Usługa przeprowadzenia kursów/szkoleń/warsztatów dla uczniów i nauczycieli Zespołu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa przeprowadzenia kursów/szkoleń/warsztatów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŻywiec
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-02-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-01
 • Numer ogłoszenia509077-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 509077-N-2019 z dnia 2019-02-01 r.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu: Usługa przeprowadzenia kursów/szkoleń/warsztatów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, XI Oś priorytetowa „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego”, Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, krajowy numer identyfikacyjny 000184856, ul. Mickiewicza  6 , 34-300  Żywiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 860 05 50, e-mail zseg@zseg.zywiec.pl, faks 33 861 21 99.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zseg.zywiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.zseg.zywiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zseg.zywiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 6 (odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia) do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu).
Adres:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, ul. Mickiewicza 6, 34-300 Żywiec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przeprowadzenia kursów/szkoleń/warsztatów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”
Numer referencyjny: ZP.PN.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursów/szkoleń/warsztatów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” 2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części: 2.1. Część I – Kursy/warsztaty: warsztaty kuchni wegetariańskiej oraz warsztaty sushi, kurs cukierniczy oraz warsztaty ryby i owoce morza dla uczniów 2.2. Część II – Kursy/warsztaty: kurs HACCP, kurs barista – late ART., warsztaty fotografia kulinarna, kurs ocena jakości i zasady serwowania win, warsztaty żywienie dietetyczne dla uczniów 2.3. Część III - Kursy: kelnerski I stopnia, barmański I stopnia oraz baristy I stopnia dla uczniów 2.4. Część IV - Praktyczne szkolenia - warsztaty doskonalące dla nauczycieli - Przeprowadzenie pakietu szkoleń - warsztatów z zakresu: nowoczesne urządzenia, kuchnia myśliwska, sztuka barmańska, serwis angielski, wybrane kuchnie świata, wybrane techniki cukiernicze 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w podziale na części zawiera Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają zapisy Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80531200-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) dla części nr I: a1/ co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu/szkolenia/warsztatu kuchni wegetariańskiej i/lub sushi w wymiarze min. 8h obejmującego min. 70% godzin zajęć praktycznych. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w co najmniej 1 zakresie tematycznym, a2/ co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu/szkolenia/warsztatu cukierniczego I stopnia w wymiarze min. 20h obejmującego min. 50% godzin zajęć praktycznych, a3/ co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu/szkolenia/warsztatu dot. sporządzania potraw z ryb i/lub owoców morza w wymiarze min. 8h obejmującego min. 70% godzin zajęć praktycznych. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w co najmniej 1 zakresie tematycznym. b) dla części nr II: b1/ co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu/szkolenia/warsztatu HACCP w wymiarze min. 15 h obejmującego min. 50% godzin zajęć praktycznych b2/ co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu/szkolenia/warsztatu barista w wymiarze min. 15 h obejmującego min. 50% godzin zajęć praktycznych b3/ co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu/szkolenia/warsztatu fotograficznego i/lub z fotografii kulinarnej – ilość godzin kursu min. 4h obejmującego min. 70% godzin zajęć praktycznych b4/ co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu/szkolenia/warsztatu ocena jakości i/lub zasady serwowania win w wymiarze min. 4 h obejmującego min. 50% godzin zajęć praktycznych. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w co najmniej 1 zakresie tematycznym. b5/ co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu/szkolenia/warsztatu dot. sporządzania potraw dietetycznych w wymiarze min. 8 h obejmującego min. 70% godzin zajęć praktycznych c) dla części nr III: c1/ co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu/szkolenia/warsztatu I stopnia kelnerskiego w wymiarze min. 15 h obejmującego min. 50% godzin zajęć praktycznych c2/ co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu/szkolenia/warsztatu I stopnia barmańskiego w wymiarze min. 30 h obejmującego min. 50% godzin zajęć praktycznych c3/ co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu/szkolenia/warsztatu I stopnia barirsty w wymiarze min. 15 h obejmującego min. 50% godzin zajęć praktycznych d) dla części nr IV: - co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu/szkolenia/warsztatu z zakresu nowoczesne urządzenia gastronomiczne i/lub kuchnia myśliwska i/lub serwis angielski i/lub techniki barmańskie i/lub techniki cukiernicze i/lub światowe trendy w kuchni - kuchnie świata w wymiarze min. 40 h obejmującego min. 70% godzin zajęć praktycznych. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w co najmniej 3 zakresach tematycznych. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania, odpowiednio dla danej części zamówienia, wykonania usług w ramach jednego lub kilku zamówień/umów/zleceń. UWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunku udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. dysponują minimum 1 osobą, odpowiednio dla danej części zamówienia, zdolną do wykonania zamówienia, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowała należycie co najmniej 2 usługi z zakresu danej części zamówienia dotyczące: a) dla części nr I: a1/ przeprowadzenia kursu/szkolenia/warsztatu kuchni wegetariańskiej i/lub sushi w wymiarze min. 8h obejmującego min. 70% godzin zajęć praktycznych /osoba musi wykazać doświadczenie w co najmniej 1 zakresie tematycznym/ i posiada: - wykształcenie min. średnie oraz tytuł mistrza w zawodzie kucharz, oraz min. 5 letnie doświadczenie zawodowe branżowe (w gastronomii) lub - wykształcenie min. średnie oraz min. 8 letnie doświadczenie zawodowe branżowe w gastronomii na stanowisku kucharza a2/ przeprowadzenia kursu/szkolenia/warsztatu cukierniczego I stopnia w wymiarze min. 20h obejmującego min. 50% godzin zajęć praktycznych i posiada: - wykształcenie min. średnie oraz tytuł mistrza w zawodzie cukiernik, oraz min. 5 letnie doświadczenie zawodowe branżowe (w cukiernictwie) lub - wykształcenie min. średnie oraz min. 8 letnie doświadczenie zawodowe branżowe (w cukiernictwie) na stanowisku cukiernika a3/ przeprowadzeniu kursu/szkolenia/warsztatu dot. sporządzania potraw z ryb i/lub owoców morza w wymiarze min. 8h obejmującego min. 70% godzin zajęć praktycznych /osoba musi wykazać doświadczenie w co najmniej 1 zakresie tematycznym/ i posiada: - wykształcenie min. średnie oraz tytuł mistrza w zawodzie kucharz, oraz min. 5 letnie doświadczenie zawodowe branżowe (w gastronomii ) lub - wykształcenie min. średnie oraz min. 8 letnie doświadczenie zawodowe branżowe (w gastronomii) na stanowisku kucharza b) dla części nr II: b1/ przeprowadzeniu kursu/szkolenia/warsztatu HACCP w wymiarze min. 15 h obejmującego min. 50% godzin zajęć praktycznych i posiada min. 6 letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług związanych z prowadzeniem kursów HACCP; b2/ przeprowadzenia kursu/szkolenia/warsztatu barista w wymiarze min. 15 h obejmującego min. 50% godzin zajęć praktycznych i posiada : - wykształcenie min. średnie oraz tytuł mistrza w zawodzie barista, oraz min. 5 letnie doświadczenie zawodowe branżowe (w gastronomii) na stanowisku baristy lub - wykształcenie min. średnie oraz min. 8 letnie doświadczenie zawodowe branżowe (w gastronomii) na stanowisku baristy; b3/ przeprowadzeniu kursu/szkolenia/warsztatu fotograficznego i/lub z fotografii kulinarnej – ilość godzin kursu min. 4h obejmującego min. 70% godzin zajęć praktycznych i posiada min. 6 letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług fotograficznych; b4/ przeprowadzenia kursu/szkolenia/warsztatu ocena jakości i/lub zasady serwowania win w wymiarze min. 4 h obejmującego min. 50% godzin zajęć praktycznych i posiada min. 6 letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług oceny jakości win lub serwowaniu win lub na stanowisku sommeliera b5/ przeprowadzenie kursu/szkolenia/warsztatu dot. sporządzania potraw dietetycznych w wymiarze min. 8 h obejmującego min. 70% godzin zajęć praktycznych i posiada: - wykształcenie kierunkowe – dietetyk i minimum 4 letnie doświadczenie zawodowe (w zakresie planowania żywienia lub/i sporządzania potraw dietetycznych) lub - min. 10 letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług związanych z przygotowywaniem potraw i planowaniem żywienia c) dla części nr III: c1/ przeprowadzenia kursu/szkolenia/warsztatu I stopnia kelnerskiego w wymiarze min. 15 h obejmującego min. 50% godzin zajęć praktycznych i posiada: - wykształcenie min. średnie oraz tytuł mistrza w zawodzie kelner oraz min. 5 letnie doświadczenie zawodowe branżowe (w gastronomii) lub - wykształcenie min. średnie oraz min. 8 letnie doświadczenie zawodowe branżowe (w gastronomii – w zakresie obsługi gości – na stanowisku kelnera lub/i kierownika sali) c2/ przeprowadzenia kursu/szkolenia/warsztatu I stopnia barmańskiego w wymiarze min. 30 h obejmującego min. 50% godzin zajęć praktycznych i posiada: - wykształcenie min. średnie oraz tytuł mistrza w zawodzie barman, oraz min. 5 letnie doświadczenie zawodowe branżowe (w gastronomii) lub - wykształcenie min. średnie oraz min. 8 letnie doświadczenie zawodowe branżowe (w gastronomii – na stanowisku barmana) lub - certyfikat zawodowy (barman II – stopnia) oraz doświadczenie zawodowe (min. 4 letnie) na stanowisku barman c3/ przeprowadzenia kursu/szkolenia/warsztatu I stopnia baristy w wymiarze min. 15 h obejmującego min. 50% godzin zajęć praktycznych i posiada: - wykształcenie min. średnie oraz tytuł mistrza w zawodzie barista, oraz min. 5 letnie doświadczenie zawodowe branżowe (w gastronomii) lub - wykształcenie min. średnie oraz min. 8 letnie doświadczenie zawodowe branżowe (w gastronomii- na stanowisku baristy) lub - certyfikat zawodowy (barista II – stopnia) oraz doświadczenie zawodowe (min. 4 letnie) na stanowisku barista d) dla części nr IV: - przeprowadzenia kursu/szkolenia/warsztatu z zakresu nowoczesne urządzenia gastronomiczne i/lub kuchnia myśliwska i/lub serwis angielski i/lub techniki barmańskie i/lub techniki cukiernicze i/lub światowe trendy w kuchni - kuchnie świata w wymiarze min. 40 h obejmującego min. 70% godzin zajęć praktycznych. Osoba musi wykazać doświadczenie w co najmniej 3 zakresach tematycznych i posiada min. 6 letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu w/w usług /dot. min. 3 zakresów tematycznych/ Zamawiający dopuszcza wykazanie, odpowiednio dla danej części zamówienia, wykonania usług przez jedną lub kilka osób w ramach jednego lub kilku zamówień/umów/zleceń.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W ramach kryterium oceny oferty Zamawiający oceniać będzie dodatkowe doświadczenie osoby dedykowanej do realizacji zamówienia/odpowiednio dla danej części zamówienia, w związku z czym będzie wymagał od wykonawców imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z doświadczeniem tych osób.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji; 2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę/y uprawnione do działania w jego imieniu; 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca sporządzi dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 4) Dokumenty dla przeprowadzenia oceny ofert w ramach kryterium dodatkowe doświadczenie osoby/osób dedykowanej/dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt 14.1.2 ppkt 3 SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto oferty /przedmiotu zamówienia/ 60,00
Dodatkowe doświadczenie osoby/osób dedykowanej/dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Kursy/warsztaty: warsztaty kuchni wegetariańskiej oraz warsztaty sushi, kurs cukierniczy oraz warsztaty ryby i owoce morza dla uczniów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursów/warsztatów: warsztatów kuchni wegetariańskiej oraz warsztatów sushi, kursów cukierniczy oraz warsztatów ryby i owoce morza dla uczniów dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80531200-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty /przedmiotu zamówienia/ 60,00
dodatkowe doświadczenie osoby/osób dedykowanej/dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Kursy/warsztaty: kurs HACCP, kurs barista – late ART., warsztaty fotografia kulinarna, kurs ocena jakości i zasady serowania win, warsztaty żywienie dietetyczne dla uczniów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursów/warsztatów: kursu HACCP, kursu barista – late ART., warsztatu fotografia kulinarna, kursu ocena jakości i zasady serowania win, warsztatu żywienie dietetyczne dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80531200-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty /przedmiotu zamówienia/ 60,00
dodatkowe doświadczenie osoby/osób dedykowanej/dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Kursy: kelnerski I stopnia, barmański I stopnia oraz baristy I stopnia dla uczniów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursów kelnerskiego I stopnia, barmańskiego I stopnia oraz baristy I stopnia dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80531200-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty /przedmiotu zamówienia/ 60,00
dodatkowe doświadczenie osoby/osób dedykowanej/dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Praktyczne szkolenia - warsztaty doskonalące dla nauczycieli - Przeprowadzenie pakietu szkoleń - warsztatów z zakresu: nowoczesne urządzenia, kuchnia myśliwska, sztuka barmańska, serwis angielski, wybrane kuchnie świata, wybrane techniki cukiernicze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia praktycznych szkoleń - warsztatów doskonalących dla nauczycieli - Przeprowadzenie pakietu szkoleń - warsztatów z zakresu: nowoczesne urządzenia, kuchnia myśliwska, sztuka barmańska, serwis angielski, wybrane kuchnie świata, wybrane techniki cukiernicze Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80531200-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty /przedmiotu zamówienia/ 60,00
dodatkowe doświadczenie osoby/osób dedykowanej/dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - Gliwice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania22-10-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminu na kierunku Technik Informatyk. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI