Usługa przeprowadzenia stacjonarnego kursu języka angielskiego poziom I i II w Olsztynie,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa przeprowadzenia stacjonarnego kursu języka angielskiego poziom I i II w Olsztynie, poziom II w Lidzbarku Warmińskim, stacjonarnych kursów języka rosyjskiego poziom I w Lidzbarku Warmińskim, kursu doskonalącego języka angielskiego poziom II w Lidzbarku Warmińskim, stacjonarnego kursu z podstaw znajomości języka serbskiego (serbsko-chorwackiego) i albańskiego w Lidzbarku Warmińskim
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-01-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-05
 • Numer ogłoszenia501501-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 501501-N-2018 z dnia 2018-01-05 r.

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie: Usługa przeprowadzenia stacjonarnego kursu języka angielskiego poziom I i II w Olsztynie, poziom II w Lidzbarku Warmińskim, stacjonarnych kursów języka rosyjskiego poziom I w Lidzbarku Warmińskim, kursu doskonalącego języka angielskiego poziom II w Lidzbarku Warmińskim, stacjonarnego kursu z podstaw znajomości języka serbskiego (serbsko-chorwackiego) i albańskiego w Lidzbarku Warmińskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 280603684, ul. Saperska  1 , 10-073   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 261 32 28 15, e-mail 22wog.zamowienia@ron.mil.pl, faks 261 32 34 50.
Adres strony internetowej (URL): www.22wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Skarb Państwa- 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska bud. nr 1 kancelaria jawna pok. 18

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przeprowadzenia stacjonarnego kursu języka angielskiego poziom I i II w Olsztynie, poziom II w Lidzbarku Warmińskim, stacjonarnych kursów języka rosyjskiego poziom I w Lidzbarku Warmińskim, kursu doskonalącego języka angielskiego poziom II w Lidzbarku Warmińskim, stacjonarnego kursu z podstaw znajomości języka serbskiego (serbsko-chorwackiego) i albańskiego w Lidzbarku Warmińskim
Numer referencyjny: Oznaczenie sprawy: 23/17/U/PN/18/ZC/Z
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia „Kursów językowych: a) stacjonarnego kursu języka angielskiego poziom I i II wg STANAG 6001 w Olsztynie z zgodnie z programami stanowiącymi załączniki nr 1a,1b do SIWZ., b) stacjonarnego kursu języka angielskiego poziom I wg STANAG 6001 w Lidzbarku Warmińskim (JW. 2039 ) z zgodnie z programami stanowiącymi załączniki nr 1c do SIWZ c) stacjonarnego kursu języka rosyjskiego poziom I wg STANAG 6001 w Lidzbarku Warmińskim (JW. 2039 )z zgodnie z programem stanowiącym załącznik 1d do SIWZ., d) stacjonarnego kursu języka rosyjskiego poziom I wg STANAG 6001 w Lidzbarku Warmińskim (JW. 3411) z zgodnie z programem stanowiącym załącznik 1e do SIWZ., e) kursu doskonalącego języka angielskiego poziom II wg STANAG 6001 w Lidzbarku Warmińskim (JW. 2039 ) z zgodnie z programami stanowiącymi załączniki nr 1 f do SIWZ., e) stacjonarnego kursu z podstaw znajomości języka serbskiego (serbsko-chorwackiego) i albańskiego w Lidzbarku Warmińskim (JW. 2039 ) z zgodnie z programem stanowiącym załączniki nr 1 g do SIWZ. Wykonawca zaopatrzy oddzielnie każdego słuchacza w podręczniki i nowe ćwiczenia oraz pomoce dydaktyczne. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom prowadzonych kursów dostęp do literatury specjalistycznej oraz innych materiałów dodatkowych niezbędnych w procesie nauczania i doskonalenia znajomości języka angielskiego i rosyjskiego, albańskiego i serbskiego np. w formie kopii, z zachowaniem przepisów dotyczących tzw. praw autorskich. Wykonawca zapewni materiały wspomagające proces nauczania (plansze, diagramy, materiały multimedialne) oraz materiały eksploatacyjne (papier ksero, markery, kreda, w razie konieczności tablice sucho-ścieralne, itp.). Wymiar godzin na kursie stacjonarnym do 7 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, według porządku dnia w godzinach od 7.00 do 15.00., a doskonalącym 4 godziny dziennie od wtorku do czwartku według porządku dnia w godzinach od 8.00 do 12.00 Przyjmuje się, że pojęcie „godzina” oznacza jednostkę lekcyjną równą 45 minut. Zamawiający przy realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę jednej osoby wykonującej czynności związane z realizacją umowy tj. metodyka, lektora lub lektora /metodyka. Wymóg ten dotyczy części 1,2,3,4,5.

II.5) Główny kod CPV: 80580000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-29   lub zakończenia: 2019-02-05

II.9) Informacje dodatkowe: Część 1 – w terminie: 12.02.2018 r.- 29.06.2018 r. i 03.09.2018r.-05.02.2019 r. Część 2 - w terminie: 12.02.2018 r.- 29.06.2018 r. Część 3 - w terminie: 03.09.2018r.-01.02.2019 r. Część 4- w terminie: 12.02.2018r.- 29.06.2018 r. Część 5 - w terminie: 03.09.2018 r.-09.11.2018r. Część 6 - w terminach: 29.01.2018 r.-16.02.2018 r. 07.05.2018 r.-25.05.2018 r. 26.11.2018 r.-14.12.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał/dysponował : części 1 (Olsztyn) - 2 (dwoma) lektorami części 2 (Lidzbark Warmiński) - 2 (dwoma) lektorami części 3 (Lidzbark Warmiński) - 2 (dwoma) lektorami części 4 (Lidzbark Warmiński) - 2 (dwoma) lektorami części 5 (Lidzbark Warmiński) - 2 (dwoma) lektorami części 6 (Lidzbark Warmiński) - 2(dwoma) lektorami którzy prowadzili zajęcia na kursach stacjonarnych języka angielskiego (część 1,2,5) oraz rosyjskiego ( część 3 i 4), zgodnie z wymogami STANAG 6001, będącymi absolwentami anglistyki lub rusycystyki (stosownie do części) lub kolegiów nauczycielskich, posiadających tytuł magistra filologii lub licencjata, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym. części 6 (Lidzbark Warmiński) - 1 (jednego) lektora posiadającego tytuł magistra filologii lub licencjata filologii bałkańskiej- język serbski (serbsko-chorwacki) i 1 (jednego) lektora posiadającego tytuł magistra filologii lub licencjata filologii bałkańskiej- język albański, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym. UWAGA: W przypadku osób biorących udział w realizacji zamówienia nie posiadających obywatelstwa polskiego winny być spełnione wymagania określone w Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 25.01.2017 r.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1 Dokumenty dotyczące potwierdzenia warunków udziału: wykaz lektorów, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamienia publicznego wraz z potwierdzeniem, że lektorzy prowadzili zajęcia na kursach stacjonarnych języka angielskiego / rosyjskiego ( w zależności od części) zgodnie z wymogami STANAG 6001 (na każdego lektora) wydane przez jednostki organizacyjne MON właściwie dla danej części wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykształcenia. W części 6 wykaz lektorów wraz z podaniem ich wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. 2 Dokumenty na potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu - Zamawiający zażąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. lub wskazania przez Wykonawcę możliwości ich pobrania za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych wskazując adres strony internetowej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W celu zabezpieczenia oferty Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: Część 1- 1.500,00 zł. Część 2- 700,00 zł. Część 3- 1.200,00zł. Część 4- 1.200,00 zł. Część 5- 150,00 zł. Część 6- 700,00 zł. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: 2.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert, 2.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w budynku nr 1, pok. nr 14 (p. Monika Giemza) przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Olsztyn 63 1010 1397 0020 3313 9120 0000. 4. Formy wniesienia wadium: 4.1. wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4.2. w treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w niniejszym rozdziale punkt 6 w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 5. Zwrot wadium. 5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 6.1 niniejszego rozdziału; 5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; 5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zatrzymanie wadium. 6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawianie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6.3. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie, pkt. 5.1. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Jakość usług 20,00
Kwalifikacje zawodowe 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Umowy w zakresie: 1.1. Zmiany terminu realizacji (w tym rozpoczęcia i zakończenia) zajęć (szkolenia) - w wyjątkowych sytuacjach, których nie można było przewidzieć, skutkujących zmianą terminu realizacji, (np. spowodowanych mobilizacyjnym rozwinięciem, osiągania gotowości do podjęcia działań, likwidacją klęsk żywiołowych, itp.), 1.2. Zmiany osób upoważnionych do kontaktów i nadzoru nad przedmiotem umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy oraz zmiany lektorów - w przypadku wystąpienia okoliczności nie pozwalających osobom dotychczasowo pełniących te funkcje na ich kontynuację. 2. Zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługa przeprowadzenia stacjonarnego kursu języka angielskiego poziom I i II wg STANAG 6001 w Olsztynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stacjonarny kurs języka angielskiego zgodnie z "Programem nauczania języka angielskiego na poziomie pierwszego stopnia na stacjonarnym kursie dla żołnierzy zawodowych 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego" w Olsztynie, ul. Saperska 1, w wymiarze 576 godzin dydaktycznych + 14 godzin egzaminu w grupie do 15 kursantów, w terminie 12.02.2018 r.- 29.06.2018 r. i kursu z języka angielskiego zgodnie z Programem nauczania języka angielskiego na poziomie drugiego stopnia w terminie 03.09.2018r.-05.02.2019 r. w wymiarze 576 godzin dydaktycznych + 14 godzin egzaminu w grupie do 15 kursantów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80580000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-02-12
data zakończenia: 2019-02-05
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Jakość usług 20,00
Kwalifikacje zawodowe 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Usługa przeprowadzenia stacjonarnego kursu języka angielskiego poziom I wg STANAG 6001 w Lidzbarku Warmińskim (JW. 2039 )
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stacjonarny kurs języka angielskiego zgodnie z "Programem nauczania języka angielskiego na poziomie pierwszego stopnia na stacjonarnym kursie dla żołnierzy zawodowych w Jednostce Wojskowej 2039" w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ornecka 1, w wymiarze 576 godzin dydaktycznych + 14 godzin egzaminu w grupie do 15 kursantów, w terminie 12.02.2018 r.- 29.06.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80580000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-02-12
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Jakość usług 20,00
Kwalifikacje zawodowe 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Usługa przeprowadzenia stacjonarnego kursu języka rosyjskiego poziom I wg STANAG 6001 w Lidzbarku Warmińskim (JW. 2039 )
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stacjonarny kurs języka rosyjskiego zgodnie z "Programem nauczania języka rosyjskiego na poziomie pierwszego stopnia dla żołnierzy zawodowych w Jednostce Wojskowej 2039" w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ornecka 1 w wymiarze 576 godzin dydaktycznych + 14 godzin egzaminu w dwóch grupach do 15 kursantów w terminie oraz w terminie 03.09.2018r.-01.02.2019 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80580000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia: 2019-02-01
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Jakość usług 20,00
Kwalifikacje zawodowe 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Usługa przeprowadzenia stacjonarnego kursu języka rosyjskiego poziom I wg STANAG 6001 w Lidzbarku Warmińskim (JW. 3411)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stacjonarny kurs języka rosyjskiego zgodnie z "Programem nauczania języka rosyjskiego na poziomie pierwszego stopnia dla żołnierzy zawodowych w Jednostce Wojskowej 3411" w Lidzbarku Warmińskim, ul. Przystaniowa1, wymiarze 576 godzin lekcyjnych + 14 godzin egzaminu w grupie do 15 kursantów, w terminie 12.02.2018r.- 29.06.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80580000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-02-12
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Jakość usług 20,00
Kwalifikacje zawodowe 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Usługaprzeprowadzenia kursu doskonalącego języka angielskiego poziom II wg STANAG 6001 w Lidzbarku Warmińskim (JW. 2039 )
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stacjonarny kurs doskonalący języka angielskiego zgodnie z "Programem nauczania języka angielskiego na poziomie drugiego stopnia na stacjonarnym kursie dla żołnierzy zawodowych w Jednostce Wojskowej 2039" w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ornecka 1 w wymiarze 120 godzin dydaktycznych w grupie do 15 kursantów w terminie 03.09.2018 r.-09.11.2018r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80580000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia: 2018-11-09
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Kwalifikacje zawodowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Usługa przeprowadzenia stacjonarnego kursu z podstaw znajomości języka serbskiego (serbsko-chorwackiego) i albańskiego w Lidzbarku Warmińskim (JW. 2039 )
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3 stacjonarne kursy z podstaw znajomości języka serbskiego (serbsko-chorwackiego) i albańskiego dla żołnierzy zawodowych JW. 2039 w Lidzbarku Warmińskim ul. Ornecka 1 w wymiarze po 105 godzin dydaktycznych w grupach do 16 kursantów w terminach: 29.01.2018r.-16.02.2018r., 07.05.2018r.-25.05.2018r., 26.11.2018-14.12.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80580000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-01-29
data zakończenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Kwalifikacje zawodowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje do murowania w okolice Berlina, Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania16-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuje do murowania w okolice Berlina firmy z wlasna dzialalnoscia . Mama do wybudowania 5 domkow jednorodzinnych. W calym roku Ma ich 30 szt. Mamy jeszcze dwie Ekipa murarskie . Niestest chlopaki sie nie wyrabiaja . Dlatego poszukujemy trzeciej Ekipa . W Sklaven pracy wchodzi przygotowanie do wylania plyty, wylanie plyty, wymurowanie Scion zewnetrznych i wewnetrznych , wylanie stropu i wymurowanie Scion zewnetrznych i wewnetrznych + wieniec.placonejest Za dom .Domy sa mniejsze i wieksze Jezeli jest Pan zainteresowany to prosze napisac lub zadzwonic . Robimy tez elewacje i Tynki wewnetrzne maszynowe . Na elewacje tez szukamy jednej firmy bo mamy 3 i to zamalo . Jestesmy Firma rodzinna i szukamy firm na stala wspolprace. Pozdrawiamy
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI