Szkolenia wyjazdowe dla rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Szkolenia wyjazdowe dla rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących Rodzinny Dom Dziecka
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowy Tomyśl
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-02
 • Numer ogłoszenia581433-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 581433-N-2018 z dnia 2018-07-02 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Szkolenia wyjazdowe dla rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących Rodzinny Dom Dziecka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. "Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny 63128252400000, ul. Poznańska  30 , 64-300   Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 44 26 770, , e-mail pcpr@powiatnowotomyski.pl, , faks 61 44 26 773.
Adres strony internetowej (URL): www.pcpr.nt.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pcprnt.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pcprnt.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, kurierem, osobiście
Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Poznańska 30,sekretariat, 64-300 Nowy Tomyśl

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenia wyjazdowe dla rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących Rodzinny Dom Dziecka
Numer referencyjny: PCPR.341.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkoleń wyjazdowych dla rodzin zastępczych, rodzina zastępczych zawodowych i prowadzących Rodzinny Dom Dziecka . Zamówienia zostało podzielone na dwa zadania : Zadanie 1: szkolenie wyjazdowe – 5 dniowe dla rodzin zastępczych wraz z otoczeniem w 2 edycje dla 92 osób, w tym 41 uczestników projektu. Zadanie 2: szkolenie wyjazdowe - 5-dniowe dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących Rodzinny Dom Dziecka wraz z otoczeniem w 2 edycjach dla 29 osób, w tym 9 uczestników projektu. Szczegółowy opis przedstawiono w załącznkiu I - informacje dotyczące ofert częściowych.

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55300000-3
63500000-4
63500000-4
55240000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-01-27
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-27

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców poza: ubezpieczeniem, zakwaterowaniem, wyżywieniem. Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla zadania 1: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co dwie usługi polegające zorganizowaniu i przeprowadzeniu dla co najmniej 15 osób minimum 3 dniowych wyjazdów ( warsztatów, kursów, szkoleń) dla dzieci, młodzieży połączonych z zajęciami szkoleniowymi, b) dysponuje zespołem osób zdolnym do wykonania zamówienia, składającym się co najmniej z: - 1 opiekun grupy w każdej z edycji (osoba ze strony Wykonawcy wyznaczona do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia), - 1 psycholog – w obu edycjach, - wykształcenie wyższe psychologiczne, minimum 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń - przeprowadzone min. 2 zajęcia praktyczne ( szkolenia, warsztaty, kursy) - 1 pedagog – w obu edycjach, - wykształcenie wyższe pedagogiczne, minimum 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym, min. roczne praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, - animatorzy czasu wolnego 2 animatorów w I edycji 5 animatorów w II edycji Dla zadania 2: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co dwie usługi polegające zorganizowaniu i przeprowadzeniu dla co najmniej 15 osób minimum 3 dniowych wyjazdów ( warsztatów, kursów, szkoleń) dla dzieci, młodzieży połączonych z zajęciami szkoleniowymi, b) dysponuje zespołem osób zdolnym do wykonania zamówienia, składającym się co najmniej z: - 1 opiekun grupy w każdej z edycji (osoba ze strony Wykonawcy wyznaczona do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia), - 1 psycholog – w obu edycjach, - wykształcenie wyższe psychologiczne, minimum 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń - przeprowadzone min. 2 zajęcia praktyczne ( szkolenia, warsztaty, kursy) - animatorzy czasu wolnego 2 animatorów w I edycji 1 animator w II edycji - 2 opiekunów dla niepełnosprawnych osób dorosłych w I edycji
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców poza: ubezpieczeniem, zakwaterowaniem, wyżywieniem. Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - Wzór stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ, 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wzór stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę. a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. nr 1, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, średni koszt pobytu uczestnika (osobo doba), termin realizacji zamówienia, warunki płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z ww. dokumentów, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; b) zał. 1A – doświadczenie kadry ( psychologa) wyznaczonej do realizacji zamówienia, c) zał. 1B – klauzula dot. RODO, c) oświadczenie wymienione w pkt 6.1 niniejszej SIWZ; d) zobowiązanie podmiotu trzeciego ( w formie oryginału) w przypadku gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu korzysta z potencjału podmiotu trzeciego, 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. 4.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
doświadczenie kadry 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach na określonych warunkach: a) zmiany danych Stron bez zmiany samych stron umowy (zmiana siedziby, adresu, nazwy, numeru rachunku bankowego, osób reprezentujących strony umowy ) w przypadku zaistnienia wymienionych wyżej zmian po danej stronie umowy, b) zmiany przedstawicieli reprezentujących Strony podczas realizacji umowy w przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych wymienionych wyżej osób, jeżeli zmiana wymienionych wyżej osób okaże się konieczna, c) z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Stron, d) terminu realizacji zamówienia, który może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron z powodu których wykonanie umowy nie będzie możliwe w ustalonym terminie, e) Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ofercie, realizujących usługę będzie możliwa jedynie na wniosek Wykonawcy, uzasadniony szczególnymi, obiektywnymi okolicznościami. Zmiana taka musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Taka zmiana nie wymaga aneksu. Zamawiający zaakceptuje zmianę, wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowego personelu będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWIZ i nie mniejsze niż osób wskazanych pierwotnie w ofercie Wykonawcy. f) zmniejszenie wysokości wynagrodzenia w przypadku niewykorzystania dni pobytowych wynikających z konieczności skrócenia pobytu uczestnika wyjazdu (np. choroba, zdarzenie losowe uniemożliwiające korzystanie z wyjazdu), g) okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności, h) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, i) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, j) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości; k) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 2) Zmiana umowy odbywa się na wniosek stron umowy i wymaga wykazania przez stronę występującą z wnioskiem o zmianę umowy okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 3) Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego w formie sporządzonego i podpisanego aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawarta jest w SIWZ pkt 19 ppkt 4.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1: szkolenie wyjazdowe – 5 dniowe dla rodzin zastępczych wraz z otoczeniem w 2 edycje dla 92 osób, w tym 41 uczestników projektu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość osób w I edycji: 37 osób, w tym 22 uczestników projektu – osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych w wieku aktywności zawodowej, 14 dzieci w wieku 3 – 15 lat, stanowiące otoczenie uczestników oraz 1 opiekun grupy oddelegowany przez Zamawiającego. Ilość osób w II edycji 55 osób, w tym 19 uczestników projektu – osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych w wieku aktywności zawodowej, 35 osób stanowiących otoczenie uczestników ( w tym 31 dzieci w wieku 2 – 15 lat,) oraz 1 opiekun grupy oddelegowany przez Zamawiającego. Ilość dni: 5 dni - zakwaterowanie w pierwszy dzień od godz.10.00, wyjazd w ostatni dzień do godz.14.00. Zajęcia dla uczestników – osoby dorosłe: Podczas wyjazdu uczestnicy wezmą udział w szkoleniu podnoszącym umiejętności opiekuńczo - wychowawcze w wymiarze 30 godz. (każda z edycji), w następujących blokach tematycznych: 1. Specyficzne potrzeby i zachowania dzieci w odniesieniu do konkretnych faz rozwojowych. 2. Jak skutecznie rozwiązywać konflikty w rodzinie. 3. Relacje między rodzeństwem, jak sobie radzić z rywalizacją. 4. Kary i nagrody. 5. Motywacja do pracy z dzieckiem. 6. Organizacja czasu wolego dla dzieci. 7 „.Ja” w rodzinie – jakie ja mam miejsce w rodzinie i otoczeniu? 8. Złość i agresja – w jaki sposób odreagować złe emocje. Szkolenie podnoszące umiejętności opiekuńczo – wychowawcze w wymiarze 30 godz. (w każdej z edycji; jako godzinę zajęć rozumie się 45 min. szkolenia i 15 min przerwy, przerwy mogą być stosowane elastycznie) powinno być prowadzone przez 2 specjalistów: pedagog i psycholog. Wykonawca zapewnienia: doświadczonych specjalistów do prowadzenia zajęć, posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do prowadzenia zajęć (potwierdzone min. dyplomem ukończenia studiów kierunkowych – psychologia/pedagogika, posiadane doświadczenie zawodowe min. 2 letnie w poradnictwie rodzinnym i min. roczne praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, mile widziane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla rodzin zastępczych); salę konferencyjną wyposażoną w tablicę/flipchart wraz z markerami, sprzętem multimedialnym (komputer/laptop, projektor) i nagłośnieniem, krzesła i stoły dla uczestników oraz materiały szkoleniowe (długopis, notes). Zajęcia dla otoczenia uczestników – dzieci: Podczas trwania szkolenia dla rodzin zastępczych Wykonawca zapewni opiekę dzieciom organizując zajęcia z animatorem czasu wolnego (30 godz. w każdej z edycji). W I edycji przewiduje się 2 animatorów, w II edycji 5 animatorów. Warunki dotyczące obiektu: Obiekt powinien odpowiadać standardom trzy-gwiazdkowego Hotelu i spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określone przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska Lokalizacja – miejscowość położona na terenie województwa Wielkopolskiego. Teren obiektu: ogrodzony, bezpieczny i oświetlony, sala ze sprzętem nagłaśniającym do zorganizowania szkoleń oraz np. karaoke, dyskoteki dla dzieci oraz miejsce na zorganizowanie grilla i ognisko na terenie obiektu, a także wyznaczone miejsce do zabaw dla dzieci typu plac zabaw, boisko. Budynek ogrzewany całorocznie, ogrzewanie w I edycji włączane w miarę potrzeb (na wniosek opiekuna – pracownika oddelegowanego przez Zamawiającego). Całodobowa obsługa obiektu umożliwiająca w przypadkach losowych udzielenie pomocy. Obiekt – zapewnienie pokoi o podwyższonym standardzie . Zakwaterowanie (liczba pokoi): I edycja: Pokój 1-osobowy - 1 szt. (dla opiekuna grupy ze strony Zamawiającego); Pokój 2-osobowy – 3 szt.; Pokój 3-osobowy – 10 szt.; II edycja: Pokój 1-osobowy – 1 szt. (dla opiekuna grupy ze strony Zamawiającego); Pokój 2-osobowy – 1 szt.; Pokój 3-osobowy – 6 szt.; Pokój 4-osobowy - 2 szt. lub 2 pokoje typu studio (2+2); Pokój 5-osobowy – 2 szt. lub pokój typu studio dla dwóch rodzin 5-osobowych; Pokój 7-osobowy - 1 lub pokój typu studio bądź inne rozwiązanie dla rodziny 7 osobowej; Pokój 9-osobowy - 1 lub pokój typu studio (4+5) lub inne rozwiązanie dla rodziny 9 osobowej. Zakwaterowanie wszystkich uczestników w jednym budynku, bardzo dobry stan techniczny obiektu, wyposażenie pokoi w estetyczne meble, łóżka jednoosobowe, estetyczna pościel, ręczniki dla każdego z uczestników, sprzęt RTV, z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, umywalka, WC), bieżąca ciepła woda przez całą dobę, stołówka estetyczna, zadbana. Zamawiający nie dopuszcza kwaterowania w pokojach wyposażonych w łóżka piętrowe, łoża małżeńskie lub kanapy traktowane jako 2 miejsca do spania. Sprzątanie pokoi (codziennie: sprzątanie koszy na śmieci) oraz wymiana ręczników wg. zgłaszanych potrzeb uczestników. Stołówka na terenie obiektu. Wyżywienie: trzy posiłki porcjowane, urozmaicone o wysokich wartościach odżywczych posiłki dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja), dostępność napojów, herbaty lub kompotu w ciągu dnia w miejscu dostępnym np. jadalnia, cała grupa na jednej zmianie żywieniowej, duża ilość warzyw i owoców w codziennym jadłospisie, w dniu przyjazdu - obiad (po godz. 13.00) i kolacja, a w dniu odjazdu śniadanie oraz tzw. suchy prowiant oraz napoje niegazowane na podróż powrotną. Dodatkowo zapewnienie serwisu kawowego w trakcie trwania szkolenia i zajęć z animatorem (kawa, herbata, cukier, śmietanka, ciasto – po dwa kawałki dla osoby, napoje niegazowane, w tym soki owocowe dla dzieci) – drugi, trzeci i czwarty dzień pobytu przedpołudniowa i popołudniowa przerwa kawowa, w dniu przyjazdu przerwa popołudniowa, natomiast w dniu odjazdu przetrwa przedpołudniowa. Program kulturalno – sportowy: należy przewidzieć zajęcia popołudniowe dla rodziców zastępczych i dzieci, przykładowo organizacja dyskoteki lub karaoke - zapewnienie sprzętu nagłaśniającego i sali, organizacja grilla/ogniska z zapewnieniem pieczywa i kiełbasek – min. dwóch (poza planowanym posiłkiem), Opieka medyczna: Dostęp do opieki lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego poprzez zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej, polegającej na wezwaniu do ośrodka lekarza lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika do punktu opieki zdrowotnej. Na terenie ośrodka musi znajdować się apteczka wyposażona w środki pierwszej pomocy. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: opłacenie taksy klimatycznej za wszystkich uczestników (jeśli dotyczy); zapewnienie 1 opiekuna grupy ze strony Wykonawcy, z którym będzie zapewniony stały kontakt. Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć miejsca, z których korzystać będą uczestnicy wyjazdu poprzez umieszczenie informacji dotyczących projektu, którego cześć stanowi przedmiotowe zamówienie oraz współfinansowania przez Unię Europejską (dostarczonych przez Zamawiającego). Uwaga: W przypadku niewykorzystania dni pobytowych wynikających z konieczności skrócenia pobytu uczestnika na wyjeździe (np. choroba, zdarzenie losowe uniemożliwiające korzystanie z pobytu) Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia kosztów pobytu uczestnika o poszczególne dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo proporcjonalnego zwiększenia lub pomniejszenia kosztów realizacji zadania (określonej edycji), w przypadku zabrania dzieci z rodziny lub umieszczenia nowych dzieci. O takiej okoliczności Zamawiający poinformuje o zaistniałej okoliczności Wykonawcę z wyprzedzeniem dwutygodniowym. Miejsce realizacji zamówienia: Teren województwa wielkopolskiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 63500000-4, 55300000-3, 55100000-1, 55240000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-01-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
doświadczenie kadry 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2: szkolenie wyjazdowe - 5-dniowe dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących Rodzinny Dom Dziecka wraz z otoczeniem w 2 edycjach dla 29 osób, w tym 9 uczestników projektu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość osób w I edycji: 20 osób, w tym 6 uczestników projektu – osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących RDD w wieku aktywności zawodowej, 13 dzieci w wieku 3 – 15 lat, stanowiące otoczenie uczestników oraz 1 opiekun grupy oddelegowany przez Zamawiającego. Ilość osób w II edycji: 9 osób, w tym 3 uczestników projektu – osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych w wieku aktywności zawodowej, 5 dzieci w wieku 3 – 15 lat, stanowiące otoczenie uczestników oraz 1 opiekun grupy oddelegowany przez Zamawiającego. Ilość dni: 5 dni Zakwaterowanie w pierwszy dzień od godz.10.00, wyjazd w ostatni dzień do godz.14.00. Zajęcia dla uczestników – osoby dorosłe: Podczas wyjazdu uczestnicy wezmą udział w szkoleniu zarządzenie emocjami w wymiarze 16 godz. (każda edycja) i radzenie sobie ze stresem w wymiarze 15 godz. (każda edycja). Szkolenia w ogólnym wymiarze 31 godz. (w każdej z edycji; jako godzinę zajęć rozumie się 45 min. szkolenia i 15 min przerwy, przerwy mogą być stosowane elastycznie) powinno być prowadzone przez specjalistę: psycholog. Wykonawca zapewnienia: doświadczonego specjalistę do prowadzenia zajęć, posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do prowadzenia zajęć (potwierdzone min. dyplomem ukończenia studiów kierunkowych – psychologia, posiadane doświadczenie zawodowe min. 2 letnie w poradnictwie rodzinnym i min. roczne praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, mile widziane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla rodzin zastępczych); salę konferencyjną wyposażoną w tablicę/flipchart wraz z markerami, sprzętem multimedialnym (komputer/laptop, projektor) i nagłośnieniem, krzesła i stoły dla uczestników oraz materiały szkoleniowe (długopis, notes). Zajęcia dla otoczenia uczestników – dzieci: Podczas trwania szkolenia dla rodzin zastępczych Wykonawca zapewni opiekę dzieciom organizując zajęcia z animatorem czasu wolnego (31 godzin ogółem). W I edycji przewiduje się 2 animatorów oraz dodatkowo opiekę dla dwóch osób niepełnosprawnych opieka 1na 1, w II edycji 1 animatora. Warunki dotyczące obiektu: Obiekt powinien odpowiadać standardom trzy-gwiazdkowego Hotelu i spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określone przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska Lokalizacja – miejscowość położona na terenie województwa Wielkopolskiego. Teren obiektu: ogrodzony, bezpieczny i oświetlony, sala ze sprzętem nagłaśniającym do zorganizowania szkoleń oraz np. karaoke, dyskoteki dla dzieci oraz miejsce na zorganizowanie grilla i ognisko na terenie obiektu, a także wyznaczone miejsce do zabaw dla dzieci typu plac zabaw, boisko. Budynek ogrzewany całorocznie, ogrzewanie w I edycji włączane w miarę potrzeb (na wniosek opiekuna – pracownika oddelegowanego przez Zamawiającego). Całodobowa obsługa obiektu umożliwiająca w przypadkach losowych udzielenie pomocy. Obiekt – zapewnienie pokoi o podwyższonym standardzie . Zakwaterowanie (liczba pokoi): I edycja: Pokój 1-osobowy – 1 szt. (dla opiekuna grupy ze strony Zamawiającego) Pokój 4-osobowy - 1 szt. lub pokoi typu studio (2 x studio: 2+2) Pokój 6-osobowy - 1 lub pokój typu studio bądź inne rozwiązanie dla rodziny 6 osobowej Pokój 9-osobowy - 1 lub pokój typu studio (4+5) lub inne rozwiązanie dla rodziny 9 osobowej. II edycja Pokój 1-osobowy – 1 szt. (dla opiekuna grupy ze strony Zamawiającego) Pokój 3-osobowy - 1 szt. Pokój 5-osobowy - 1 szt. lub pokój typu studio (2 x studio: 2+3). Zakwaterowanie wszystkich uczestników w jednym budynku, bardzo dobry stan techniczny obiektu, wyposażenie pokoi w estetyczne meble, łóżka jednoosobowe, estetyczna pościel, ręczniki dla każdego z uczestników, sprzęt RTV, z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, umywalka, WC), bieżąca ciepła woda przez całą dobę, stołówka estetyczna, zadbana. Zamawiający nie dopuszcza kwaterowania w pokojach wyposażonych w łóżka piętrowe, łoża małżeńskie lub kanapy traktowane jako 2 miejsca do spania. Sprzątanie pokoi (codziennie: sprzątanie koszy na śmieci) oraz wymiana ręczników wg. zgłaszanych potrzeb uczestników. Stołówka na terenie obiektu. Wyżywienie: trzy posiłki porcjowane, urozmaicone o wysokich wartościach odżywczych posiłki dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja), dostępność napojów, herbaty lub kompotu w ciągu dnia w miejscu dostępnym np. jadalnia, cała grupa na jednej zmianie żywieniowej, duża ilość warzyw i owoców w codziennym jadłospisie, w dniu przyjazdu - obiad (po godz. 13.00) i kolacja, a w dniu odjazdu śniadanie oraz tzw. suchy prowiant oraz napoje niegazowane na podróż powrotną. Dodatkowo zapewnienie serwisu kawowego w trakcie trwania szkolenia i zajęć z animatorem (kawa, herbata, cukier, śmietanka, ciasto – po dwa kawałki dla osoby, napoje niegazowane, w tym soki owocowe dla dzieci) – drugi, trzeci i czwarty dzień pobytu przedpołudniowa i popołudniowa przerwa kawowa, w dniu przyjazdu przerwa popołudniowa, natomiast w dniu odjazdu przetrwa przedpołudniowa. Program kulturalno – sportowy: należy przewidzieć zajęcia popołudniowe dla rodziców zastępczych i dzieci, przykładowo organizacja dyskoteki lub karaoke - zapewnienie sprzętu nagłaśniającego i sali, organizacja grilla/ogniska z zapewnieniem pieczywa i kiełbasek – min. dwóch (poza planowanym posiłkiem), Opieka medyczna: Dostęp do opieki lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego poprzez zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej, polegającej na wezwaniu do ośrodka lekarza lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika do punktu opieki zdrowotnej. Na terenie ośrodka musi znajdować się apteczka wyposażona w środki pierwszej pomocy. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: opłacenie taksy klimatycznej za wszystkich uczestników (jeśli dotyczy); zapewnienie 1 opiekuna grupy ze strony Wykonawcy, z którym będzie zapewniony stały kontakt. Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć miejsca, z których korzystać będą uczestnicy wyjazdu poprzez umieszczenie informacji dotyczących projektu, którego cześć stanowi przedmiotowe zamówienie oraz współfinansowania przez Unię Europejską (dostarczonych przez Zamawiającego). Uwaga: W przypadku niewykorzystania dni pobytowych wynikających z konieczności skrócenia pobytu uczestnika na wyjeździe (np. choroba, zdarzenie losowe uniemożliwiające korzystanie z pobytu) Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia kosztów pobytu uczestnika o poszczególne dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo proporcjonalnego zwiększenia lub pomniejszenia kosztów realizacji zadania (określonej edycji), w przypadku zabrania dzieci z rodziny lub umieszczenia nowych dzieci. O takiej okoliczności Zamawiający poinformuje o zaistniałej okoliczności Wykonawcę z wyprzedzeniem dwutygodniowym. Miejsce realizacji zamówienia: Teren województwa wielkopolskiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 63500000-4, 55300000-3, 55100000-1, 55240000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-01-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
doświadczenie kadry 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję kursu obsługi pakietu Microsoft Office - Wolsztyn
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania05-07-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję kursu obsługi pakietu Microsoft Office (w tym PowerPoint). Chcę nauczyć się biegłej obsługi. Pracuję w biurze. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI