Realizacja kursów z branży: elektryczno-elektronicznej, administracyjno-usługowej,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Realizacja kursów z branży: elektryczno-elektronicznej, administracyjno-usługowej, turystyczno-gastronomicznej, prawa jazdy kat. B, operatora wózka widłowego oraz kursów dla nauczycieli w ramach projektu: „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji zawodowych” - zamówienie powtórzone
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBrzesko
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStarostwo Powiatowe w Brzesku
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-27
 • Numer ogłoszenia519305-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 519305-N-2019 z dnia 2019-02-27 r.

Starostwo Powiatowe w Brzesku: Realizacja kursów z branży: elektryczno-elektronicznej, administracyjno-usługowej, turystyczno-gastronomicznej, prawa jazdy kat. B, operatora wózka widłowego oraz kursów dla nauczycieli w ramach projektu: „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji zawodowych” - zamówienie powtórzone
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Nazwa projektu lub programu „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Dawid Studencki - Pełnomocnik Zamawiającego
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Brzesku, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Głowackiego  51 , 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. , e-mail starosta.kbr@powiatypolskie.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.powiatbrzeski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
zamowienia.powiatbrzeski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Powiat Brzeski - Starostwo Powiatowe w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, pokój nr 213 sekretariat II piętro;

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja kursów z branży: elektryczno-elektronicznej, administracyjno-usługowej, turystyczno-gastronomicznej, prawa jazdy kat. B, operatora wózka widłowego oraz kursów dla nauczycieli w ramach projektu: „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji zawodowych” - zamówienie powtórzone
Numer referencyjny: ZP/2/2019/PZP/SZOZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów : baristy, mechaniki pojazdowej, prawo jazdy AM, grafiki komputerowej w ramach projektu: „Samodzielne życie-odpowiedzialne życie– w podziale na 4 części wg poniższego zestawienia: Część 1 - Kurs baristy Część 2 - Kurs mechaniki pojazdowej Część 3 - Prawo jazdy AM Część 4 - Kurs grafiki komputerowej 3.3. Ogólny jak i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozbiciu na poszczególne części znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 3.4. Kody CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80530000-8
80411200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 4.1. Terminy realizacji poszczególnych części określone są oddzielnie dla każdej z nich w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 2.2. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe mieszczące się w kategorii usług społecznych, o których mowa w art. 138 h PZP. Jako, że wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ust. 1 pkt 1) PZP, do niniejszego postępowania ma zastosowanie przepis art. 138o PZP. W związku z tym przepisem Zamawiający decyduje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone na podstawie przepisów ustawy PZP właściwych dla trybu przetargu nieograniczonego, poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, za wyjątkiem art. 29 ust. 3a, art. 91 ust. 2a i art. 94 PZP.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 5.3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który: 5.3.1. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj,: Dotyczy każdej z części oddzielnie: 5.3.1.1.1. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia tzn. wykonawca przeprowadził przynajmniej jedno szkolenie/kurs/wykład/warsztaty związane z doskonaleniem zawodowym osób w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 5.3.1.1.2. dysponuje przynajmniej jedną osobą, która prowadzić będzie kurs objęty przedmiotem zamówienia, która posiada doświadczenie w prowadzeniu przynajmniej jednego szkolenia/kursu/wykładu/warsztatu związanego z doskonaleniem zawodowym osób w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie(dopuszczalne wykazanie dysponowania osobą własną w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.3.2.1.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5.3.1.1.1. SIWZ. 6.3.2.1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5.3.1.1.2. SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 6.1.1. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby. 6.1.2. Wypełniony i podpisany, w zakresie części na które wykonawca składa ofertę, formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 6.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym: 6.1.3.1. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ; 6.1.3.2. spełnianie warunków udziału w postpowaniu, w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ; 6.1.4. Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.3. SIWZ do ewentualnego wykorzystania znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ. 6.1.5. W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.3.: 6.1.5.1. dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia. 6.1.5.2. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym wykonawcy o którym mowa w pkt 6.1.3. 6.1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 6.2. Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej wskazane oświadczenie przedłożyć musi każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym terminie, w siedzibie Zamawiającego. 6.3. Dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danej części (składane na wezwanie Zamawiającego): 6.3.1. Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt 5.3 SIWZ, które to dokumenty wymienione są poniżej. 6.3.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę: 6.3.2.1. warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 6.3.2.1.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5.3.1.1.1. SIWZ. 6.3.2.1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5.3.1.1.2. SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-08, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Kurs baristy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Liczba uczestników kursu: 6 uczniów. 2. Czas trwania kursu wynosi: 15 godzin (w tym 3 godz. zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych) 3. Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 14 czerwca 2019 roku, według ustaleń z Zamawiającym. Zamawiający wymaga aby szkolenia przeprowadzone były w dni nauki szkolnej (od pn-czw.) w godzinach 14:30-19:00. 4. Miejsce przeprowadzenia kursu : Kurs powinien zostać przeprowadzony w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę , przystosowanym do przeprowadzenia kursu, jednak nie dalej niż w promieniu do 30 km od MOS w Łysej Górze. 5. Program kursu musi obejmować następujące zagadnienia: Część teoretyczna: BHP w pracy baristy, cechy dobrego baristy, kwalifikacje i zakres obowiązków, Podstawowe informacje o kawie, odkrycie i historia kawy, Kawa jako roślina – budowa ziarna, gatunki kawy i rejony upraw, najdroższe kawy świata, marki kawowe na świecie i w Polsce. Część praktyczna: stanowisko pracy baristy, narzędzia baristy, ekspresy do kawy i młynki – budowa, zasada działania, konserwacja i czyszczenie urządzeń, ustawienia i regulacje urządzeń, zasada 4M, Espresso- cechy idealnego espresso, nadekstrakcja i podekstrakcja, ubijanie kawy i poziomowanie, teksturowanie mleka, napoje na bazie espresso – doppio, macchiato, latte macchiato, cafe latte, cafecreme, americano, ristretto, cappuccino, Elementy latte art., Dodatki do kaw – czekolada, lody, syropy, sosy, bita śmietana. W części praktycznej wykonawca powinien także przybliżyć uczestnikom kursu podstawowe techniki sprzedaży i właściwą komunikację z klientem. Wszystkie czynności mają być omawiane i demonstrowane przez instruktora, a następnie samodzielnie wykonywane przez uczestników kursu. 6. Rekomenduje się aby zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi w formie ćwiczeń praktycznych w grupach ćwiczeniowych nie większych niż 2 uczniów. 7. Wykonawca zapewni wszystkie materiały, niezbędny sprzęt (m. in. ekspresy do kawy, młynki, blender, pełne stanowiska pracy baristy) i produkty (m. in. kawy, mleko, syropy, przyprawy, czekolady, owoce, i inne) wymagane do należytego wykonania niniejszej umowy. 8. Wykonawca zapewni odzież ochronną: fartuchy, czepki i rękawiczki jednorazowe. 9. Wykonawca zapewni na swój koszt transport 6 uczniów i 1 opiekuna z parkingu MOS Łysa Góra do miejsca realizacji kursu i z powrotem. 80500000-9 Usługi szkoleniowe 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Kurs mechanika pojazdowa – MOS Łysa Góra
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Liczba uczestników kursu: 6 uczniów. 2. Czas trwania kursu wynosi: 40 godzin (w tym 8 godzin zajęć teoretycznych, 32 godziny zajęć praktycznych) 3. Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 14 czerwca 2019 roku, według ustaleń z Zamawiającym. Miejsce przeprowadzenia kursu, część teoretyczna – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze, 32-853 Łysa Góra 274, część praktyczna – nie dalej niż w promieniu do 30 km od Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze. Zamawiający wymaga aby szkolenia przeprowadzone były w dni nauki szkolnej (od pn-czw.) w godzinach 14:30-20:00 4. Program kursu musi obejmować następujące zagadnienia: Część teoretyczna: zapoznanie uczestników z: BHP w pracy mechanika pojazdowego, klasyfikacją układów, zespołów, podzespołów i elementów pojazdów samochodowych, pojęcia, określenia i wielkości dotyczące pojazdów samochodowych, podstawowe parametry techniczne pojazdów samochodowych i silników spalinowych, klasyfikacja części samochodowych wchodzących w skład silnika, podstawowych układów i instalacji pojazdów, maszyny i urządzenia pomiarowe. Część praktyczna: wymiana olejów i filtrów, wymiana tarcz i klocków hamulcowych, wymiany bębnów i szczęk hamulcowych, regulacja zaworów, wymiana sworzni wahaczy, tulei wahaczy, wymiana sprężyn i kolumny McPhersona, wymiana układu wydechowego z katalizatorem i filtrem DPF, wymiana rozrządu, wymiana cewek, świec zapłonowych, wymiana wtryskiwaczy typu CR i pompowtryskiwaczy 80500000-9 Usługi szkoleniowe 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Kurs prawa jazdy AM– MOS Łysa Góra
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Liczba uczestników kursu: 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 12 godzin (w tym 5 godzin zajęć teoretycznych, 7 godzin zajęć praktycznych indywidualnej jazdy motorowerem). 3. Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 14 czerwca 2019 roku, według ustaleń z Zamawiającym. Miejsce przeprowadzenia kursu –część teoretyczna - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze 32-853 Łysa Góra 274 . W przypadku zajęć praktycznych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport uczniów z parkingu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze (32-853, Łysa Góra 274) do miejsca realizacji kursu – praktycznej nauki jazdy i z powrotem. Zamawiający wymaga aby szkolenia przeprowadzone były w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku, w godzinach 14:00-20:00 . Zamawiający dopuszcza prowadzenie zajęć w soboty od 10:00 do 19:00, za wyjątkiem świąt i niedziel. 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80411200-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Kurs grafika komputerowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Liczba uczestników kursu: 8 uczniów. 2. Czas trwania kursu wynosi: 30 godzin (w tym 7 godzin zajęć teoretycznych, 23 godziny zajęć praktycznych) 3. Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 14 czerwca 2019 roku, według ustaleń z Zamawiającym. Miejsce przeprowadzenia kursu – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze 32-853 Łysa Góra 274 . Zamawiający wymaga aby szkolenia przeprowadzone były w dni nauki szkolnej (od pn-czw.) w godzinach 14:30-19:00 4. Program kursu musi obejmować następujące zagadnienia: Część teoretyczna: grafika rastrowa, wektorowa, bitowa: modele kolorów, oprogramowanie do tworzenia grafiki, charakterystyka formatów plików graficznych, środowiska pracy programu Photoshop, Corel Draw, narzędzia dostępne w programie Photosho oraz Corel Draw grafika komputerowa 3D. Część praktyczna: przy wykorzystaniu programu Photoshop rysowanie prostych obiektów graficznych, wypełnienie kolorem i teksturą, transformacje obiektów graficznych, retusz obiektów graficznych, zmiana rozdzielczości i systemu barw, projektowanie grafiki na stronę WWW, praca z tekstem, narzędzia do zaawansowanej edycji obrazów, zastosowania programu PHOTOSHOP w reklamie, efekty specjalne z wykorzystaniem filtrów, kolaży i fotomontaży – realistycznych i surrealistycznych, tworzenie panoramy ze zdjęć, narzędzi wektorowych, tworzenia animacji, tworzenie grafiki 3D, drukowanie projektów graficznych. 80500000-9 Usługi szkoleniowe 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia z grafiki komputerowej - Tarnów
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania18-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Grafika komputerowa z egzaminem certyfikującym dla 1 osoby. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI