„Szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej Politechniki Warszawskiej w

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej Politechniki Warszawskiej w zakresie zarządzania projektami (część I, III), zarządzania ryzykiem (część II), kompetencji menedżerskich (część IV) oraz metodologii tworzenia innowacyjnych pomysłów i rozwiązywania problemów TRIZ (część V)”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • ZamawiającyPolitechnika Warszawska - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-24
 • Numer ogłoszenia593845-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 593845-N-2018 z dnia 2018-07-24 r.

Politechnika Warszawska - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW: „Szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej Politechniki Warszawskiej w zakresie zarządzania projektami (część I, III), zarządzania ryzykiem (część II), kompetencji menedżerskich (część IV) oraz metodologii tworzenia innowacyjnych pomysłów i rozwiązywania problemów TRIZ (część V)”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, krajowy numer identyfikacyjny 000001554, ul. ul. Rektorska  4 , 00-614  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (+48) 22 234 20 00, e-mail michal.szczepanski@pw.edu.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): https://www.cziitt.pw.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/szczegoly.php?id=6167

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/szczegoly.php?id=6167

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Kompletną ofertę należy zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres podany w rozdziale I SIWZ, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 8 sierpnia 2018 r., godz. 10:00.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej Politechniki Warszawskiej w zakresie zarządzania projektami (część I, III), zarządzania ryzykiem (część II), kompetencji menedżerskich (część IV) oraz metodologii tworzenia innowacyjnych pomysłów i rozwiązywania problemów TRIZ (część V)”
Numer referencyjny: CZIiTT-ZP-04/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla kadry kierowniczej i administracyjnej Politechniki Warszawskiej w zakresie: 1) Część I. Metodyki zarządzania projektami Prince2 Foundation i Prince2 Practitioner wraz z egzaminami, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) stanowiącym załącznik nr 1.1 do SIWZ; 2) Część II. Metodyki zarządzania ryzykiem M_o_R Foundation wraz z egzaminem, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) stanowiącym załącznik nr 1.2 do SIWZ; 3) Część III. Metodyki zarządzania projektami z certyfikacją IPMA poziom D wraz z egzaminem, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) stanowiącym załącznik nr 1.3 do SIWZ; 4) Część IV. Kompetencje menedżerskie, przywództwo sytuacyjne oraz zarządzanie zespołem, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) stanowiącym załącznik nr 1.4 do SIWZ; 5) Część V. Metodologia Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań TRIZ (I stopień certyfikacji) wraz z egzaminem, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) stanowiącym załącznik nr 1.5 do SIWZ. 2. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80510000-2 – Usługi szkoleniowe i specjalistyczne. 3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w związku z realizacją zadania 48 projektu pn. „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

II.5) Główny kod CPV: 80510000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-09-01 2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. części zamówienia nr I, II, III i IV: dysponują, co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia i spełnia następujące wymagania: 1) posiada wykształcenie wyższe; 2) posiada ważny certyfikat potwierdzający posiadanie uprawnień lub kompetencji do prowadzenia szkoleń w zakresie określonym w OPZ danej części zamówienia; 3) posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w zakresie określonym w OPZ danej części zamówienia; 4) w okresie ostatnich 2 lat przed datą publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, przeprowadziła co najmniej 3 szkolenia w zakresie określonym w OPZ danej części zamówienia, każde w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin; 2. część zamówienia nr V: 1) dysponują, co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia i spełnia następujące wymagania: a) posiada wykształcenie wyższe; b) posiada stopień 3. certyfikacji MATRIZ (https://matriz.org/); c) posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w zakresie określonym w OPZ danej części zamówienia; d) w okresie ostatnich 2 lat przed datą publikacji ogłoszenia w sprawie niniejszego zamówienia, przeprowadziła co najmniej 3 szkolenia w zakresie określonym w OPZ danej części zamówienia, każde w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin; 2) dysponują lub współpracują z osobą posiadającą uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu na stopień 1 certyfikacji MATRIZ, tj. posiadającą tytuł „CEM Representative”, o którym mowa w załączniku nr 5 opublikowanym na stronie https://matriz.org/matriz-offices/council-on-expertise-and-methodology-cem/certification/how-to-become-a-specialist/.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
V. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IV SIWZ, Wykonawca złoży wraz z ofertą: 1. części zamówienia nr I, II, III i IV: 1) „Wykaz osób”, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 2) „Wykaz przeprowadzonych szkoleń” przez osoby wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt. 1, w okresie ostatnich 2 lat przed datą publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, wraz z podaniem ich przedmiotu, okresu realizacji, podmiotów, na rzecz których szkolenia zostały przeprowadzone oraz liczby godzin szkolenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 3) dowody określające, czy szkolenia, o których mowa w pkt. 2 zostały przeprowadzone należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego szkolenia zostały przeprowadzone. 2. część zamówienia nr V: 1) „Wykaz osób”, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 2) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia 3. certyfikacji MATRIZ; 3) „Wykaz przeprowadzonych szkoleń” przez osoby wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt. 1, w okresie ostatnich 2 lat przed datą publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, wraz z podaniem ich przedmiotu, okresu realizacji, podmiotów, na rzecz których szkolenia zostały przeprowadzone oraz liczby godzin szkolenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 4) dowody określające, czy szkolenia, o których mowa pkt. 3 zostały przeprowadzone należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego szkolenia zostały przeprowadzone. 5) „Formularz oferty”, którego wzór stanowi załącznik 5 do SIWZ, w którym poda imię i nazwisko osoby, o której mowa w rozdziale IV ust. 2 pkt 2.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6) Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 7) Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 5.1 dla części zamówienia nr I-IV oraz nr 5.2 dla części zamówienia nr V. 8) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. 9) Pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej Wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 8. Zmiany umowy 1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmian umowy w przypadkach przewidzianych w umowie, a także w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika: 1) z zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 2) ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; 3) z okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a które mają wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; 4) z wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; 5) ze wstrzymania (przerwy) wykonania umowy przez Zamawiającego, niewynikającego z winy Wykonawcy. 2. W przypadkach określonych w ust. 1, Zamawiający przewiduje możliwość: 1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) zmian w sposobie rozliczania z Wykonawcą, o ile te zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, 3) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, 4) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. 3. W przypadku zmiany umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z oferty nie może ulec zwiększeniu. 4. Jeżeli Zamawiający uzna, że zachodzi konieczność wprowadzenia zmian, poprawek bądź uzupełnień w przebiegu realizacji przedmiotu umowy niewykraczających poza przedmiot umowy, powinien o tym powiadomić Wykonawcę, który w miarę możliwości uwzględni zgłoszone postulaty. 5. Wszelkie zmiany umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 12 oraz § 9 ust. 2 wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 21 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Metodyki zarządzania projektami Prince2 Foundation i Prince2 Practitioner wraz z egzaminami
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w formie akredytowanych szkoleń zamkniętych dla maksymalnie 45 pracowników Politechniki Warszawskiej spośród kadry kierowniczej i administracyjnej w zakresie metodyki zarządzania projektami Prince2 Foundation i Prince2 Practitioner wraz z egzaminami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80510000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Metodyki zarządzania ryzykiem M_o_R Foundation wraz z egzaminem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w formie akredytowanego szkolenia zamkniętego dla maksymalnie 15 pracowników Politechniki Warszawskiej spośród kadry kierowniczej i administracyjnej w zakresie metodyki zarządzania ryzykiem M_o_R Foundation wraz z egzaminem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80510000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-03-01
data zakończenia: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Metodyki zarządzania projektami z certyfikacją IPMA poziom D wraz z egzaminem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w formie akredytowanego szkolenia zamkniętego dla maksymalnie 15 pracowników Politechniki Warszawskiej spośród kadry kierowniczej i administracyjnej w zakresie metodyki zarządzania projektami z certyfikacją IPMA poziom D wraz z egzaminem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80510000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-03-01
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Kompetencje menedżerskie, przywództwo sytuacyjne oraz zarządzanie zespołem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w formie szkoleń zamkniętych z elementami warsztatowymi, dla maksymalnie 30 pracowników Politechniki Warszawskiej spośród kadry kierowniczej i administracyjnej, w zakresie kompetencji menedżerskich, przywództwa sytuacyjnego oraz zarządzania zespołem. Wykonawca zaproponuje dwie edycje cyklu szkoleń, składające się z trzech różnych szkoleń, zgodne z zakresem określonym w OPZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80510000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 40,00
Jakość 40,00
Doświadczenie trenera 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Metodologia Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań TRIZ (I stopień certyfikacji) wraz z egzaminem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w formie szkolenia zamkniętego dla maksymalnie 15 pracowników Politechniki Warszawskiej spośród kadry kierowniczej i administracyjnej w zakresie metodologii TRIZ wraz z egzaminem na I stopień certyfikacji wg wytycznych MA TRIZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80510000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C - Ostrołęka
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI