Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń stopnia I i II w zakresie Międzynarodowego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń stopnia I i II w zakresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (MA TRIZ) na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) dla pracowników Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-09-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyInstytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 • Data publikacji ogłoszenia2018-09-17
 • Numer ogłoszenia618174-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 618174-N-2018 z dnia 2018-09-17 r.

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych: Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń stopnia I i II w zakresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (MA TRIZ) na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) dla pracowników Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, krajowy numer identyfikacyjny 000039025, ul. Wólczyńska  133 , 01-919   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 8353041 w. 407, , e-mail jaroslaw.lizinczyk@itme.edu.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.itme.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.itme.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.itme.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
siedziba Zamawiającego: ITME, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, budynek nr 2, Dział Organizacyjno-Prawny pokój nr 115
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń stopnia I i II w zakresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (MA TRIZ) na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) dla pracowników Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.
Numer referencyjny: ZP/11/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu certyfikacyjnych szkoleń stopnia I i II w zakresie MA TRIZ na podstawie współczesnej TRIZ dla 25 pracowników Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujący sposób: 1) Szkolenie stopnia I w zakresie MA TRIZ przeprowadzone na podstawie współczesnej TRIZ realizowane w formie zajęć/wykładów/warsztatów w języku polskim i trwające łącznie 24.45’ godziny szkoleniowej dla grupy liczącej 25 osób. Szkolenie zrealizowane będzie w systemie 3-dniowym, po 8.15’ godzin na każdy dzień (wliczając przerwy). Każdego dnia przewidziane są dwie przerwy 15-minutowe i jedna przerwa 45 minutowa. a. Zakres tematyczny szkolenia stopnia I:  Metody aktywacji twórczego myślenia i generowania pomysłów (rodzaje, podstawy, obszary zastosowania, ranking przydatności);  Podstawy innowacji (historia rozwoju innowacji, rodzaje innowacji ze względu na obiekt innowacji, ich radykalność i źródło pochodzenia);  Historia stworzenia i rozwoju Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań;  Podstawowe pojęcia TRIZ (przedmiot nauki TRIZ, aparat pojęciowy, podstawowe pojęcia metodyki w odniesieniu do systemów technicznych i nietechnicznych);  Analiza funkcyjna dla produktów (omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania analizy funkcyjnej do identyfikacji wad funkcyjnych systemu technicznego);  Diagram funkcjonalno-kosztowy;  Trimming dla produktów (omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania trimmingu do identyfikacji problemów treningowych);  Analiza łańcucha przyczynowo- skutkowego wad (omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania analizy łańcucha przyczynowo- skutkowego wad do identyfikacji ukrytych wad kluczowych);  Zasoby i analiza zasobów (analiza zasobów systemu technicznego, algorytm wyboru odpowiedniego zasobu);  Sprzeczność techniczna, formułowanie sprzeczności technicznej i zasady rozwiązywania sprzeczności technicznej (omówienie; podstawy formułowania sprzeczności technicznej, parametry i algorytm przejścia od sprzeczności ogólnej do sprzeczności typowej);  Matryca Altszullera jako narzędzie do rozwiązywania sprzeczności technicznej (omówienie; podstawy wykorzystania matrycy Altszullera);  Sprzeczność fizyczna, formułowanie sprzeczności fizycznej i zasady rozwiązywania sprzeczności fizycznej (omówienie; podstawy formułowania sprzeczności fizycznej, parametry i algorytm rozwiązywania sprzeczności fizycznej);  Szczegółowe omówienie tematów z wykorzystaniem przykładów praktycznych (zrozumienie istoty i podstawowych pojęć TRIZ i analizy funkcyjnej; przeprowadzenie analizy funkcyjnej dla produktów, identyfikacji komponentów systemu i supersystemu systemu technicznego, formułowania głównej funkcji systemu technicznego i jego komponentów, modelowania funkcyjnego systemu technicznego, tworzenia łańcucha przyczynowo- skutkowego wad i jego analizy, przeprowadzenie trimmingu dla produktów i formułowania problemów trimmingowych, formułowania sprzeczności technicznej i jej rozwiązania z wykorzystaniem matrycy Altszullera, formułowanie sprzeczności fizycznej i jej rozwiązywanie z wykorzystaniem zasad innowacyjnych). b. Szkolenie będzie prowadzone w sposób dostosowany do specyfiki grupy metodą aktywizacyjną, tj. warsztaty, ćwiczenia praktyczne, prezentacje, dyskusje. c. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, zawierające treść wykładów i ćwiczeń. d. Realizacja szkolenia będzie udokumentowana poprzez: • prowadzenie przez Wykonawcę listy obecności uczestników szkolenia; • przeprowadzonych testów egzaminacyjnych potwierdzającym zakończenie szkolenia I stopnia MA TRIZ; • wystawienie zaświadczenia o zakończeniu szkolenia potwierdzające udział w szkoleniu dla każdego uczestnika; • wydanie dokumentu certyfikacyjnego potwierdzającego ukończenie szkolenie I stopnia MA TRIZ wydane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie TRIZ. 2) Szkolenie stopnia II w zakresie MA TRIZ prowadzone na podstawie współczesnej TRIZ zrealizowane w formie zajęć/wykładów/warsztatów prowadzone w języku polskim trwające łącznie 41.15’ godzin szkoleniowych dla grupy liczącej 25 osób. Szkolenie zrealizowane będzie w systemie 5-dniowym, po 8.15’ godzin na każdy dzień (wliczając przerwy). Każdego dnia przewidziane są dwie przerwy 15-minutowe i jedna przerwa 45 minutowa. a. Zakres tematyczny szkolenia stopnia II:  Powtórzenie materiału z szkolenia I stopnia MA TRIZ;  Analiza funkcyjna dla procesów (omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania analizy funkcyjnej procesów);  Trimming dla procesów (omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania trimmingu do identyfikacji problemów trimmingowych);  Modelowanie substancjalno-polowe i standardy na rozwiązanie problemów innowacyjnych (omówienie modelowania substancjalno-polowego systemu technicznego oraz 76 standardów na rozwiązanie problemów innowacyjnych + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania modelowania substancjalno-polowego i wykorzystywania standardów do rozwiązania problemów innowacyjnych);  Wstęp do Algorytmu Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania algorytmu rozwiązywania innowacyjnych zadań – pierwsze trzy kroki algorytmu);  Analiza krzywej S rozwoju systemu technicznego (omówienie + przykłady służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania wskaźników pozwalających na identyfikację położenia na krzywej S rozwoju systemu technicznego);  Transfer cech (omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania transferu cech);  Poszukiwanie ukierunkowane funkcjonalnie (omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania poszukiwania ukierunkowanego funkcjonalnie);  Odwrócone poszukiwanie ukierunkowane funkcjonalnie (omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania odwróconego poszukiwania ukierunkowanego funkcjonalnie). b. Szkolenie będzie prowadzone w sposób dostosowany do specyfiki grupy metodami aktywizacyjnymi warsztaty, ćwiczenia praktyczne, prezentacje, dyskusje. c. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, zawierające treść wykładów i ćwiczenia. d. Realizacja szkolenia będzie udokumentowana poprzez: • prowadzenie przez Wykonawcę listy obecności uczestników szkolenia; • wystawienie zaświadczenia o zakończeniu szkolenia potwierdzające udział w szkoleniu dla każdego uczestnika; • przeprowadzeniem testów egzaminacyjnych potwierdzającym zakończenie szkolenia II stopnia MA TRIZ. • wydaniem dokumentów certyfikacyjnych potwierdzających ukończenie szkolenia II stopnia MA TRIZ wystawiony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie TRIZ. 3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół z wynikami przeprowadzonych testów. W przypadku nieudzieleniu 50% prawidłowych odpowiedzi uczestnik szkolenia zarówno stopnia I jak i stopnia II nie otrzyma certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenie stopnia I i II przez uczestników 4. Wykonawca po przeprowadzonym teście: a) omówienie z uczestnikami popełnionych błędów w testach i zadaniach; b) jednokrotne powtórzenie egzaminu w ramach wynagrodzenia. 5. Egzaminy i materiały do egzaminów przygotowuje i przeprowadza Wykonawca. 6. Szkolenie stopnia I i stopnia II zostanie zrealizowane w terminie do 06 grudnia 2018 r.

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80521000-2
80510000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-06

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: [Doświadczenie] Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: - co najmniej jedną (1) usługę polegającą na zorganizowaniu szkolenia stopnia I w zakresie MA TRIZ, trwającego co najmniej 20 godzin szkoleniowych i którego wartość jest nie mniejsza niż 50 000,00 zł brutto; - co najmniej jedną (1) usługę polegająca na zorganizowaniu szkolenia stopnia II w zakresie MA TRIZ trwającego, co najmniej 35 godzin szkoleniowych i którego wartość jest nie mniejsza niż 50 000, 00 zł. brutto. Uwaga: Zamawiający dopuszcza przedstawienia przez Wykonawcę wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez realizację wyżej wymienionych usług w ramach jednej umowy . Przez godzinę szkoleniową Zamawiający rozumie prowadzenie zająć/wykładów/szkoleń przez 45 minut. (W przypadku podania kwot w walutach obcych należy dokonać ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje). [Potencjał osobowy] Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia tj. dwoma osobami/trenerami posiadającymi co najmniej III stopień MA TRIZ, a osoby te posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń stopnia I stopnia II w zakresie MA TRIZ, rozumiane w ten sposób, że każda z tych osób w okresie ostatnich 3 lat przed upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadziła co najmniej 100 (sto) godzin szkoleniowych w zakresie MA TRIZ. Uwaga: Przez godzinę szkoleniową Zamawiający rozumie prowadzenie zająć/wykładów/szkoleń przez 45 minut.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia aktualnego na dzień składania ofert stanowiącego wstępne potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu- Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Forma dokumentów: Oświadczenia, o których mowa powyżej, muszą być złożone w formie pisemnej (oryginału). Wykonawca może złożyć oświadczenia na własnych drukach, których treść musi być zgodna z drukami załączonymi do SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Zamawiający żąda dostarczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP następującego oświadczenia: Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 poz. 798 z późn. zm.) – Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma dokumentu: Dokument, o którym mowa powyżej musi być złożony w formie oryginału
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- Wzór wykazu stanowi zał. nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu potwierdzenia braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu umieścił informację o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1.1 oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. Dotyczącego tych podmiotów. Wykonawca w formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ winien wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz firmy podwykonawców. Wykonawcy, którzy powołują się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu umieścić informację dotyczącą tych podmiotów w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 3.3. lit. a) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy ust. 4 dot. terminów stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zgodnie z art. 26 ust. 6 Ustawy, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- Wzór wykazu stanowi zał. nr 6 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) wypełniony formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.1. stanowiące Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ. 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 5) pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy) - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 6) uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, (jeżeli dotyczy); 7) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, jeśli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego – w formie oryginału, (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (C) 60,00
Doświadczenie trenera (DT) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści Umowy w następujących przypadkach: 1) zmianę terminu przeprowadzenia szkoleń z przyczyn losowych nie zależnych od Wykonawcy, o czas równy temu zdarzeniu; 2) zmianę osób wskazanych w § 11 ust 3 umowy jako osoby realizujące przedmiot umowy na osoby o takich samych lub wyższych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu w przypadku: a) śmierci lub choroby uniemożliwiających osobom wskazanym do realizację szkolenia; b) wystąpienie innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji) skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia. 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT (w tym przypadku kwota wynagrodzenia netto nie zmieni się, a zmianie ulegnie kwota brutto); 4) inne zmiany, których wprowadzenie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, które wyniknęły podczas realizacji umowy i których nie można było wcześniej przewidzieć; 5) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy; 6) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 7) siły wyższej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych – budynek nr 2 ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, Dział Organizacyjno-Prawny pokój nr 115 do dnia 25.09.2018 r. do godz. 10.00. 2.Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2018 r. o godzinie 11.00 w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych – budynek nr 2 ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, Dział Organizacyjno-Prawny pokój nr 102
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C - Ostrołęka
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI