowych Organizacja pracy stylisty paznokci, zapoznanie z zasadami higieny, BHP i produktami. Zasady obowiązujące przy pracy z klientem. Budowa paznokcia, choroby skóry i przydatków skóry Manicure • biologiczny • klasyczny • japoński Pedicure • biologiczny • klasyczny • praca na frezarce Metoda akrylowa i żelowa • praca na szablonie i tipsie • utwardzanie naturalnej płytki • budowa perfekcyjnej krzywej "C" • budowa paznokcia french (idealna smile line, formowanie tunelu) • typowe kształty paznokci salonowych – kwadrat, owal, migdał • praca z kamuflażem • nauka podcinania szablonu do różnych typów płytek paznokcia Podstawowe techniki zdobień • aplikacja ozdób • zasady dobierania kolorów Problemy pojawiające się w codziennej pracy stylistki paznokcia • radzenie sobie z płytką problematyczną • modelowanie paznokci szerokich, obgryzionych, z bruzdami Kurs stylizacji paznokci II stopnia - 40 h zegarowych Zaawansowane techniki manicure • manicure SPA • manicure hybrydowy • podstawowe techniki masażu dłoni • zabieg parafinowy • fiberglass Zaawansowane techniki pedicure • pedicure SPA • pedicure hybrydowy • pedicure japoński Zaawansowana technika stylizacji • metoda COMBO Zdobienia zaawansowane • cieniowanie akrylu • malowanie farbami akrylowymi • żel kolorowy w stylizacji paznokci Wymagana liczba godzin łącznie/osobę: 80 godzin zegarowych. Termin realizacji kursu: nie wcześniej niż od 12.02.2018 r. i nie później niż do 30.04.2018 r. Zajęcia muszą odbywać się w godz. 07.00 - 16.00, tj. zaczynać się nie wcześniej niż o godz. 07.00 a kończyć nie później niż o godz. 16.00. Kurs musi być realizowany wg planu nauczania obejmującego nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie na osobę. Miejsce kursu: zajęcia muszą odbywać się na terenie miasta Gniezna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-02-12
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA OFERTOWA BRUTTO 70,00
DOŚWIADCZENIE KADRY DYDAKTYCZNEJ 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję posadzkarza - Niemcy
 • Lokalizacja zlecenia
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zatrudnię posadzkarza do pracy w Niemczech. Firma budowlana zatrudni pilnie 3 posadzkarzy do wylewek. Praca na dużych obiektach : szkoły, szpitale itd. Wymagane: doświadczenie, własne auto + komunikatywna znajomość języka niemieckiego (minimum u jednej z osób). Oferujemy: stawkę godzinową 11 euro na rękę, bezpłatne zakwaterowanie, ubezpieczenie, możliwość dłuższej współpracy
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI