„Przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek, położnych i kadry medycznej pt.: ”Szkolenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek, położnych i kadry medycznej pt.: ”Szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń u położnic i noworodków”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWałbrzych
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-10-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySpecjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-09-24
 • Numer ogłoszenia620921-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 620921-N-2018 z dnia 2018-09-24 r.

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu: „Przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek, położnych i kadry medycznej pt.: ”Szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń u położnic i noworodków”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest częścią projektu pn. „Mały DolnoŚlązak – Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, krajowy numer identyfikacyjny 89004717900000, ul. ul. Paderewskiego  10 , 58301   Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 877 183, e-mail sadowska@szpital.walbrzych.pl, faks 748 877 103.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SPZOZ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpital.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.walbrzych.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
piemny
Adres:
Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego, 58-301 Wałbrzych, ul. Paderewskiego 10 SEKRETARIAT

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek, położnych i kadry medycznej pt.: ”Szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń u położnic i noworodków”
Numer referencyjny: ZP/PN/5/MDŚ-29/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia jednodniowego, w formie wykładów - cel szkolenia: przygotowanie personelu medycznego do stosowania skutecznych metod oraz sposobów zapobiegania i kontroli zakażeń u położnic i noworodków. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy wynika z wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 3. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, który zapewnia sale wykładową – nieodpłatnie dla Wykonawcy. 4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) Organizacja szkolenia; 2) Zapewnienie wyposażenia wymaganym w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ; 3) Zapewnienie wykładowców posiadających uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędną dla realizacji zamówienia; 4) Zapewnienie sprzętu i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń (zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ); 5) Opracowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych; 6) Zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku w czasie przerwy kawowej i lunchu podczas seminariów; 7) Rozesłanie zaproszeń do uczestników szkoleń z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem; 8) Przygotowanie autorskich materiałów szkoleniowych, opracowanie dedykowanych narzędzi szkoleniowych: skryptów dla uczestników, sprawozdań szkoleniowych, itp.; 9) Przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do jakichkolwiek dzieł powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy; 10) Przekazanie Zamawiającemu materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia; 11) Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, przedstawienie zebranych ankiet ewaluacyjnych i sporządzenie raportu ewaluacyjnego oraz przekazanie pełnej dokumentacji w tym zakresie Zamawiającemu; 12) Wystawianie certyfikatów indywidualnym uczestnikom szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia wzoru certyfikatu; 13) Pokrycie wszelkich kosztów niezbędnych dla należytej realizacji niniejszego zamówienia. 5. Dla potrzeb oceny realizacji niniejszego zamówienia przez szkolenie rozumie się szkolenie przeprowadzone z danej tematyki określonej w Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ do końca okresu trwania Umowy w odniesieniu do części teoretycznej. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawcy lub podwykonawców. W takiej sytuacji jednak Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca się powołuje. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji V pkt. 2 niniejszej SIWZ, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. OGÓLNE WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH SZKOLEŃ: 1. Sale wykładowe: - zapewnia Zamawiający – nieodpłatnie - adres szkolenia: szkolenie - II dekada m-ca listopada 2018 roku – 20 osób - Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, ul. Paderewskiego 10 2. Materiały szkoleniowe: zapewnia Wykonawca • dostosowane do wymaganej liczby uczestników każdego szkolenia, • wyposażenie w sprzęt audiowizualny (ekran i projektor multimedialny) oraz w nagłośnienie, w tym minimum jeden mikrofon oraz komputer przenośny umożliwiający odtwarzanie niezbędnych plików pakietu MS Office, • tablica magnetyczna suchościeralna bądź typu flipchart z kompletem pisaków, • przygotowane, wydrukowane i dostarczone na miejsce szkolenia materiały szkoleniowe (w języku polskim) składające się z programu szkolenia, teczki, długopisu, notatnika oraz materiałów przygotowanych przez wykładowcę. 3. Przerwa kawowa : • w formie szwedzkiego stołu podczas wykładu (kawa, herbata cukier w saszetkach, śmietanka do kawy oraz cytryna w plastrach – bez ograniczeń; woda mineralna gazowana i niegazowana w butelkach po 0,5l -po 2 butelki na osobę; ciastka kruche – po 100 g na osobę. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastawę stołową i sztućce. 4. Lunch – jeden raz w ciągu dnia wykładowego dla każdego uczestnika Obowiązkowe zapewnienie wersji wegetariańskiej lub wegańskiej w liczbie zadeklarowanej przez uczestników na początku dnia wykładowego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsce siedzące do spożycia posiłku oraz zastawę stołową i sztućce. OPIS SZKOLENIA „Przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek, położnych i kadry medycznej pt.: ”Szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń u położnic i noworodków” 1. Rodzaj szkolenia: Szkolenie dla kadry medycznej w rozumieniu, w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2007) 2. Wymagania dla podmiotu prowadzącego: - Organizatorami szkolenia mogą być: a) uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze; b) inne podmioty, które w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonały co najmniej dwa zamówienia, obejmujące swoim zakresem organizację i przeprowadzenie szkoleń, którymi objęta została grupa kadry medycznej w ilości co najmniej 20 osób. - Zgodnie z zasadami wsparcia w ramach Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych wykonawcą nie może być Partner projektu nr 267/07/13 pt. „Mały DolnoŚlązak – Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego”. Wymagania stawiane osobie prowadzącej szkolenie: Osoba posiadającą minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe pracy w szpitalach specjalistycznych III poziomu referencyjnego lub w szkoleniu kadry medycznej zatrudnionej w szpitalach jw. oraz posiadająca tytuł zawodowy lekarza mikrobiologa lub epidemiologa lub magistra mikrobiologii lub magistra pielęgniarstwa ze specjalizacja epidemiologiczna Szczegółowe wymagania dotyczące sali seminaryjnej: 1. Sale seminaryjne zapewnia Zamawiający – nieodpłatnie. 2. Po zakończeniu każdego ze szkoleń Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić sale wykładowe do stanu, w jakich je przejął od Zamawiającego (sprzątanie, układ mebli, wyposażenie, itp.). 3. Obustronne czynności przekazania i przejęcia sal wykładowych wymagają formy pisemnej, potwierdzonej przez obie Strony. Liczba uczestników szkolenia: 20 osób, Tematyka szkolenia: 1. Mikroflora człowieka. 2. Charakterystyka wybranych grup drobnoustrojów chorobotwórczych. 3. Czynniki etiologiczne zakażeń. 4. Epidemiologia zakażeń. 5. Nadzór, kontrola i profilaktyka zakażeń szpitalnych. 6. Ochrona personelu i pacjentów przed zakażeniami. 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy personelu jako warunek bezpieczeństwa pacjenta. Opis założeń programu: Cel szkolenia: Przygotowanie personelu medycznego do stosowania skutecznych metod oraz sposobów zapobiegania i kontroli zakażeń u położnic i noworodków. Dokument świadczący o ukończeniu szkolenia Certyfikat autoryzowany przez osobę prowadzącą szkolenie. Czas trwania szkolenia: 1 dzień wykładów, 1 dzień szkoleniowy oznacza 7 godzin zegarowych

II.5) Główny kod CPV: 80561000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu; Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ. a) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: b) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: d) zdolności technicznej lub zawodowej: - warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ; d) posiadają doświadczenie w organizacji szkoleń kadry medycznej o zbliżonym charakterze: - o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonali co najmniej dwa zamówienia, obejmujące swoim zakresem organizację i przeprowadzenie szkoleń dokształcających, którymi objęta została grupa kadry medycznej w ilości co najmniej 20 osób; e) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować zespołem osób, w skład którego wchodzi: - co najmniej jedna osoba posiadającą minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe pracy w szpitalach specjalistycznych III poziomu referencyjnego oraz posiadającą tytuł zawodowy lekarza mikrobiologa lub epidemiologa lub magistra mikrobiologii lub magistra pielęgniarstwa ze specjalizacja epidemiologiczna 2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonych do oferty dokumentów oraz oświadczeń.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Umowa spółki cywilnej (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), jeśli składającym ofertę jest spółka cywilna.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6. Dowody, czy usługi wykazane w punkcie V.1. FORMULARZA OFERTY - tj. zamówienia, obejmujące swoim zakresem organizację i przeprowadzenie szkoleń dokształcających, którymi objęta została grupa kadry medycznej w ilości co najmniej 20 osób - zostały wykonane lub są wykonywane należycie (minimum 2, należy załączyć referencje).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1). 2. Oświadczenia (załączniki nr 2 i 3) do SIWZ. 3. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) oświadczenie Wykonawcy, że podmiot na którego zasoby się powołuje, nie podlega wykluczeniu z postępowania w określonym w SIWZ zakresie, b) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zamówienia korzysta z usług podwykonawcy, nie będącego podmiotem na którego zasoby się powołuje oświadczenie Wykonawcy, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w określonym w SIWZ zakresie. UWAGA ! 5. W przypadku, kiedy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6. W przypadku składania przez Wykonawców oferty wspólnej w ofercie musi być zamieszczone pełnomocnictwo z określeniem zakresu umocowania do reprezentowania wykonawców, ubiegających się wspólnie o zamówienie lub umowa, jeżeli takie pełnomocnictwo wynika z umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej 7. Oświadczenie (załącznik nr 4 do SIWZ) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o których mowa w art. 86, ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. Oświadczenie podmiotów występujących wspólnie, w którym Wykonawcy zobowiązują się do m. in. do: a) solidarnej odpowiedzialności wszystkich podmiotów w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, b) nie rozwiązywania umowy przez któregokolwiek z Wykonawców, przed wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy, c) niedokonywania zmian w umowie bez zgody Zamawiających, d) przedstawienia podziału usług/dostaw wykonywanych przez poszczególnych Wykonawców, 7. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 8. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii (nie dotyczy oświadczeń). Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. Zamawiający może zażądać okazania oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość umniejszenia należności podatkowych Wykonawcy, 2) zmiany organizacyjnej Wykonawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Wykonawcy, 3) zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia z inną firmą po stronie Zamawiającego, 4) przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 5) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na prawidłową realizację umowy w pierwotnym terminie, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 6) wystąpienia okoliczności zewnętrznych, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a wprowadzenie zmiany warunkuje należytą realizację przedmiotu umowy, 7) w razie zmian obowiązującego prawa mających wpływ na zasady realizacji umowy w zakresie koniecznym dla dostosowania zasad przyjętych w umowie do obowiązującego prawa, 8) w razie zmiany wytycznych Operatora Programu lub umowy w sprawie projektu zawartej z Operatorem Programu lub Załącznika nr 4 pn. „Wymogi dotyczące Informacji i Promocji" do Regulacji w sprawie wdrażania funduszy norweskich i EOG lub „Podręcznika Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej" w zakresie mającym wpływ na treść niniejszej Umowy, w szczególności w razie zmiany harmonogramu realizacji Projektu, 9) zmian podwykonawców - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji usług, o których mowa w niniejszej umowie nie będzie podlegać waloryzacji, a cena jednostkowa określona w wybranej ofercie ma charakter ryczałtowy, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 i art. 144 ustawy Pzp oraz zasad ogólnych obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych. 5. Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA - Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nadmienia, że zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r nr 153 poz. 1503) za tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Reasumując, określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, nie została ujawniona do wiadomości publicznej, podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Głogów
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania14-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu spawania rur spoinami pachwinowymi. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI