Technolog robót wykończeniowych w budownictwie,kod CPV 80500000 - 9 Usługi szkoleniowe,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie,kod CPV 80500000 - 9 Usługi szkoleniowe, w wymiarze czasowym 140 godz. dla grupy 12 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Łodzi.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny: Areszt Śledczy w Łodzi
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi szkoleniowe
 • Termin składania wniosków30/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAreszt Śledczy w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-22
 • Numer ogłoszenia1/2010/80656
TREŚĆ PRZETARGU
Łódź: Technolog robót wykończeniowych w budownictwie,kod CPV 80500000 - 9 Usługi szkoleniowe, w wymiarze czasowym 140 godz. dla grupy 12 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Łodzi.
Numer ogłoszenia: 80656 - 2010; data zamieszczenia: 22.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy w Łodzi , ul. Smutna 21, 91-729 Łódź, woj. łódzkie, tel. (42) 675 00 00, faks (42) 675 03 55.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.sw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Areszt Śledczy w Łodzi.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Technolog robót wykończeniowych w budownictwie,kod CPV 80500000 - 9 Usługi szkoleniowe, w wymiarze czasowym 140 godz. dla grupy 12 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Łodzi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez WYKONAWCĘ kursu dla grupy 12 osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Łodzie w zakresie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, w związku z realizacja projektu Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu kary odbywania kary pozbawienia wolności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program nauczania: Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu posługiwania się dokumentacją techniczną, wykonywania rysunków roboczych i drobnych aranżacji, organizowania miejsca pracy, układania posadzek z różnych materiałów zgodnie z przyjęta technologią i warunkami technicznymi wykonania robót, układania i mocowania elementów wykończeniowych posadzek z różnych materiałów, przygotowania ścian pod ułożenie glazury oraz malowanie, a także dobieranie sprzętu, maszyn i narzędzi zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi. 1.Zakres tematyczny powinien obejmować: 1.1 Część teoretyczna: a)BHP- szkolenie wstępne i stanowiskowe, b)rodzaje podstawowego sprzętu i narzędzi, c)technologie i materiałoznawstwo, d)dobieranie, sortowanie i obróbka wstępna materiałów malarskich itp., e)organizacja stanowiska pracy, czytanie rysunku technicznego, stosowane w budownictwie przepisy prawa i normy, f)techniki dekoracyjne - nowoczesne techniki malowania; proste sposoby uzyskiwania niepowtarzalnych efektów; stosowne wyroby i narzędzia, g)właściwości podstawowych materiałów budowlanych w odniesieniu do technologii malowania - możliwości i potrzeby malowania różnych materiałów budowlanych, ich właściwości oraz odpowiedni dobór farb, h)materiałoznawstwo: materiały budowlane, technologie, narzędzia pracy, sprzęt, i)materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania gładzi gipsowych, j)etapy wykonywania prac malarskich, k)problemy związane z wymianą elementów sanitarnych. 1.2 Część praktyczna: I Część 1.Opis prac malarskich i posadzkarskich a)przygotowanie podłoża ścian i sufitów pod malowanie - 70 m2 b)malowanie różnego rodzaju nawierzchni - 70 m2 c)malowanie różnymi materiałami malarskimi itp.- 70 m2 d)przygotowanie podłoża pod ułożenie glazury - 9 m2 e)przygotowanie podłoża pod ułożenie tarakoty - 70 m2 f)przyklejanie płytek na zaprawie cementowej i klejowej - 79 m2 g)wykonywanie gładzi gipsowych ścian i sufitów - 70 m2 h)wykończenie i konserwacja nawierzchni podłogi - 70 m2 i)obróbka płytek - przycinanie, szlifowanie, wykonanie otworów - 79 m2 j)układanie posadzek z rożnych materiałów zgodnie z przyjętą technologią i warunkami technicznymi wykonania robot - 70 m2 k)układanie i mocowania elementów wykończeniowych posadzek, l)wykańczanie i konserwacja nawierzchni podłogi, m)naprawa i konserwacja istniejących posadzek z rożnych materiałów, 2.Charakterystyka techniczna materiałów użytych do pracownika a)farba - wymagania - środek gruntujący (jednokrotne gruntowanie) - farba emulsyjna (dwukrotne malowanie) b)terakota - wymagania - klasa ścieralności (od III do IV) - mrozoodporne (oznaczenie płatkiem śniegu) - antypoślizgowość - odporność na zaplamienia i na środki chemiczne - twardość - decydująca o łatwości obróbki i wytrzymałości mechanicznej. c)glazura - wymagania - odporność na czynniki chemiczne: zasady i kwasy o słabym stężeniu - odporność na działanie środków domowego użytku II Część 1.Opis prac przy wymianie drzwi a)demontaż drzwi do wymiany - o wymiarach 190 x 202 - 1 szt. - o wymiarach 80 x 205 - 1 szt. b)przygotowanie otworów pod nowe drzwi - oczyszczenie ruchomych fragmentów tynku z ościeży, - uzupełnienie ewentualne ubytków tynku zaprawą, - w przypadku progu wpuszczanego (drzwi otwierane na zewnątrz) - należy wykonać bruzdę o odpowiedniej szerokości w podłodze lub posadzce po ościeżnicę, c)montaż nowych drzwi o wymiarach: ok. 190 x 202 - 1 szt. i o wymiarach 80 x 205 - 1 szt. - ustawienie i umocowanie drzwi w otworze za pomocą kotew lub dybli, - uszczelnienie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a ościeżem za pomocą rozprężnej pianki poliuretanowej, - przeprowadzenie regulacji d)obróbka końcowa drzwi - usunięcie nadmiaru pianki, - nałożenie zaprawy tynkarskiej w miejsca między otworem ościeży a zamontowaną ościeżnicą. 2.Charakterystyka techniczna nowych drzwi. Drzwi stalowe dwuskrzydłowe - o wymiarach 190 x 202 - 1 szt. oraz jednoskrzydłowe - o wymiarach 80 x 205 - 1 szt. zewnętrzne pełne. Skrzydła o grubości ok. 50 mm zbudowane powinny być z blachy stalowej grubości 0,5 do 0,7 mm pokrytej laminatem PCV w kolorach drewnopodobnych, wypełnione np. styropianem oraz wyposażone w dwa zamki wpuszczane (podklamkowy i ryglujący min. w trzech punktach). Ościeżnica wykonana jest z blachy stalowej grubości 1,5 mm w kolorze skrzydła z możliwością wklejenia dodatkowego uszczelnienia zalecanego przy drzwiach zewnętrznych. 2.Organizacja szkolenia: 2.1 Miejsce prowadzenia zajęć a)szkolenie obejmie grupę 12 osadzonych, b)termin przeprowadzenia kursu od dnia 08.04.2010 r. do dnia 14.05.2010 r. c)miejsce realizacji zamówienia: Areszt Śledczy w Łodzi, 91-729 Łódź, ul. Smutna 21 w miejscach wskazanych przez administrację aresztu. d)szkolenie winno obejmować: 140 godzin część teoretyczna - 20 godzin część praktyczna kursu - 120 godzin Przy czym jedną godzinę ZAMAWIAJĄCY rozumie jako godzinę lekcyjną tj. 45 min. e)Szkolenie musi odbywać się od poniedziałku do piątku, f)zajęcia nie mogą zaczynać się wcześniej niż 8.30, a kończyć później niż 15.45, g)maksymalna liczba godzin szkoleniowych w ciągu dnia nie może przekroczyć 8 godzin, h)szkolenie musi zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej, oraz wydaniem odpowiedniej dokumentacji stwierdzającej ukończenie przedmiotowego szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZ.U z 2006r., nr 31, poz. 216). 2.2 Zobowiązania WYKONAWCY a)WYKONAWCA zobowiązany jest wyposażyć każdego uczestnika kursu w niezbędne materiały dydaktyczne zgodnie z zakresem tematycznych kursu. W trakcie trwania zajęć uczestnicy muszą otrzymać materiały do zajęć teoretycznych i ćwiczeń w postaci materiałów biurowych (długopisy, zeszyty), oraz podręczników (podręcznik i skrypt) b)WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia tj: m.in.: programu nauczania (Załącznik nr 2 do SIWZ) (Program nauczania powinien odpowiadać wymogom określonym w paragrafie 5 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U.06.31.216).) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego: listę obecności, wymiar godzin, tematy zajęć edukacyjnych, protokołu egzaminacyjnego, rejestr wydawanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji ankiet oceny szkolenia i wykładowcy dla uczestników i absolwentów szkolenia. c)WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć program nauczania (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz harmonogram zajęć (Załącznik nr 3 do SIWZ) na trzy dni przed rozpoczęciem kursu, d)WYKONAWCA zobowiązuje się sprawdzać listę obecności każdego dnia kursu potwierdzeniem jest podpis uczestnika kursu przy konkretnej dacie (podpisy muszą być składane długopisem koloru niebieskiego), e)WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć na trzy dni robocze przed terminem rozpoczęcia kursu, połowę materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych do Aresztu Śledczego w Łodzi. 2.3 Do kosztów WYKONAWCY należy: a)koszt badań lekarskich 12 uczestników kursu oraz 2 osób znajdujących się na liście rezerwowej, b)koszt niezbędnych materiałów w ramach zajęć teoretycznych: podręczniki i skrypty, materiały papiernicze, przybory do pisania, środki niezbędne do realizacji szkoleń, c)koszt niezbędnych materiałów w ramach zajęć praktycznych: odzież ochronna zgodna z przepisami BHP (rękawice, kombinezon, obuwie itp.) dostosowaną do pory roku oraz warunków atmosferycznych, a także środki ochrony indywidualnej. d)koszt materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych w wysokości od 35 % do 40% kosztu ogólnego usługi szkoleniowej, e)koszt ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem. (Przed rozpoczęciem kursu WYKONAWCA przekaże kopie polisy ZAMAWIAJĄCEMU)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 08.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz ofertowy, - zaakceptowany wzór umowy, - program kursu, - harmonogram kursu, - aktualne zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Doświadczenie - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego,lok.: 110, otrzymać za pośrednictwem Poczty Polskiej na pisemny wniosek, oraz na stronie internetowej www.sw.gov.pl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2010 godzina 12:00, miejsce: Areszt Śledczy w Łodzi ul. Smutna 21 91-729 Łódź REGON 000590409 NIP 726-15-57-739 tel.042 675 00 00, fax.042 675 03 55 Adres e-mail: zp_as_lodz@sw.gov.pl Adres internetowy: www.sw.gov.pl.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 29.04.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie ok 500m balustrad zewnętrznych szklanych - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania26-04-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie ok 500m balustrad zewnętrznych szklanych (11 domów jednorodzinnych)
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI