Świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs Magazynier z obsługą komputera dla uczestników...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs Magazynier z obsługą komputera dla uczestników projektu Samodzielni współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi szkolenia zawodowego
 • Termin składania wniosków25/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-22
 • Numer ogłoszenia1/2010/80162
TREŚĆ PRZETARGU
Kraków: świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs Magazynier z obsługą komputera dla uczestników projektu Samodzielni współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 80162 - 2010; data zamieszczenia: 22.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie , Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012634 42 66 wew. 564, faks 012 4234784.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.powiat.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs Magazynier z obsługą komputera dla uczestników projektu Samodzielni współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą komputera dla nie więcej niż 10 osób - uczestników projektu Samodzielni, w ramach jednej 10 osobowej grupy. Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także umiejętności w zakresie wykonywania zawodu magazyniera przy użyciu urządzeń komputerowych, kas fiskalnych i terminali płatniczych. Program zajęć teoretycznych i praktycznych, ma obejmować 110 godzin lekcyjnych (2 dni w tygodniu po 4 godz.) UWAGA ! godzina lekcyjna = 45 minut. Zajęcia muszą odbywać, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8.00 do 18.00. Program szkolenia powinien obejmować: zajęcia teoretyczne ( dokumentacja handlowa i magazynowa, prawo handlowe gospodarcze, organizacja i technika handlu, towaroznawstwo handlowe) - 65 godzin; zajęcia praktyczne ( techniki komputerowe w handlu, obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych) - 45 godzin. Miejsce realizacji szkolenia musi znajdować się w mieście Kraków, w miejscu dogodnym pod względem dojazdu dla osób dojeżdżających z terenu Powiatu Krakowskiego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie wiedzy i doświadczenia - w szczególności przeprowadzili w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 szkolenie z zakresu objętego przedmiotowym zamówieniem (tj. szkolenie dotyczące magazyniera) ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu oraz wykazie wykonanych usług.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym w szczególności dysponują lub będą dysponować co najmniej 5 stanowiskami komputerowymi posiadającymi niezbędne i legalne oprogramowanie oraz 5 kasami fiskalnymi i 5 terminalami płatniczymi - ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu oraz wykazie niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • sytuacja ekonomiczna i finansowa - ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Szczegółowy program szkolenia zgodny z wymogami określonymi w siwz; Harmonogram zajęć rozpisany na poszczególne dni trwania szkolenia, z podaniem zakresów tematycznych oraz nazwisk osób prowadzących zajęcia. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w punkcie 6, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w tym do podpisywania oferty i pozostałych dokumentów przetargowych, jeżeli osoba dokonująca tych czynności nie jest wykazana w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym). Formularz o podwykonawcach - załącznik nr 5. Jeżeli wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, zobowiązany jest do złożenia niniejszego formularza ze stosowną adnotacją np. nie dotyczy. Informacja dotycząca lokalizacji, w której realizowane będą zajęcia wraz ze szczegółowym opisem wyposażenia sal dydaktycznych, Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w szczególności w przypadku powstania okoliczności powodujących, że wykonanie tego zakresu nie leży w interesie publicznym , terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Istotne zmiany postanowień umowy mogą także wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany wprowadzone zostaną po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.powiat.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kraków, Al. Słowackiego 20, pok. 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2010 godzina 09:15, miejsce: Kraków, Al. Słowackiego 20, pok. 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie będzie wykonywane w ramach realizacji projektu Samodzielni współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam nauczyciela języka rumuńskiego - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania25-04-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam nauczyciela języka rumuńskiego; po filologii rumuńskiej lub native speakera w centrum Krakowa. Lekcje mogły by się odbywać w kawiarni lub bibliotece.. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI