Usługa przeprowadzenia kursów językowych- stacjonarnego kursu języka angielskiego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa przeprowadzenia kursów językowych- stacjonarnego kursu języka angielskiego poziom I i II w Olsztynie, stacjonarnych kursów języka rosyjskiego poziom I w Lidzbarku Warmińskim, kursu doskonalącego języka angielskiego poziom II w Lidzbarku Warmińskim, stacjonarnego kursu z podstaw znajomości języka serbskiego (serbsko-chorwackiego) i albańskiego w Lidzbarku Warmińskim.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoinny:
 • Termin składania wniosków17/01/2017
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2017-01-09
 • Numer ogłoszenia2017/2016/4578
TREŚĆ PRZETARGU

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://

Ogłoszenie nr 4578 - 2017 z dnia 2017-01-09 r.
Olsztyn: Usługa przeprowadzenia kursów językowych- stacjonarnego kursu języka angielskiego poziom I i II w Olsztynie, stacjonarnych kursów języka rosyjskiego poziom I w Lidzbarku Warmińskim, kursu doskonalącego języka angielskiego poziom II w Lidzbarku Warmińskim, stacjonarnego kursu z podstaw znajomości języka serbskiego (serbsko-chorwackiego) i albańskiego w Lidzbarku Warmińskim.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 28060368400000, ul. ul. Saperska  1, 10073   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 261 32 28 15, 261 32 23 66, e-mail 22wog.zamowienia@wp.mil.pl, faks 261 32 28 15.
Adres strony internetowej (URL):

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.22wog.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Skarb Pańswa- 22 Wojskowy Oddział Gospodrczy w Olsztynie
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposĂłb:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska bud. nr 1 kancelaria jawna pok. 18

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przeprowadzenia kursów językowych- stacjonarnego kursu języka angielskiego poziom I i II w Olsztynie, stacjonarnych kursów języka rosyjskiego poziom I w Lidzbarku Warmińskim, kursu doskonalącego języka angielskiego poziom II w Lidzbarku Warmińskim, stacjonarnego kursu z podstaw znajomości języka serbskiego (serbsko-chorwackiego) i albańskiego w Lidzbarku Warmińskim.
Numer referencyjny: 401/17/U/PN/16/ZC/Z, 1/17/U/PN/17/ZC/Z
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia „Kursów językowych: - stacjonarnego kursu języka angielskiego poziom I i II wg STANAG 6001 w Olsztynie z zgodnie z programami stanowiącymi załączniki nr 1a,1b do SIWZ., - stacjonarnego kursu języka rosyjskiego poziom I wg STANAG 6001 w Lidzbarku Warmińskim (JW. 2039 )z zgodnie z programem stanowiącym załącznik 1c do SIWZ., - stacjonarnego kursu języka rosyjskiego poziom I wg STANAG 6001 w Lidzbarku Warmińskim (JW. 3411) z zgodnie z programem stanowiącym załącznik 1d do SIWZ., - kursu doskonalącego języka angielskiego poziom II wg STANAG 6001 w Lidzbarku Warmińskim (JW. 2039 ) z zgodnie z programami stanowiącymi załączniki nr 1 e do SIWZ., - stacjonarnego kursu z podstaw znajomości języka serbskiego (serbsko-chorwackiego) i albańskiego w Lidzbarku Warmińskim (JW. 2039 ) z zgodnie z programem stanowiącym załączniki nr 1f do SIWZ. 2. Wykonawca zaopatrzy oddzielnie każdego słuchacza w podręczniki i nowe ćwiczenia oraz pomoce dydaktyczne. 3. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom prowadzonych kursów dostęp do literatury specjalistycznej oraz innych materiałów dodatkowych niezbędnych w procesie nauczania i doskonalenia znajomości języka angielskiego i rosyjskiego, albańskiego i serbskiego np. w formie kopii, z zachowaniem przepisów dotyczących tzw. praw autorskich. 4. Wykonawca zapewni materiały wspomagające proces nauczania (plansze, diagramy, materiały multimedialne) oraz materiały eksploatacyjne (papier ksero, markery, kreda, w razie konieczności tablice sucho-ścieralne, itp.). 5. Wymiar godzin na kursie stacjonarnym do 7 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, według porządku dnia w godzinach od 7.00 do 15.00.,doskonalącym 4 godziny do poniedziałku do piątku według porządku dnia w godzinach od 8.00 do 12.00 6. Przyjmuje się, że pojęcie „godzina” oznacza jednostkę lekcyjną równą 45 minut. 7. Zamawiający przy realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę jednej osoby wykonującej czynności lektora,metodyka, lektora/metodyka. Wymóg ten dotyczy części 1,2,3,4.

II.5) Główny kod CPV: 80580000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 02/02/2018

II.9) Informacje dodatkowe: Część 1 - w terminie 07.02.2017r.-30.06.2017r. 04.09.2017r.-02.02.2018r. Część 2 - w terminie 07.02.2017r.-30.06.2017r. oraz w terminie 04.09.2017r.-30.01.2018r. Część 3 - w terminie 07.02.2017r.-30.06.2017r. Część 4 - terminie 05.09.2017r.-16.11.2017r. Część 5 - w terminach: 30.01.2017r.-17.02.2017r. 08.05.2017r.-26.05.2017r. 27.11.2017-15.12.2017r. Egzaminy resortowe stacjonarnych kursów językowych odbędą się w terminach: - język angielski na poziomie pierwszego stopnia w terminie 29-30.06.2017 r. - język angielski na poziomie drugiego stopnia w terminie 01-02.02.2018 r. - język rosyjski na poziomie pierwszego stopnia w terminach 29-30.06.2017 r., 29-30.01.2018r
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny - na podstawie oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny - na podstawie oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej w poprzez posiadanie/dysponowanie : części 1 (Olsztyn) - 2 (dwoma) lektorami części 2 (Lidzbark Warmiński) - 2 (dwoma) lektorami części 3 (Lidzbark Warmiński) - 2 (dwoma) lektorami części 4 (Lidzbark Warmiński) - 1(jednym) lektorem którzy prowadzili zajęcia na kursach stacjonarnych języka angielskiego (część 1 i 4) oraz rosyjskiego ( część 2 i 3), zgodnie z wymogami STANAG 6001, będącymi absolwentami anglistyki lub rusycystyki (stosownie do części) lub kolegiów nauczycielskich, posiadających tytuł magistra filologii lub licencjata, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym. Warunek ten winien być spełniony tak aby dane lektorów nie powtarzały się w częściach - dotyczy części 2 i 3. części 5 (Lidzbark Warmiński) - 1 (jednego) lektora posiadającego tytuł magistra filologii lub licencjata filologii bałkańskiej- język serbski (serbsko-chorwacki) i 1 (jednego) lektora posiadającego tytuł magistra filologii lub licencjata filologii bałkańskiej- język albański, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym. Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia i załączonego wykazu zał. nr 3 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
WYKAZ OSÓB (LEKTORÓW)KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamĂłwienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. W celu zabezpieczenia oferty Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: Część 1- 1.900,00 zł. Część 2- 1.900,00 zł. Część 3- 900,00zł. Część 4- 190,00 zł. Część 5- 600,00 zł. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: 2.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert, 2.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w budynku nr 1, pok. nr 14 (p. Monika Giemza) przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Olsztyn 63 1010 1397 0020 3313 9120 0000. 4. Formy wniesienia wadium: 4.1. wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4.2. w treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w niniejszym rozdziale punkt 6 w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 5. Zwrot wadium. 5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 6.1 niniejszego rozdziału; 5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; 5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zatrzymanie wadium. 6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawianie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6.3. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie, pkt. 5.1. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawcĂłw
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawcĂłw:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupĂłw:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

ZamĂłwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupĂłw:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapĂłw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60
liczba przeprowadzonych kursów językowych w jednostkach/instytucjach podległych MON w latach 2014-2016 (Pik)20
jakość usługi szkolenia wyrażona w % zdawalności uczestników(Pj):20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktĂłrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapĂłw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Umowy w zakresie: 1.1. Zmiany terminu realizacji zajęć (szkolenia) - w wyjątkowych sytuacjach, których nie można było przewidzieć, skutkujących zmianą terminu realizacji, (np. spowodowanych mobilizacyjnym rozwinięciem, osiągania gotowości do podjęcia działań, likwidacją klęsk żywiołowych, itp.), 1.2. Zmiany osób upoważnionych do kontaktów i nadzoru nad przedmiotem umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy oraz zmiany lektorów - w przypadku wystąpienia okoliczności nie pozwalających osobom dotychczasowo pełniących te funkcje na ich kontynuację. 2. Zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/01/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Stacjonarny kursu języka angielskiego poziom I i II wg STANAG 6001 w Olsztynie z zgodnie z programami stanowiącymi załączniki nr 1a,1b do SIWZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stacjonarny kurs języka angielskiego zgodnie z "Programem nauczania języka angielskiego na poziomie pierwszego stopnia na stacjonarnym kursie dla żołnierzy zawodowych 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego" w Olsztynie, ul. Saperska 1, w wymiarze 576 godzin dydaktycznych + 14 godzin egzaminu w grupie do 14 kursantów, w terminie 07.02.2017r.-30.06.2017r. i kursu z języka angielskiego zgodnie z Programem nauczania języka angielskiego na poziomie drugiego stopnia w terminie 04.09.2017r.-02.02.2018r. w wymiarze 576 godzin dydaktycznych + 14 godzin egzaminu w grupie do 12 kursantów .
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80580000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 02/02/2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
liczba przeprowadzonych kursów językowych w jednostkach/instytucjach podległych MON w latach 2014-2016 (Pik)20
jakość usługi szkolenia wyrażona w % zdawalności uczestników(Pj)20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Stacjonarny kurs języka rosyjskiego poziom I wg STANAG 6001 w Lidzbarku Warmińskim (JW. 2039 )z zgodnie z programem stanowiącym załącznik 1c do SIWZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stacjonarny kurs języka rosyjskiego zgodnie z "Programem nauczania języka rosyjskiego na poziomie pierwszego stopnia dla żołnierzy zawodowych w Jednostce Wojskowej 2039" w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ornecka 1 w wymiarze 576 godzin dydaktycznych + 14 godzin egzaminu w dwóch grupach do 15 kursantów w terminie 07.02.2017r.- 30.06.2017r. oraz w terminie 04.09.2017r.-30.01.2018 r
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80580000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/01/2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
liczba przeprowadzonych kursów językowych w jednostkach/instytucjach podległych MON w latach 2014-2016 (Pik)20
jakość usługi szkolenia wyrażona w % zdawalności uczestników(Pj)20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: Sstacjonarny kurs języka rosyjskiego poziom I wg STANAG 6001 w Lidzbarku Warmińskim (JW. 3411) z zgodnie z programem stanowiącym załącznik 1d do SIWZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stacjonarny kurs języka rosyjskiego zgodnie z "Programem nauczania języka rosyjskiego na poziomie pierwszego stopnia dla żołnierzy zawodowych w Jednostce Wojskowej 3411" w Lidzbarku Warmińskim, ul. Kalinowskiego 1,wymiarze 576 godzin lekcyjnych + 14 godzin egzaminu w grupie do 15 kursantów, w terminie 07.02.2017r.-30.06.2017r
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80580000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
liczba przeprowadzonych kursów językowych w jednostkach/instytucjach podległych MON w latach 2014-2016 (Pik)20
jakość usługi szkolenia wyrażona w % zdawalności uczestników(Pj)20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4    Nazwa: Kurs doskonalący języka angielskiego poziom II wg STANAG 6001 w Lidzbarku Warmińskim (JW. 2039 ) z zgodnie z programami stanowiącymi załączniki nr 1 e do SIWZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stacjonarny kurs doskonalący języka angielskiego zgodnie z "Programem nauczania języka angielskiego na poziomie drugiego stopnia na stacjonarnym kursie dla żołnierzy zawodowych w wymiarze 120 godzin dydaktycznych w grupie do 15 kursantów w terminie 05.09.2017r.-16.11.2017r.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80580000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 16/11/2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
liczba przeprowadzonych kursów językowych w jednostkach/instytucjach podległych MON w latach 2014-2016 (Pik)20
jakość usługi szkolenia wyrażona w % zdawalności uczestników(Pj)20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5    Nazwa: Stacjonarny kurs z podstaw znajomości języka serbskiego (serbsko-chorwackiego) i albańskiego w Lidzbarku Warmińskim (JW. 2039 ) z zgodnie z programem stanowiącym załączniki nr 1f do SIWZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stacjonarne kursy z podstaw znajomości języka serbskiego (serbsko-chorwackiego) i albańskiego dla żołnierzy zawodowych JW. 2039 w Lidzbarku Warmińskim ul. Ornecka 1 w wymiarze po 105 godzin dydaktycznych każdy w grupach do 16 kursantów w terminach: 30.01.2017r.-17.02.2017r. 08.05.2017r.-26.05.2017r. 27.11.2017-15.12.2017r.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80580000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena100
6) INFORMACJE DODATKOWE:

NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię rybki do oczka wodnego, Bobrowice
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania26-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, interesuje mnie zakup rybek do oczka wodnego - 5 karpi koi ,5 linów orfa i 5 karasi kolorowych (8-10 cm ) . Uprzejmie prosze o informację czy jest to możliwe , a jeśli tak toproszę o informacje o formie zakupu . Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI