Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem nt....

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem nt. „Profesjonalny Doradca Energetyczny”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-05-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-15
 • Numer ogłoszenia547743-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 547743-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem nt. „Profesjonalny Doradca Energetyczny”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Projekt Doradztwa Energetycznego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
WFOŚiGW we Wrocławiu, ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław, REGON: 021146486, Osoba do kontaktów: Elżbieta Adamaszek-Watts E-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl Faks: +48 224590201
WFOŚiGW w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, REGON: 271806983, Osoba do kontaktów: Elżbieta Adamaszek-Watts E-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl Faks: +48 224590201
WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15a, 60-541 Poznań, REGON: 301313654, Osoba do kontaktów: Elżbieta Adamaszek-Watts E-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl Faks: +48 224590201
WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, REGON: 080470380, Osoba do kontaktów: Elżbieta Adamaszek-Watts E-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl Faks: +48 224590201
WFOŚiGW w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, REGON:100804793, Osoba do kontaktów: Elżbieta Adamaszek-Watts E-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl Faks: +48 224590201
WFOŚiGW w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8, 00-861 Gdańsk, REGON: 220934198, Osoba do kontaktów: Elżbieta Adamaszek-Watts E-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl Faks: +48 224590201
WFOŚiGW w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, REGON:180511867, Osoba do kontaktów: Elżbieta Adamaszek-Watts E-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl Faks: +48 224590201
WFOŚiGW w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, REGON:142148155, Osoba do kontaktów: Elżbieta Adamaszek-Watts E-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl Faks: +48 224590201
WFOŚiGW w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, REGON:160300436, Osoba do kontaktów: Elżbieta Adamaszek-Watts E-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl Faks: +48 224590201
NFOŚiGW w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, REGON:142137128, Osoba do kontaktów: Elżbieta Adamaszek-Watts E-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl Faks: +48 224590201

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, krajowy numer identyfikacyjny 14213712800000, ul. Konstruktorska   3A , 02-673  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224590100, 224590292, e-mail Anna.Oledzka@nfosigw.gov.pl, Dominika.Chwalek@nfosigw.gov.pl, faks 224590201.
Adres strony internetowej (URL): www.nfosigw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz wymienione w sekcji I ogłoszenia Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które wspólnie przeprowadzają przedmiotowe postępowanie i udzielają zamówienia. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp, NFOŚiGW jest Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie NFOŚiGW – przesyłając na adres wskazany poniżej lub osobiście w Kancelarii NFOŚiGW
Adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem nt. „Profesjonalny Doradca Energetyczny”
Numer referencyjny: ZZ/06/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia certyfikującego zakończonego egzaminem nt. „Profesjonalny Doradca Energetyczny”. Szkolenie zakończone egzaminem składa się z trzech etapów: Etap I: szkolenie certyfikujące, Etap II: szkolenie podsumowujące, Etap III: egzamin. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji doradców energetycznych i pozyskanie przez nich certyfikatów w celu zapewnienia wysokiej jakości doradztwa w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3. POIiŚ 2014-2020. Uczestnikami szkolenia i egzaminu będzie maksymalnie 30 doradców energetycznych PDE.

II.5) Główny kod CPV: 80510000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 69000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  4   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zobowiązany jest wykazać, że do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował: 1) co najmniej 3 osobami pełniącymi funkcję trenerów, z których każda posiada: • wykształcenie wyższe, z zakresu nauk technicznych (wymagany tytuł magistra lub magistra inżyniera lub doktora lub doktora inżyniera lub profesora) • 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, rozumiane jako przeprowadzenie (przez każdego z nich), w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 szkoleń, z których każde obejmowało co najmniej jeden z niżej wymienionych zakresów/tematów: a) Prawo unijne i krajowe w zakresie efektywności energetycznej i OZE, b) Proces inwestycyjny, ekonomika inwestycji EE i OZE, c) Planowanie energetyczne w gminie, d) Efektywność energetyczna w budownictwie, e) Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach i przemyśle, f) Oświetlenie energooszczędne, system inteligentnego zarządzania energią, g) Efektywność energetyczna w ciepłownictwie, h) Wytwarzanie, przesył, rozdział i ograniczenie strat energii elektrycznej, i) Odnawialne Źródła Energii, j) Transport niskoemisyjny, przy czym cały zespół Trenerów dedykowany do realizacji zamówienia musi posiadać łącznie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń w pełnym zakresie wskazanym powyżej (lit.a – lit.j) – z każdego zakresu/tematu przeprowadzone było co najmniej jedno szkolenie. Szkolenie, rozumiane jest jako przeprowadzenie bloku/wykładu z danej tematyki, w ramach szkolenia lub kursu lub studiów lub studiów podyplomowych. W przypadku, gdy 1 szkolenie przeprowadzone przez jednego Trenera, obejmować będzie więcej niż jeden zakres/tematykę spośród wyżej wymienionych, traktowane będą one jako odrębne szkolenia z tych zakresów/tematyk (w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz w kryterium oceny ofert, będzie policzone tyle razy ile było odrębnych zakresów/tematyk, o których mowa w ppkt.1) lit.a-lit.j). 2) jedną osobą, która będzie pełnić rolę Koordynatora i która posiada doświadczenie w organizacji szkoleń, rozumiane jako sprawowanie nadzoru nad organizacją co najmniej 3 szkoleń o dowolnej tematyce, w okresie ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; przez szkolenia o dowolnej tematyce rozumie się: szkolenia, konferencje, seminaria itp., podnoszące kwalifikacje uczestników, w zakresie tematyki danego szkolenia; Zamawiający nie dopuszcza, aby jedna osoba pełniła funkcję Koordynatora szkolenia i Trenera.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt.III.1/3) ogłoszenia mogą spełniać łącznie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie, przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 2.1. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2.2. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt 1 powyżej albo odpowiadające im dokumenty, o których mowa w pkt 2.1. i 2.2. powyżej, a także oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.7) ogłoszenia, muszą być złożone przez każdego z tych Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia (w tym informacje o zakresie przeprowadzonych/organizowanych szkoleń, o których mowa w warunku – pkt. VI.2.1) i VI.2.2) IDW), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zaleca się sporządzić Wykaz osób, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do IDW). UWAGA: Wykaz osób, służyć będzie również do oceny oferty w kryterium Doświadczenie szkoleniowe Trenerów i Koordynatora i nie będzie w tym zakresie podlegał uzupełnieniu (uzupełnienie może dotyczyć wyłącznie wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu). 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu musi być złożone przez każdego z nich natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 1 powyżej powinien złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy będą wykazywać spełnianie warunku udziału w postępowaniu, którego dokument dotyczy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym przedłoży informację, w formie oświadczenia, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 798), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty (zaleca się złożenie dokumentu odpowiednio z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do IDW). Zamawiający w wezwaniu przekaże informacje podane w czasie otwarcia ofert. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższe nie będzie miało zastosowania, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 40,00
Doświadczenie szkoleniowe Trenerów 40,00
Doświadczenie szkoleniowe Koordynatora 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-27, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Elżbieta Adamaszek-Watts - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30; nr faksu +48 22 45 90 201, e-mail: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl 2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp, z zachowaniem wymienionych w nim zasad przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, które zostały wymienione w wykazie usług społecznych i innych szczególnych usług, stanowiącym załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE. Zasady przeprowadzenia postępowania określone zostały przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z wykorzystaniem przepisów dotyczących trybu przetargu nieograniczonego. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. III.2) ogłoszenia, musi wykazać każdy z Wykonawców. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.2.1) ogłoszenia musi być złożone przez każdego z tych Wykonawców. 5. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w pkt. III. 2) ogłoszenia, z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 6. Wraz z ofertą należy złożyć: a) stosowne Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa - w przypadku, gdy oferta i/lub inne dokumenty podpisane są przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy, b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokument/dokumenty ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, c) oświadczenia wymienione w pkt VII.1. Części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców (IDW), d) Wykaz osób, o którym mowa w pkt. VII.2.1 IDW, e) dokument (zobowiązanie), o którym mowa w pkt. VI.3. IDW – o ile dotyczy. 8. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu m.in. wzywając go do przedłożenia dokumentów w trybie opisanym w pkt VII.2. IDW. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nie złoży oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt. VII IDW lub dokumenty te będą niekompletne lub będą zawierały błędy, Zamawiający jednokrotnie wezwie go do uzupełnienia tych oświadczeń lub dokumentów, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli złożone dokumenty lub oświadczenia będą budziły wątpliwości Zamawiającego, zwróci się on do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkoleń doskonalących - Siedlce
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania26-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkoleń doskonalących. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI