Usługa organizacji i przeprowadzenia warsztatu aktywnego poruszania się po rynku

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa organizacji i przeprowadzenia warsztatu aktywnego poruszania się po rynku pracy, warsztatu „savoir vivre” i kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSłupsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-11-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-19
 • Numer ogłoszenia649990-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 649990-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Usługa organizacji i przeprowadzenia warsztatu aktywnego poruszania się po rynku pracy, warsztatu „savoir vivre” i kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny 77098307000000, ul. Al. Sienkiewicza  20 , 76200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 414 311, e-mail sekretariat@pcpr.slupsk.pl, faks 598 410 196.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pcpr.slupsk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.pcpr.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.pcpr.slupsk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa organizacji i przeprowadzenia warsztatu aktywnego poruszania się po rynku pracy, warsztatu „savoir vivre” i kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim"
Numer referencyjny: OR.02.222.6.18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie zastrzega
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Część I – Warsztat aktywnego poruszania się po rynku pracy 3.1.1 Grupa docelowa: w warsztacie weźmie udział co najmniej 10 osób - usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej (zakłada się udział maksymalnie 15 osób) w wieku od 15 do 25 roku życia. 3.1.2 Cel warsztatu: wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy. 3.1.3 Zakres tematyczny: aktywne poruszanie się po rynku pracy, autoprezentacja, sprawdzenie predyspozycji zawodowych, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – różnice między listem motywacyjnym a CV, metody poszukiwania pracy, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych – najczęściej zadawane pytania, analiza ogłoszeń o pracę – ukryte znaczenie, rodzaje umów o pracę, analiza rynku pracy pod kątem umiejętności i predyspozycji uczestników do wykonywania określonych rodzajów prac. 3.1.4 Zamówienie realizowane będzie w jednej grupie co najmniej 10 – osobowej w łącznej ilości 9 godzin dydaktycznych (3 spotkania po 3 godziny dydaktyczne), w tym 80% czasu trwania warsztatów przeprowadzić należy za pomocą aktywnych metod pracy z grupą, tj.: dyskusja, ćwiczenia, pogadanka, itp. 3.1.5 Czas trwania: 9 godzin dydaktycznych (3 spotkania po 3 godz. dydaktyczne) 3.1.6 Termin realizacji części I –do 31 stycznia 2019 r. przy czym zakłada się, że spotkania będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 18.30. Dokładny termin warsztatu ustalony zostanie z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy. 3.1.7 Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przy Al. Sienkiewicza 20 (zapewnienie sali szkoleniowej oraz poniesienie kosztów związanych z dojazdem uczestników na warsztaty leży po stronie Zamawiającego). 3.1.8 Wykonawca zobowiązany jest do: a) przeprowadzenia warsztatu zgodnie z umową, b) zapewnienia materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników warsztatu oraz jeden dodatkowy do dokumentacji projektowej, c) zapewnienie niezbędnych akcesoriów do przeprowadzenia zajęć, d) przygotowania konspektów zajęć warsztatowych, prowadzenia dziennika zajęć wraz z listą obecności, e) przygotowania i przeprowadzenia z uczestnikami ankiet początkowych (w pierwszym dniu zajęć) i ankiet końcowych (w ostatnim dniu zajęć) badających poziom wiedzy z zakresu objętego przedmiotem zamówienia w części I, f) oznakowania wszystkich dokumentów związanych z przygotowaniem i zorganizowaniem ww. warsztatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WP 2014-2020. 3.2 Część II – Warsztat „savoir vivre” – dobre obyczaje otwierają drzwi 3.2.1 Grupa docelowa: udział 10 osób - usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 15 do 25 roku życia. 3.2.2 Celem warsztatów jest: usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych poprzez nauczenie teoretycznych i praktycznych zasad dobrego wychowania, nauka dobrych manier, nabycie umiejętności zachowania się przy stole, w teatrze i kinie, dobór odpowiedniego stroju na ważne okazje. 3.2.3 Zakres tematyczny: a) Część teoretyczna - przyswojenie podstawowych zasad dobrego wychowania, nauka dobrych manier, nabycie umiejętności zachowania się przy stole, w teatrze i kinie, dobór odpowiednich strojów na ważne okazje, poprawne stosowanie zwrotów grzecznościowych do innych osób, prawidłowe witanie się z innymi osobami. Zamówienie realizowane będzie w jednej grupie 10 – osobowej, co najmniej 80 % czasu trwania warsztatów należy przeprowadzić za pomocą aktywnych metod pracy z grupą tj. scenki rodzajowe, ćwiczenia, itp. b) Część praktyczna – praktyczne wykorzystanie zdobytej na zajęciach teoretycznych wiedzy podczas wyjścia do restauracji oraz wyjścia do teatru. Zamawiający zakłada, że w części praktycznej weźmie udział 10 uczestników warsztatu oraz dodatkowo pracownik PCPR w Słupsku, który będzie sprawował funkcję opiekuna grupy. Wybór restauracji oraz spektaklu w teatrze leży po stronie Zamawiającego. Opłacenie kosztów związanych z wyżywieniem 10 uczestników, trenera oraz opiekuna grupy – pracownik PCPR, leży po stronie Zamawiającego. Zakup biletów na spektakl do teatru dla łącznie 12 osób leży po stronie Zamawiającego. 3.2.4 Czas trwania warsztatu: a) Część teoretyczna: 9 godzin dydaktycznych (3 spotkania po 3 godz. dydaktyczne). b) Część praktyczna: wyjście do restauracji 2 godziny, wyjście do teatru 4 godziny. Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania części praktycznej w całości w jednym dniu. 3.2.5 Termin realizacji warsztatu: w okresie od 7 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r., przy czym: a) część teoretyczna w okresie od 7 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku (maksymalnie dwa spotkania w tygodniu) w godzinach od 16:00 do 18:30. Dokładny termin warsztatu ustalony zostanie z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy b) część praktyczna w okresie od 16 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania części praktycznej w całości w jednym dniu. 3.2.6 Miejsce realizacji zamówienia: a) część teoretyczna: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przy Al. Sienkiewicza 20. b) część praktyczna: restauracja oraz teatr na terenie miasta Słupsk. 3.2.7 Zapewnienie sali szkoleniowej, poczęstunku dla uczestników/czek podczas zajęć teoretycznych, biletów na spektakl w teatrze, posiłek w restauracji oraz poniesienie kosztów związanych z dojazdem uczestników na spotkania leży po stronie Zamawiającego. 3.2.8 Wykonawca zobowiązany jest do: a) przeprowadzenia warsztatu zgodnie z umową, b) przeprowadzenia warsztatu savoir vivre z podziałem na część teoretyczną i praktyczną w wymiarze łącznie 15 godzin, w tym 9 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 6 godzin zajęć praktycznych c) zapewnienia akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia ww. warsztatu, d) przygotowania i przeprowadzenia z uczestnikami ankiet początkowych (w pierwszym dniu zajęć) i ankiet końcowych (w ostatnim dniu zajęć) badających kompetencje społeczne uczestników (z zakresu objętego przedmiotem zamówienia w części II) oraz sporządzenia analizy tych ankiet, e) oznakowania wszystkich dokumentów związanych z przygotowaniem i zorganizowaniem ww. warsztatu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WP 2014-2020, f) zapewnienie materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników (w tym jeden dodatkowy do dokumentacji projektowej), g) przygotowanie konspektów zajęć, prowadzenie dziennika zajęć wraz z listą obecności, pokwitowania materiałów szkoleniowych, wydanie zaświadczeń ukończenia udziału w warsztacie. 3.3 Część III – Kurs prawa jazdy 3.3.1 Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 8 osób w wieku od 17 roku życia do 25 roku życia w wymiarze 60 godzin na osobę (w tym 30 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 30 godzin zegarowych zajęć praktycznej nauki jazdy) wraz z państwowym egzaminem zewnętrznym teoretycznym i praktycznym, przeprowadzonym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku. 3.3.2 Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi kurs prawa jazdy kat. B zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2016 roku szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2016 poz. 280 z póź. zm.). 3.3.3 Termin realizacji zamówienia: w okresie od 07.01.2019 do 25.06.2019 r., przy czym zakłada się, że zajęcia teoretyczne z kursu Wykonawca zrealizuje w okresie od dnia podpisania umowy do dnia maksymalnie 08.03.2019 r., natomiast praktyczną naukę jazdy wraz z podejściem do pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego przez każdego kursanta od dnia zakończenia zajęć teoretycznych do dnia 25.06.2019 r. 3.3.4 Zajęcia teoretyczne zrealizowane zostaną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do maksymalnie 19.00 lub w soboty maksymalnie do godziny 15.00 (dokładny terminarz zajęć ustalony zostanie z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy). 3.3.5 Zajęcia z praktycznej nauki jazdy będą odbywały się w terminach dostawanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, przy czym zakłada się, ze w przypadku zaistniałej takiej potrzeby istnieje możliwość organizowania zajęć z praktycznej nauki jazdy zarówno w dni robocze, jak i weekendy. Maksymalny czas trwania jednego spotkania w ramach zajęć z praktycznej nauki jazdy: 2 godziny zegarowe. 3.3.6 Miejsce realizacji zamówienia: a) Zajęcia teoretyczne: sala szkoleniowa umiejscowiona w centrum miasta Słupsk, tj. w obrębie maksymalnie do jednego kilometra od siedziby Zamawiającego (zapewnienie Sali szkoleniowej leży po stronie Wykonawcy; zapewnione miejsce realizacji zamówienia musi być zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 280 z póź. zm.). b) Praktyczna nauka jazdy: miasto Słupsk (Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia placu manewrowego oraz pojazdu szkoleniowego zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 280 z póź. zm.)). 3.3.7 Wykonawca opracuje program kursu, który będzie zgodny z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 280 z póź. zm.). 3.3.8 Wykonawca zapewni wykładowcę/-ów i instruktora/-ów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, spełniającego/-ych wymogi przewidziane w przepisach Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 280 z póź. zm.). 3.3.9 Na uzasadniony wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić dotychczasowego instruktora nauki jazdy innym instruktorem gwarantującym należyte i terminowe prowadzenie kursu o nie niższych kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu określonych w SIWZ. 3.3.10 Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań lekarskich dla każdego uczestnika kursu prawa jazdy kat. B (8 osób), potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Koszt badań wliczony zostaje w koszty kursu prawa jazdy. 3.3.11 W przypadku stwierdzenia przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w kursie prawa jazdy, wówczas uczestnik kursu zostaje skreślony z listy uczestników, a Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za tego uczestnika. 3.3.12 Wykonawca przed skierowaniem wszystkich uczestników kursu (8 osób) na państwowe egzaminy teoretyczne i praktyczne, przeprowadzi wewnętrzne egzaminy teoretyczne i praktyczne. 3.3.13 Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu prawa jazdy kat. B od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę minimalną 10000,00 zł na osobę, a kopię polisy dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy kat. B. 3.3.14 Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi na własność materiały dydaktyczne i pomocnicze niezbędne do realizacji kursu: a. podręcznik z płytą CD, zawierające aktualną bazę pytań i testów oraz broszury, ćwiczenia, znaki drogowe; b. zestaw piśmienniczy złożony z zeszytu min. 60 kartek w kratkę i długopis z niebieskim wkładem. c. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemne potwierdzenie odbioru przez uczestników wyżej opisanych materiałów. 3.3.15 Wykonawca zobowiązany jest do: a) prowadzenia prawidłowo oznaczonych list obecności z podpisami uczestników, dzienników zajęć, kart praktycznej nauki jazdy; b) pisemnego informowania Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z uczestników w przypadku przekroczenia 10% absencji. 3.3.16 Wszystkie sale, w których przeprowadzane będą zajęcia, a także dokumenty, materiały dydaktyczne i piśmiennicze muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WP 2014-2020. 3.3.17 Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: a) oryginały imiennych list obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu; b) oryginały imiennych list uczestników wraz z ich podpisami potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych i piśmienniczych; c) oryginały dzienników zajęć z wyszczególnioną ilością godzin; d) kopie dokumentów poświadczających zdanie państwowego egzaminu prawa jazdy, e) kserokopie indywidualnych kart praktycznej nauki jazdy, f) kserokopie protokołów z przeprowadzonych egzaminów wewnętrznych z każdym uczestnikiem kursu, g) kserokopie potwierdzeń opłacenia państwowych egzaminów teoretycznych i praktycznych

II.5) Główny kod CPV: 80570000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80411200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-25
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-31
2019-03-31
2019-01-07 2019-06-25

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 7.2.1 W przypadku składania oferty na Część nr I – skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę posiadającą wykształcenie z zakresu poradnictwa zawodowego, która przeprowadziła co najmniej dwa warsztaty/szkolenia/inne zajęcia grupowe z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy. 7.2.2 W przypadku składania oferty na część nr II – skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę posiadającą wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne, która przeprowadziła co najmniej dwa warsztaty/szkolenia/inne zajęcia grupowe z zakresu savoir-vivre. 7.2.3 W przypadku składania oferty na Część nr III – skieruje do realizacji zamówienia osobę posiadającą uprawnienia instruktora nauki jazdy kat. B oraz posiadającą doświadczenie w prowadzeniu kursów prawa jazdy kat. B, czyli osobę, która przeprowadziła co najmniej dwa kursy prawa jazdy kat. B (zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka jazdy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Integralną częścią formularza ofertowego jest formularz "Kryteria pozacenowe"
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowaw pkt 9.6. ppkt 2 a SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.10.SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.6 ppkt 2a SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
16.2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy oraz Formularz „Kryteria pozacenowe”. 16.3. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty oraz Formularz „Kryteria pozacenowe” (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz załączyć wymagane oświadczenia i dokumenty. 16.8. Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 SIWZ, 2) zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt. 10.2 SIWZ, 3) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo, z którego treści będzie wynikać zakres udzielonego umocowania. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania. 9.2. Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: a) w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia, b) harmonogram i program stanowiące załączniki do umowy mogą podlegać modyfikacji w uzasadnionych przypadkach za porozumieniem obu stron, przy czym zmiany te mogą nastąpić na wniosek Wykonawcy wyłącznie na trzy dni przed terminem spotkania wynikającego z harmonogramu. c) osoby wskazane w ofercie jako odpowiedzialne za świadczenie usług za zgodą Zamawiającego będą mogły zostać zastąpione innymi o nie niższych kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu określonych w SIWZ, przy czym zmiany te mogą nastąpić na wniosek Wykonawcy wyłącznie na trzy dni przed terminem spotkania wynikającego z harmonogramu. d) zmianie mogą podlegać omyłki pisarskie nie rzutujące na zamiar i cel stron wynikający z umowy, e) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji Umowy, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, f) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, g) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, h) wykonawcę, któremu Zmawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, i) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, j) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Warsztat aktywnego poruszania się po rynku pracy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1.1 Grupa docelowa: w warsztacie weźmie udział co najmniej 10 osób - usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej (zakłada się udział maksymalnie 15 osób) w wieku od 15 do 25 roku życia. 3.1.2 Cel warsztatu: wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy. 3.1.3 Zakres tematyczny: aktywne poruszanie się po rynku pracy, autoprezentacja, sprawdzenie predyspozycji zawodowych, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – różnice między listem motywacyjnym a CV, metody poszukiwania pracy, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych – najczęściej zadawane pytania, analiza ogłoszeń o pracę – ukryte znaczenie, rodzaje umów o pracę, analiza rynku pracy pod kątem umiejętności i predyspozycji uczestników do wykonywania określonych rodzajów prac. 3.1.4 Zamówienie realizowane będzie w jednej grupie co najmniej 10 – osobowej w łącznej ilości 9 godzin dydaktycznych (3 spotkania po 3 godziny dydaktyczne), w tym 80% czasu trwania warsztatów przeprowadzić należy za pomocą aktywnych metod pracy z grupą, tj.: dyskusja, ćwiczenia, pogadanka, itp. 3.1.5 Czas trwania: 9 godzin dydaktycznych (3 spotkania po 3 godz. dydaktyczne) 3.1.6 Termin realizacji części I –do 31 stycznia 2019 r. przy czym zakłada się, że spotkania będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 18.30. Dokładny termin warsztatu ustalony zostanie z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy. 3.1.7 Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przy Al. Sienkiewicza 20 (zapewnienie sali szkoleniowej oraz poniesienie kosztów związanych z dojazdem uczestników na warsztaty leży po stronie Zamawiającego). 3.1.8 Wykonawca zobowiązany jest do: a) przeprowadzenia warsztatu zgodnie z umową, b) zapewnienia materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników warsztatu oraz jeden dodatkowy do dokumentacji projektowej, c) zapewnienie niezbędnych akcesoriów do przeprowadzenia zajęć, d) przygotowania konspektów zajęć warsztatowych, prowadzenia dziennika zajęć wraz z listą obecności, e) przygotowania i przeprowadzenia z uczestnikami ankiet początkowych (w pierwszym dniu zajęć) i ankiet końcowych (w ostatnim dniu zajęć) badających poziom wiedzy z zakresu objętego przedmiotem zamówienia w części I, f) oznakowania wszystkich dokumentów związanych z przygotowaniem i zorganizowaniem ww. warsztatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WP 2014-2020.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80570000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Warsztat „savoir vivre” – dobre obyczaje otwierają drzwi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.2.1 Grupa docelowa: udział 10 osób - usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 15 do 25 roku życia. 3.2.2 Celem warsztatów jest: usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych poprzez nauczenie teoretycznych i praktycznych zasad dobrego wychowania, nauka dobrych manier, nabycie umiejętności zachowania się przy stole, w teatrze i kinie, dobór odpowiedniego stroju na ważne okazje. 3.2.3 Zakres tematyczny: a) Część teoretyczna - przyswojenie podstawowych zasad dobrego wychowania, nauka dobrych manier, nabycie umiejętności zachowania się przy stole, w teatrze i kinie, dobór odpowiednich strojów na ważne okazje, poprawne stosowanie zwrotów grzecznościowych do innych osób, prawidłowe witanie się z innymi osobami. Zamówienie realizowane będzie w jednej grupie 10 – osobowej, co najmniej 80 % czasu trwania warsztatów należy przeprowadzić za pomocą aktywnych metod pracy z grupą tj. scenki rodzajowe, ćwiczenia, itp. b) Część praktyczna – praktyczne wykorzystanie zdobytej na zajęciach teoretycznych wiedzy podczas wyjścia do restauracji oraz wyjścia do teatru. Zamawiający zakłada, że w części praktycznej weźmie udział 10 uczestników warsztatu oraz dodatkowo pracownik PCPR w Słupsku, który będzie sprawował funkcję opiekuna grupy. Wybór restauracji oraz spektaklu w teatrze leży po stronie Zamawiającego. Opłacenie kosztów związanych z wyżywieniem 10 uczestników, trenera oraz opiekuna grupy – pracownik PCPR, leży po stronie Zamawiającego. Zakup biletów na spektakl do teatru dla łącznie 12 osób leży po stronie Zamawiającego. 3.2.4 Czas trwania warsztatu: a) Część teoretyczna: 9 godzin dydaktycznych (3 spotkania po 3 godz. dydaktyczne). b) Część praktyczna: wyjście do restauracji 2 godziny, wyjście do teatru 4 godziny. Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania części praktycznej w całości w jednym dniu. 3.2.5 Termin realizacji warsztatu: w okresie od 7 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r., przy czym: a) część teoretyczna w okresie od 7 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku (maksymalnie dwa spotkania w tygodniu) w godzinach od 16:00 do 18:30. Dokładny termin warsztatu ustalony zostanie z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy b) część praktyczna w okresie od 16 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania części praktycznej w całości w jednym dniu. 3.2.6 Miejsce realizacji zamówienia: a) część teoretyczna: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przy Al. Sienkiewicza 20. b) część praktyczna: restauracja oraz teatr na terenie miasta Słupsk. 3.2.7 Zapewnienie sali szkoleniowej, poczęstunku dla uczestników/czek podczas zajęć teoretycznych, biletów na spektakl w teatrze, posiłek w restauracji oraz poniesienie kosztów związanych z dojazdem uczestników na spotkania leży po stronie Zamawiającego. 3.2.8 Wykonawca zobowiązany jest do: a) przeprowadzenia warsztatu zgodnie z umową, b) przeprowadzenia warsztatu savoir vivre z podziałem na część teoretyczną i praktyczną w wymiarze łącznie 15 godzin, w tym 9 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 6 godzin zajęć praktycznych c) zapewnienia akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia ww. warsztatu, d) przygotowania i przeprowadzenia z uczestnikami ankiet początkowych (w pierwszym dniu zajęć) i ankiet końcowych (w ostatnim dniu zajęć) badających kompetencje społeczne uczestników (z zakresu objętego przedmiotem zamówienia w części II) oraz sporządzenia analizy tych ankiet, e) oznakowania wszystkich dokumentów związanych z przygotowaniem i zorganizowaniem ww. warsztatu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WP 2014-2020, f) zapewnienie materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników (w tym jeden dodatkowy do dokumentacji projektowej), g) przygotowanie konspektów zajęć, prowadzenie dziennika zajęć wraz z listą obecności, pokwitowania materiałów szkoleniowych, wydanie zaświadczeń ukończenia udziału w warsztacie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80570000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Kurs prawa jazdy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.3.1 Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 8 osób w wieku od 17 roku życia do 25 roku życia w wymiarze 60 godzin na osobę (w tym 30 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 30 godzin zegarowych zajęć praktycznej nauki jazdy) wraz z państwowym egzaminem zewnętrznym teoretycznym i praktycznym, przeprowadzonym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku. 3.3.2 Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi kurs prawa jazdy kat. B zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2016 roku szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2016 poz. 280 z póź. zm.). 3.3.3 Termin realizacji zamówienia: w okresie od 07.01.2019 do 25.06.2019 r., przy czym zakłada się, że zajęcia teoretyczne z kursu Wykonawca zrealizuje w okresie od dnia podpisania umowy do dnia maksymalnie 08.03.2019 r., natomiast praktyczną naukę jazdy wraz z podejściem do pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego przez każdego kursanta od dnia zakończenia zajęć teoretycznych do dnia 25.06.2019 r. 3.3.4 Zajęcia teoretyczne zrealizowane zostaną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do maksymalnie 19.00 lub w soboty maksymalnie do godziny 15.00 (dokładny terminarz zajęć ustalony zostanie z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy). 3.3.5 Zajęcia z praktycznej nauki jazdy będą odbywały się w terminach dostawanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, przy czym zakłada się, ze w przypadku zaistniałej takiej potrzeby istnieje możliwość organizowania zajęć z praktycznej nauki jazdy zarówno w dni robocze, jak i weekendy. Maksymalny czas trwania jednego spotkania w ramach zajęć z praktycznej nauki jazdy: 2 godziny zegarowe. 3.3.6 Miejsce realizacji zamówienia: a) Zajęcia teoretyczne: sala szkoleniowa umiejscowiona w centrum miasta Słupsk, tj. w obrębie maksymalnie do jednego kilometra od siedziby Zamawiającego (zapewnienie Sali szkoleniowej leży po stronie Wykonawcy; zapewnione miejsce realizacji zamówienia musi być zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 280 z póź. zm.). b) Praktyczna nauka jazdy: miasto Słupsk (Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia placu manewrowego oraz pojazdu szkoleniowego zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 280 z póź. zm.)). 3.3.7 Wykonawca opracuje program kursu, który będzie zgodny z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 280 z póź. zm.). 3.3.8 Wykonawca zapewni wykładowcę/-ów i instruktora/-ów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, spełniającego/-ych wymogi przewidziane w przepisach Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 280 z póź. zm.). 3.3.9 Na uzasadniony wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić dotychczasowego instruktora nauki jazdy innym instruktorem gwarantującym należyte i terminowe prowadzenie kursu o nie niższych kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu określonych w SIWZ. 3.3.10 Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań lekarskich dla każdego uczestnika kursu prawa jazdy kat. B (8 osób), potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Koszt badań wliczony zostaje w koszty kursu prawa jazdy. 3.3.11 W przypadku stwierdzenia przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w kursie prawa jazdy, wówczas uczestnik kursu zostaje skreślony z listy uczestników, a Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za tego uczestnika. 3.3.12 Wykonawca przed skierowaniem wszystkich uczestników kursu (8 osób) na państwowe egzaminy teoretyczne i praktyczne, przeprowadzi wewnętrzne egzaminy teoretyczne i praktyczne. 3.3.13 Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu prawa jazdy kat. B od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę minimalną 10000,00 zł na osobę, a kopię polisy dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy kat. B. 3.3.14 Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi na własność materiały dydaktyczne i pomocnicze niezbędne do realizacji kursu: a. podręcznik z płytą CD, zawierające aktualną bazę pytań i testów oraz broszury, ćwiczenia, znaki drogowe; b. zestaw piśmienniczy złożony z zeszytu min. 60 kartek w kratkę i długopis z niebieskim wkładem. c. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemne potwierdzenie odbioru przez uczestników wyżej opisanych materiałów. 3.3.15 Wykonawca zobowiązany jest do: a) prowadzenia prawidłowo oznaczonych list obecności z podpisami uczestników, dzienników zajęć, kart praktycznej nauki jazdy; b) pisemnego informowania Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z uczestników w przypadku przekroczenia 10% absencji. 3.3.16 Wszystkie sale, w których przeprowadzane będą zajęcia, a także dokumenty, materiały dydaktyczne i piśmiennicze muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WP 2014-2020. 3.3.17 Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: a) oryginały imiennych list obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu; b) oryginały imiennych list uczestników wraz z ich podpisami potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych i piśmienniczych; c) oryginały dzienników zajęć z wyszczególnioną ilością godzin; d) kopie dokumentów poświadczających zdanie państwowego egzaminu prawa jazdy, e) kserokopie indywidualnych kart praktycznej nauki jazdy, f) kserokopie protokołów z przeprowadzonych egzaminów wewnętrznych z każdym uczestnikiem kursu, g) kserokopie potwierdzeń opłacenia państwowych egzaminów teoretycznych i praktycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80570000-0, 80411200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób wskaznaych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Ustka
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania21-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Pracownik gospodarczy z egzaminem wewnętrznym dla 30 uczestników. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.