Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Centrum Symulacji Medycznej dla pracowników Instytutu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Centrum Symulacji Medycznej dla pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTarnów
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-07-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-05
 • Numer ogłoszenia584673-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 584673-N-2018 z dnia 2018-07-05 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Centrum Symulacji Medycznej dla pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie – program rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0090/17-00 z dnia 14.12.2017r.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, krajowy numer identyfikacyjny 85163430300000, ul. ul. Mickiewicza  8 , 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 014 6316601, 6316612, e-mail j_ligeza@pwsztar.edu.pl, faks 146 316 600.
Adres strony internetowej (URL): www.pwsztar.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pwsztar.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej
Adres:
PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Centrum Symulacji Medycznej dla pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie
Numer referencyjny: L.Dz./PRO-dzpz/2914/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, z wykorzystaniem własnej bazy szkoleniowej 3 szkoleń/kursów: a. 2-dniowego szkolenia pn. „Podstawy symulacji medycznej” skierowanego do 12 pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie b. 3-dniowego szkolenia pn. „Warsztaty OSCE” skierowanego do 10 pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie c. 3-dniowego szkolenia pn. „Symulacja medyczna w procesie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” skierowanego do 10 pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie Kursy zorganizowane będą w ramach projektu „Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie program rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo” Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 2. Ramowy opis tematyki kursów: a. „Podstawy symulacji medycznej” - wprowadzenie do symulacji medycznych w tym: czym jest symulacja medyczna (istota i cel symulacji medycznych), krótka historia zastosowania symulacji medycznych w procesie kształcenia kadr medycznych, przykłady światowych praktyk w zakresie stosowania symulacji medycznych w procesie kształcenia kadr medycznych, obszary zastosowania symulacji medycznej oraz charakterystyka efektów kształcenia, które mogą zostać osiągnięte metodą symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo, zasady przygotowania procesu kształcenia metodycznego symulacji medycznej, charakterystyka sprzętów i ich funkcji na salach wysokiej/niskiej wierności, dostosowywania treści nauczania i programów kształcenia oraz realizowanych efektów kształcenia z zasadami przygotowywania i prowadzenia zajęć symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo. b. „Warsztaty OSCE” - OSCE – czym jest i jak go przygotować (metody, budowa, etapy realizacji, wymagania, etc.), zapoznanie ze sprzętem i dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia egzaminu OSCE, struktura egzaminu OSCE, zasady oceniania podczas egzaminu OSCE, przygotowanie do pełnienia poszczególnych ról podczas egzaminu OSCE, praktyczna realizacja egzaminu OSCE (m.in. tworzenie kwestionariuszy). c. „Symulacja medyczna w procesie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” - zasady symulacji medycznej, koncepcje nauczania symulowanego, nauczanie zintegrowane, sposoby oceny symulacji, praktyka debriefingu, zasady tworzenia scenariuszy symulacji, prowadzenie sesji, skuteczne techniki podsumowujące dla potrzeb kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. 3. Cel kursów: Uczestnicy mają zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące nauczania pielęgniarstwa metodą symulacji. 4. Sposób realizacji wszystkich wymienionych w pkt. 1 a-c kursów: a. Kursy powinny obejmować teoretyczne i praktyczne wykłady oraz zajęcia interaktywne. Stosunek zajęć teoretycznych do zajęć praktycznych powinien stanowić 40% do 60% wszystkich zajęć. b. Całość kursów ma się odbywać w języku polskim. c. Terminy realizacji kursów - „Podstawy symulacji medycznej” - lipiec 2018 - „Warsztaty OSCE” - lipiec 2018 - „Symulacja medyczna w procesie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” wrzesień 2018 Wszystkie ww. terminy mogą ulec zmianie o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 5 dni przed ww. planowanym terminem realizacji kursu, wyznaczając jednoznacznie nowy termin, który nie będzie podlegał negocjacjom. d. Liczba osób uczestniczących w kursach - „Podstawy symulacji medycznej” - 12 osób - „Warsztaty OSCE” - 10 osób - „Symulacja medyczna w procesie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” - 10 osób e. Czas trwania kursów - „Podstawy symulacji medycznej” - dwudniowy kurs, łącznie 16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) - „Warsztaty OSCE” - trzydniowy kurs, łącznie 24 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) - „Symulacja medyczna w procesie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” - trzydniowy kurs, łącznie 24 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) f. Wykonawca przygotuje i zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. Materiały zostaną opatrzone odpowiednimi logami i informacjami, które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową dotyczącymi oznakowania projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. g. Wykonawca zapewnia na własny koszt zakwaterowanie uczestników szkolenia w hotelu o standardzie 3*, znajdującym się maksymalnie 500 metrów od miejsca realizacji kursu, w pokojach dwuosobowych. h. Wykonawca zapewnia wyżywienie uczestników szkolenia, na które składają się 3 posiłki dziennie oraz 2 przerwy kawowe (bez ograniczeń napoje ciepłe, zimne i przekąski). Posiłki muszą być przygotowane z produktów świeżych i wysokiej jakości. Zamawiający zastrzega, aby obiad był podany w pomieszczeniach zarezerwowanych wyłącznie dla uczestników szkolenia lub z wyraźnie wyodrębnionym obszarem dla uczestników szkolenia, z miejscami siedzącymi (w przypadku, gdy Wykonawca zdecyduje się na zapewnienie obiadu np. w restauracji/barze, znajdującym się w budynku lub niewielkiej odległości od budynku (do 500 m), w którym odbywa się szkolenie). i. Wykonawca zapewnia sale niezbędne do realizacji szkolenia oraz sprzęt techniczny/szkoleniowy (w tym symulatory) niezbędny do przeprowadzenia szkolenia adekwatnie do zaakceptowanego programu szkolenia. j. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w terminie najpóźniej 2 dni kalendarzowych przed terminem danego kursu przedstawił do akceptacji: - szczegółowy program szkolenia wraz z wykazem materiałów i infrastruktury edukacyjnej wykorzystywanej podczas szkolenia - listę kadry szkoleniowej wraz z ich kompetencjami, która będzie realizowała szkolenie - szczegółowy opis miejsca realizacji kursu i warunków szkoleniowych wraz z dokumentacją zdjęciową - materiały szkoleniowe - menu Akceptacja ze strony Zamawiającego (dokonana najpóźniej na 1 dzień przed realizacją danego szkolenia) wszystkich ww. pozycji jest warunkiem przystąpienia do wykonania szkolenia. k. Wykonawca umożliwi konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie szczegółowych treści danego kursu. l. Każdy uczestnik danego kursu otrzyma od Wykonawcy certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wzór certyfikatu/zaświadczenia powinien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego i powinien zawierać logotypy i informacje zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Informacje o obowiązku zamieszczania tych oznaczeń przekaże Zamawiający. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie wydanych uczestnikom szkolenia certyfikatów/zaświadczeń. m. Wykonawca wyraża bezpłatnie zgodę na: - uczestnictwo kamerzysty wskazanego przez Zamawiającego w procesie realizacji zajęć - nagrywanie audio i video wszystkich realizowanych zajęć podczas kursów - udostepnienie w sposób nieograniczony, w tym co do czasu i terytorium, wizerunku i głosu osób prowadzących zajęcia oraz treści na wszystkich polach eksploatacji - dokonywanie przez Zamawiającego w nagranych materiałach skrótów oraz przemontowań, zmian, modyfikacji materiałów filmowych, ich fragmentaryzacji i wykorzystywania fragmentów. Prawo do decydowania o dokonywaniu powyższych czynności leży jedynie po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, iż Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów jak i odpowiedzialności w razie naruszenia przepisów dotyczących ochrony prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności objętych przedmiotem zamówienia, jak i w przypadku późniejszego korzystania z nagranych materiałów.

II.5) Główny kod CPV: 80510000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który: a) wykaże wykonanie co najmniej pięciu szkoleń/kursów/warsztatów z zakresu symulacji medycznej/OSCE oraz przeszkolił z zakresu symulacji medycznej/OSCE min. 100 osób nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, b) dysponuje osobą pełniącą funkcję kierownika merytorycznego posiadającą wykształcenie kierunkowe pielęgniarstwo/położnictwo, stopień w naukach o zdrowiu min. dr hab. lub tytuł naukowy w zakresie nauk o zdrowiu, min. 10 letnie doświadczenie w kształceniu pielęgniarek/położnych, min. 200 godzin udokumentowanego doświadczenia w realizacji zajęć ze studentami pielęgniarstwa/położnictwa metodą symulacji medycznej. c) dysponują minimum 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym: - min. 2 osoby posiadające wykształcenie kierunkowe pielęgniarstwo/położnictwo, min. tytuł doktora nauk o zdrowiu/nauk medycznych, zrealizowane minimum 3 szkolenia/kursy/warsztaty z zakresu symulacji medycznej/OSCE, min. 100 godzin udokumentowanego doświadczenia w realizacji zajęć ze studentami pielęgniarstwa/położnictwa metodą symulacji medycznej, - min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku medycznym, min. 100 godzin udokumentowanego doświadczenia w realizacji zajęć ze studentami kierunków medycznych metodą symulacji medycznej, min. ukończone 3 kursy z zakresu symulacji medycznej, w tym posiadanie certyfikatu EUSIM, posiadanie min. 1 publikacji w zakresie symulacji medycznej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca przedkłada: wykaz wykonanych co najmniej pięciu szkoleń/kursów/warsztatów z zakresu symulacji medycznej/OSCE oraz przeszkolenia z zakresu symulacji medycznej/OSCE min. 100 osób a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru, referencje, listy referencyjne, itp.). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do siwz. 2) W celu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca przedkłada wykaz zawierający: a. osobę pełniącą funkcję kierownika merytorycznego posiadającą wykształcenie kierunkowe pielęgniarstwo/położnictwo, stopień w naukach o zdrowiu min. dr hab. lub tytuł naukowy w zakresie nauk o zdrowiu, min. 10 letnie doświadczenie w kształceniu pielęgniarek/położnych, min. 200 godzin udokumentowanego doświadczenia w realizacji zajęć ze studentami pielęgniarstwa/położnictwa metodą symulacji medycznej. b. minimum 3 osoby zdolne do wykonania zamówienia w tym: - min. 2 osoby posiadające wykształcenie kierunkowe pielęgniarstwo/położnictwo, min. tytuł doktora nauk o zdrowiu/nauk medycznych, zrealizowane minimum 3 szkolenia/kursy/warsztaty z zakresu symulacji medycznej/OSCE, min. 100 godzin udokumentowanego doświadczenia w realizacji zajęć ze studentami pielęgniarstwa/położnictwa metodą symulacji medycznej, - min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku medycznym, min. 100 godzin udokumentowanego doświadczenia w realizacji zajęć ze studentami kierunków medycznych metodą symulacji medycznej, min. ukończone 3 kursy z zakresu symulacji medycznej, w tym posiadanie certyfikatu EUSIM, posiadanie min. 1 publikacji w zakresie symulacji medycznej. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 0,60
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wykonujących zamówienie 0,40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-13, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam kursu robienia na drutach, Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania27-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam kursu robienia na drutach, prosze o kontakt Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI