Świadczenie usług szkolenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego w ramach projektu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług szkolenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiała Piska
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-11-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-29
 • Numer ogłoszenia642323-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 642323-N-2018 z dnia 2018-10-29 r.

Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej: Świadczenie usług szkolenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, krajowy numer identyfikacyjny 9447800000, ul. ul. Sienkiewicza  16 , 12230   Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 239 024, e-mail sekretariat@zsnr1bialapiska.pl, faks 874 239 024.
Adres strony internetowej (URL): www.zsnr1bialapiska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiat.pisz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiat.pisz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,ul. Sienkiewicza 16, 12- 230 Biała Piska, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkolenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe
Numer referencyjny: ZSBP.226.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkolenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe, w czterech częściach: Część 1-Świadczenie usług doradcy zawodowego, Część 2-Świadczenie usług pedagoga- doradcy zawodowego, Część 3- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Kierowca wózków jezdniowych, Część 4- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Carving. Celem ww. projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej dzięki uzupełnieniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz nabyciu doświadczenia zawodowego 60 uczniów poprzez udział w stażach oraz szkoleniach zawodowych adekwatnych do wymagań rynku pracy do 31.12.2019 r. Realizacja projektu odbywa się w okresie 01.09.2018 r. - 31.12.2019 r. poprzez organizację 2 zadań: - przeprowadzenie szkoleń: Wózki widłowe, Obsługa kombajnu zbożowego i sieczkarni, Obsługa klimatyzacji samochodowej, Wulkanizator, Piły i kosiarki spalinowe, Carving, Barista, Barman, Wykonywanie usług kelnerskich, IT w gastronomii, Obsługa kas fiskalnych, Własny biznes-jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą, w których wezmą udział uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej, oraz zakup zintegrowanego systemu dla gastronomii - realizacja staży zawodowych u lokalnych pracodawców z branż objętych wsparciem (branża samochodowa, branża gastronomiczna) dla wszystkich 60 uczestników projektu w wymiarze 150h/ uczestnika. Całkowita wartość projektu wynosi 457 918,75PLN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga się aby szkolenia zawodowe opierały się na uznawanych programach w danym profilu zawodowym i prowadziły do uzyskania kwalifikacji i kompetencji, zgodnie z wymogami „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Załącznik nr 8. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie lub trzy lub wszystkie części zamówienia.Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy- 4. 3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa art. 29 ust. 3a ustawy, gdyż czynności te nie muszą być wykonywane na podstawie stosunku pracy zawartego w oparciu o art.22 § 1 ustawy Kodekspracy .

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
85312320-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-31
2018-12-31
2018-12-17
2018-12-17

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dotyczy Części 1-Świadczenie usług doradcy zawodowego:Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada: - wykształcenie pedagogiczne, - co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako doradca zawodowy. Dotyczy Części 2-Świadczenie usług pedagoga - doradcy zawodowego: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada: - wykształcenie pedagogiczne, - co najmniej 6- letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako pedagog szkolny. Dotyczy Części 3-Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Kierowca wózków jezdniowych: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada: - certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego uprawniający do prowadzenia kursów nauki jazdy na wózkach jezdniowych, - doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 2 szkoleń/kursów Kierowca wózków jezdniowych. Dotyczy Części 4-Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Carving:Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada: - doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 2 szkoleń/kursów w zakresie carvingu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2) dokumenty wymienione w pkt 1 dotyczące innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w niniejszym ustępie stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz osób, o których mowa w Dziale IV ust. 1 pkt 2 lit. c SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- zgodnie z Załącznikiem nr 5a i/ lub 5b i/ lub 5c i/ lub 5d do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Inne dokumenty, jakie Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: 1) formularz ofertowy [na Załączniku Nr 1a i/ lub 1b i/ lub 1ci/ lub 1d do SIWZ], 2) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument (np. pełnomocnictwo) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 3) w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/-y, które nie są wymienione w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/-y podpisujące ofertę, 4)w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów do oferty należy dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 5) informację o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, z podaniem firm Podwykonawców - [Załącznik Nr 8 do SIWZ]. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza realizować niniejszego zamówienia z udziałem Podwykonawców, nie załącza tego załącznika do oferty. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) Zmiany terminu obowiązywania umowy, w następstwie: a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, b)wystąpienia innych szczególnych okoliczności za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, do których należą m.in. długotrwała choroba członka rodziny, śmierć członka rodziny, inne uzasadnione okoliczności nie pozwalające Wykonawcy realizować umowy, c) zmiany przewidywanego okresu realizacji projektu – skrócenie lub przedłużenie terminu realizacji projektu w następstwie okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia, d) wstrzymania, przerwy w realizacji projektu, wystąpienie innych sytuacji nieprzewidzianych w trakcie realizacji projektu, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć w następstwie okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, 2) Zmiany osoby przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy (o ile nie wiąże się to ze zmianą Wykonawcy). W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, inne uzasadnione okoliczności nie pozwalające wykonywać wskazanym osobom powierzonych czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (wykształceniu, doświadczeniu) spełniających co najmniej takie warunki jakie zaoferował Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot umowy dla której Wykonawca uzyskał w kryterium „doświadczenie” podanym w SIWZ dla przeprowadzonego postępowania, odpowiednią ilość punktów, wówczas wskazana nowa osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej równoważne co wskazana uprzednio przez Wykonawcę osoba, za którą Wykonawca otrzymał punkty, czyli nowa osoba musi uzyskać w kryterium „doświadczenie” nie mniejszą ilość punktów niż uzyskała osoba, która zostaje zmieniona. 3) Zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wysokości całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku zmiany terminu realizacji projektu z przyczyn określonych powyżej. W celu zawarcia aneksu każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 4) Zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem pkt. 5. 5) Zmiana umowy w przypadku zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każdorazowo w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia tej przesłanki będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 2. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub do całkowitej zmiany rodzaju zamówienia. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-06, godzina: 14:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług doradcy zawodowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1-Świadczenie usług doradcy zawodowego: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego z 60 uczestnikami projektupn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców”. Usługa będzie świadczona w siedzibie Zamawiającego w salach dydaktycznych udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego,przez okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.Wykonawca będzie świadczył usługę w zakresie określonym umową od poniedziałku do piątku, w wymiarze maksymalnie 40 godzin w terminie określonym powyżej, zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem uwzględniającym pracę w godzinach przed i popołudniowych. Do obowiązków doradcy zawodowego należeć będzie w szczególności: 1) przeprowadzenie indywidualnej diagnozy 60 uczestników projektu pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkichułatwiających wejście na rynek pracy oraz kontynuację nauki, 2) wstępne rozpoznanie potrzeb uczestników projektu wyrażających chęć rozwoju edukacyjno-zawodowego w kontekście udziału w projekcie oraz potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, 3) przeprowadzenie analizy zasobów uczestnika projektu (bilans kompetencji i zainteresowań,profil osobowości zawodowej), 4) przedstawienie uczestnikom projektu propozycji szkoleń zaplanowanych w ramach realizacji projektu, 5) pomoc uczestnikom projektu w wyborze odowiedniej ścieżki wsparcia w ramach projektu, tj. wybrania pakietu szkoleń oraz miejsca odbcia stażu z uwzględnieniem indywidualnych potrzebyrozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczestnika projektu, 6) prowadzenie dokumentacji świadczonej usługi, składającej się m.in. list obecności, 7) współpraca z koordynatorem projektu w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji, 8) dbanie o sprzęt i wyposażenie będące własnością Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, udostępnione do świadczenia usługi, 9) przestrzeganie zasad równości szans przy wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz zasad zrównoważonego rozwoju na stanowisku pracy, 10) przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz wykonawców. W przypadku świadczenia usługi się w innym miejscu niż bezpłatnie udostępnione przez Zamawiającego sale dydaktyczne, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt: a. zapewnić i opłacić sale dydaktyczne, przystosowane do prowadzenia tego rodzaju zajęć, posiadające niezbędny sprzęt i wyposażenie zapewniające uczestnikom właściwe warunki do udziału w zajęciach, b. zorganizować i opłacić transport uczestników szkolenia do tego miejsca z Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej i z powrotem oraz zapewnić opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia, c. ubezpieczyć wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na czas przejazdu do miejsca odbywania zajęć i z powrotem, d. przedłożyć Zamawiającemu miejsce prowadzenia zajęć do akceptacji na dwa dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji i/lub przeprowadzenia inspekcji sali, pod kątem spełniania warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów powiązanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85312320-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie zawodowe w pracy jako doradca zawodowy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług pedagoga- doradcy zawodowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2-Świadczenie usług pedagoga- doradcy zawodowego: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego z 60 uczestnikami projektupn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców”. Usługa będzie świadczona w siedzibie Zamawiającego w salach dydaktycznych udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego,przez okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.Wykonawca będzie świadczył usługę w zakresie określonym umową od poniedziałku do piątku, w wymiarze maksymalnie 40 godzin w terminie określonym powyżej, zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem uwzględniającym pracę w godzinach przed i popołudniowych. Do obowiązków pedagoga- doradcy zawodowego należeć będzie w szczególności: 1) przeprowadzenie indywidualnej diagnozy 60 uczestników projektu pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy oraz kontynuację nauki, 2) wstępne rozpoznanie potrzeb uczestników projektu wyrażających chęć rozwoju edukacyjno-zawodowego w kontekście udziału w projekcie oraz potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, 3) przeprowadzenie analizy zasobów uczestnika projektu (bilans kompetencji i zainteresowań,profil osobowości zawodowej), 4) przedstawienie uczestnikom projektu propozycji szkoleń zaplanowanych w ramach realizacji projektu, 5) pomoc uczestnikom projektu w wyborze odowiedniej ścieżki wsparcia w ramach projektu, tj. wybrania pakietu szkoleń oraz miejsca odbcia stażu z uwzględnieniem indywidualnych potrzebyrozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczestnika projektu, 6) prowadzenie dokumentacji świadczonej usługi, składającej się m.in. list obecności, 7) współpraca z koordynatorem projektu w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji, 8) dbanie o sprzęt i wyposażenie będące własnością Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, udostępnione do świadczenia usługi, 9) przestrzeganie zasad równości szans przy wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz zasad zrównoważonego rozwoju na stanowisku pracy, 10) przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz wykonawców. W przypadku świadczenia usługi się w innym miejscu niż bezpłatnie udostępnione przez Zamawiającego sale dydaktyczne, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt: a. zapewnić i opłacić sale dydaktyczne, przystosowane do prowadzenia tego rodzaju zajęć, posiadające niezbędny sprzęt i wyposażenie zapewniające uczestnikom właściwe warunki do udziału w zajęciach, b. zorganizować i opłacić transport uczestników szkolenia do tego miejsca z Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej i z powrotem oraz zapewnić opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia, c. ubezpieczyć wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na czas przejazdu do miejsca odbywania zajęć i z powrotem, d. przedłożyć Zamawiającemu miejsce prowadzenia zajęć do akceptacji na dwa dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji i/lub przeprowadzenia inspekcji sali, pod kątem spełniania warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów powiązanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85312320-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie zawodowe w pracy jako pedagog szkolny 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Kierowca wózków jezdniowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie następującego szkolenia: Nazwa szkolenia: Kierowca wózków jezdniowych elektrycznych, spalinowych i gazowych z bezpieczną wymianą butli. Forma szkolenia: Zajęcia teoretyczno-praktyczne (wykłady, zajęcia praktyczne). Czas trwania szkolenia: minimum 35 godzin, w tym minimum 10 godzin zajęć praktycznych. Godzina zajęć teoretyczno-praktycznych obejmuje 45 minut. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę, czas trwania przerw nie jest wliczany w czas realizacji zajęć. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji, najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, planowanego harmonogramu zajęć teoretycznych i praktycznych, zawierającego daty i godziny planowanych do przeprowadzenia zajęć.Harmonogram nie może kolidować z obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi uczniów będących uczestnikami szkolenia oraz z innymi wydarzeniami szkolnymi (tj. uroczystości szkolne, akademie, wycieczki szkolne) Harmonogram ma także zawierać informację o miejscu odbywania zajęć teoretycznych i praktycznych. Harmonogram musi być dostosowany do zajęć/obowiązków szkolnych uczestników szkolenia. Miejsce realizacji szkoleniaoraz przeprowadzenia egzaminu: preferowane przez Zamawiającego: obiekty Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, 12- 230 Biała Piska, ul. Sienkiewicza 16 i ul. Sportowa 1, sale dydaktyczne do zajęć teoretycznych i praktycznych (plac na warsztatach szkolnych)udostępnione nieodpłatnie przez Zamawiającego. Liczba uczestników szkolenia: 10 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej kształcących się w kierunku technik mechanizacji rolnictwa i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.Ostateczna lista uczestników kursu zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego lub najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia Termin realizacji szkolenia: od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2018 r. Szkolenie może odbywać się w dni nauki szkolnej w czasie nie kolidującym z obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi uczniów będących uczestnikami szkolenia oraz z innymi wydarzeniami szkolnymi (tj. uroczystości szkolne, akademie, wycieczki szkolne), jak również w dni wolne od zajęć dydaktycznych. Zakres szkolenia: Między innymi następujące bloki tematyczne: wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu; rodzaje urządzeń transportu bliskiego; typy i budowa wózków jezdniowych; czynności kierowcy- operatora przy obsłudze wózka przed, w czasie i po zakończeniu pracy; zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem; wiadomości z ładunkoznawstwa; BHP przy obsłudze urządzeń; praktyczna nauka jazdy. Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami i przepisami, w szczególności Urzędu Dozoru Technicznego. Wymagania sprzętowe oraz inne wymagania: Wykonawca zapewni na własny koszt: - opłatę egzaminacyjną dla wszystkich uczestników szkolenia przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego(za jednokrotne podejście do egzaminu przez każdego uczestnika szkolenia), - przeprowadzenie badań lekarskich uczestników szkolenia;w przypadku eliminacji uczestnika z przyczyn zdrowotnych Wykonawca ponosi koszt wyżej wymienionego badania lekarskiego kolejnej osoby z listy rezerwowej osób zakwalifikowanych do szkolenia. Kolejne badanie powinno zostać zorganizowane nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia wcześniejszego badania, - koszt środków ochrony osobistej dla uczestników szkolenia- o ile dotyczy, - materiały szkoleniowe/ podręczniki dla każdego uczestnika szkolenia, przygotowane w oparciu o aktualne przepisy prawa, zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, - sprzęt i materiały eksploatacyjne niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych, m.in. wózki jezdniowe, - ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na cały okres trwania szkolenia, - zaświadczenia o ukończeniu kursy wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 622) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632), - dwujęzyczne imienne certyfikatykwalifikacji Urzędu Dozoru Technicznego (w języku polskim i angielskim), - zaświadczenia/certyfikaty informujące o uczestnictwie i ukończeniu szkolenia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Warunkiem wydania uczestnikowi zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia będzie obecność na co najmniej 90% zajęć. Do ww. zaświadczeń/certyfikatów dołączony powinien być suplement określający efekty uczenia się: potwierdzenie nabytej przez ucznia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przygotowujących ucznia do wykonywania określonych zadań związanych z przedmiotowym szkoleniem. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia walidacji wśród uczestników szkolenia, a jej wyniki (kserokopie) Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją egzaminu i wydaniem stosownych dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia. Wydane zaświadczenie winno być zestawem efektów uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez tę instytucję zgodnie z ustalonymi standardami w wyniku walidacji i certyfikacji. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją egzaminu i wydaniem stosownych dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia. Walidacjato wieloetapowy proces sprawdzania czy niezależnie od sposobu uczenia się – efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja poprzedza certyfikowanie. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych efektów uczenia się oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację). Walidację wieńczy podjęcie i wydanie decyzji, jakie efekty uczenia się można potwierdzić, jakie zaś nie. Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. W przypadku niektórych kwalifikacji walidacja i certyfikowanie są prowadzone przez różne podmioty. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. Wykonawca powinien zapewnić rozdzielność procesu kształcenia i walidacji. Zastrzeżenia: 1. Wykonawca akceptuje bez uwag, że w szkoleniu mogą uczestniczyć inne lub dodatkowe osoby z ramienia Zamawiającego, które będą na bieżąco oceniały lub monitorowały proces dydaktyczny (osoby inne niż uczestnicy szkolenia, np. opiekunowie). 2. W przypadku zajęć (teoretycznych, praktycznych) odbywających się w innym miejscu niż bezpłatnie udostępnione przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt: - zapewnić i opłacić plac manewrowy i/lubsale dydaktyczne, przystosowane do prowadzenia tego rodzaju zajęć, posiadające niezbędny sprzęt i wyposażenie zapewniające uczestnikom właściwe warunki do udziału w zajęciach, - zorganizować i opłacić transport uczestników szkolenia do tego miejsca z Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej i z powrotem oraz zapewnić opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia, - ubezpieczyć wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na czas przejazdu do miejsca odbywania zajęć i z powrotem, - przedłożyć Zamawiającemu miejsce prowadzenia zajęć do akceptacji na dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji sali dydaktycznej oraz placu manewrowego i/lub przeprowadzenia ich inspekcji, pod kątem spełniania warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów powiązanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń/kursów Kierowca wózków jezdniowych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Carving
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nazwa szkolenia: Carving I/II stopień Forma szkolenia:Zajęcia teoretyczno-praktyczne (wykłady, ćwiczenia praktyczne). Praca w grupach i praca indywidualna z każdym uczestnikiem szkolenia, praktyczne poznanie z tematyką carvingu. Czas trwania szkolenia: minimum 16 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych, w tym minimum 10 godzin zajęć praktycznych. Godzina zajęć teoretyczno-praktycznych obejmuje 45 minut. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę, czas trwania przerw nie jest wliczany w czas realizacji zajęć. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji, najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, planowanego harmonogramu zajęć teoretycznych i praktycznych, zawierającego daty i godziny planowanych do przeprowadzenia zajęć.Harmonogram nie może kolidować z obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi uczniów będących uczestnikami szkolenia oraz z innymi wydarzeniami szkolnymi (tj. uroczystości szkolne, akademie, wycieczki szkolne) Harmonogram ma także zawierać informację o miejscu odbywania zajęć teoretycznych i praktycznych. Harmonogram musi być dostosowany do zajęć/obowiązków szkolnych uczestników szkolenia. Miejsce realizacji szkoleni oraz przeprowadzenia egzaminu: preferowane przez Zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, 12- 230 Biała Piska, ul. Sienkiewicza 16, sale dydaktyczne do zajęć teoretycznych i praktycznych udostępnione nieodpłatnie przez Zamawiającego. Liczba uczestników szkolenia: 10 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej kształcących się w kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.Ostateczna lista uczestników kursu zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego lub najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia. Termin realizacji szkolenia: od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2018 r. Szkolenie może odbywać się w dni nauki szkolnej w czasie nie kolidującym z obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi uczniów będących uczestnikami szkolenia oraz z innymi wydarzeniami szkolnymi (tj. uroczystości szkolne, akademie, wycieczki szkolne), jak również w dni wolne od zajęć dydaktycznych. Zakres szkolenia: Między innymi następujące bloki tematyczne: historia carvingu; omówienie technik i rodzajów cięć; omówienie sposobów zabezpieczania, przechowywania i pielęgnacji wykonanych rzeźb; prezentacja sprzętu do carvingu: rodzaje noży, dłutek i foremekoraz sposoby ich używania i konserwacji; zabezpieczanie sprzętu;zastosowanie warzyw i owoców w gastronomii: obróbka wstępna roślin jadalnych, metoda sortowania, oczyszczania i rozdrabniania warzyw i owoców;technika dekorowania i serwowania potraw z warzyw;praktyczne ćwiczenia rzeźbienia w owocach i warzywach: tworzenie drobnych kwiatków i miniaturowych elementów, kwiaty ozdobne m.in. z cebuli, buraków, kalarepy, szyszki z marchwi, pietruszki, pora,tworzenie liści dekoracyjnych, wykorzystanie roślin liściastych w dekoracji tworzenie figurek przestrzennych: papuga, łabędź itp., budowa wieloskładnikowej kompozycji z wyrzeźbionych elementów, tworzenie rzeźb przestrzennych z arbuza, melona, dyni;wycinanie płaskich ornamentów w owocach i warzywach;tworzenie aranżacji dekoracyjnych z wykorzystaniem przygotowanych elementów i rzeźb - wykonanie własnej kompozycji przestrzennej. Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami i przepisami. Wymagania sprzętowe oraz inne wymagania: Wykonawca zapewni na własny koszt: - podręczniki dla każdego uczestnika szkolenia, przygotowane w oparciu o aktualne przepisy prawa, - komplet noży dla każdego uczestników szkolenia- 10 szt. kompletu, - materiały eksploatacyjne do przeprowadzenia zajęć, m. in. warzywa i owoce, niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych, - koszt środków ochrony osobistej dla uczestników szkolenia- o ile dotyczy, - ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na cały okres trwania szkolenia, - zaświadczenia o ukończeniu kursy wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 622) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632), - dwujęzyczne imienne certyfikaty branżowe potwierdzające nabyte umiejętności, rozpoznawane na rynku (w języku polskim i angielskim), - zaświadczenia/certyfikaty informujące o uczestnictwie i ukończeniu szkolenia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Warunkiem wydania uczestnikowi zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia będzie obecność na co najmniej 90% zajęć. Do ww. zaświadczeń/certyfikatów dołączony powinien być suplement określający efekty uczenia się: potwierdzenie nabytej przez ucznia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przygotowujących ucznia do wykonywania określonych zadań związanych z przedmiotowym szkoleniem. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia walidacji wśród uczestników szkolenia, a jej wyniki (kserokopie) Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją egzaminu i wydaniem stosownych dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia. Wydane zaświadczenie winno być zestawem efektów uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez tę instytucję zgodnie z ustalonymi standardami w wyniku walidacji i certyfikacji. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją egzaminu i wydaniem stosownych dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia. Walidacja to wieloetapowy proces sprawdzania czy niezależnie od sposobu uczenia się – efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja poprzedza certyfikowanie. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych efektów uczenia się oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację). Walidację wieńczy podjęcie i wydanie decyzji, jakie efekty uczenia się można potwierdzić, jakie zaś nie. Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. W przypadku niektórych kwalifikacji walidacja i certyfikowanie są prowadzone przez różne podmioty. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. Wykonawca powinien zapewnić rozdzielność procesu kształcenia i walidacji. Zastrzeżenia: 1. Wykonawca akceptuje bez uwag, że w szkoleniu mogą uczestniczyć inne lub dodatkowe osoby z ramienia Zamawiającego, które będą na bieżąco oceniały lub monitorowały proces dydaktyczny (osoby inne niż uczestnicy szkolenia, np. opiekunowie). 2. W przypadku zajęć (teoretycznych, praktycznych) odbywających się w innym miejscu niż bezpłatnie udostępnione przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt: - zapewnić i opłacić sale dydaktyczne, przystosowane do prowadzenia tego rodzaju zajęć, posiadające niezbędny sprzęt i wyposażenie zapewniające uczestnikom właściwe warunki do udziału w zajęciach, - zorganizować i opłacić transport uczestników szkolenia do tego miejsca z Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej i z powrotem oraz zapewnić opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia, - ubezpieczyć wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na czas przejazdu do miejsca odbywania zajęć i z powrotem, - przedłożyć Zamawiającemu miejsce prowadzenia zajęć do akceptacji na dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji sali dydaktycznej i/lub przeprowadzenia ich inspekcji, pod kątem spełniania warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów powiązanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń/kursów w zakresie carvingu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - Elbląg
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania22-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - pracownik biurowy z modułem ochrona danych osobowych zgodnie z RODO i modułem komputerowym ECDL BASE i ochrona danych osobowych zgodnie z RODO. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI