Realizacja kursów z branży: elektryczno-elektronicznej, administracyjno-usługowej,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Realizacja kursów z branży: elektryczno-elektronicznej, administracyjno-usługowej, turystyczno-gastronomicznej, prawa jazdy kat. B, operatora wózka widłowego oraz kursów dla nauczycieli w ramach projektu: „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji zawodowych”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBrzesko
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStarostwo Powiatowe w Brzesku
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-09
 • Numer ogłoszenia516271-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 516271-N-2018 z dnia 2018-02-09 r.

Starostwo Powiatowe w Brzesku: Realizacja kursów z branży: elektryczno-elektronicznej, administracyjno-usługowej, turystyczno-gastronomicznej, prawa jazdy kat. B, operatora wózka widłowego oraz kursów dla nauczycieli w ramach projektu: „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji zawodowych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Pełnomocnik Zamawiającego - Dawid Studencki
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Brzesku, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Głowackiego  51 , 32800   Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. , e-mail starosta.kbr@powiatypolskie.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.powiatbrzeski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
zamowienia.powiatbrzeski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Powiat Brzeski - Starostwo Powiatowe w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, pokój nr 213 sekretariat II piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja kursów z branży: elektryczno-elektronicznej, administracyjno-usługowej, turystyczno-gastronomicznej, prawa jazdy kat. B, operatora wózka widłowego oraz kursów dla nauczycieli w ramach projektu: „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji zawodowych”
Numer referencyjny: ZP/1/2018/PZP/CKZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów z branży: elektryczno-elektronicznej, administracyjno-usługowej, turystyczno-gastronomicznej, prawa jazdy kat. B, operatora wózka widłowego oraz kursów dla nauczycieli w ramach projektu: „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji zawodowych” – w podziale na 50 części wg poniższego zestawienia: Część 1 - Kurs grafika komputerowa - ZSP nr 1 w Brzesku Część 2 - Kurs warsztaty aplikacji multimedialnych - ZSP nr 1 w Brzesku Część 3 - Kurs zaawansowane zarządzanie bazami danych - ZSP nr 1 w Brzesku Część 4 - Kurs obróbka cyfrowa zdjęć - ZSP nr 1 w Brzesku Część 5 - Kurs obsługi kas fiskalnych - ZSP nr 1 w Brzesku Część 6 - Kurs księgowy - ZSP nr 1 w Brzesku Część 7 - Kurs dokumentowanie usług transportowych i obsługa komputerowych programów magazynowych - ZSP nr 1 w Brzesku Część 8 - Kurs rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - ZSP nr 1 w Brzesku Część 9 - Kurs kelnerski - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej Część 10 - Kurs obsługi kas fiskalnych - ZSP w Czchowie Część 11 - Kurs obsługi programu finansowo–księgowego Symfonia - ZSP w Czchowie Część 12 - Kurs obsługi programu Płatnik - ZSP w Czchowie Część 13 - Kurs zdobnictwa cukierniczego - ZSP w Czchowie Część 14 - Kurs barmański I stopnia - ZSP w Czchowie Część 15 - Kurs barmański II stopnia - ZSP w Czchowie Część 16 - Kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - ZS w Szczurowej Część 17 - Kurs florysty - ZS w Szczurowej Część 18 - Kurs animator czasu wolnego - ZS w Szczurowej Część 19 - Kurs recepcjonista - menedżer w hotelu - ZS w Szczurowej Część 20 - Kurs barmański I stopnia - ZSP nr 2 w Brzesku (gr. I) Część 21 - Kurs barmański I stopnia - ZSP nr 2 w Brzesku (gr. II) Część 22 - Kurs barmański II stopnia - ZSP nr 2 w Brzesku Część 23 - Kurs dekoracyjnych robót wykończeniowych - ZSP nr 2 w Brzesku (gr. I) Część 24 - Kurs dekoracyjnych robót wykończeniowych - ZSP nr 2 w Brzesku (gr. II) Część 25 - Kurs elektrotechniki pojazdowej - ZSP nr 2 w Brzesku Część 26 - Kurs grafika komputerowa 3D w programie 3DS MAX - ZSP nr 2 w Brzesku Część 27 - Kurs komputerowego wspomagania projektowania - ZSP nr 2 w Brzesku Część 28 - Kurs obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem - ZSP nr 2 w Brzesku Część 29 - Kurs spawania metodą MAG(135) - ZSP nr 2 w Brzesku (gr. I) Część 30 - Kurs spawania metodą MAG(135) - ZSP nr 2 w Brzesku (gr. II) Część 31 - Kurs tworzenia aplikacji mobilnych na platformę Android i iOS - ZSP Nr 2 w Brzesku Część 32 - Rozwój kompetencji kadr - kurs barmański - ZSP nr 2 w Brzesku Część 33 - Rozwój kompetencji kadr - kurs obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie. Część 34 - Rozwój kompetencji kadr - Profibus DP - komunikacja sterowników logicznych Część 35 - Rozwój kompetencji kadr - kurs programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 (zaawansowany) Część 36 - Rozwój kompetencji kadr - kurs programowania aplikacji i gier mobilnych na platformę Android i iOS. Część 37 - Rozwój kompetencji kadr - kurs spawania metodą TIG Część 38 - Rozwój kompetencji kadr - Praktyczny kurs wykorzystania odbiornika GPS w geodezji Część 39 - Rozwój kompetencji kadr - montaż i edycja materiałów multimedialnych w programach Adobe AfterEffect Adobe Premiere - ZSP nr 2 w Brzesku Część 40 - Rozwój kompetencji kadr - kurs obsługi programu Autodesk 3DS MAX - ZSP nr 2 w Brzesku Część 41 - Rozwój kompetencji kadr - Kurs techniki światłowodowe Część 42 -Rozwój kompetencji kadr - Kurs obsługi programu INSERT – moduł Rewizor GT i Gratyfikant GT Część 43 - Kurs prawo jazdy kat B - gr I ZSP nr 1 w Brzesku Część 44 - Kurs prawo jazdy kat B - gr II ZSP nr 1 w Brzesku Część 45 - Kurs prawo jazdy kat B - gr I ZSP nr 2 w Brzesku Część 46 - Kurs prawo jazdy kat B - gr II ZSP nr 2 w Brzesku Część 47 - Kurs prawo jazdy kat B - gr I ZSP w Czchowie Część 48 - Kurs prawo jazdy kat B - gr II ZSP w Czchowie Część 49 - Kurs prawo jazdy kat B - ZS w Szczurowej Część 50 - Kurs operatora wózka widłowego - ZSP nr 1 w Brzesku Ogólny jak i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozbiciu na poszczególne części znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80530000-8
80411200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Terminy realizacji poszczególnych części określone są oddzielnie dla każdej z nich w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: w zakresie części nr 43-49 - posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzony przez właściwy organ, umożliwiający świadczenie usług zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dotyczy każdej z części oddzielnie: 5.3.1.2.1. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia tzn. wykonawca przeprowadził przynajmniej jedno szkolenie/kurs/wykład/warsztaty związane z doskonaleniem zawodowym osób w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 5.3.1.2.2. dysponuje przynajmniej jedną osobą, która prowadzić będzie kurs objęty przedmiotem zamówienia, która posiada doświadczenie w prowadzeniu przynajmniej jednego szkolenia/kursu/wykładu/warsztatu związanego z doskonaleniem zawodowym osób w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie(dopuszczalne wykazanie dysponowania osobą własną w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności: 6.3.2.1.1. w zakresie części nr 43-49 - dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez właściwy organ, umożliwiający świadczenie usług zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. 6.3.2.2. warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 6.3.2.2.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5.3.1.2.1. SIWZ. 6.3.2.2.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5.3.1.2.2. SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 6.1.1. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby. 6.1.2. Wypełniony i podpisany, w zakresie części na które wykonawca składa ofertę, formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 6.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym: 6.1.3.1. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ; 6.1.3.2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ. 6.1.4. Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.3. SIWZ do ewentualnego wykorzystania znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ. 6.1.5. W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2.: 6.1.5.1. dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia. 6.1.5.2. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym wykonawcy o którym mowa w pkt 6.1.3. 6.1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej wskazane oświadczenie przedłożyć musi każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym terminie, w siedzibie Zamawiającego. UWAGA: oświadczenia w tej sprawie złożone wraz z ofertą nie będą uwzględniane. 6.3. Dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (składane na wezwanie Zamawiającego): 6.3.1. Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt 5.3 SIWZ, które to dokumenty wymienione są poniżej. 6.3.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę: 6.3.2.1. warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności: 6.3.2.1.1. w zakresie części nr 43-49 - dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez właściwy organ, umożliwiający świadczenie usług zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. 6.3.2.2. warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 6.3.2.2.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5.3.1.2.1. SIWZ. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 5.3.1.2.2. SIWZ. 6.3.3. Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3.2. składane są w ofercie dla tego lub tych Wykonawców, którzy spełniają określone warunki (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 2. Zmiany zaakceptowanego harmonogramu nieprowadzące do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 mogą być dokonywane za zgodą Lidera Szkolnego i Dyrektora Szkoły właściwego ze względu na nazwę zadania i nie stanowią zmiany umowy. Wykonawca jest w takim przypadku zobowiązany do złożenia pisemnej informacji o zmianie do Biura Projektu najpóźniej dzień przed planowaną zmianą w harmonogramie. Wszelkie pozostałe zmiany mogą być dokonywane wyłącznie pisemnie w formie aneksu do umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1 - Kurs grafika komputerowa - ZSP nr 1 w Brzesku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 - Kurs grafika komputerowa - ZSP nr 1 w Brzesku Liczba uczestników kursu: 10 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 25 godzin (w tym 4 godziny zajęć teoretycznych, 21 godzin zajęć praktycznych) Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku, ul. Okulickiego 2, 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu:rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 7 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 2 Nazwa: Część 2 - Kurs warsztaty aplikacji multimedialnych - ZSP Nr 1 w Brzesku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 - Kurs warsztaty aplikacji multimedialnych - ZSP Nr 1 w Brzesku Liczba uczestników kursu: 10 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 25 godzin (w tym 5 godziny zajęć teoretycznych, 20 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku, ul. Okulickiego 2, 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 7 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 3 Nazwa: Cześć 3 - Kurs zaawansowane zarządzanie bazami danych - ZSP Nr 1 w Brzesku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć 3 - Kurs zaawansowane zarządzanie bazami danych - ZSP Nr 1 w Brzesku Liczba uczestników kursu: 10 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 15 godzin (w tym 3 godziny zajęć teoretycznych, 12 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku, ul. Okulickiego 2, 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 17 września 2018 roku, zakończenie nie później niż 26 listopada 2018 roku,według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 4 Nazwa: Cześć 4 - Kurs obróbka cyfrowa zdjęć - ZSP Nr 1 w Brzesku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć 4 - Kurs obróbka cyfrowa zdjęć - ZSP Nr 1 w Brzesku Liczba uczestników kursu: 10 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 25 godzin (w tym 5 godziny zajęć teoretycznych, 20 godzin zajęć praktycznych) Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku, ul. Okulickiego 2, 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 17 września 2018, zakończenie nie później niż 26 listopada 2018 roku,według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 5 Nazwa: Część 5 - Kurs obsługi kas fiskalnych - ZSP Nr 1 w Brzesku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 5 - Kurs obsługi kas fiskalnych - ZSP Nr 1 w Brzesku Liczba uczestników kursu: 10 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 15 godzin (w tym 3 godziny zajęć teoretycznych, 12 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku, ul. Okulickiego 2,32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 7 czerwca 2018 roku,według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 6 Nazwa: Część 6 - Kurs księgowy - ZSP Nr 1 w Brzesku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 6 - Kurs księgowy - ZSP Nr 1 w Brzesku Liczba uczestników kursu: 10 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 30 godzin (w tym 5 godzin zajęć teoretycznych, 25 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku, ul. Okulickiego 2, 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 17 września 2018, zakończenie nie później niż 26 listopada 2018 roku,według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 7 Nazwa: Część 7 - Kurs dokumentowanie usług transportowych i obsługa komputerowych programów magazynowych - ZSP Nr 1 w Brzesku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 7 - Kurs dokumentowanie usług transportowych i obsługa komputerowych programów magazynowych - ZSP Nr 1 w Brzesku Liczba uczestników kursu: 10 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 20 godzin (w tym 5 godziny zajęć teoretycznych, 15 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku, ul. Okulickiego 2, 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 7 czerwca 2018 roku,według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 8 Nazwa: Część 8 - Kurs rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - ZSP Nr 1 w Brzesku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 8 - Kurs rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - ZSP Nr 1 w Brzesku Liczba uczestników kursu: 10 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 25 godzin (w tym 5 godziny zajęć teoretycznych, 20 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku, ul. Okulickiego 2, 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 26 listopada 2018 roku,według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 9 Nazwa: Cześć 9 - Kurs kelnerski - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć 9 - Kurs kelnerski - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej Liczba uczestników kursu: 8 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 24 godziny (w tym 4 godzin zajęć teoretycznych, 20 godzin zająć praktycznych) Miejsce przeprowadzenia kursu: kurs powinien zostać przeprowadzony w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę przystosowanym do przeprowadzenia kursu, jednak nie dalej niż w promieniu do 30 km od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 kwietnia 2018, zakończenie nie później niż 29 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 10 Nazwa: Cześć 10 - Kurs obsługi kas fiskalnych -ZSP w Czchowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć 10 - Kurs obsługi kas fiskalnych -ZSP w Czchowie Liczba uczestników kursu: 15 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 16 godzin (w tym 5 godzin zajęć teoretycznych, 11 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, ul. Sądecka 187, 32-860 Czchów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 4 maja 2018 roku, zakończenie nie później niż 22 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 11 Nazwa: Cześć 11 - Kurs obsługi programu finansowo–księgowego Symfonia - ZSP w Czchowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć 11 - Kurs obsługi programu finansowo–księgowego Symfonia - ZSP w Czchowie Liczba uczestników kursu: 10 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 40 godzin (w tym 10 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, ul. Sądecka 187, 32-860 Czchów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 10 września 2018 roku, zakończenie nie później niż 30 października 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 12 Nazwa: Część 12 - Kurs obsługi programu Płatnik- ZSP w Czchowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 12 - Kurs obsługi programu Płatnik- ZSP w Czchowie Liczba uczestników kursu: 15 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 16 godzin (w tym 5 godzin zajęć teoretycznych, 11 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, ul. Sądecka 187, 32-860 Czchów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 października 2017 roku, zakończenie nie później niż 26 listopada 2017 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 13 Nazwa: Część 13 - Kurs zdobnictwa cukierniczego - ZSP w Czchowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 13 - Kurs zdobnictwa cukierniczego - ZSP w Czchowie Liczba uczestników kursu: 10 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 40 godzin (w tym 5 godzin zajęć teoretycznych, 35 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, ul. Sądecka 187, 32-860 Czchów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 października 2018 roku, zakończenie nie później niż 26 listopada 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 14 Nazwa: Część 14 - Kurs barmański I stopnia – ZSP w Czchowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 14 - Kurs barmański I stopnia – ZSP w Czchowie Liczba uczestników kursu: 15 pełnoletnich uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 42 godziny (w tym max 10 godzin zajęć teoretycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu: kurs powinien zostać przeprowadzony w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę przystosowanym do przeprowadzenia kursu, jednak nie dalej niż w promieniu 10 km od Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 marca 2018 roku, zakończenie nie później niż 30 maja 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 14 Nazwa: Część 14 - Kurs barmański I stopnia – ZSP w Czchowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 14 - Kurs barmański I stopnia – ZSP w Czchowie Liczba uczestników kursu: 15 pełnoletnich uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 42 godziny (w tym max 10 godzin zajęć teoretycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu: kurs powinien zostać przeprowadzony w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę przystosowanym do przeprowadzenia kursu, jednak nie dalej niż w promieniu 10 km od Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 marca 2018 roku, zakończenie nie później niż 30 maja 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 15 Nazwa: Część 15 - Kurs barmański II stopnia – ZSP w Czchowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 15 - Kurs barmański II stopnia – ZSP w Czchowie Liczba uczestników kursu:10 pełnoletnich uczniów, którzy ukończyli kurs barmański I stopnia. Czas trwania kursu wynosi: 72 godziny (w tym max 12 godzin zajęć teoretycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu: kurs powinien zostać przeprowadzony w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę przystosowanym do przeprowadzenia kursu, jednak nie dalej niż w promieniu 10 km od Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 20 sierpnia 2018 roku, zakończenie nie później niż 30 października 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 16 Nazwa: Część 16 - Kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - ZS w Szczurowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 16 - Kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - ZS w Szczurowej Liczba uczestników kursu: 8 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 30 godzin (w tym 6 godzin zajęć teoretycznych, 24 godziny zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół w Szczurowej, ul. Rynek 14, 32-820 Szczurowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dniu od podpisania umowy , zakończenie nie później niż 20 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 16 Nazwa: Część 16 - Kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - ZS w Szczurowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 16 - Kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - ZS w Szczurowej Liczba uczestników kursu: 8 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 30 godzin (w tym 6 godzin zajęć teoretycznych, 24 godziny zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół w Szczurowej, ul. Rynek 14, 32-820 Szczurowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dniu od podpisania umowy , zakończenie nie później niż 20 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 17 Nazwa: Część 17 - Kurs florysty - ZS w Szczurowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 17 - Kurs florysty - ZS w Szczurowej Liczba uczestników kursu: 10 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 30 godzin (w tym 5 godzin zajęć teoretycznych, 25 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół w Szczurowej, ul. Rynek 14, 32-820 Szczurowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dniu od podpisania umowy , zakończenie nie później niż 20 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 18 Nazwa: Część 18 - Kurs animator czasu wolnego - ZS w Szczurowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 18 - Kurs animator czasu wolnego - ZS w Szczurowej Liczba uczestników kursu: 10 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 16 godzin (w tym 4 godziny zajęć teoretycznych, 12 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół w Szczurowej, ul. Rynek 14, 32-820 Szczurowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dniu od podpisania umowy , zakończenie nie później niż 20 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 19 Nazwa: Część 19 - Kurs recepcjonista – menedżer w hotelu- ZS w Szczurowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 19 - Kurs recepcjonista – menedżer w hotelu- ZS w Szczurowej Liczba uczestników kursu: 15 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 30 godzin (w tym 10 godzin zajęć teoretycznych, 20 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół w Szczurowej, ul. Rynek 14, 32-820 Szczurowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 26 kwietnia 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 20 Nazwa: Część 20 - Kurs barmański I stopnia– ZSP Nr 2 w Brzesku (gr. I)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 20 - Kurs barmański I stopnia– ZSP Nr 2 w Brzesku (gr. I) Liczba uczestników kursu: 10 pełnoletnich uczniów Czas trwania kursu wynosi: 42 godziny (w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 32 godziny zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu –miasto Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 4 kwietnia 2018 roku zakończenie nie później niż 15 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 21 Nazwa: Cześć 21 - Kurs barmański I stopnia– ZSP Nr 2 w Brzesku (gr. II)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć 21 - Kurs barmański I stopnia– ZSP Nr 2 w Brzesku (gr. II) Liczba uczestników kursu: 15 pełnoletnich uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 42 godziny (w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 32 godziny zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu –miasto Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 4 kwietnia 2018 roku, zakończenie nie później niż 15 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 22 Nazwa: Część 22 - Kurs barmański II stopnia– ZSP Nr 2 w Brzesku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 22 - Kurs barmański II stopnia– ZSP Nr 2 w Brzesku Liczba uczestników kursu: 10 pełnoletnich uczniów, którzy ukończyli kurs barmański I stopnia. Czas trwania kursu wynosi: 72 godziny (w tym 20 godzin zajęć teoretycznych i 52 godziny zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu –miasto Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 10 września 2018, zakończenie nie później niż 26 listopada 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 23 Nazwa: Część 23 - Kurs dekoracyjnych robót wykończeniowych – ZSP Nr 2 w Brzesku (gr. I)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 23 - Kurs dekoracyjnych robót wykończeniowych – ZSP Nr 2 w Brzesku (gr. I) Liczba uczestników kursu: 5 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin (w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 50 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2; 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 15 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 24 Nazwa: Część 24 - Kurs dekoracyjnych robót wykończeniowych – ZSP Nr 2 w Brzesku (gr. II)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 24 - Kurs dekoracyjnych robót wykończeniowych – ZSP Nr 2 w Brzesku (gr. II) Liczba uczestników kursu: 5 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin zajęć praktycznych (w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 50 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2; 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 10 września 2018 roku, zakończenie nie później niż 26 listopada 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 25 Nazwa: Cześć 25 - Kurs elektrotechniki pojazdowej – ZSP Nr 2 w Brzesku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć 25 - Kurs elektrotechniki pojazdowej – ZSP Nr 2 w Brzesku Liczba uczestników kursu:12 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 40 godzin(w tym 10 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu: część teoretyczna – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku; część praktyczna –miasto Brzesko, lub w promieniu do 20km od Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2; 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 15 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 26 Nazwa: Część 26 - Kurs grafika komputerowa 3D w programie 3DS MAX – ZSP Nr 2 w Brzesku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 26 - Kurs grafika komputerowa 3D w programie 3DS MAX – ZSP Nr 2 w Brzesku Liczba uczestników kursu: 10 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 25 godzin zajęć praktycznych. Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2; 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 15 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 27 Nazwa: Część 27 - Kurs komputerowego wspomagania projektowania – ZSP Nr 2 w Brzesku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 27 - Kurs komputerowego wspomagania projektowania – ZSP Nr 2 w Brzesku Liczba uczestników kursu: 10 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 50 godzin zajęć praktycznych. Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2; 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później 30 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 27 Nazwa: Część 27 - Kurs komputerowego wspomagania projektowania – ZSP Nr 2 w Brzesku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 27 - Kurs komputerowego wspomagania projektowania – ZSP Nr 2 w Brzesku Liczba uczestników kursu: 10 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 50 godzin zajęć praktycznych. Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2; 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później 30 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 28 Nazwa: Część 28 - Kurs obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem – ZSP Nr 2 w Brzesku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 28 - Kurs obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem – ZSP Nr 2 w Brzesku Liczba uczestników kursu: 10 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 30 godzin (w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2; 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 15 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 28 Nazwa: Część 28 - Kurs obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem – ZSP Nr 2 w Brzesku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 28 - Kurs obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem – ZSP Nr 2 w Brzesku Liczba uczestników kursu: 10 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 30 godzin (w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2; 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 15 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 29 Nazwa: Część 29 - Kurs spawania metodą MAG(135)- ZSP nr 2 w Brzesku (gr. I)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 29 - Kurs spawania metodą MAG(135)- ZSP nr 2 w Brzesku (gr. I) Liczba uczestników zajęć: 12 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 150 godzin (w tym 25 godzin zajęć teoretycznych, 125 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2; 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 31 lipca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 30 Nazwa: Cześć 30 - Kurs spawania metodą MAG(135) – ZSP nr 2 w Brzesku (gr. II)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć 30 - Kurs spawania metodą MAG(135) – ZSP nr 2 w Brzesku (gr. II) Liczba uczestników zajęć: 12 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 150 godzin w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 125 godzin zajęć praktycznych. Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2; 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 20 sierpnia 2018 roku , zakończenie nie później niż 26 listopada 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 31 Nazwa: Część 31 - Kurs tworzenia aplikacji mobilnych na platformę Android i iOS – ZSP Nr 2 w Brzesku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 31 - Kurs tworzenia aplikacji mobilnych na platformę Android i iOS – ZSP Nr 2 w Brzesku Liczba uczestników kursu: 10 uczniów. Czas trwania kursu wynosi: 80 godzin zajęć praktycznych. Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2; 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 15 lipca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 32 Nazwa: Część 32 - Rozwój kompetencji kadr - kurs barmański – ZSP Nr 2 w Brzesku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 32 - Rozwój kompetencji kadr - kurs barmański – ZSP Nr 2 w Brzesku Liczba uczestników kursu: 2 nauczycieli. Czas trwania kursu wynosi: 28 godzin zajęć praktycznych. Miejsce przeprowadzenia kursu –miasto Brzesko lub w promieniu do 80km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 30 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 33 Nazwa: Część 33 - Rozwój kompetencji kadr - kurs obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 33 - Rozwój kompetencji kadr - kurs obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie Liczba uczestników zajęć: 2 nauczycieli. Czas trwania kursu wynosi: 51 godzin zajęć praktycznych. Miejsce przeprowadzenia kursu – miasto Brzesko lub w promieniu do 200km. (Zamawiający nie zapewnia sali do przeprowadzenia kursu). Jednakże w przypadku kiedy miejsce odbywania kursu będzie w odległości powyżej 50 km od Brzeska Wykonawca zapewni kursantom zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie (śniadanie oraz obiadokolacja) w miejscu odbywania kursu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 15 lipca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym


Część nr: 34 Nazwa: Część 34 - Rozwój kompetencji kadr –Profibus DP –komunikacja sterowników logicznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 34 - Rozwój kompetencji kadr –Profibus DP –komunikacja sterowników logicznych Liczba uczestników zajęć: 4 nauczycieli. Czas trwania kursu wynosi: 35 godzin zajęć praktycznych. Miejsce przeprowadzenia kursu – miasto Brzesko lub w promieniu 200km. (Zamawiający nie zapewnia sali do przeprowadzenia kursu). Jednakże w przypadku kiedy miejsce odbywania kursu będzie w odległości powyżej 50 km od Brzeska Wykonawca zapewni kursantom zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie (śniadanie oraz obiadokolacja) w miejscu odbywania kursu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 10 września 2018 roku, zakończenie nie później niż 26 listopada 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 35 Nazwa: Część 35 - Rozwój kompetencji kadr - kurs programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 (zaawansowany)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 35 - Rozwój kompetencji kadr - kurs programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 (zaawansowany) Liczba uczestników zajęć: 2 nauczycieli. Czas trwania kursu wynosi: 35 godzin zajęć praktycznych. Miejsce przeprowadzenia kursu – miasto Brzesko lub w promieniu 200km. (Zamawiający nie zapewnia sali do przeprowadzenia kursu). Jednakże w przypadku kiedy miejsce odbywania kursu będzie w odległości powyżej 50 km od Brzeska Wykonawca zapewni kursantom zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie (śniadanie oraz obiadokolacja) w miejscu odbywania kursu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 30 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 36 Nazwa: Część 36 - Rozwój kompetencji kadr - kurs programowania aplikacji i gier mobilnych na platformę Android i iOS.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 36 - Rozwój kompetencji kadr - kurs programowania aplikacji i gier mobilnych na platformę Android i iOS. Liczba uczestników zajęć: 2 nauczycieli. Czas trwania kursu wynosi: 64godzin zajęć praktycznych. Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2; 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 15 lipca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 37 Nazwa: Cześć 37 - Rozwój kompetencji kadr - kurs spawania metodą TIG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć 37 - Rozwój kompetencji kadr - kurs spawania metodą TIG Liczba uczestników zajęć: 3 nauczycieli. Czas trwania kursu wynosi: 145 godzin (w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin zajęć praktycznych). Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2; 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 10 września 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 38 Nazwa: Część 38 - Rozwój kompetencji kadr – Kurs praktyczne wykorzystanie odbiorników GPS w geodezji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 38 - Rozwój kompetencji kadr – Kurs praktyczne wykorzystanie odbiorników GPS w geodezji Liczba uczestników zajęć: 2 nauczycieli. Czas trwania kursu wynosi:21 godzin zajęć praktycznych. Miejsce przeprowadzenia kursu – miasto Brzesko lub w promieniu 80km. (Zamawiający nie zapewnia sali do przeprowadzenia kursu). Wykonawca zapewni kursantom pełne wyżywienie w miejscu odbywania kursu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania mowy, zakończenie nie później niż 30 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 39 Nazwa: Część 39 -
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rozwój kompetencji kadr –montaż i edycja materiałów multimedialnych w programach Adobe AfterEffect Adobe Premiere – ZSP Nr 2 w Brzesku Liczba uczestników kursu:2 nauczycieli. Czas trwania kursu wynosi: 64 godzin zajęć praktycznych. Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2; 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 30 czerwca 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 40 Nazwa: Część 40 - Rozwój kompetencji kadr - kurs obsługi programu Autodesk 3DS MAX – ZSP Nr 2 w Brzesku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 40 - Rozwój kompetencji kadr - kurs obsługi programu Autodesk 3DS MAX – ZSP Nr 2 w Brzesku Liczba uczestników kursu: 2 nauczycieli. Czas trwania kursu wynosi: 35 godzin zajęć praktycznych. Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2; 32-800 Brzesko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 10 września 2018 od podpisania umowy, zakończenie nie później niż 26 listopada 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 41 Nazwa: Część 41 - Rozwój kompetencji kadr – Kurs techniki światłowodowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 41 - Rozwój kompetencji kadr – Kurs techniki światłowodowe Liczba uczestników zajęć: 2 nauczycieli. Czas trwania kursu wynosi: 24 godziny zajęć praktycznych. Miejsce przeprowadzenia kursu – miasto Brzesko lub w promieniu 80km. Wykonawca zapewni kursantom pełne wyżywienie w miejscu odbywania kursu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 10 września 2018 roku, zakończenie nie później niż 26 listopada 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 42 Nazwa: Część 42 - Rozwój kompetencji kadr - Kurs obsługi programu INSERT – moduł Rewizor GT i Gratyfikant GT
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 42 - Rozwój kompetencji kadr - Kurs obsługi programu INSERT – moduł Rewizor GT i Gratyfikant GT Liczba uczestników kursu:3 nauczycieli. Czas trwania kursu wynosi: 16 godzin (2 godz. zajęć teoretycznych i 14 godzin zajęć praktycznych) Miejsce przeprowadzenia kursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, ul. Sądecka 187, 32-860 Czchów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji kursu: rozpoczęcie nie wcześniej niż 20 września 2018 roku, zakończenie nie później niż 30 października 2018 roku, według ustaleń z Zamawiającym.


Część nr: 43 Nazwa: Część (zadanie) 43: Kurs prawa jazdy kat. B - ZSP nr 1 w Brzesku grupa I – 10 uczniów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie kursów prawa jazdy kat B. Kurs dla każdego z zadań trwa 60 godzin w tym 30 godzin zajęć teoretycznych oraz minimum 30 godzin indywidualnej praktycznej nauki jazdy samochodem. Przez godzinę zajęć teoretycznych należy rozumieć 45 min. natomiast praktycznych 60 min.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80411200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część (zadanie) 43: rozpoczęcie nie wcześniej niż 11 czerwca 2018 roku, zakończenie nie później niż 10 sierpnia 2018 roku


Część nr: 44 Nazwa: Część (zadanie) 44: Kurs prawa jazdy kat. B - ZSP nr 1 w Brzesku grupa II – 10 uczniów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie kursów prawa jazdy kat B. Kurs dla każdego z zadań trwa 60 godzin w tym 30 godzin zajęć teoretycznych oraz minimum 30 godzin indywidualnej praktycznej nauki jazdy samochodem. Przez godzinę zajęć teoretycznych należy rozumieć 45 min. natomiast praktycznych 60 min.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80411200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część (zadanie) 44: rozpoczęcie nie wcześniej niż 17 września 2018 roku, zakończenie nie później niż 26 listopada 2018 roku


Część nr: 45 Nazwa: Część (zadanie) 45: Kurs prawa jazdy kat. B - ZSP nr 2 w Brzesku grupa I – 15 uczniów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie kursów prawa jazdy kat B. Kurs dla każdego z zadań trwa 60 godzin w tym 30 godzin zajęć teoretycznych oraz minimum 30 godzin indywidualnej praktycznej nauki jazdy samochodem. Przez godzinę zajęć teoretycznych należy rozumieć 45 min. natomiast praktycznych 60 min.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80411200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:- Część (zadanie) 45: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później 30 czerwca 2018 roku


Część nr: 46 Nazwa: Część (zadanie) 46: Kurs prawa jazdy kat. B - ZSP nr 2 w Brzesku grupa II– 15 uczniów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie kursów prawa jazdy kat B. Kurs dla każdego z zadań trwa 60 godzin w tym 30 godzin zajęć teoretycznych oraz minimum 30 godzin indywidualnej praktycznej nauki jazdy samochodem. Przez godzinę zajęć teoretycznych należy rozumieć 45 min. natomiast praktycznych 60 min.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80411200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:- Część (zadanie) 46: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później 30 czerwca 2018 roku


Część nr: 46 Nazwa: Część (zadanie) 46: Kurs prawa jazdy kat. B - ZSP nr 2 w Brzesku grupa II– 15 uczniów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie kursów prawa jazdy kat B. Kurs dla każdego z zadań trwa 60 godzin w tym 30 godzin zajęć teoretycznych oraz minimum 30 godzin indywidualnej praktycznej nauki jazdy samochodem. Przez godzinę zajęć teoretycznych należy rozumieć 45 min. natomiast praktycznych 60 min.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80411200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:- Część (zadanie) 46: rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 dni od podpisania umowy, zakończenie nie później 30 czerwca 2018 roku


Część nr: 47 Nazwa: Część (zadanie) 47: Kurs prawa jazdy kat. B - ZSP w Czchowie grupa I – 15 uczniów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie kursów prawa jazdy kat B. Kurs dla każdego z zadań trwa 60 godzin w tym 30 godzin zajęć teoretycznych oraz minimum 30 godzin indywidualnej praktycznej nauki jazdy samochodem. Przez godzinę zajęć teoretycznych należy rozumieć 45 min. natomiast praktycznych 60 min.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80411200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:- Część (zadanie) 47: rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 marca 2018 roku, zakończenie nie później niż 15 czerwca 2018 roku


Część nr: 48 Nazwa: Część (zadanie) 48: Kurs prawa jazdy kat. B - ZSP w Czchowie grupa II – 25 uczniów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie kursów prawa jazdy kat B. Kurs dla każdego z zadań trwa 60 godzin w tym 30 godzin zajęć teoretycznych oraz minimum 30 godzin indywidualnej praktycznej nauki jazdy samochodem. Przez godzinę zajęć teoretycznych należy rozumieć 45 min. natomiast praktycznych 60 min.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80411200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część (zadanie) 48:rozpoczęcie nie wcześniej niż 25 sierpnia 2018 roku, zakończenie nie później niż 26 listopada 2018 roku


Część nr: 49 Nazwa: Część (zadanie) 49: Kurs prawa jazdy kat. B – ZS w Szczurowej – 15 uczniów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie kursów prawa jazdy kat B. Kurs dla każdego z zadań trwa 60 godzin w tym 30 godzin zajęć teoretycznych oraz minimum 30 godzin indywidualnej praktycznej nauki jazdy samochodem. Przez godzinę zajęć teoretycznych należy rozumieć 45 min. natomiast praktycznych 60 min.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80411200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część (zadanie) 49: rozpoczęcie nie wcześniej niż 25 sierpnia 2018 roku, zakończenie nie później niż 26 listopada 2018 roku


Część nr: 50 Nazwa: Cześć 50 - Kurs operatora wózka widłowego – ZSP nr 1 w Brzesku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursu operatora wózka widłowego – ZSP nr 1 w Brzesku. Kurs trwa 67 godzin, w tym 48 godzin zajęć teoretycznych oraz 19 godzin zajęć praktycznych w ramach projektu: „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie nie wcześniej niż 10 września 2018 roku, zakończenie nie później niż 25 listopada 2018 roku.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebna pomoc przy pisaniu pracy, Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania22-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, zlecę napisanie eseju na temat: Synergiczny charakter religii w wychowaniu moralnym. Praca na 10 str z przypisami - do 24.05.18 na podstawie konkretnej literatury.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI