Przeprowadzenie szkolenia w zakresie - Glazurnik - posadzkarz z umiejętnością wykonywania...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie - Glazurnik - posadzkarz z umiejętnością wykonywania instalacji sanitarnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi szkolenia zawodowego
 • Termin składania wniosków30/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Urząd Pracy nr 2 w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-22
 • Numer ogłoszenia1/2010/62937
TREŚĆ PRZETARGU
Łódź: przeprowadzenie szkolenia w zakresie - Glazurnik - posadzkarz z umiejętnością wykonywania instalacji sanitarnych
Numer ogłoszenia: 62937 - 2010; data zamieszczenia: 22.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy nr 2 w Łodzi , ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6768027, faks 042 6768004.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup2.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przeprowadzenie szkolenia w zakresie - Glazurnik - posadzkarz z umiejętnością wykonywania instalacji sanitarnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób z wykształceniem minimum podstawowym. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia zarówno pod względem merytorycznym jak i praktycznym do pracy w zawodzie glazurnik - posadzkarz, a także przygotowanie do samodzielnego wykonywania prac instalacyjnych i montażowych w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych i cieplnych zgodnie z przepisami w zakresie BHP i ppoż. oraz zapoznanie z najnowszymi metodami instalacji hydraulicznych. 3. Program szkolenia musi uwzględniać: 1) zagadnienia związane z materiałoznawstwem i technologią robót budowlanych, 2) zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie, 3) technikę układania płytek i okładzin (z terakoty, kamienia, lastrika, desek, marbitu, tworzyw sztucznych, ceramicznych glazurowanych, innych dostępnych obecnie na rynku), 4) nabycie manualnych umiejętności wykonywania prac wchodzących w zakres przedmiotowy szkolenia, 5) zdobycie podstawowych umiejętności technologiczno - organizacyjnych w zakresie: metod i sposobów wykonywania połączeń rur stosowanych w poszczególnych rodzajach instalacji sanitarnych, najczęściej używanych narzędzi, czynności monterskich, sieci wodociągowej, instalacji kanalizacyjnych, stosowanych metod oczyszczania ścieków, materiałów izolacyjnych, eksploatacji i konserwacji instalacji sanitarnych oraz rodzaje ogrzewania pomieszczeń, a także zasady instalacji centralnego ogrzewania. 4. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej, oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu stwierdzającego ukończenie przedmiotowego szkolenia, w tym również na druku PUP Nr 2 w Łodzi. 5. Organizacja szkolenia: 1) Szkolenie ma być zorganizowane dla 10 osób, w jednej 10 - osobowej grupie, 2) Program szkolenia musi być zrealizowany w ciągu 330 godzin zajęć, przy czym jedną godzinę zajęć Zamawiający rozumie jako 60 minut. 3) Zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do piątku, po 7 godzin dziennie. 4) Przedmiot zamówienia obejmuje serwis kawowy dla uczestników szkolenia, 5) Miejsce wykonywania usługi: Miasto Łódź..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wpis do rejestru instytucji szkoleniowych uprawnionych do prowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy (tj. Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) prowadzony przez właściwy miejscowo Wojewódzki Urząd Pracy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonanie minimum jednego szkolenia z zakresu danego obszaru szkoleń w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych lub zrealizowanie szkoleń bez stosowania przepisów w/w ustawy o łącznej wartości minimum 50.000,00 zł (Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające liczbę przeszkolonych osób i należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowanie odpowiednio wyposażoną salą dydaktyczną i odpowiednio wyposażonymi stanowiskami przeznaczonymi do praktycznej nauki zawodu (Załącznik nr 9 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie przez kadrę wykładowców prowadzących zajęcia teoretyczne wykształcenia wyższego oraz minimum dwuletniego stażu pracy dydaktycznej, a w przypadku wykładowców prowadzących zajęcia praktyczne posiadanie minimum dwuletniego stażu pracy dydaktycznej (Załącznik Nr 5 do SIWZ)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.w przypadku szkoleń z wykorzystaniem komputerów - wykaz licencji na systemy operacyjne oraz programy użytkowe sporządzony ściśle wg załącznika nr 6 do SIWZ 2.oświadczenie ofertowe stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ 3.część finansową sporządzoną wg. załącznika nr 8 do SIWZ 4.wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych wykorzystywanych podczas realizacji szkolenia wg załącznika nr 9 do SIWZ 5.oświadczenie o stażu działalności szkoleniowej wg załącznika nr 10 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 40
 • 2 - liczba przeszkolonych osób w danym obszarze - 35
 • 3 - staż działalności szkoleniowej - 25

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup2.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź, pok. 401.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2010 godzina 09:45, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź, kancelaria pok. 006.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt - Bądź odważny - przełam bariery - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałania 7.2.1.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie ok 500m balustrad zewnętrznych szklanych - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania26-04-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie ok 500m balustrad zewnętrznych szklanych (11 domów jednorodzinnych)
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI