PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, PRZEPROWADZENIA CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ I...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, PRZEPROWADZENIA CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ I ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH ORAZ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W FORMIE PROJEKTOWEJ W RAMACH PROJEKTU „TWÓJ CERTYFIKAT NA PRZYSZŁOŚĆ” (UDA-POWR.03.01.00-00-K312/15), WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, OŚ PRIORYTETOWA III: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-01-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPolitechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-03
 • Numer ogłoszenia500583-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 500583-N-2019 z dnia 2019-01-03 r.

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji: PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, PRZEPROWADZENIA CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ I ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH ORAZ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W FORMIE PROJEKTOWEJ W RAMACH PROJEKTU „TWÓJ CERTYFIKAT NA PRZYSZŁOŚĆ” (UDA-POWR.03.01.00-00-K312/15), WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, OŚ PRIORYTETOWA III: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
TWÓJ CERTYFIKAT NA PRZYSZŁOŚĆ” (UDA-POWR.03.01.00-00-K312/15), WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, OŚ PRIORYTETOWA III: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji, krajowy numer identyfikacyjny 155400000, ul. ul. Narbutta  85 , 02524   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 849 97 95, e-mail zamowienia@wip.pw.edu.pl, faks 22 849 94 34.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.wip.pw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.wip.pw.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Forma papierowa
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty należy składać na adres Zamawiającego:
Adres:
Wydział Inżynierii Produkcji ul. Narbutta 86, 02-524 Warszawa pok. ST 119 Biuro Projektu “Twój certyfikat na przyszłość”,

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, PRZEPROWADZENIA CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ I ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH ORAZ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W FORMIE PROJEKTOWEJ W RAMACH PROJEKTU „TWÓJ CERTYFIKAT NA PRZYSZŁOŚĆ” (UDA-POWR.03.01.00-00-K312/15), WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, OŚ PRIORYTETOWA III: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
Numer referencyjny: 1/2019/WIP-IOSP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie na rzecz Zamawiającego materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń, zajęć wykładowych/warsztatowych (192 h) i praktycznych/projektowych (384 h) na następujące tematy: • Ja w pracy – efektywne osiąganie celów zawodowych; • Kreatywne metody rozwiązywania problemów; • Kompetencje interpersonalne, autoprezentacja i wystąpienia publiczne; • Kierowanie zespołem interdyscyplinarnym; mających na celu podniesienie kompetencji około 60 studentów Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej z dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZiIP). Projekt jest nastawiony na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez podnoszenie ich kompetencji, które są oczekiwane przez pracodawców od kandydatów do pracy. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujący sposób: 2.1. Zadanie I (wg wniosku Zadanie 2: Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i zajęć Warsztatowych) obejmuje działanie 1: Opracowanie materiałów szkoleniowych. Personel projektowy przygotuje szczegółowe sylabusy (wg wytycznych zawartych w Zał. Nr 9 do SIWZ: SYLABUSY - WYTYCZNE) kursów i zajęć praktycznych oraz opracuje materiały dydaktyczne - w wersji papierowej i elektronicznej - oraz multimedialne (wideo-szkolenia) dla każdego z ww. zagadnień. Wzmocnią one znacznie efekty szkoleń. Dla każdego z 4 ww. kursów Wykonawca przygotuje: ● sylabus tematu szczegółowy (opisujący cele, założenia, źródła i oczekiwane rezultaty); ● materiały szkoleniowe - w wersji papierowej i elektronicznej - dla każdego kursu, oparte na źródłach (nie mniej niż 10 pozycji źródłowych przynajmniej w 30% z okresu po 2015 r.); ● scenariusze zajęć warsztatowych i praktycznych (projekty studenckie); ● ankiety/testy badania bilansu kompetencji w postaci pre-testów, post-testów i testów egzaminacyjnych (warunkujących przyznanie certyfikatów); ● multimedialne wideo-szkolenia dla każdego kursu. Każdy kurs kończy się egzaminem/testem kompetencji - to podstawa do wystawienia certyfikatu ukończenia szkolenia/nabycia kwalifikacji zgodnego z par. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 3.02.2006 r. (Dz. U. Nr 31 poz. 216). Certyfikat taki ma istotną wartość dodaną dla absolwentów na rynku pracy. 2.2. Zadanie II (wg wniosku Zadanie 2: Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych) obejmuje działanie 2: Przeprowadzenie szkoleń warsztatowych (wykładowych) 192 h. Edycja 3 (w okresie od 2.01 - 20.03.2019 r.) obejmuje 4 kursy: 1. Ja w pracy – efektywne osiąganie celów zawodowych; 2. Kreatywne metody rozwiązywania problemów; 3. Kompetencje interpersonalne, autoprezentacja i wystąpienia publiczne; 4. Kierowanie zespołem interdyscyplinarnym. Każdy kurs obejmuje 36 h lekcyjnych (45 min zajęcia + 15 min przerwa) w podziale na: ● Certyfikowane szkolenie w formie wykładowej/warsztatowej – 12 h; ● Zajęcia praktyczne, realizowane w formie projektowej – 24 h (opisane w zadaniu). Uczestnicy edycji zostaną podzieleni na 4 grupy studenckie (po około 15 osób). Łącznie odbędą się 4 kursy x 12 h = 48 h szkolnych dla jednej grupy studenckiej (łącznie zajęć wykładowych/warsztatowych dla 4 grup: 192 h). Szczegółowy harmonogram ww. zajęć będzie zaproponowany przez Wykonawcę. Ostateczna, wdrożeniowa wersja harmonogramu zostanie uzgodniona ze Zleceniodawcą. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów, którzy przygotowali materiały szkoleniowe. Zajęcia będą prowadzone w sposób dostosowany do specyfiki grupy studentów takimi metodami Aktywizacyjnymi, jak: warsztaty, ćwiczenia, prezentacje, dyskusje, gry, case studies. Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe, zawierające treść wykładu i ćwiczenia oraz dostęp do multimedialnych materiałów. Realizacja zadania będzie udokumentowana: ● protokołem odbioru sylabusów i materiałów szkoleniowych dla każdego z kursów; ● listami obecności uczestników projektu na szkoleniu; ● dziennikiem zajęć. 2.3. Zadanie III (wg Wniosku – Zadanie 3: Przeprowadzenie zajęć praktycznych realizowanych w formie projektowej) Zajęcia praktyczne/projektowe są kontynuacją szkoleń w formie wykładów/warsztatów. Zrealizowane będą 4 kursy zajęć x 24 h = 96 h dla każdej grupy studenckiej (łącznie zajęć praktycznych/projektowych dla 4 grup – 384 h).W ramach każdej grupy powstaną zespoły projektowe (4 – 5 osób/zespół). Harmonogram zajęć zaproponuje Wykonawca, adekwatnie do części warsztatowej. Zajęcia prowadzą trenerzy, jak w zadaniu poprzednim. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w formie projektowej. Wyniki będą omawiane przez trenera z całą grupą. Uczestnicy otrzymają materiały i scenariusze zajęć projektowych. Na koniec każdego kursu będzie przeprowadzony egzamin/test kompetencji – stanowiący podstawę do wystawienia certyfikatu ukończenia szkolenia/nabycia kwalifikacji. Realizacja zadania będzie udokumentowana przez Wykonawcę: • listami obecności uczestników; • dziennikami zajęć; • pre-testami, post-testami i testem egzaminacyjnym. Ww. zajęcia praktyczne (projektowe) będą realizowane w ramach kursów: 1) Ja w pracy – efektywne osiąganie celów zawodowych. 2) Kreatywne metody rozwiązywania problemów. 3) Kompetencje interpersonalne, autoprezentacja i wystąpienia publiczne. 4) Kierowanie zespołem interdyscyplinarnym. Do ww. kursów zostaną przeprowadzone: • pre-testy, • post-testy; • testy egzaminacyjnych (będące podstawą przyznania certyfikatów); a opracowane przez Wykonawcę na tej podstawie sprawozdania (w wersjach papierowej i elektronicznej) z ww. testów zostaną przekazane Zleceniodawcy na koniec każdego kursu. Preferowane przez Zamawiającego terminy realizacji zajęć to piątki, weekendy oraz godziny popołudniowe w tygodniu roboczym. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SIWZ, a wzór umowy określa Załącznik Nr 8 do SIWZ. Odbiór usług w ramach poszczególnych etapów zamówienia zostanie udokumentowany protokołami częściowymi, sporządzanymi po zakończeniu każdego etapu oraz protokołem końcowym sporządzonym po zakończeniu przedmiotu zamówienia, w oparciu o wzór określony stosownie do Zadania I w Załączniku Nr 8a; do Zadania II i III Załączniku Nr 8b, 8c do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby faktury za wykonanie usług były wystawiane przez Wykonawcę w terminach powiązanych z odbiorami częściowymi lub końcowymi poszczególnych usług, określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, jednak nie później, niż 29 marca 2019 r. 5. Płatności będą dokonywane w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Wykonawca może w ciągu jednego dnia prowadzić równolegle (maksymalnie) do czterech zajęć (wykładów/warsztatów i/lub praktycznych/projektowych) po 8 godzin każde dla czterech grup (po około 15 osób) w czterech salach.

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39162200-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-03-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowane wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: • jednej usługi (odpowiadającej swoim charakterem i złożonością usłudze będącej przedmiotem zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych), obejmującej 200 godzin szkolenia w formie teoretycznej i praktycznej (wykład i/lub prezentacje i/lub warsztaty), Poprzez usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, Zamawiający rozumnie: wykazanie zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tj. przeprowadzenie szkoleń /wykładów oraz egzaminów z zakresu będącego przedmiotem zamówienia. Zamawiający przyjmuje na potrzeby spełnienia warunku, że dzień szkolenia to 8 godzin lekcyjnych (po 45 minut). 2) Posiadają system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2008. Zdolność zawodowa: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w celu realizacji zamówienia będą dysponować, co najmniej 8 osobami (trenerami/wykładowcami) do prowadzenia zająć dydaktycznych, które: a) legitymują się, co najmniej wyższym wykształceniem; b) posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w wymiarze, co najmniej 10 dni szkoleniowych (w ramach jednego lub więcej niż jednego szkolenia). Powyższe warunki odnoszą się do wszystkich osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 2) Wykaz kadry skierowanej do realizacji zamówienia, która będzie uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – wzór w Załączniku Nr 7 do SIWZ. 3) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane - zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 6 SIWZ. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że wskazane wyżej usługi zostały wykonane należycie. 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Certyfikat ISO lub równoważny dla Systemu Zarządzania w zakresie prowadzenia szkoleń.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) Wykaz kadry skierowanej do realizacji zamówienia, która będzie uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – wzór w Załączniku Nr 7 do SIWZ. 3) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane - zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 6 SIWZ. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że wskazane wyżej usługi zostały wykonane należycie. 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Certyfikat ISO lub równoważny dla Systemu Zarządzania w zakresie prowadzenia szkoleń. 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności; 4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 5) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
3) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane - zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 6 SIWZ. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że wskazane wyżej usługi zostały wykonane należycie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 2 do SIWZ, zawierający łączne wynagrodzenie za przedmiot zamówienia Wykonawcy („Wynagrodzenie”). b) Wynagrodzenie w formularzu powinno być podane w złotych polskich, w kwotach netto oraz brutto (powiększone o należny podatek VAT). c) Harmonogram zajęć, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ wraz z opisem wymagań Wykonawcy do poszczególnych sal (jeśli są). d) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z Rozdziale 7 SIWZ. e) Projekt umowy parafowany przez Osobę uprawnioną jako akceptacja ogólnych warunków umowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 3 000,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 3. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. KONTO ZAMAWIAJĄCEGO: Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664 Pekao SA O/Warszawa z podaniem tytułu: „wadium w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych oraz zajęć praktycznych, realizowanych w formie projektowej w ramach projektu „Twój certyfikat na przyszłość”, (UDA-POWR.03.01.00-00-K312/15), współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III: Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju. Nr postępowania Nr 1/2019/WIP -IOSP 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 40,00
Dodatkowa funkcjonalność 25,00
Deklarowana liczba godzin szkolenia 35,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp zmiany zawartej umowy mogą następować w razie: 1) zmiany liczby uczestników szkolenia objętego przedmiotem zamówienia zgodnie z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi: a) zwiększenie wartości umowy w zakresie danego zadania; b) obniżenia ceny netto: 2) zmiany terminu przeprowadzenia szkolenia zaoferowanego w harmonogramie złożonym przez Wykonawcę. 3. Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 2 mogą być spowodowane: 1) zmianą organizacyjną leżącą po stronie Zamawiającego; 2) koniecznością prawidłowej realizacji przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu działalności edukacyjnej; 3) koniecznością uwzględnienia zmian wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 4. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, poza wskazanymi powyżej: 3) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, możliwe jest sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy 4) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 3) w wyniku zmiany terminu wykonania zamówienia tj. a) w przypadku zmiany planu zajęć studentów biorących udział w szkoleniu uniemożliwiający uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez Wykonawcę; b) w przypadku niewykorzystania maksymalnej kwoty brutto umowy przewiduje się przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w formie pisemnego aneksu; c) w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty brutto umowy uważa się, iż umowa przestaje obowiązywać. 4) zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie przy udzielaniu zamówień publicznych, treść umowy będzie zmieniała się stosownie doprowadzonych rozwiązań prawnych. 5. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie osób (trenerów) realizujących zamówienie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w § 3 ust.3. 6. Zmiany do Umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Miejsce złożenia ofert: Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, ul. Narbutta 86 (Gmach Stary Technologiczny - ST), pokój: ST 119, 02-524 Warszawa. 2. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych oraz zajęć praktycznych, realizowanych w formie projektowej w ramach projektu „Twój certyfikat na przyszłość”, (UDA-POWR.03.01.00-00-K312/15), współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III: Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju - nie otwierać przed dniem 11. 01. 2019 r., do godz. 10:00”. 3. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. 5. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Termin składania ofert i termin otwarcia 6. Termin składania ofert upływa 11. 01. 2019 r. o godz. 1000. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11. 01. 2019 r., o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego (Biuro Projektu TCnP), pok. ST 119 (Gmach Stary Technologiczny). Uwaga! W Przypadku ewentualnego przesunięcia terminu składania ofert:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C - Ostrołęka
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: USŁUGI WYSYŁKOWE W OBROCIE KRAJOWYM I SPEDYCYJNE W OBROCIE ZAGRANICZNYM
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Edukacja, nauka: Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI