Realizacja kursów o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu:...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Realizacja kursów o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu: ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II’’.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-07-13
 • ZamawiającyZespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-04
 • Numer ogłoszenia583238-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 583238-N-2018 z dnia 2018-07-04 r.

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie: Realizacja kursów o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu: ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II’’.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II’’ realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Pełnomocnik Zamawiającego - Dawid Studencki
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 12146431000000, ul. os. Teatralne  4a , 31945   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 644 28 72; 12 644 28 71, e-mail sekretariat@zjewm.krakow.pl, faks 12 644 99 97.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zjewm.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zjewm.edu.pl/zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków, sekretariat - pokój 213, II piętro.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja kursów o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu: ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II’’.
Numer referencyjny: ZP/1/PZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – w podziale na 12 części wg poniższego zestawienia:. • Część 1 - kurs „Periodontologia w praktyce” • Część 2 - kurs „Obsługa nowoczesnych aparatów RTG” • Część 3 - kurs masażu Lomi Lomi • Część 4 - kurs masażu tkanek głębokich • Część 5 - kurs terapii przeciwobrzękowej • Część 6 - kurs florystyczny • Część 7 - kurs kinesiotapingu • Część 8 - kurs drenażu limfatycznego w jednostkach chorobowych • Część 9 - kurs masażu tensegracyjnego z elementami pracy strukturalnej • Część 10 - kurs prawa jazdy kat. B – Kraków • Część 11 - kurs prawa jazdy kat. B – Nowy Sącz Szczegółowy opis każdego kursu zawarto w załączniku nr 1 do ogłoszenia. 80500000-9 - Usługi szkoleniowe, 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego, 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80530000-8
80411200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: dot. części 10 i 11: wykonawca musi posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzony przez właściwy organ, umożliwiający świadczenie usług zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • część 1: wykonawca który dysponuje co najmniej jedną osobą - lekarzem stomatologiem, z co najmniej 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Osoba ta musi posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 kursu/szkolenia z tematyki objętej postępowaniem. • część 2: wykonawca który dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe medyczne - lekarz radiolog lub elektroradiolog lub wyższe techniczne - fizyka medyczna lub biomedycyna oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi nowoczesnych aparatów RTG z zastosowaniem cyfrowych technik obrazowania. Osoba ta musi posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 kursu/szkolenia z tematyki objętej postępowaniem. • część 3: wykonawca który dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie: rehabilitacji, fizjoterapii, promocji zdrowia, zdrowia publicznego, terapii zajęciowej, medycyny, kosmetologii lub/i średnie zawodowe z zawodów medyczno-społecznych, certyfikat instruktorski potwierdzający odbycie szkolenia z zakresu masażu Lomi Lomi oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu masażu Lomi Lomi. Osoba ta musi mieć doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 kursu/szkolenia z tematyki objętej postępowaniem. • część 4: wykonawca który dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie: fizjoterapii, rehabilitacji, promocji zdrowia, zdrowia publicznego, terapii zajęciowej, psychologii, medycyny, kosmetologii lub/i średnie zawodowe z zawodów medyczno-społecznych, certyfikat instruktorski potwierdzający odbycie szkolenia z zakresu masażu tkanek głębokich oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z metodą tkanek głębokich. Osoba ta musi mieć doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 kursu/szkolenia z tematyki objętej postępowaniem. • część 5: wykonawca który dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie: fizjoterapii, rehabilitacji, promocji zdrowia, zdrowia publicznego, terapii zajęciowej, psychologii, medycyny, kosmetologii lub/i średnie zawodowe z zawodów medyczno-społecznych, certyfikat instruktorski w zakresie kompleksowej terapii przeciwobrzękowej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w technice masażu, którą będzie realizować w ramach zamówienia. Osoba ta musi mieć doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 kursu/szkolenia z tematyki objętej postępowaniem. • część 6: wykonawca który dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie średnie lub wyższe lub podyplomowe - związane z florystyką, oraz co najmniej 3 lata stażu pracy w zawodzie związanym z tematyką kursu. Osoba ta musi posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 kursu/szkolenia z tematyki objętej postępowaniem. • część 7: wykonawca który dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie fizjoterapii oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kinesiotapingu. Osoba ta musi mieć doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 kursu/szkolenia z tematyki objętej postępowaniem. • część 8: wykonawca który dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku rehabilitacja lub fizjoterapia, co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty oraz certyfikat potwierdzający odbyte szkolenie z drenażu limfatycznego. Osoba ta musi mieć doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 kursu/szkolenia z tematyki objętej postępowaniem. • część 9: wykonawca który dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku rehabilitacja lub fizjoterapia, co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty oraz certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia z masażu tensegracyjnego. Osoba ta musi mieć doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 kursu/szkolenia z tematyki objętej postępowaniem. • część 10: wykonawca który dysponuje co najmniej pięcioma osobami posiadającymi uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B; ponadto wykonawca musi posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzony przez właściwy organ, umożliwiający świadczenie usług zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. • część 11: wykonawca który dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B; ponadto wykonawca musi posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzony przez właściwy organ, umożliwiający świadczenie usług zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ’’OFERTA” – załącznik nr 2 oraz załączyć wymagane dokumenty podpisane przez wykonawcę. Zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów do oferty: • Dokumenty, z których wynika umocowanie do złożenia oferty dla osoby, która podpisała ofertę • wykaz osób, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia. • Dot. cz. 10-12: dokument potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzony przez właściwy organ, umożliwiający świadczenie usług zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 90,00
b) Doświadczenie osób realizujących zamówienie 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-13, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: • Część 1 - kurs „Periodontologia w praktyce”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Część 1 - kurs „Periodontologia w praktyce”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-10
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
doświadczenie osób realizujących zamówienie 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: • Część 2 - kurs „Obsługa nowoczesnych aparatów RTG”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Część 2 - kurs „Obsługa nowoczesnych aparatów RTG”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-10
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
doświadczenie osób realizujących zamówienie 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: • Część 3 - kurs masażu Lomi Lomi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Część 3 - kurs masażu Lomi Lomi 80500000-9 - Usługi szkoleniowe, 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-08
data zakończenia: 2018-10-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
doświadczenie osób realizujących zamówienie 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: • Część 4 - kurs masażu tkanek głębokich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Część 4 - kurs masażu tkanek głębokich 80500000-9 - Usługi szkoleniowe, 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-07
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
doświadczenie osób realizujących zamówienie 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: • Część 5 - kurs terapii przeciwobrzękowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Część 5 - kurs terapii przeciwobrzękowej 80500000-9 - Usługi szkoleniowe, 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-07
data zakończenia: 2018-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
doświadczenie osób realizujących zamówienie 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: • Część 6 - kurs florystyczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Część 6 - kurs florystyczny 80500000-9 - Usługi szkoleniowe, 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-10
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
doświadczenie osó realizacujących zamówienie 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: • Część 7 - kurs kinesiotapingu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Część 7 - kurs kinesiotapingu 80500000-9 - Usługi szkoleniowe, 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-07
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
doświadczenie osób realizacujących zamówienia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: • Część 8 - kurs drenażu limfatycznego w jednostkach chorobowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Część 8 - kurs drenażu limfatycznego w jednostkach chorobowych 80500000-9 - Usługi szkoleniowe, 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-07
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
doświadczenie osób realizacujących zamówienia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: • Część 9 - kurs masażu tensegracyjnego z elementami pracy strukturalnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Część 9 - kurs masażu tensegracyjnego z elementami pracy strukturalnej 80500000-9 - Usługi szkoleniowe, 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-07
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
doświadczenie osób realizacujących zamówienie 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: • Część 10 - kurs prawa jazdy kat. B – Kraków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Część 10 - kurs prawa jazdy kat. B – Kraków 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80411200-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-06
data zakończenia: 2018-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
doświadczenie osób realizujących zamówienie 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: • Część 11 - kurs prawa jazdy kat. B – Nowy Sącz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Część 11 - kurs prawa jazdy kat. B – Nowy Sącz 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80411200-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-06
data zakończenia: 2018-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
doświadczenie osó realizujących zamówienie 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam kursu robienia na drutach, Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania27-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam kursu robienia na drutach, prosze o kontakt Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI