Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu :

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu : Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik-podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGliwice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-02-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGórnośląskie Centrum Edukacyjne
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-18
 • Numer ogłoszenia515453-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 515453-N-2019 z dnia 2019-02-18 r.

Górnośląskie Centrum Edukacyjne: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu : Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik-podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik-podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląskie Centrum Edukacyjne, krajowy numer identyfikacyjny 19341800000000, ul. ul. Stefana Okrzei  20 , 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 313 576, e-mail sekretariat@gce.gliwice.eu, faks 322 313 576.
Adres strony internetowej (URL): www.gce.gliwice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie-za pośrednictwem posłańca, za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście na adres: Górnośląskie Centrum Edukacyjne 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 20
Adres:
Górnośląskie Centrum Edukacyjne 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 20

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu : Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik-podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym
Numer referencyjny: GCE.26.08.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: A. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Przedmiotem zamówienia są kursy zawodowe dla uczniów Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego organizowane w ramach projektu o nazwie: "Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik-podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym". Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Celem realizowanych kursów zawodowych jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczennic i uczniów GCE w Gliwicach. 3. Data rozpoczęcia realizacji kursów dla poszczególnych grup powinna być uzgodniona i zaakceptowana przez Dyrektora Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach - odbiorcę usługi. 4. Dokładne daty rozpoczęcia zajęć dla kolejnych grup będą zależały od decyzji odbiorcy usługi. 5. Kursy odbywać się będą w pomieszczeniach Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Okrzei 20 w Gliwicach udostępnionych w ramach wkładu własnego, od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych przez odbiorcę usługi. Za zgodą odbiorcy usługi zajęcia mogą odbywać się również weekendy oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów. 6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia zajęć zgodnie z kwartalnym harmonogramem form wsparcia opracowanym przez odbiorcę usługi. 7. Odbiorca usługi zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia zajęć w określonych dniach na inny termin, o czym poinformuje wykonawcę w formie pisemnej, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej z dwudniowym wyprzedzeniem. W przypadku odwołania zajęć suma godzin zajęć nie ulegnie zmniejszeniu, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 8. Wykonawca zezwoli osobom upoważnionym przez odbiorcę usługi na udział w zajęciach w każdym czasie, w celu przeprowadzenia oceny realizacji usługi. 9. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu wykonawcy do miejsca prowadzenia zajęć. 10. Wykonawca zobowiązany jest w odniesieniu do każdej części do: a) przedstawienia do akceptacji odbiorcy usługi programu zajęć w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy; b) prowadzenia pełnej dokumentacji tj. dziennika zajęć dla każdej grupy; c) uczestniczenia w zaplanowanych przez dyrektora szkoły spotkaniach z kadrą, jeśli dyrektor szkoły uzna takie uczestnictwo za konieczne. Wykonawca będzie informowany z siedmiodniowym wyprzedzeniem o terminie spotkania: d) niezwłocznego (do dwóch dni od daty zajęć) informowania dyrektora szkoły o nieobecnościach uczestników na zajęciach. Informacja taka powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres; poczta@gce.gliwice.pl; e) prowadzenia zajęć zgodnie z kwartalnym harmonogramem wsparcia opracowanym w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły; f) wydania zaświadczeń lub certyfikatów dla uczestników szkoleń i kursów (1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem). B. INFORMACJA O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie zajęć wg niżej wymienionych rodzajów i składa się z 4 części, których szczegółowy opis znajduje się poniżej: Część 1 "Kurs operatora wózków widłowych" - łączna liczba godzin: 60 - liczba grup: 4 - łączna ilość osób: 49 Część 2 "Stylizacja paznokci" - łączna liczba godzin: 80 - liczba grup: 4 - łączna liczba osób: 33 Część 3 "Oznaczenia chromatograficzne" - łączna liczba godzin: 25 - liczba grup 2 - łączna liczba osób: 18 Część 4 "Kurs lutowania powierzchniowego i przewlekanego IPC" - łączna liczba godzin: 24 - liczba grup: 4 - łączna liczba osób: 40 C. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW PROWADZENIA KURSÓW 1. Zajęcia będą odbywały się w salach należących do Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach przy ul. Okrzei 20 , udostępnionych w ramach wkładu własnego. 2. Wykonawca na czas realizacji zamówienia musi dysponować odpowiednim zapleczem technicznym do przeprowadzenia kursu, tzn.: W zakresie części 1. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym i placem manewrowym spełniającym wymagania w zakresie przepisów BHP. W zakresie części 2. Wykonawca musi dysponować po jednej lampie i jednej frezarce dla każdego uczestnika kursu. W zakresie części 3 Wykonawca musi chromatografem gazowym wyposażonym w detektor ECD, chromatografem gazowym wyposażonym w detektor MS, chromatografem cieczowym wyposażonym w detektor DAD, młynkiem kriogenicznym, wypalarką rotacyjną, niezbędnym sprzętem i szkłem laboratoryjnym. W zakresie części 4 Wykonawca musi zapewnić kursantom: zestaw praktyczny (płytki i komponenty) do tworzenia połączeń wykonalnych w technologii przewlekanej i powierzchniowej -zestaw dla każdego kursanta, zestaw praktyczny (płytki i komponenty) do nauki techniki demontażu połączeń wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej - zestaw dla każdego kursanta, matę stołową i stację lutowniczą z grotami - jedna sztuka dla każdego kursanta, stację rozlutowującą - jedna sztuka dla każdego kursanta, stację nadmuchu gorącego powietrza oraz głowicę do demontażu komponentów elektronicznych - jedna stacja dla każdego kursanta+komplet głowic, specjalną stację lutująco-rozlutowującą do naprawy pakietów elektronicznych - 1 sztuka na 3 kursantów, topniki i spoiwa lutownicze- zestaw dla każdego kursanta, narzędzia ręczne oraz środki do czyszczenia pakietów elektronicznych - zestaw dla każdego kursanta, lupa oraz tygiel lutowniczy - 1 sztuka dla każdego kursanta- jedna sztuka na każdego kursanta, dostęp do mikroskopu - 1 sztuka na 5 kursantów, przewody połączeniowe - jedna sztuka dla każdego kursanta 5. W zakresie części 1 odbiorca usługi we własnym zakresie zorganizuje przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich uczestników kursu. D. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄ ZAŁĄCZNIKI NR 4.1-4.4

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Część 4: Wykonawca przeprowadzający szkolenia ma być wpisany do rejestru Instytucji Szkoleniowych nadzorowanego przez Kuratorium Oświaty, ma być Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym IPC m.in. z norm IPC-7711/7721, IPC-A-610 i IPC-J-STD-001
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie co najmniej dwie dla danej części usługi szkolenia lub kursu, z których każda prowadzona była dla minimum 10 osób. Wykonawca ponadto musi wykazać, że każda usługa, o której mowa powyżej, dotyczyła zakresu tematycznego: - część 1 - Kurs operatora wózków widłowych - część 2 - Stylizacja paznokci - część 3 - Oznaczenia chromatograficzne - część 4 - Kurs lutowania powierzchniowego i przewlekanego IPC
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty potwierdzające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nadzorowanych przez Kuratorium Oświaty oraz posiadania statusu Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego IPC w zakresie wymaganych norm; Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1) Zmniejszenie łącznej liczby osób objętych kursem określonej w §1 ust. 1, a w konsekwencji obniżenie wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1/1*/1**, 2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 (bez zmiany wynagrodzenia) ze względu na konieczność przedłużenia rekrutacji - o czas przedłużenia procesu rekrutacji; 3) Zmiana osób wskazanych w §9 ust. 3 (bez zmiany wynagrodzenia) lub zwiększenie liczby osób prowadzących kurs wskazanych §9 ust. 3 (bez zmiany wynagrodzenia) - pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w §10 ust. 1 oraz posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż to wskazane w ofercie Wykonawcy; 4) Zmiana postanowień umowy w przypadku zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji Zarządzającej/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; 5) Zmiana zakresu usług, który Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia); 6) Zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu usług przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania pod nazwą:" Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu: Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik-podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym" Wykonawca nie przewidział zakresu usług, którego wykonanie powierzy podwykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia); 7) W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w §4 ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie/w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy wskazana w §4 ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1*nie ulegnie zmianie. 2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie ust. 1 pkt.2) Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego na piśmie w terminie nie później niż 21 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. *Dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający ** Dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-25, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: "Kurs operatora wózków widłowych"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Cel kursu/szkolenia Wyposażenie 49 uczniów uczestników projektu w dodatkowe kompetencje zawodowe z zakresu obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych propan-butan wraz z uprawnieniami UDT. Nowe kompetencje zawodowe zwiększą możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy na polskim i europejskim rynku pracy. II. Program kursu/szkolenia Opracowany program kursu, który w szczególności powinien obejmować: ‒ Typy stosowanych wózków jezdniowych. ‒ Budowa wózka. ‒ Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy. ‒ Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. ‒ Bezpieczeństwo i higiena pracy. ‒ Wiadomości o dozorze technicznym. ‒ Bezpieczna wymiana butli gazowej. ‒ Praktyczna nauka jazdy. Łączna liczba godzin: 60 godz. w tym: Ilość godzin teoretycznych: 40 godz. Ilość godzin praktycznych 20 godz. liczba grup: 4 grupy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: "Stylizacja paznokci"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Cel kursu/szkolenia Kurs Stylizacji Paznokci ma na celu przekazanie umiejętności wykonywania profesjonalnego manicure i przygotowanie do zawodu manicurzystki. Kurs jest w formie warsztatowej Nowe kompetencje zawodowe zwiększą możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy na polskim i europejskim rynku pracy. II. Program kursu/szkolenia Opracowany program kursu, który w szczególności powinien obejmować: 1. Budowa paznokcia i choroby płytki paznokciowej 2. Omówienie zasad i metod pielęgnacji dłoni i paznokci 3. Masaż dłoni Wszystkie rodzaje manicure np. - tradycyjny (biologiczny) - francuski - japoński 4. Nauka stylizacji (zdobnictwa) paznokci 5. Manicure hybrydowy na naturalnej płytce paznokcia Nauka przedłużania paznokcia na tipsie 6. Nauka nakładania tipsów - metoda żelowa Łączna liczba godzin: 80 godz. w tym: Ilość godzin teoretycznych: 24 godz. Ilość godzin praktycznych 56 godz. liczba grup: 4 grupy łączna liczba osób: 33 osób
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: "Oznaczenia chromatograficzne"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Cel kursu/szkolenia Kurs oznaczeń chromatograficznych ma na celu przekazanie umiejętności z zakresu obsługi chromatografów gazowych i cieczowych . Kurs jest w formie warsztatowej Nowe kompetencje zawodowe zwiększą możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy na polskim i europejskim rynku pracy. II. Program kursu/szkolenia Opracowany program kursu, który w szczególności powinien obejmować: 1. Szkolenie BHP 2. Wprowadzenie teoretyczne do chromatografii ‒ Podział technik chromatograficznych (HPLC,GC,TLC i inne) ‒ Budowa chromatografów GC i HPLC (zasada działania, budowa, detektory) 3. Przygotowanie próbek do analizy metodą chromatografii gazowej ‒ Przygotowanie próbek przez mielenie kriogeniczne ‒ Ekstrakcja ciągła metodą Soxheta związków organicznych zawartych w tworzywach ‒ Zatężanie próbek z wykorzystaniem wyparki rotacyjnej i przygotowanie do analizy 4. Przygotowanie próbek do analizy za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej ‒ Przygotowanie i odpowiednie rozcieńczanie roztworów do analizy HPLC ‒ Analiza chromatograficzna próbek GC/ECD ‒ Analiza chromatograficzna próbek GC/MS ‒ Analiza chromatograficzna próbek HPLC/DAD Łączna liczba godzin: 25 godz. w tym: Ilość godzin teoretycznych: 10 godz. Ilość godzin praktycznych 15 godz. liczba grup: 2 grupy łączna liczba osób: 18 osób
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: "Kurs lutowania powierzchniowego i przewlekanego IPC"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cel kursu/szkolenia Wyposażenie uczestników projektu w dodatkowe kompetencje zawodowe z zakresu nowoczesnych metody montażu i napraw pakietów elektronicznych (elementy PTH&SMD). Nowe kompetencje zawodowe zwiększą możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy na polskim i europejskim rynku pracy. I. Program kursu/szkolenia Opracowany program kursu, który w szczególności powinien obejmować: 1. Opracować program kursu, który w szczególności powinien obejmować: ‒ Terminy i definicje występujące we współczesnych standardach elektronicznych ‒ Obsługę Zespołów Elektronicznych ‒ Budowę i konfigurację płytek drukowanych ‒ Obsługę stacji lutująco-rozlutowujących ‒ Ogólne kryteria dotyczące połączeń lutowanych zgodnie ze standardem IPC-A-610, IPC-J-STD-001 ‒ Kryteria montażu komponentów elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej zgodnie ze standardem IPC-A-610, IPC-J-STD-001 ‒ Techniki montażu elementów przewlekanych ‒ Zajęcia praktyczne z montażu elementów przewlekanych ‒ Metody demontażu komponentów przewlekanych: ‒ Zajęcia praktyczne z demontażu elementów przewlekanych ‒ Kryteria montażu komponentów elektronicznych wykonanych w technologii powierzchniowej zgodnie ze standardem IPC-A-610, IPC-J-STD-001 oraz standardami ESA ‒ Techniki montażu elementów powierzchniowych ‒ Zajęcia praktyczne z montażu elementów powierzchniowych ‒ Zajęcia praktyczne z demontażu elementów powierzchniowych Łączna liczba godzin: 24 godz. w tym: Ilość godzin teoretycznych: 10 godz. Ilość godzin praktycznych 14 godz. liczba grup: 4 grupy łączna liczba osób: 40 osób
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję kursu zawodowego - Skoczów
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję kursu opieki nad osobami starszymi, chorymi, aby podjąć pracę w takim zawodzie. Proszę o kontakt.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie