Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu Edukacja dorosłych na rzecz rynku...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWięcbork
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-03-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-04
 • Numer ogłoszenia521072-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 521072-N-2019 z dnia 2019-03-04 r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku: Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.4 Edukacja dorosłych Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, krajowy numer identyfikacyjny 33336800000000, ul. Pocztowa  14 B , 89-410  Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 897 055, e-mail leszek.fijas@gmail.com, faks 523 897 055.
Adres strony internetowej (URL): ): www.ckziu-wiecbork.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne bip.ckziu-wiecbork.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.ckziu-wiecbork.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim
Numer referencyjny: CKZiU.2.ZP.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: dla części II, VII, VIII zamówienia przedłoży zaświadczenie o wpisie do rejestru ośrodków szkolenia kierowców.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dla części I zamówienia: - Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia za min. 20 000,00 zł oraz przedłoży dowody dotyczące wykonanych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty; - Wykonawca wykaże, że dysponuje 1 osobą skierowaną do realizacji przedmiotowego zamówienia i odpowiedzialną za prowadzenie kursu posiadającą odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie potwierdzone certyfikatem / dyplomami / świadectwami; b) dla części II zamówienia: - Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia za min. 10 000,00 zł oraz przedłoży dowody dotyczące wykonanych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty; - Wykonawca wykaże, że dysponuje 1 instruktorem posiadającym uprawnienia do nauki jazdy kat.B, który przeprowadził co najmniej jeden kurs przygotowujący kursanta do egzaminu państwowego, c) dla części III zamówienia: - Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia za min. 9 000,00 zł oraz przedłoży dowody dotyczące wykonanych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty; - Wykonawca wykaże, że dysponuje 1 osobą skierowaną do realizacji przedmiotowego zamówienia i odpowiedzialną za prowadzenie kursu posiadającą odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie potwierdzone certyfikatem / dyplomami / świadectwami d) dla części IV zamówienia: - Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia za min. 12 000,00 zł oraz przedłoży dowody dotyczące wykonanych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty; - Wykonawca wykaże, że dysponuje 1 osobą skierowaną do realizacji przedmiotowego zamówienia i odpowiedzialną za prowadzenie kursu posiadającą odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie potwierdzone certyfikatem / dyplomami / świadectwami e) dla części V zamówienia: - Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia za min. 15 000,00 zł oraz przedłoży dowody dotyczące wykonanych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty; - Wykonawca wykaże, że dysponuje 1 osobą skierowaną do realizacji przedmiotowego zamówienia i odpowiedzialną za prowadzenie kursu posiadającą odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie potwierdzone certyfikatem / dyplomami / świadectwami f) dla części VI zamówienia: - Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia za min. 15 000,00 zł oraz przedłoży dowody dotyczące wykonanych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty; - Wykonawca wykaże, że dysponuje 1 osobą skierowaną do realizacji przedmiotowego zamówienia i odpowiedzialną za prowadzenie kursu posiadającą odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie potwierdzone certyfikatem / dyplomami / świadectwami g) dla części VII zamówienia: - Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia za min. 15 000,00 zł oraz przedłoży dowody dotyczące wykonanych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty; - Wykonawca wykaże, że dysponuje 1 instruktorem posiadającym uprawnienia do nauki jazdy kat.C, który przeprowadził co najmniej jeden kurs przygotowujący kursanta do egzaminu państwowego, h) dla części VIII zamówienia: - Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia za min. 10 000,00 zł oraz przedłoży dowody dotyczące wykonanych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty; - Wykonawca wykaże, że dysponuje 1 instruktorem posiadającym uprawnienia do nauki jazdy kat.B+E, który przeprowadził co najmniej jeden kurs przygotowujący kursanta do egzaminu państwowego, i) dla części IX zamówienia: - Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia za min. 4 000,00 zł oraz przedłoży dowody dotyczące wykonanych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty; - Wykonawca wykaże, że dysponuje 1 osobą skierowaną do realizacji przedmiotowego zamówienia i odpowiedzialną za prowadzenie kursu posiadającą odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie potwierdzone certyfikatem / dyplomami / świadectwami Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 Ustawy: a)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. b) zaświadczenie o wpisie do rejestru ośrodków szkolenia kierowców (dla części II, VII, VIII zamówienia) c) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4) d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5).4.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. b) zaświadczenie o wpisie do rejestru ośrodków szkolenia kierowców (dla części II, VII, VIII zamówienia) c) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4) d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1Wykonawcy, w celu potwierdzenia posiadania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 5 pkt.1 ustawy, zobowiązani są dostarczyć wszystkie niżej wymienione dokumenty – na etapie składania ofert: a)wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. b)oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2). a)dowód wniesienia wadium - zgodnie z zapisami Rozdziału X SIWZ,b)pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 Ustawy. Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie – jeżeli dotyczy;c)pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie – jeżeli dotyczy;d)Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: - część II - w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł) - część VI - w wysokości 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset zł) - część VII - w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł) 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jednolity tekst Dz. U. z 2019 poz.31). 3.Dokument gwarancyjny winien jednoznacznie wymieniać przypadki wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 4.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Więcborku nr 24 8162 0003 0000 3782 2000 0010z dopiskiem: Wadium – Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” – dla części: …….. 6.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku wskazanym przez Zamawiającego. 7.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium wraz z pismem przewodnim należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub dołączyć do oferty. 8.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust.2 pkt.2 Ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art.24 ust.4 Ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji kursu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Kelner, Barman, Barista
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Program szkolenia powinien zawierać co najmniej: I moduł- Kelner - Wygląd i prezencja kelnera - Karty menu - Przygotowanie sali konsumenckiej - Techniki nakrywania stołów bielizną stołową - Dekoracja stołu - Nakrywanie stołów - Przenoszenie tac i zastawy stołowej - Zbieranie zastawy stołowej po konsumpcji - Przebieg obsługi gości - Ogólne zasady obsługi - Metody obsługi - Podawanie napojów bezalkoholowych - Podawanie napojów alkoholowych - Organizacja obsługi przyjęć okolicznościowych II moduł- Barman - Wprowadzenie do zawodu barmana - Terminologia i funkcjonowanie sprzętu barowego oraz rodzaje stosowanego szkła i miary barowe - Alkohole ( wszystkie kategorie alkoholi spotykane w światowych barach, ich produkcję i zastosowanie) - Miksologię- zasady komponowania napojów mieszanych (wszystkie kategorie koktajli) - Dekoracje (garnish) oraz sztuka prezentacji - Odpowiedzialne serwowanie alkoholu - Obsługę Gości przy barze - Wprowadzenie do Flair - Organizacje zrzeszające barmanów III moduł Barista Część teoretyczna : - Podstawowe informacje o kawie czyli Coffe Culture, uprawa kawy, metody jej pozyskiwania, transport i przechowywanie, jakość ziarna, prażenie, cechy organoleptyczne: - Ekspres do parzenia kawy typu Espresso : budowa urządzenia, zasady pracy przy ekspresie – teoria i praktyka, młynek do kawy – budowa , sposób ustawienia, grubość mielenia, porcja na 1 espresso; - Espresso: zasady dobrego espresso, reguła 4m, błędy przy parzeniu espresso, mleko - rodzaj mleka, sposoby spieniania, rodzaje kaw na bazie espresso, parzenie kawy w ekspresie ciśnieniowym – omówienie kolejnych czynności; Część praktyczna: - Espresso: przygotowanie ekspresu do pracy, ustawienie młynka do kawy, dozowanie kawy, ubijanie kawy, etapy przygotowania espresso, rozpoznawanie źle przygotowanego espresso, kończenie pracy na ekspresie, czyszczenie i konserwacja ekspresu; - Napoje kawowe na bazie espresso: przyrządy i dodatki stosowane do napojów kawowych niezbędne do pracy z ekspresem, spienianie mleka, dobór filiżanek, podstawowe napoje na bazie espresso (cappuccino, macchiatto, latte), latte art – sztuka zdobienia kawy, inne napoje na bazie espresso (zużycie syropów, sosów, lodów, bitej śmietany itp.); - Dbałość o stanowisko pracy: konserwacja i czyszczenie ekspresu, konserwacja i czyszczenie młynka, postępowanie z kawą (przechowywanie, dozowanie)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji kursu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kategorii B
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem kursu jest zdobycie przez uczestników kursu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w bezpiecznym kierowaniu pojazdem dla prawa jazdy kat. B. Program szkolenia opracowany zostanie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r., poz.1885 z późn. zm.) Po zakończeniu szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny z części teoretycznej i praktycznej dla prawa jazdy kat. B oraz zorganizuje egzamin zewnętrzny - państwowy (część teoretyczna i praktyczna) nadający stosowne uprawnienia (kwalifikacje) dla każdego uczestnika/czki kursu, potwierdzony stosownymi dokumentami zawierającym wynik egzaminów, np. świadectwo, zaświadczenie. Ponadto Wykonawca sporządza protokół z przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego. Egzamin wewnętrzny teoretyczny odbędzie się w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, ul. Pocztowa 14 b, 89-410 Więcbork. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli, średnio 3 godziny dziennie. Zajęcia praktyczne odbywać się będą w terminach uzgodnionych z uczestnikiem kursu, przy czym miejscem rozpoczęcia i zakończenia zajęć winno być miejsce zamieszkania uczestnika. Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli nie więcej niż 5 godzin dziennie. Zajęcia teoretyczne nie mogą odbywać się w systemie e-learning. Pojazdy mechaniczne, na których będzie prowadzone szkolenie będą w pełni sprawne technicznie. W przypadku awarii wskazanego w ofercie pojazdu, Wykonawca na okres naprawy zapewni samochód zastępczy. Po naprawie, kolejne etapy szkolenia prowadzone są na pojeździe wskazanym w ofercie lub innym nie starszym niż auto które podlega naprawie. Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia, w miejscu szkolenia wskazanym w ofercie, zobowiązany jest zapoznać się z informacją o zagrożeniach występujących w miejscu szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi, w miejscu szkolenia określonym w ofercie, zgodnie z ogólnymi przepisami BHP i ppoż. Materiały szkoleniowe powinny dotyczyć ściśle tematyki szkolenia. Materiały powinny mieć formę co najmniej papierową (podręczniki, skrypty, płyty), powinny zawierać aktualne przepisy w tym wyjaśnienia poszczególnych zagadnień, czy też graficzne rozrysowanie zasad obowiązujących w przepisach prawa. Materiały szkoleniowe i dydaktyczne muszą posiadać odpowiednie logotypy – wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020 Ministra Rozwoju i Finansów Wykonawca jest zobowiązany przygotować harmonogram szkolenia i ustalić go z Zamawiającym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji kursu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Operator wózków jezdniowych wraz z wymianą butli
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Program szkolenia powinien zawierać co najmniej : Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować: 1) Przepisy BHP i PPOŻ w zakresie obsługi wózków jezdniowych; przedstawienie zagrożeń wynikających z użytkowania różnych rodzajów wózków, omówienie zasad bezpiecznego poruszania się wózkiem, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, 2) Budowa i rodzaje wózków jezdniowych; omówienie podstawowych typów wózków oraz krótka ich charakterystyka; przedstawienie ogólnych wiadomości na temat budowy wózka, różnice pomiędzy wózkami o napędzie spalinowym i elektrycznym, omówienie podstawowych zespołów i podzespołów w wózkach, 3) Czynności operatora przed, w trakcie i po jeździe wózkiem jezdniowym; omówienie czynności podejmowanych w celu przygotowania wózka do pracy tj. m.in. kontrola układu kierowniczego, hamulcowego, poziomu oleju oraz jego zabezpieczenie po wykonaniu prac, omówienie dopuszczalnych obciążeń wózka, pracy mechanizmem podnoszenia z różnym osprzętem, wysokiego składowania materiałów, kontrola podzespołów wózka oraz obserwacja wskaźników wózka, 4) Dozór techniczny; przedstawienie ustawy o dozorze technicznym, omówienie zakresu dozoru technicznego, urządzeń podlegających pod UDT oraz technicznych badań wózków widłowych. 5) Ładunkoznawstwo; omówienie podstawowych jednostek ładunkowych, metod składowania oraz układania, zagospodarowanie przestrzeni magazynowej oraz głównych systemów magazynowania, oznaczeń znakami manipulacyjnymi i ostrzegawczymi, efektów paletyzacji), 6) Wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych lub naładowanie baterii akumulatora wózka; omówienie czynności, jakie musi wykonać kierowca wózka przed przystąpieniem do wymiany butli gazowej, zagrożeń występujących przy transporcie oraz wymianie butli, prezentacja metod ochrony przed w/w zagrożeniami oraz ćwiczenia z zakresu wymiany butli gazowej, 7) Praktyczna nauka jazdy i manewrowania wózkiem jezdniowym; jazda oraz manewrowanie wózkiem bez obciążenia, z obciążeniem, paletowanie oraz wysokie składowanie – co najmniej 5h/osobę 8) Rozmieszczanie i układanie towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji kursu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Wizażu i stylizacji paznokci
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Program szkolenia powinien zawierać co najmniej : a) Stylizacja paznokci - Manicure biologiczny klasyczny i japoński frezarkowy, - Praca na frezarce, - Metoda żelowa. Budowa idealnej żelowej C, - Wykonanie typowego kształtu paznokci (kwadrat, owal, migdał), - Przedłużanie metodą żelową na formie, - Opiłowanie żelu, - Aplikacja hybrydy, - Hybryda + żel b) Zdobienia - ombre, - nailfetti, - mirror effect, - paznokcie piłowane a’la channel, - zdobienia folia transferową, - zdobienia rapitografem c) Wizaż - Warsztat pracy wizażysty, niezbędne wyposażenie kufra; - Omówienie kosmetyków, technik ich doboru i sposobów aplikacji w zależności od cery, okazji i upodobań klientki a) kamuflaże, podkłady, korektory, pudry, róże; b) cienie, linery, kredki do oczu, tusze do rzęs; c) pomadki, błyszczyki, kredki do ust; d) utrwalacze makijażu; - Demakijaż i etapy wykonywania makijażu; - Analiza kształtów twarzy, odpowiednie proporcje; - Zasada światłocienia; - Zasada makijażu korekcyjnego – techniki modelowania oka, łuku brwiowego, nosa, ust; - Analiza kolorystyczna a) podstawy teorii koloru b) analiza cech urody b) dopasowanie kolorów do cech charakteru i stylu pracy - Profesjonalne makijaże – ćwiczenia praktyczne a) makijaż dzienny, biznesowy b) makijaż do typu urody c) makijaż wieczorowy (smoky eyes, dopasowanie makijażu wieczorowego do typu urody) d) makijaż dla kobiety dojrzałej (kosmetyki i techniki odmładzające, modelowanie oka z opadającą powieką) e) makijaż ślubny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji kursu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs winien być prowadzony wg programu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-07/IS-02 i Wytycznymi W-12/IS-17 i obejmować m. in. takie zagadnienia jak: 1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego 2. Urządzenia spawalnicze 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 4. Oznaczenie i wymiarowanie spoin 5. Kwalifikowanie spawaczy 6. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG 7. Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry Zajęcia praktyczne.Szkolenie ma zakończyć się egzaminem nadającym stosowne uprawnienia (kwalifikacje). Po zdanych egzaminach każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia zgodnie ze wzorem zaświadczenia zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji i nauki z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. 2014 poz. 622) oraz zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Instytut Spawalnictwa Wymiar godzinowy kursu : 115 godzin teorii i 25 godzin praktyki dla każdego uczestnika
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji kursu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Zorganizowanie o przeprowadzenie kursu Operatora koparko-ładowarki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs powinien być zgodny z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS). Wymiar godzinowy kursu: 134 h dla każdej grupy ( 52 h zajęć teoretycznych i 82 h zajęć praktycznych). Szkolenie ma zakończyć się egzaminem nadającym stosowne uprawnienia (kwalifikacje). Po zdanych egzaminach każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia zgodnie ze wzorem zaświadczenia zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji i nauki z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. 2014 poz. 622) oraz zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji kursu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kategorii C
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Program szkolenia opracowany zostanie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r., poz.1885 z późn. zm.). Zajęcia praktyczne i teoretyczne mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli. Zajęcia teoretyczne nie mogą odbywać się w systemie e-learning. Pojazdy mechaniczne, na których będzie prowadzone szkolenie będą w pełni sprawne technicznie. W przypadku awarii wskazanego w ofercie pojazdu, Wykonawca na okres naprawy zapewni samochód zastępczy. Po naprawie, kolejne etapy szkolenia prowadzone są na pojeździe wskazanym w ofercie lub innym nie starszym niż auto które podlega naprawie. Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia, w miejscu szkolenia wskazanym w ofercie, zobowiązany jest zapoznać się z informacją o zagrożeniach występujących w miejscu szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi, w miejscu szkolenia określonym w ofercie, zgodnie z ogólnymi przepisami BHP i ppoż. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny z części teoretycznej i praktycznej dla prawa jazdy kat. C, oraz zorganizuje egzamin zewnętrzny - państwowy (część teoretyczną i praktyczną) nadający stosowne uprawnienia(kwalifikacje) dla każdego uczestnika/czki kursu, potwierdzony stosownym dokumentem, np. świadectwo, zaświadczenie. Ponadto Wykonawca sporządza protokół z przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji kursu 40,00
Cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kategorii B+E
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Program szkolenia opracowany zostanie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r., poz.1885 z późn. zm.) Zajęcia praktyczne mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli, średnio 3 godziny dziennie. Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli nie więcej niż 3 godziny dziennie. Zajęcia teoretyczne nie mogą odbywać się w systemie e-learning.Pojazdy mechaniczne, na których będzie prowadzone szkolenie będą w pełni sprawne technicznie. W przypadku awarii wskazanego w ofercie pojazdu, Wykonawca na okres naprawy zapewni samochód zastępczy. Po naprawie, kolejne etapy szkolenia prowadzone są na pojeździe wskazanym w ofercie lub innym nie starszym niż auto które podlega naprawie. Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia, w miejscu szkolenia wskazanym w ofercie, zobowiązany jest zapoznać się z informacją o zagrożeniach występujących w miejscu szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi, w miejscu szkolenia określonym w ofercie, zgodnie z ogólnymi przepisami BHP i ppoż. Materiały szkoleniowe powinny dotyczyć ściśle tematyki szkolenia. Materiały powinny mieć formę co najmniej papierową (podręczniki, skrypty, płyty), powinny zawierać aktualne przepisy w tym wyjaśnienia poszczególnych zagadnień, czy też graficzne rozrysowanie zasad obowiązujących w przepisach prawa. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny z części teoretycznej i praktycznej dla prawa jazdy kat. B+E oraz egzamin zewnętrzny – państwowy (część teoretyczną i praktyczną) nadający stosowne uprawnienia (kwalifikacje) dla każdego uczestnika/czki kursu, potwierdzony stosownym dokumentem, np. świadectwo, zaświadczenie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczednie osoby skierowanej do relaizacji kursu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Operator suwnic z egzaminem UDT
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Program szkolenia powinien zawierać co najmniej : Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować: - przepisy i zasady bhp, ochrony przeciwpożarowej, - typy suwnic, - budowa suwnic, - praktyczna nauka obsługi suwnic, - wiadomości o dozorze technicznym - zajęcia praktyczne. Szkolenie ma zakończyć się egzaminem nadającym stosowne uprawnienia (kwalifikacje). Po zdanych egzaminach każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia zgodnie ze wzorem zaświadczenia zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji i nauki z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. 2014 poz. 622) oraz zaświadczenie kwalifikacyjne- uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczednie osoby skierowanej do realizacji kursu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Toruń
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania15-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Kelner z obsługa cateringową. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI