PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, PRZEPROWADZENIE CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ I...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, PRZEPROWADZENIE CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ I ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH ORAZ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ORAZ WYNAJMU OPROGRAMOWANIAW MODELU SaaS NA RZECZ LABORATORIUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INŻYNIERYJNYMI W RAMACH PROJEKTU „TWÓJ CERTYFIKAT NA PRZYSZŁOŚĆ” (UDA-POWR.03.01.00-00-K312/15), WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, OŚ PRIORYTETOWA III: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-01-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPolitechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-14
 • Numer ogłoszenia662055-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 662055-N-2018 z dnia 2018-12-14 r.

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji: PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, PRZEPROWADZENIE CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ I ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH ORAZ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ORAZ WYNAJMU OPROGRAMOWANIAW MODELU SaaS NA RZECZ LABORATORIUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INŻYNIERYJNYMI W RAMACH PROJEKTU „TWÓJ CERTYFIKAT NA PRZYSZŁOŚĆ” (UDA-POWR.03.01.00-00-K312/15), WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, OŚ PRIORYTETOWA III: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
TWÓJ CERTYFIKAT NA PRZYSZŁOŚĆ” (UDA-POWR.03.01.00-00-K312/15), WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, OŚ PRIORYTETOWA III: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji, krajowy numer identyfikacyjny 155400000, ul. ul. Narbutta  85 , 02524   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 849 97 95, e-mail zamowienia@wip.pw.edu.pl, faks 22 849 94 34.
Adres strony internetowej (URL): www.wip.pw.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wip.pw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wip.pw.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma papierowa
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać na adres Zamawiającego:
Adres:
Wydział Inżynierii Produkcji ul. Narbutta 86, 02-524 Warszawa pok. ST 119 Biuro Projektu “Twój certyfikat na przyszłość”,

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, PRZEPROWADZENIE CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ I ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH ORAZ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ORAZ WYNAJMU OPROGRAMOWANIAW MODELU SaaS NA RZECZ LABORATORIUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INŻYNIERYJNYMI W RAMACH PROJEKTU „TWÓJ CERTYFIKAT NA PRZYSZŁOŚĆ” (UDA-POWR.03.01.00-00-K312/15), WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, OŚ PRIORYTETOWA III: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
Numer referencyjny: 25/2018/WIP-IOSP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem Zamówienia jest: a) przygotowanie na rzecz Zamawiającego materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń, zajęć wykładowych/warsztatowych (48 h) i praktycznych/projektowych/laboratoryjnych (96 h) na następujący temat: • Praca projektowa i zarządzanie projektem; mający na celu podniesienie kompetencji około 60 studentów Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej z dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZiIP). Projekt jest nastawiony na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez podnoszenie ich kompetencji, które są oczekiwane przez pracodawców od kandydatów do pracy. b) przygotowanie na rzecz Zamawiającego zestawu danych symulacyjnych, konfiguracja, wdrożenie oraz udostepnienie i utrzymanie na czas trwania szkoleń oraz zajeć praktycznych dwóch produktów oprogramowania komputerowego umożliwiającego prowadzenie zajęć laboratoryjnych z zakresu zarządzania projektami inżynieryjnymi, z których conajmniej jeden będzie udostępniony w modelu chmury platformy systemowej (SaaS), Wykonawca ma możliwość udostąpnienia bezpłatnie zaoferowanych przez siebie programów komputerowych na okres dłuższy niż okres prowadzienia szkoleń. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujący sposób: 2.1. Zadanie I (wg wniosku Zadanie 2: Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i zajęć Warsztatowych) obejmuje działanie 1: Opracowanie materiałów szkoleniowych. Wykonawca przygotuje szczegółowy sylabus (wg wytycznych zawartych w Załącznika. Nr 9 do SIWZ: SYLABUSY - WYTYCZNE) kursu i zajęć praktycznych oraz opracuje materiały dydaktyczne - w wersji papierowej i elektronicznej oraz multimedialne (wideo-szkolenia) dla zagadnienia pod nazwą Prace projektowe i zarządzanie projektem. Dla kursu Wykonawca przygotuje: ● sylabus tematu szczegółowego (opisujący cele, założenia, program i oczekiwane rezultaty); ● materiały szkoleniowe- w wersji papierowej i elektronicznej - dla kursu, oparte na źródłach (nie mniej niż 10 pozycji źródłowych) przynajmniej w 30% z okresu od 2015 – 2018 r.; ● scenariusze zajęć warsztatowych i praktycznych (projekty studenckie); ● ankiety/testy badania bilansu kompetencji w postaci pre-testów, post-testów i testów egzaminacyjnych (warunkujących uzyskanie certyfikatów); ● multimedialne wideo-szkolenie dla kursu. Uwaga: Edycja 3 (realizowana w okresie 10.01.2019 – 10.03.2019 r.) obejmuje kurs pn.: Praca projektowa i zarządzanie projektem. Kurs ten obejmuje (dla jednej grupy) 36h lekcyjnych (45 min. +15 min. przerwa) w podziale na: ● Certyfikowane szkolenie w formie wykładowej/warsztatowej – 12 h (na 1 grupę studencką), natomiast dla 4 grup: 4 x 12 h = 48 h; ● Zajęcia praktyczne/projektowe/laboratoryjne – 24 h (na 1 grupę studencką), natomiast dla 4 grup: 4 x 24 h = 96 h. Razem zostaną przeprowadzone 144 h zajęć dla 4. Grup studentów. Uczestnicy edycji 3. zostaną podzieleni na 4 grupy studenckie (po około 15 osób). 2.2. Zadanie II (wg wniosku Zadanie 2: Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych) obejmuje działanie 2: Przeprowadzenie szkoleń warsztatowych (wykładowych) - 48h. W ramach jednego kursu zostanie poprowadzonych: 1 kurs x 12 h = 12 h szkolnych dla jednej grupy studenckiej, zatem łącznie odbędzie się zajęć wykładowych/warsztatowych dla 4 grup: 4 x 12 h = 48 h. Szczegółowy harmonogram ww. zajęć będzie zaproponowany przez Wykonawcę. Ostateczna, wdrożeniowa wersja harmonogramu ww. zajęć zostanie uzgodniona ze Zleceniodawcą po zawarciu umowy. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów, którzy przygotowali ww. materiały szkoleniowe. Zajęcia będą prowadzone w sposób dostosowany do specyfiki grupy studentów metodami aktywizacyjnymi: warsztaty, ćwiczenia, prezentacje, dyskusje, gry, case studies. Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe, zawierające treść wykładu i ćwiczenia oraz dostęp do multimedialnych materiałów. Realizacja zadania będzie udokumentowana: • protokołem odbioru sylabusów i materiałów szkoleniowych dla każdego z kursów, • listami obecności uczestników projektu na szkoleniu, • dziennikiem zajęć, • pre-testami, post-testami i testem egzaminacyjnym. 2.3. Zadanie III (wg Wniosku – Zadanie 3: Przeprowadzenie zajęć praktycznych realizowanych w formie projektowej); obejmuje działanie 3: Przeprowadzenie zajęć praktycznych/projektowych/laboratoryjnych w formie projektowej - 96 h Zajęcia praktyczne/projektowe/laboratoryjne są kontynuacją szkoleń prowadzonych w formie wykładów/warsztatów. Zrealizowany będzie 1 cykl zajęć x 24 h = 24 h dla każdej grupy studenckiej, zatem łącznie zajęć praktycznych/projektowych/laboratoryjnych dla 4 grup Wykonawca przeprowadzi: 4 x 24 h = 96 h. W ramach każdej grupy powstaną zespoły projektowe (4 – 6 osób/zespół). Szczegółowy harmonogram zajęć zaproponuje Wykonawca, adekwatnie do części wykładowej/warsztatowej. Zajęcia praktyczne/projektowe/laboratoryjne będą prowadzone w formie projektowej. Wyniki prac projektowych będą omawiane przez trenera z całą grupą. Uczestnicy otrzymają materiały i scenariusze zajęć projektowych, przygotowane przez Wykonawcę. Na koniec kursu zostanie przeprowadzony egzamin/test kompetencji – stanowiący podstawę do wystawienia certyfikatu ukończenia szkolenia, potwierdzający nabyte kwalifikacje. Realizacja zadania będzie udokumentowana przez Wykonawcę: • protokołem odbioru sylabusów i materiałów szkoleniowych dla każdego z kursów, • listami obecności uczestników projektu na szkoleniu, • dziennikiem zajęć, • pre-testami, post-testami i testem egzaminacyjnym. Opracowane przez Wykonawcę na tej podstawie sprawozdania (w wersjach papierowej i elektronicznej) z ww. testów i egzaminów zostaną przekazane Zleceniodawcy na zakończenie każdego kursu. Preferowane przez Zamawiającego terminy realizacji zajęć to piątki, weekendy oraz godziny popołudniowe w tygodniu roboczym. 2.4. Zadanie IV (wg wniosku Zadanie 3 - Przeprowadzenie zajęć praktycznych realizowanych w formie projektowej; Pozycja 29 - Usługa wynajmu oprogramowania w modelu SaaS na laboratorium zarządzania projektami (kompetencja 5) -podwykonawstwo) obejmuje działanie 4: Usługa wynajmu oprogramowania w modelu SaaS dla laboratorium zarządzania projektami. - CZĘŚĆ A - Przygotowanie danych symulacyjnych, umożliwiających realizację ćwiczeń laboratoryjnych w zakresie zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów inżynieryjnych. Symulacje będą prowadzone w środowisku dużych organizacji, skupiających w portfelu kilkadziesiąt przedsięwzięć (projektów, inwestycji) o różnej skali i budżecie. Uczestnicy symulacji będą rywalizowali ze sobą o zasoby finansowe, ludzkie oraz materiałowe. Skutkiem będą korekty pierwotnie przygotowywanych planów oraz konieczność zarządzania zmianą, zakresem i złożonością projektów oraz ryzykiem. - CZĘŚĆ B – Udostępnienie, konfiguracja, wdrożenie oraz utrzymanie dwóch produktów oprogramowania komputerowego, w tym co najmniej jednego udostępnionego (wynajem na zasadach Software as a Service) w modelu chmury umożliwiającego realizację ćwiczeń laboratoryjnych w zakresie zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów inżynieryjnych. Ponieważ szkolenia, które są przedmiotem niniejszego zamówienia - Praca projektowa i zarządzanie projektem -, stanowią kontynuację analogicznych kursów (przeprowadzonych w ramach projektu: „Twój Certyfikat na Przyszłość”, w Edycjach 1. i 2.) dla 3. Edycji nowego rocznika studentów i Wydział Inżynierii Produkcji posiada już: (1) bazę danych symulacyjnych (zbiór „Jira-DaneSymulacyjnePW, 2017 i 2018 r.); (2) dokumentację o technologii ATLASSIAN JIRA (pt.: Documentation for JIRA Software 7.3, Created in 2017 by Atlassian, pp. 319); (3) manual pt.: ATLASSIAN JIRA, PW WIP, 2017 i 2018 r,, ss. 34 itp., to w związku z tym Zleceniodawca wymaga aby jednym z dwóch produktów oprogramowania był system klasy PPM Atlassian JIRA. Wykonawca dostarczy aktualną dokumentację (w tym instrukcję obsługi), umożliwiającą kontynuację (przez pracowników Politechniki Warszawskiej) ww. kursu po zakończeniu projektu. Oprogramowanie powinno umożliwić przeprowadzenie szkoleń (wykłady/warsztaty i zajęcia praktyczne/projektowe/laboratoryjne) dla około 70 użytkowników - studentów (60), trenerów, administratorów pracowników PW WIP (10 osób). W ćwiczeniach laboratoryjnych będzie brało udział około 60 studentów, którzy zostaną̨ podzieleni na 4 grupy. W każdej z 4 grup zostaną wydzielone 3 - 4 zespoły projektowe, pracujące nad wspólnymi zagadnieniami. W zakresie działań o charakterze IT wynajmowane oprogramowanie powinno wspierać przynajmniej trzy najpopularniejsze inżynieryjne procesy programowe. - CZĘŚĆ C - Utrzymanie oraz wsparcie użytkowników dwóch produktów oprogramowania komputerowego, umożliwiającego realizację wykładów/warsztatów i ćwiczeń w formir zajęć praktycznych/projektowych/laboratoryjnych w zakresie zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów inżynieryjnych w okresie szkoleń. Wykonawca ma możliwość udostępnienia ww. oprogramowania w kolejnych miesiącach (bezpłatnie). Po zakończeniu szkolenia (dostępu do ww. Oprogramowania) dane symulacyjne powinny zostać zarchiwizowane i przekazane Zamawiającemu. Ze względu na planowany harmonogram przedsięwzięcia, bieżące wsparcie (tzn. możliwość zgłaszania incydentów) powinno być zapewnione w następujących terminach: • godziny popołudniowe (nie później niż do godz. 22:00) w tygodniu roboczym; • od godz. 9:00 do 21:00 w weekendy. Czas rozwiązania incydentu (usunięcia awarii, przestoju) nie powinien przekraczać 24 godz. 3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SIWZ, a wzór umowy określa Załącznik Nr 8 do SIWZ. Odbiór usług w ramach poszczególnych etapów zamówienia zostanie udokumentowany protokołami częściowymi, sporządzanymi po zakończeniu każdego etapu oraz protokołem końcowym sporządzonym po zakończeniu przedmiotu zamówienia, w oparciu o wzór określony stosownie do Zadania Iw Załączniku Nr 8a; do Zadania II, III Załączniku Nr 8b, do zadania IV Załączniku 10, 11, 12 do SIWZ. 4.Zamawiający wymaga, aby faktury za wykonanie usług były wystawiane przez Wykonawcę w terminach powiązanych z odbiorami końcowymi poszczególnych usług, określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ. 5.Płatności będą dokonywane w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy. 6.Wykonawca może w ciągu jednego dnia prowadzić równolegle (maksymalnie) do czterech zajęć (wykładów/warsztatów i/lub praktycznych/projektowych) po 8 godzin każde dla czterech grup (po około 15 osób).

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39162200-7
48331000-7
72265000-0
72312100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-03-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3) zdolności technicznej lub zawodowej: 3.1) Zdolność techniczna O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowane wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: • jednej usługi (odpowiadającej swoim charakterem i złożonością usłudze będącej przedmiotem zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł około 70 godzin szkolenia w formie teoretycznej i praktycznej (wykład i/lub prezentacje i/lub warsztaty) oraz • jednej usługi polegającej na przygotowaniu danych, konfiguracji, wdrożeniu oraz utrzymaniu oprogramowania wspierającego prace analityczne oraz zarządzanie projektami, programami oraz portfelami projektów inżynieryjnych, w zbliżonym wymiarze, w temacie lub/i treści, zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000, 00 zł. Zamawiający uzna warunek powyższy za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że obie usługi zostały należycie wykonane w ramach jednego zamówienia (jednej umowy), zrealizowanej dla tego samego podmiotu. Poprzez usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, Zamawiający rozumnie: wykazanie zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. przeprowadzenie szkoleń /wykładów oraz egzaminów z zakresu będącego przedmiotem zamówienia a także wynajmu oprogramowania w modelu SaaS. 3.2) Zdolność zawodowa: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w celu realizacji zamówienia będą dysponować, co najmniej: 1) 2 osobami (trenerami/wykładowcami) do prowadzenia zająć dydaktycznych, które: • legitymują się, co najmniej wyższym wykształceniem; • posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w wymiarze, co najmniej 3 dni szkoleniowych (w ramach jednego lub więcej niż jednego szkolenia). Powyższe warunki odnoszą się do wszystkich osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia. (Każdy trener posiada: co najmniej wyższe wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu, co najmniej 3 dni szkoleniowych).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca, w okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust. 5, pkt 8 ustawy Pzp, składa Zamawiającemu następujące dokumenty: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności; 4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 5) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane - zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 6 SIWZ. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że wskazane wyżej usługi zostały wykonane należycie. 1) Wykaz kadry skierowanej do realizacji zamówienia, która będzie uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – wzór w Załączniku Nr 7 do SIWZ. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
•jednej usługi (odpowiadającej swoim charakterem i złożonością usłudze będącej przedmiotem zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł około 70 godzin szkolenia w formie teoretycznej i praktycznej (wykład i/lub prezentacje i/lub warsztaty) oraz •jednej usługi polegającej na przygotowaniu danych, konfiguracji, wdrożeniu oraz utrzymaniu oprogramowania wspierającego prace analityczne oraz zarządzanie projektami, programami oraz portfelami projektów inżynieryjnych, w zbliżonym wymiarze, w temacie lub/i treści, zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000, 00 zł
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
3. Wykonawca, w okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust. 5, pkt 8 ustawy Pzp, składa Zamawiającemu następujące dokumenty: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności; 4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 5) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445). 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 4 oraz pkt.3ppkt. 1) i 2) niniejszego rozdziału, składa dla spełnienia warunku dotyczącego pkt 1 ppkt. 4oraz pkt.3ppkt.1) i 2) - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) dotyczy pkt 1 ppkt. 4 nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, b) dotyczy pkt 3ppkt. 1) i 2) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 9. Na ofertę składają się następujące dokumenty. a) Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 2 do SIWZ, zawierający łączne wynagrodzenie za przedmiot zamówienia Wykonawcy („Wynagrodzenie”). b) Wynagrodzenie w formularzu powinno być podane w złotych polskich, w kwotach netto oraz brutto (powiększone o należny podatek VAT). c) Harmonogram zajęć wraz z pracami instalacyjnymi oprogramowania i bazami danych symulacyjnych, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ wraz z opisem wymagań Wykonawcy do poszczególnych sal (jeśli są). d) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z Rozdziale 7 SIWZ. e) Projekt umowy parafowany przez Osobę uprawnioną jako akceptacja ogólnych warunków umowy. 10. W przypadku braku w ofercie przygotowanego przez Wykonawcę harmonogramu sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ, Zamawiający odrzuci taką ofertę jako niezgodną ze specyfikacją, na podstawie art. 89 ust 1, pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 3 000,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 3. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. KONTO ZAMAWIAJĄCEGO: Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664 Pekao SA O/Warszawa z podaniem tytułu: „wadium w przetargu nieograniczonym na Przygotowanie materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych oraz zajęć praktycznych oraz wynajmu oprogramowania w modelu SaaS na rzecz laboratorium zarządzania projektami inżynieryjnymi w ramach projektu „Twój certyfikat na przyszłość (UDA-POWR.03.01.00-00-k312/15), współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III: Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju. Nr postępowania Nr 25/2018/WIP -IOSP 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie dokonane niezwłocznie po podpisaniu umowy na dostawę przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
deklarowana liczba godzin szkolenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Jako odrębny Załącznik nr 8. do SIWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp zmiany zawartej umowy mogą następować w razie: 1) zmianę liczby uczestników szkolenia objętego przedmiotem zamówienia zgodnie z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi: a) zwiększenie wartości umowy w zakresie danego zadania; b) obniżenia ceny netto: 2) zmianę terminu przeprowadzenia szkolenia zaoferowanego w harmonogramie złożonym przez Wykonawcę. 3. Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 2 mogą być spowodowane: 1) zmianą organizacyjną leżącą po stronie Zamawiającego; 2) koniecznością prawidłowej realizacji przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu działalności edukacyjnej; 3) koniecznością uwzględnienia zmian wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 4. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, poza wskazanymi powyżej: 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, możliwe jest sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 3) w wyniku zmiany terminu wykonania zamówienia tj.: a) w przypadku zmiany planu zajęć studentów biorących udział w szkoleniu uniemożliwiający uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez Wykonawcę; b) w przypadku niewykorzystania maksymalnej kwoty brutto umowy przewiduje się przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w formie pisemnego aneksu; c) w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty brutto umowy uważa się, iż umowa przestaje obowiązywać. 4) zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie przy udzielaniu zamówień publicznych, treść umowy będzie zmieniała się stosownie doprowadzonych rozwiązań prawnych. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Miejsce złożenia ofert: Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Biuro Projektu “Twój certyfikat na przyszłość”, pokój: ST 119, ul. Narbutta 86 (Gmach Stary Technologiczny - ST), 02-524 Warszawa Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „OFERTA NA USŁUGI Przygotowania materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych oraz zajęć praktycznych oraz wynajmu oprogramowania w modelu SaaS na rzecz laboratorium zarządzania projektami inżynieryjnymi w ramach projektu „Twój certyfikat na przyszłość (UDA-POWR.03.01.00-00-K312/15), współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III: Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju - nie otwierać przed dniem 03.01.2019 r., do godz. 10:00”. 2.Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 3.Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY” Termin składania ofert i termin otwarcia 4.Termin składania ofert upływa 03.01.2019 r. o godz. 1000. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 5.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2019 r., o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego (Biuro Projektu TCnP), pok. ST 119 (Gmach Stary Technologiczny). Uwaga! W Przypadku ewentualnego przesunięcia terminu składania ofert:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C - Ostrołęka
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI