Usługa przygotowania realizacji zajęć i kursów na potrzeby projektu „Praktyka i kwalifikacje...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa przygotowania realizacji zajęć i kursów na potrzeby projektu „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” współfinansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBarlinek
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2017-10-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro"
 • Data publikacji ogłoszenia2017-10-11
 • Numer ogłoszenia600234-N-2017
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 600234-N-2017 z dnia 2017-10-11 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro": Usługa przygotowania realizacji zajęć i kursów na potrzeby projektu „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” współfinansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
RPZP.08.09.00-IP.02-32-K005/16-00 Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych, Kontrakt Samorządowy - Lider Pojezierzy, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Tytuł Projektu: „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro", krajowy numer identyfikacyjny 18304100000, ul. ul. Szosowa  2 , 74-320   Barlinek, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 957 461 064, , e-mail zspnr1barlinek@wp.pl, , faks 957 461 064.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zspnr1barlinek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.zspnr1barlinek.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zspnr1barlinek.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej
Adres:
Sekretariat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja „Morro” Romockiego w Barlinku. ul. Szosowa 2, 74 – 320 Barlinek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowania realizacji zajęć i kursów na potrzeby projektu „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” współfinansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I: Usługa realizacji zajęć dydaktyczno - przygotowawczych 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć dydaktyczno-przygotowawczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie w ramach projektu „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie”. Celem zadania jest realizacja zajęć dydaktyczno-przygotowawczych zakończonych egzaminem czeladniczym. Zajęcia prowadzone będą w ZSP nr 1 w Barlinku i ZSP Nr 1 w Dębnie 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest przygotować programy zajęć zgodne z podstawą programową dla zawodu "operator obrabiarek skrawających" i standardami wymagań egzaminacyjnych (egzamin czeladniczy) w zawodzie OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH (722307). 3. Program powinien uwzględniać wykorzystanie oprogramowania typu CAD, zastosowania IT oraz nowoczesnych technologii obróbkowych. 4. Program zajęć umożliwi uczestnikom uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu, przystąpienie do egzaminu czeladniczego w zawodzie "operator obrabiarek skrawających" (wykonawca pokrywa kosztu egzaminu czeladniczego i jednego egzaminu poprawkowego), a tym samym zdobycie dodatkowego zawodu. 5. Egzamin przeprowadzi Komisja Egzaminacyjna Izby Rzemieślniczej. W zajęciach uczestniczyć mogą zarówno chłopcy jak i dziewczęta, którzy zostaną wyłonieni w procesie rekrutacji z zachowaniem zasady równości. 6. Termin realizacji: a) dla grup 1, 2, 3 - III i IV kwartał 2017 r. (3 grupy) b) dla grup 4, 5, 6 - I i II kwartał 2018 r. (3 grupy). Zajęcia dla 42 uczestników w 6 grupach (po 7 osób) w podziale na zajęcia praktyczne - 60 jednostek lekcyjnych (po 55 min.). i teoretyczne - 45 jednostek lekcyjnych (po 45 min.).. Razem - 105 jednostek lekcyjnych dla każdej grupy. II Usługa realizacji kursów operatora urządzeń transportu bliskiego – operatora wózków jezdniowych podnośnikowych. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów operatora urządzeń transportu bliskiego – operatora wózków jezdniowych podnośnikowych dla 28 uczestników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku i dla 14 uczestników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie w ramach projektu „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie”. 2. Koszt kursu obejmuje: a) 60 godz. zajęć dla każdej grupy (6 grup po 7 uczestników): b) 45 godzin zajęć teoretycznych po 45 min. dla każdej grupy c) 15 godzin zajęć praktycznych po 60 min. dla każdej grupy d) Zakup i przygotowanie wyżywienia uczestników zajęć (546 zestawów dla 42 uczestników) e) Usługa - Egzamin przeprowadzony przez Komisję Urzędu Dozoru Technicznego - wykonawca pokrywa kosztu egzaminu i jednego egzaminu poprawkowego f) Zakup dla każdego uczestnika: niekopiowanych podręczników (zgodnych z programem kursu), notatnika, długopisu g) Koszty eksploatacji wózka podnośnikowego (zajęcia i egzamin) h) sukcesywny zakup i dostawy 546 zestawów wyżywienia dla uczestników kursu operatora urządzeń transportu bliskiego/operatora wózków jezdniowych podnośnikowych (13 zestawów x 42 uczestników = 546 zestawów) w tym 273 zestawów w 2017 r. i 273 zestawów w 2018 r. 3. Kurs dla każdego z uczestników trwa 60 godzin, w tym 45 godzin zajęć teoretycznych oraz 15 godzin zajęć praktycznych (15 godzin praktycznej jazdy wózkiem widłowym i obsługi wózka wraz z obsługą instalacji gazowej). Przez godzinę zajęć teoretycznych należy rozumieć 45 minut natomiast praktycznych 60 minut. III Usługa realizacji kursów energetycznych SEP 1kV Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów uprawniających do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV dla 42 uczestników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku i dla 14 uczestników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie w ramach projektu „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie”. Kurs ma na celu przygotowanie do egzaminu i uzyskanie uprawnień elektrycznych w wybranym zakresie "E" lub "D", czyli eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV 1. Koszt kursu obejmuje: a) 30 godz. zajęć dla każdej grupy (6 grup po 7 uczestników): b) Zakup i przygotowanie wyżywienia uczestników zajęć (360 zestawów dla 42 uczestników) c) Usługa - Egzamin przeprowadzony przez Komisję Urzędu Regulacji Energetyki - wykonawca pokrywa kosztu egzaminu i jednego egzaminu poprawkowego d) Zakup dla każdego uczestnika: podręczników (zgodnych z programem kursu), notatnika, długopisu e) Sukcesywny zakup i dostawy 360 zestawów wyżywienia dla uczestników kursu energetycznego SEP 1kV (Część 3). (90 zestawów x 42 uczestników = 360 zestawów) w tym 180 zestawów w 2017 r. i 180 zestawów w 2018 r. 2. Kurs dla każdego z uczestników trwa 30 godzin (zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Przez godzinę zajęć teoretycznych należy rozumieć 45 minut natomiast praktycznych 60 minut. 3. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi kurs w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie w terminach wskazanych w harmonogramie dla dwóch grup szkoleniowych (po 18 uczestników). 4. Kurs zostanie zrealizowany zgodnie z programem zaakceptowanym przez UDT, który może ulec zmianie tylko w uzgodnieniu z Zamawiającym. 5. Termin przeprowadzenia szkolenia: 3 grupy – III - IV kwartał 2017 r.; 3 grupy - III - IV kwartał 2018 r..

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55500000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do wykonywania pracy osobiście lub skierowania do pracy osoby wskazanej w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osoby wskazanej w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o tych samych kwalifikacjach zawodowych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nią czynności. Wzór wykazu załączono do SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust.2b Prawa). Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia, nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 5 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5.1. SIWZ; Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) oferta sporządzona według załącznika nr 2 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny być napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 13.3) SIWZ; 2) oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione; 3) dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym, co najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie, 4) zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami; 5) każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione; 6) wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego pełnomocnika; 7) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta; 8) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w jej skład.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 80,00
doświadczenie 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do niniejszej Umowy w przypadku: 1) zmian Zasad finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego lub Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 w zakresie będącym skutkiem wprowadzonych zmian, 2) zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie, w jakim wprowadzone zmiany obowiązują w ramach niniejszej umowy, 3) zmiany terminu lub miejsca realizacji zamówienia, w przypadku, gdy z uwagi na przyczyny niezależne od Wykonawcy nie jest możliwe wykonanie umowy w terminie bądź miejscu określonym w umowie, w przypadkach losowych (w szczególności śmierć, długotrwałą choroba osoby pełniącej wskazaną funkcję), pod warunkiem, iż osoba zastępująca spełnia wymogi określone w SIWZ, a Zamawiający pisemnie wyraził zgodę na zastępstwo. 4) zmiany związane z zaistnieniem siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, klęski żywiołowej innych przyczyn niezależnych od Stron umowy, powodujące konieczność zmiany terminu realizacji umowy, o czas trwania tych przyczyn, 5) zmiany, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 -6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-20, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam szkolenia z SCC dla dozoru w Szczecinie
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania11-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam szkolenia z SCC dla dozoru w Szczecinie. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI