„Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego ”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
„Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego ”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBarlinek
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-02-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro"
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517251-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517251-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro": „Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020RPZP.08.06.00-32-K042/17 Działanie 8.6- Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego pn.: „Ze szkoły do pracy”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro", krajowy numer identyfikacyjny 18304100000, ul. ul. Szosowa  2 , 74-320   Barlinek, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 957 461 064, e-mail zspnr1barlinek@wp.pl, faks 957 461 064.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zspnr1barlinek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej
Adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” ul. Szosowa 2; 74-320 Barlinek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przeprowadzenie diagnozy IPD oraz wsparcia szkoleniowego ”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I. Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji zawodowych ucznia – Indywidualny Plan Działań – dla 60 uczniów. Przedmiotem zamówienia jest usługa na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego składającego się z udostępnienia i przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia – Indywidualny Plan Działania (zwany dalej IPD) na mobilnej platformie distance learning z kodami dostępu dla każdego z 60 uczniów w ramach projektu pn. .: „Ze szkoły do pracy!” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 8.0 Edukacja RPZP.08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Część II. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu jest przeprowadzenie dla uczniów oraz nauczycieli następujących szkoleń i kursów: dla uczniów a) Szkolenie „Kształtowanie kompetencji interpersonalnych – trening interpersonalny” w formule blended learning na mobilnej platformie distance learning dla 60 osób, b) Szkolenie „Kreowanie profesjonalnego wizerunku na rynku pracy” w formule blended learning na mobilnej platformie distatnce learning dla 60 osób, c) szkolenie „Przedsiębiorczość w praktyce” w formule blended learning na mobilnej platformie distatnce learning dla 60 osób, d) Kurs „Carving I stopnia” dla 20 osób, e) Kurs „Carving II stopnia” dla 20 osób, f) Szkolenie „Sprzedaż w hotelu i maksymalizacja jej skuteczności” dla 20 osób, g) Szkolenie „ Nowoczesny sprzedawca” dla 20 osób, h) Kurs obsługi kas fiskalnych dla 20 osób, i) Kurs IT Essential CISCO wraz z certyfikacją dla 10 osób, j) Kurs lutowanie lutem twardym dla 30 osób, k) Kurs obsługa oscyloskopu Bosch dla 15 osób, l) Kurs obsługi programu AUTOCAD I stopnia dla 15 osób, m) Kurs obsługi programu AUTOCAD II stopnia dla 15 osób, n) Kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie dla 15 osób, o) Kurs operatorów i programistów obrabiarek sterowanych numerycznie dla 15 osób, p) Kurs spawania metodą MAG dla 30 osób, q) Kurs spawania metodą MIG dla 30 osób, r) Kurs spawania metodą TIG dla 10 osób, s) Kurs „Techniki efektywnej sprzedaży” dla 20 osób, t) Szkolenie „Efektywne techniki sprzedaży z elementami autoprezentacji i obsługi wymagającego klienta” dla 20 osób, u) Szkolenie „ Marketing i sprzedaż usług hotelowych” dla 10 osób, v) Szkolenie „Obsługa systemu zarzadzania firmą” dla 10 osób, w) Szkolenie „ Profesjonalna obsługa klienta w praktyce” dla 20 osób, x) Szkolenie „Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z gościem hotelowym” dla 20 osób, - dla nauczycieli a) Kurs IT Essential CISCO wraz z certyfikacją dla 2 osób, b) Kurs lutowanie lutem twardym dla 4 osób, c) Kurs obsługa oscyloskopu Bosch dla 4 osób, d) Kurs obsługi programu AUTOCAD I stopnia dla 6 osób, e) Kurs obsługi programu AUTOCAD II stopnia dla 6 osób, f) Kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie dla 5 osób, g) Kurs operatorów i programistów obrabiarek sterowanych numerycznie dla 5 osób, h) Kurs spawania metodą MAG dla 4 osób, i) Kurs spawania metodą MIG dla 4 osób, j) Kurs spawania metodą TIG dla 4 osób, k) Kurs „ Techniki efektywnej sprzedaży” dla 2 osób, l) Szkolenie „Efektywne techniki sprzedaży z elementami autoprezentacji i obsługi wymagającego klienta” dla 2 osób, m) Szkolenie „ Marketing i sprzedaż usług hotelowych” dla 2 osób, n) Szkolenie „Obsługa systemu zarzadzania firmą” dla 1 osoby, o) Szkolenie „ Profesjonalna obsługa klienta w praktyce” dla 2 osób, p) Szkolenie „Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z gościem hotelowym” dla 2 osób, q) Szkolenie „Metody coachingu w kształceniu zawodowym – certyfikowany kurs psychoedukacji i coachingu w edukacji z wykorzystaniem narzędzi TIK” wraz z kartami CYM dla 15 osób, r) Szkolenie „ Zagrożenia cyberprzemocy” wraz z materiałami i dostępem do mobilnej platformy dla 15 osób,

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48500000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części I: zdolność techniczna (w zakresie doświadczenia) - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu badania IPD (Indywidualny Plan Działania) na mobilnej platformie internetowej learning, dla co najmniej 50 uczniów szkół, w tym co najmniej 20 osób w okresie jednego roku kalendarzowego. Zamawiający wymaga potwierdzenia dowodem/dowodami określającym czy te usługi zostały wykonane należycie. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług celem spełniania wymaganego warunku. Zamawiający uzna za spełnione warunki wymienione w ww. w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres od tych wymaganych - Zamawiający wymaga, aby w wykazie usług wyodrębnione zostały zakresy wykonanych usług spełniających wskazane niniejszym warunkiem wymagania , które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań. 2) zdolności technicznej (w zakresie potencjału technicznego) tj. w celu wykonania zamówienia dostępne przez cały okres trwania umowy są Wykonawcy nw. narzędzia / wyposażenie Wykonawcy/ urządzenia techniczne: Platforma internetowa wraz z narzędziem pozwalającym na wykonanie badań IPD przez cały okres wykonywania zamówienia, spełniającą następujące wymogi: a) Narzędzie do badania IPD musi zawierać baterię min. 5 testów w celu zbadania indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych każdego z uczniów, b) Po przeprowadzonym badaniu IPD oprogramowanie platformy musi umożliwiać wygenerowanie w dowolnym czasie raportu szczegółowego, który będzie obejmować wyniki z opisem (szczegółowa interpretacja surowych wyników wraz ze wskazaniem mocnych stron i obszarów do rozwoju). c) Platforma z narzędziem musi posiadać panel administracyjny umożliwiający zarządzanie badaniami, systemem monitoringu i ewaluacji oraz generowaniem raportów indywidualnych z pracy każdego ucznia oraz raportów zbiorczych dla całej grupy. d) Platforma wraz z narzędziem musi zawierać system monitoringu uczestnika diagnozy. W skład monitoringu wchodzi: wydruk potwierdzenia wykonania badania, podstawowe i szczegółowe raporty, zestawienie wszystkich przeprowadzonych badań z możliwością wyszczególnienia okresu realizacji badań. e) Platforma wraz z narzędziem musi umożliwiać automatyczne przesyłania wyników do ucznia i koordynatora projektu (po przeprowadzonym badaniu i uzyskaniu wyniku). f) Mobilna platforma będzie dostępna dla użytkowników przez cały okres wykonywania zamówienia, przy czym dla każdego uczestnika osobno na czas wykonania testu. g) Każdy użytkownik po zalogowaniu na platformie będzie miał dostęp do tych samych treści. h) Platforma wraz z narzędziem musi umożliwiać wprowadzenie podziału i generowanie raportów w podziale na szkoły. 3) Zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę co najmniej 2 osoby, z których każda: a) posiada akredytację wydaną przez International Coach Federation lub równoważną organizację na poziomie minimum I stopnia np. ACC (Associate Certified Coach) lub posiadają wykształcenie wyższe w kierunku psycholog lub posiadającą zaświadczenie/certyfikat/dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie doradca zawodowy. Za akredytację równoważną do wydanej przez International Coach Federation Zamawiający uzna akredytację wydaną przez inny wiarygodny podmiot akredytacyjny działający na terenie Unii Europejskiej, w szczególności przez Polską Izbę Coachingu, oraz b) przeprowadziła badania IPD (Indywidualny Plan Działania) za pośrednictwem platformy internetowej dla minimum 20 uczniów. Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanego prawa wykonywania zawodu lub certyfikatu, dopuszcza odpowiadające mu uprawnienie, które zostało wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienie wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Dla części II: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) wykonali dwie usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń dla uczniów szkół w projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych o wartości min. 500 000,00 zł każda z usług; b) przeprowadzili szkolenia za pośrednictwem platformy internetowej dla minimum 50 uczniów na mobilnej platformie internetowej learning, w tym 20 uczestników w okresie jednego roku kalendarzowego. Zamawiający wymaga potwierdzenia dowodem/dowodami określającym czy te usługi zostały wykonane należycie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że dysponują Platformą internetową wraz z narzędziami do dedykowanych szkoleń, pozwalającą na wykonanie szkoleń przez cały okres wykonywania zamówienia, spełniającą następujące wymogi: a) Mobilna platforma będzie dostępna dla użytkowników przez cały okres wykonywania zamówienia, przy czym dla każdego uczestnika osobno na czas zamówienia, b) Każdy użytkownik po zalogowaniu na platformie będzie miał dostęp do tych samych treści, c) Platforma wraz z narzędziem musi zawierać system monitoringu uczestnika, d) Platforma wraz z narzędziem musi umożliwiać automatyczne przesyłanie wyników do uczestnika projektu, e) Platforma musi zawierać szkolenie w formie profesjonalnych filmów szkoleniowych nagranych w profesjonalnym studio –nagrania wideo (wykluczone są prezentacje multimedialne z lektorem i szkolenia nagrane na sali szkoleniowej z uczestnikami) oraz materiały dodatkowe do treści filmów szkoleniowych dla uczestnika (np. testy, kwestionariusze, materiały dodatkowe, ćwiczenia, zadania). f) Dodatkowo po każdym bloku tematycznym lub odcinku uczestnik ma za zadanie wykonać test z danego materiału w celu sprawdzenia jego wiedzy oraz progresu. Treść merytoryczna kursu (nagrania i materiały szkoleniowe) powinna być zgodna z tematyką (programem). g) Platforma musi generować certyfikaty po zakończonych testach. Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanego prawa wykonywania zawodu lub certyfikatu, dopuszcza odpowiadające mu uprawnienie, które zostało wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienie wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Ww. warunki musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie, w którym wykazuje jego spełnienie. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów ww. warunek musi być wykazany w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby. Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wstępnego potwierdzenia, niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wg wzorów - załączniki nr 1 i 2 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, a także w przypadkach, o których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. V. SIWZ tj. a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; - dla części I i II zamówienia. d) próbek w postaci instrukcji obsługi platformy internetowej na wykonanie badań IPD lub platformy służącej do przeprowadzenia szkoleń (w zależności od części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę wraz z dostępem do platformy na okres co najmniej 14 dni. Dostęp powinien zostać zapewniony poprzez przekazanie Zamawiającemu w postaci 1 kodu dostępu lub kombinacji/hasła umożliwiającego przeprowadzenie diagnozy IPD lub zapoznanie się z materiałem szkoleniowym na mobilnej platformie distance learning. e) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; f) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwy organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; g) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (VI.1.b) SIWZ) są składane w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem potwierdzonej przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Potwierdzeń za zgodność z oryginałem dokumentów dokonuje odpowiednio: Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, ze nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu: a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( tekst jednolity Dz. U. Z 2015 r. poz. 184 ze zm.), b) dokumenty lub informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej). Oświadczenie, o którym mowa w pkt. a) musi być złożone w oryginale a dokumenty, o których mowa w pkt. b) w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentu lub informacji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób biorących udział w wykonywaniu zamówienia 35,00
kryterium premiujące 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-27, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji zawodowych ucznia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji zawodowych ucznia – Indywidualny Plan Działań – dla 60 uczniów. Przedmiotem zamówienia jest usługa na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego składającego się z udostępnienia i przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia – Indywidualny Plan Działania (zwany dalej IPD) na mobilnej platformie distance learning z kodami dostępu dla każdego z 60 uczniów w ramach projektu pn. .: „Ze szkoły do pracy!” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 8.0 Edukacja RPZP.08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Zrekrutowany i wskazany przez Zamawiającego uczestnik badania (tj. uczeń szkoły) otrzyma od wykonawcy kod dostępu (do swojego indywidualnego konta) do baterii testów w celu zbadania: predyspozycji osobowościowych i zawodowych, kotwic kariery, typu interpersonalnego, sposobu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, preferencji zawodowych. Badanie będzie przeprowadzone w wyznaczonym miejscu (placówce oświatowej podległej zmawiającemu) przy udziale i nadzorze osób wskazanych przez Wykonawcę. Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest dokonanie oceny indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych każdego ucznia do wykonywania poszczególnych zawodów, planowania ścieżki kariery uczestników projektu, rozwijania mocnych stron oraz niwelowania słabych, a także wybór odpowiednich szkoleń/kursów w projekcie, zgodnych z kierunkiem rozwoju indywidualnej ścieżki edukacyjno - zawodowej ucznia. Diagnoza składać się będzie z: 1) Badania – Indywidualny Plan Działań (IPD) – badanie on-line (zawierającego minimum 5 różnych kwestionariuszy) + raport przygotowany przez specjalistę/coacha 2) Całościowego, szczegółowego raportu IPD Każdy uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do baterii testów w celu zbadania: predyspozycji osobowościowych i zawodowych, kotwic kariery, typu interpersonalnego, sposobu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, preferencji zawodowych. Wykonawca przez cały okres trwania zamówienia dysponuje platformą internetową wraz z narzędziem pozwalającym na wykonanie badań IPD spełniającą następujące wymogi: 1) Narzędzie do badania IPD musi zawierać minimum 5 różnych kwestionariuszy badających zakres m.in.: a) Predyspozycji osobowościowych oraz zawodowych, b) Kotwice kariery, c) Typów interpersonalnych, d) Radzenia w trudnych sytuacjach, e) Preferencji zawodowych 1. Narzędzie powinno zawierać raport podstawowy i szczegółowy (po przeprowadzonym badaniu IPD program będzie umożliwiał wygenerowanie w dowolnym czasie raportu szczegółowego w zależności od potrzeby), który obejmuje wyniki z opisem (szczegółowa interpretacja surowych wyników wraz z wskazaniem mocnych stron i obszarów do rozwoju). Raport powinien zawierać min. 12 stron A4. 2. Platforma z narzędziem musi posiadać panel administracyjny umożliwiający zarządzanie badaniami, systemem monitoringu i ewaluacji oraz generowaniem raportów indywidualnych z pracy każdego ucznia oraz raportów zbiorczych dla całej grupy, do którego dostęp otrzyma Zamawiający. 3. Platforma wraz z narzędziem musi zawierać system monitoringu uczestnika diagnozy. W skład monitoringu wchodzi: wydruk potwierdzenia wykonania badania, podstawowe i szczegółowe raporty, zestawienie wszystkich przeprowadzonych badań z możliwością wyszczególnienia okresu realizacji badań. 4. Po przeprowadzonym badaniu i uzyskaniu wyniku możliwość automatycznego przesyłania wyników do wskazanych osób (m.in. ucznia, koordynatora projektu, doradcy zawodowego). 5. Mobilna platforma będzie dostępna dla użytkowników przez cały okres wykonywania zamówienia, przy czym dla każdego uczestnika osobno na czas wykonania testu. 6. Każdy użytkownik po zalogowaniu na platformie będzie miał dostęp do tych samych treści. 7. System musi umożliwiać wprowadzenie podziału i generowanie raportów w podziale na szkoły. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I stanowi załącznik 4a do niniejszej SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 48500000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
doświadczenie osób biorących udział w wykonywaniu zamówienia 35,00
kryterium premiujące 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przyzna punkty według wzoru za każdą osobę, która: a) Posiada wykształcenie wyższe w kierunku psycholog lub posiada zaświadczenie/certyfikat/dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje doradcy zawodowego / szkolnego doradcy zawodowego lub posiada akredytację wydaną przez International Coach Federation lub równoważną organizację na poziomie minimum I stopnia np. ACC (Associate Certified Coach) oraz b) przeprowadziła badania IPD - Indywidualny Plan Działania za pośrednictwem platformy internetowej) dla minimum 20 osób . c) W przypadku wykazania, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia: - jedną osobą spełniającą łącznie wykazane powyżej warunki – otrzyma 0 punktów, - dwoma osobami spełniającymi łącznie wykazane powyżej warunki – otrzyma 20 punktów, - trzema osobami lub więcej osobami spełniającymi łącznie wykazane powyżej warunki – otrzyma 35 punktów. Oceniając ofertę w powyższym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę liczbę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia zgodnie z powyższymi zapisami SIWZ . W przypadku nie podania w formularzu oferty żadnej informacji dotyczącej niniejszego kryterium, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium.


Część nr: 2 Nazwa: Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów oraz nauczycieli
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II. 1. Szkolenie „Kształtowanie kompetencji interpersonalnych – trening interpersonalny” w formule blended learning na mobilnej platformie distatnce learning dla 60 osób – 12 godzin, 2. Szkolenie „Kreowanie profesjonalnego wizerunku na rynku pracy” w formule blended learning na mobilnej platformie distatnce learning dla 60 osób – 12 godzin, Praktyczny kurs „ Kreowanie profesjonalnego wizerunku na rynku pracy” dla uczniów w formie blended learning (forma mieszana: tradycyjna metoda nauki - bezpośredni kontakt z prowadzącym z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera ) na mobilnej platformie distance learning z kodami dostępu dla uczestników projektu, w skład których wchodzi: przeprowadzenie szkoleń przez trenera, filmy edukacyjne/instruktażowe, testy sprawdzające poziom zdobytej wiedzy, ćwiczenia oraz materiały PDF do każdego nagrania. Celem jest przekazanie praktycznej wiedzy dot. kreowania profesjonalnego wizerunku ucznia na rynku pracy, pomaga rozwinąć umiejętności autoprezentacji, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, kreowania pozytywnego wizerunku, wiedzę z zakresu etykiety, savoir vivre. Obejmuje przeprowadzenie szkolenia, zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz wydanie certyfikatu/zaświadczenia ukończenia kursu. 3. Szkolenie „Przedsiębiorczość w praktyce” w formule blended learning na mobilnej platformie distatnce learning dla 60 osób – 16 godzin, 16 godzin praktycznego kursu Przedsiębiorczość w praktyce dla uczniów w formie blended learning (forma mieszana: tradycyjna metoda nauki - bezpośredni kontakt z prowadzącym z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera ) na mobilnej platformie distance learning z kodami dostępu dla uczestników projektu, w skład których wchodzi: przeprowadzenie szkoleń przez trenera, filmy edukacyjne/instruktażowe, testy sprawdzające poziom zdobytej wiedzy, ćwiczenia oraz materiały PDF do każdego nagrania. Celem jest przekazanie praktycznej wiedzy dot. kompetencji przedsiębiorczych ucznia na rynku pracy, kształtowanie postaw liderskich i komunikacji. Kurs obejmuje przeprowadzenie szkolenia, zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz wydanie certyfikatu/zaświadczenia ukończenia kursu 4. Kurs „Carving I stopnia” dla 20 osób – 10 godzin, Kurs pierwszego stopnia stanowi podstawę w nauce carvingu. Uczestnicy uczą się posługiwać bezpiecznie narzędziami do carvingu i sami wykonują kompozycje z warzyw i owoców oraz rzeźby. 5. Kurs „Carving II stopnia” dla 20 osób -10 godzin, Kurs drugiego stopnia jest kontynuacją kursu podstawowego, podczas których uczestnicy ćwiczą wykonywanie kompozycji z warzyw i owoców, rzeźby ( np. melona, arbuza oraz wycinanie napisów na np. skórce arbuza). 6. Szkolenie „Sprzedaż w hotelu i maksymalizacja jej skuteczności” dla 20 osób – 10 godzin, Praktyczne szkolenie powinno zawierać tematykę: 1. Jak zorganizować pracę w dziale sprzedaży • dobór i selekcja personelu • zasady podziału obowiązków • zasady wynagradzania (indywidualne, zbiorowe) • system CRM • raportowanie i mierzenie skuteczności działań handlowych • system rezerwacyjny (recepcyjny, bankietowo-konferencyjny) • system segregatorowy • budowa planu sprzedaży i wyznaczanie indywidualnych celów sprzedażowych 2. Jak przygotować produkt do sprzedaży • analizy zewnętrzne i wewnętrzne • cechy unikalne • metoda Cecha – Zaleta – Korzyść • przekuwanie wad na zalety 3. Rozmowa handlowa • sztuka zadawania pytań • techniki negocjacji • zasady manipulacji • prezentacja ceny 7. Szkolenie „ Nowoczesny sprzedawca” dla 20 osób – 20 godzin, Szkolenie ma na celu nauczyć uczestników organizacji pracy, pokazać na czym polega reklama i marketing. Uczestnicy powinni poznać, co to jest dokumentacja sprzedaży i jak należy ją prowadzić, zapoznać się z narzędziami sprzedaży. Szkolenie pozwoli uczestnikom zdobyć umiejętności kompleksowe, czyli takie jakie powinien posiadać dobry sprzedawca, nauczy jak sprzedawca jako pierwszy pokazuje wizerunek o firmie. 8. Kurs obsługi kas fiskalnych dla 20 osób – 10 godzin, Zakres kursu obejmuje zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia w zakresie obsługi kas fiskalnych, celem nabycia umiejętności w posługiwaniu jednostanowiskowym zestawem (kasa fiskalną, czytnik kodów, waga) składa się z części teoretycznej i praktycznej 9. Kurs IT Essential CISCO (120 godzin) wraz z certyfikacją (60 godzin) dla 10 osób Kurs IT Essentials CISCO powinien obejmować podstawowe zagadnienia związane z budową i działaniem komputerów osobistych i stanowiący wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób początkujących, zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności informatycznych. Absolwenci kursu poznają budowę komputera oraz będą potrafili zmontować i konfigurować komputer osobisty. Ponadto będą w stanie zainstalować system operacyjny oraz rozwiązać podstawowe problemy związane z działaniem i obsługą komputera i oprogramowania. Kurs pozwoli na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych umożliwiających zdobycie pracy na stanowiskach pomocniczych np. asystent help desku. 10. Kurs lutowanie lutem twardym dla 30 osób – 10 godzin, Podstawowym celem kursu jest wpojenie w słuchaczy bezwzględności zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy i uświadomienia zagrożeń występujących podczas Lutowania Twardego Metodą 912. Uczestnicy zapoznają się m.in. z: podstawami lutowania, materiałami i gazami technicznymi, urządzeniami do ręcznego lutowania gazowego, technologią i techniką lutowania, właściwościami połączeń lutowanych. Kurs zawiera: przeprowadzenie szkolenia, materiały i urządzenia niezbędne do realizacji dla uczestników oraz przeprowadzenie egzaminu i wydanie zaświadczenie/certyfikatu ukończenia kursu. Wykonawca zapewni niezbędne narzędzia oraz materiały eksploatacyjne przeznaczone do wykonywania ćwiczeń oraz pakiet dydaktyczny dla uczniów (zeszyt, długopis, podręcznik zgodny z tematem szkolenia). Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia w/w kwalifikacji ( sprzęt lutowniczy, gazy techniczne, spoiwa, materiał do ćwiczeń i wykonania ćwiczeń), podręcznik/skrypt spawacza do w/w kwalifikacji. 11. Kurs obsługa oscyloskopu dla 15 osób – 32 godziny, Podstawowym celem kursu jest nauka zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy i uświadomienia zagrożeń występujących podczas obsługi oscyloskopu. Uczestnicy zapoznają się m.in. z: podstawami obsługi urządzeń oraz rodzajami urządzeń. Zadaniem jest usystematyzowanie wiedzy na temat prądu i napięcia wykorzystywanego we współczesnych samochodach, magistralach komunikacyjnych, pomiarach wartości rzeczywistych, sterowaniach elementów wykonawczych. Wiedza ta w połączeniu z właściwie dobranymi urządzeniami diagnostyczno – pomiarowymi pozwoli w szybki sposób znaleźć przyczynę usterki, a sprawne czytanie schematów – na szybkie zlokalizowanie jej w samochodzie. Na kursie powinna być wykorzystane urządzenia diagnostyczne oraz pomiarowe renomowanych firm. Praca na modelach i przy samochodzie. Pomiary weryfikacja. 12. Kurs obsługi programu AUTOCAD I stopnia dla 15 osób – 20 godzin, Zakres kursu obejmuje informacje podstawowe na temat obsługi programu AutoCAD, prowadzące do umiejętności skutecznego tworzenia rysunków i ich drukowania. Kurs obejmuje część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne, ugruntowujące zdobytą wiedzę. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów. Usługa powinna zawierać przeprowadzenie szkolenia oraz materiały dla uczestników. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu. 13. Kurs obsługi programu AUTOCAD II stopnia dla 15 osób – 20 godzin, Celem kursu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in.: zaawansowanych typów obiektów: splajny, polilinie, regiony, linie podwójne. Bloki i ich atrybuty, Rysunki odnośników zewnętrznych. Obrazy rastrowe, przestrzeń modelu, rzutnie, skala, karty arkuszy. Obiekty zagnieżdżone i łączone. Wymiarowanie przestrzeni modelu i papieru. Elementy dostosowawcze programu. Usługa powinna zawierać przeprowadzenie kursu oraz materiały dla uczestników. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu. 14. Kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie dla 15 osób – 50 godzin, Cel kursu: programowanie obrabiarek CNC dla osób początkujących, które pragną wdrożyć się w branżę CNC i zdobyć wiedzę wstępną z obsługi maszyn obróbczych takich jak tokarka, czy frezarka CNC. Kurs powinien obejmować następujące zagadnienia: przyswojenie podstawowych wiadomości dotyczących obróbki skrawaniem, zapoznanie się z typowymi operacjami wykonanymi na tokarkach i frezarkach sterowanych numerycznie, technologia obróbki poszczególnych detali na urządzeniach CNC, obsługa techniczna i nauka uruchamiania maszyn obróbczych jak frezarka i tokarka CNC, zdobycie umiejętności mocowania narzędzi, podjęcie próby pracy na urządzeniu obróbczym w trybie ręcznym, wykonanie detalu na frezarce CNC. 15. Kurs operatorów i programistów obrabiarek sterowanych numerycznie dla 15 osób – 50 godzin, Celem kursu jest opanowanie podstaw obsługi i programowania dwuosiowych i trzyosiowych obrabiarek CNC oraz współrzędnościowej maszyny pomiarowej w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę 16. Kurs spawania metodą MAG dla 30 osób – 120 godzin, Kurs zakończony egzaminem państwowym Instytutu Spawalnictwa. Zakres kursu obejmuje zagadnienia, po których przyswojeniu uczestnik uzyska uprawnienia do wykonywania spoin metodą MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. Program: Materiały podstawowe i dodatkowe do spawania, charakterystyka procesu spawania, technologia spawania, uruchamianie urządzeń, zajarzanie łuku. Absolwent kursu po zdaniu egzaminu otrzymuje książkę spawacza i międzynarodowe Świadectwo (Certyfikat) Egzaminu Spawacza. 17. Kurs spawania metodą MIG dla 30 osób – 120 godzin, Kurs zakończony egzaminem państwowym Instytutu Spawalnictwa. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy spawacza metodą MIG-131 (spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów chemicznie obojętnych (argon, hel)). Zakres tematyczny: wybrane zagadnienia z elektrotechniki, rysunek techniczny z materiałoznawstwem, urządzenia do spawania, technologia spawania, uprawnienia spawalnicze, bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych, zajęcia praktyczne w danej metodzie spawalniczej. 18. Kurs spawania metodą TIG dla 10 osób – 120 godzin, Kurs zakończony egzaminem państw. Instytutu Spawalnictwa. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do pracy spawacza metodą TIG-141 (spawania łukowego elektrodą wolframową) stali ferrytycznych (czarnych). Zakres tematyczny szkolenia: wybrane zagadnienia z elektrotechniki, rysunek techniczny z materiałoznawstwem, urządzenia do spawania, technologia spawania, uprawnienia spawalnicze, bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych, zajęcia praktyczne w danej metodzie spawalniczej. 19. Kurs „Techniki efektywnej sprzedaży” dla 20 osób – 36 godzin, Kurs ma za zadanie przekazanie najnowszej wiedzy o narzędziach sprzedażowych jakie działają na rynku, jak działa psychologia sprzedaży, jak możemy ją wykorzystać w codziennej pracy, ma przekazać budowę procesów sprzedaży, uczestnicy dowiedzą się kiedy jest najlepszy moment do zdobycia zobowiązania podczas procesu sprzedaży. 20. Szkolenie „Efektywne techniki sprzedaży z elementami autoprezentacji i obsługi wymagającego klienta” dla 20 osób – 16 godzin, Szkolenie dostarcza niezbędnej wiedzy i narzędzi, aby efektywnie prowadzić rozmowę handlową, biznesową w celu zakończenia z sukcesem procesu sprzedaży z wykorzystaniem autoprezentacji sprzedawcy. Szkolenie w praktyczny sposób koncentruje się na poszczególnych elementach procesu sprzedaży z wykorzystaniem autoprezentacji. 21. Szkolenie „ Marketing i sprzedaż usług hotelowych” dla 10 osób – 16 godzin, Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom skutecznych technik i narzędzi sprzedaży, elementów efektywnej komunikacji, które są podstawą sukcesu sprzedażowego. Szkolenie musi nauczyć budowania trwałych relacji z klientami, wskazać jak mówić językiem korzyści, jak przeprowadzać działania marketingowe związane z wykorzystaniem dostępnych kanałów dystrybucji, kształtowaniem cen i stosowaniem narzędzi promocyjnych, pokazać nowe trendy marketingowe. 22. Szkolenie „Obsługa systemu zarządzania firmą” dla 10 osób – 8 godzin, Szkolenie ma za zadanie przedstawić obsługę programów z grupy INSERT GT (Rewizor GT, Rachmistrz GT, Subiekt GT, Gratyfikant GT, Gestor GT). Zakres materiału powinien zawierać informacje od instalacji i pierwszego uruchomienia, poprzez omówienie budowy programu, po dokładne przedstawienie funkcji i ćwiczenia praktyczne. Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących użytkowników i osób, które nie miały styczności z programami Insert. 23. Szkolenie „ Profesjonalna obsługa klienta w praktyce” dla 20 osób – 16 godzin, Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy oraz praktycznych umiejętności profesjonalnej obsługi klienta oraz przedstawienie jak istotne jest budowanie i podtrzymywanie relacji z klientem z perspektywy całej organizacji. 24. Szkolenie „Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z gościem hotelowym” dla 20 osób – 10 godzin, Szkolenie przygotowujące ucznia do pracy przy realizacji procesu sprzedażowego. Zawiera zagadnienia z tematyki obsługi klienta. Porusza wszystkie zagadnienia efektywnej sprzedaży: pozyskanie klientów, nawiązywanie kontaktu, prezentacja oferty, negocjacje i zamknięcie sprzedaży, obsługa posprzedażowa w odniesieniu do branży hotelarskiej DLA NAUCZYCIELI 1. Kurs IT Essential CISCO (120godzin) wraz z certyfikacją (60godzin) - dla 2 osób Kurs IT Essentials CISCO powinien obejmować podstawowe zagadnienia związane z budową i działaniem komputerów osobistych i stanowiący wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób początkujących, zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności informatycznych. 2. Kurs lutowanie lutem twardym dla 4 osób – 10 godzin, Podstawowym celem kursu jest nauka zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy i uświadomienia zagrożeń występujących podczas Lutowania Twardego Metodą 912. Uczestnicy zapoznają się m.in. z: podstawami lutowania, materiałami i gazami technicznymi, urządzeniami do ręcznego lutowania gazowego, technologią i techniką lutowania, właściwościami połączeń lutowanych. 3. Kurs obsługa oscyloskopu dla 4 osób – 32 godziny, Podstawowym celem kursu jest nauka zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy i uświadomienia zagrożeń występujących podczas obsługi oscyloskopu. Uczestnicy zapoznają się m.in. z: podstawami obsługi urządzeń oraz rodzajami urządzeń 4. Kurs obsługi programu AUTOCAD I stopnia dla 6 osób – 20 godzin, Zakres kursu obejmuje informacje podstawowe na temat obsługi programu AutoCAD, prowadzące do umiejętności skutecznego tworzenia rysunków i ich drukowania. Kurs obejmuje część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne, ugruntowujące zdobytą wiedzę. 5. Kurs obsługi programu AUTOCAD II stopnia dla 6 osób – 20 godzin, Celem kursu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in.: zaawansowanych typów obiektów: splajny, polilinie, regiony, linie podwójne. Bloki i ich atrybuty, Rysunki odnośników zewnętrznych. Obrazy rastrowe, przestrzeń modelu, rzutnie, skala, karty arkuszy. Obiekty zagnieżdżone i łączone. Wymiarowanie przestrzeni modelu i papieru. Elementy dostosowawcze programu. 6. Kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie dla 5 osób – 50 godzin, Cel: programowanie obrabiarek CNC oraz nauka z zakresu obsługi maszyn obróbczych takich jak tokarka, czy frezarka CNC. Kurs powinien obejmować następujące zagadnienia: przyswojenie podstawowych wiadomości dotyczących obróbki skrawaniem, zapoznanie się z typowymi operacjami wykonanymi na tokarkach i frezarkach sterowanych numerycznie, technologia obróbki poszczególnych detali na urządzeniach CNC, obsługa techniczna i nauka uruchamiania maszyn obróbczych jak frezarka i tokarka CNC, zdobycie umiejętności mocowania narzędzi, podjęcie próby pracy na urządzeniu obróbczym w trybie ręcznym, wykonanie detalu na frezarce CNC. 7. Kurs operatorów i programistów obrabiarek sterowanych numerycznie dla 5 osób – 50 godzin, Celem kursu jest opanowanie podstaw obsługi i programowania dwuosiowych i trzyosiowych obrabiarek CNC oraz współrzędnościowej maszyny pomiarowej w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę w tym zakresie. 8. Kurs spawania metodą MAG dla 4 osób – 120 godzin, Kurs zakończony egzaminem państwowym Instytutu Spawalnictwa. Zakres kursu obejmuje zagadnienia, po których przyswojeniu uczestnik uzyska uprawnienia do wykonywania spoin metodą MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. 9. Kurs spawania metodą MIG dla 4 osób – 120 godzin, Kurs zakończony egzaminem państwowym Instytutu Spawalnictwa. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy spawacza metodą MIG-131 (spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów chemicznie obojętnych (argon, hel)). Zakres tematyczny: wybrane zagadnienia z elektrotechniki, rysunek techniczny z materiałoznawstwem, urządzenia do spawania, technologia spawania, uprawnienia spawalnicze, bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych, zajęcia praktyczne w danej metodzie spawalniczej. Kurs ma również za zadanie kompleksowo przygotować nauczyciela do pracy z uczniem w obszarze zajęć zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej 10. Kurs spawania metodą TIG dla 4 osób – 120 godzin, Kurs zakończony egzaminem państw. Instytutu Spawalnictwa. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do pracy spawacza metodą TIG-141 (spawania łukowego elektrodą wolframową) stali ferrytycznych (czarnych). Zakres tematyczny szkolenia: wybrane zagadnienia z elektrotechniki, rysunek techniczny z materiałoznawstwem, urządzenia do spawania, technologia spawania, uprawnienia spawalnicze, bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych, zajęcia praktyczne w danej metodzie spawalniczej. Kurs ma również za zadanie kompleksowo przygotować nauczyciela do pracy z uczniem w obszarze zajęć zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej Kurs zawiera: przeprowadzenie kursu, materiały dla uczestników oraz przeprowadzenie egzaminu i wydanie certyfikatu. 11. Kurs „Techniki efektywnej sprzedaży” dla 2 osób – 36 godzin, Kurs ma za zadanie przekazanie najnowszej wiedzy o narzędziach sprzedażowych jakie działają na rynku, jak działa psychologia sprzedaży, jak możemy ją wykorzystać w codziennej pracy, ma przekazać budowę procesów sprzedaży, uczestnicy dowiedzą się kiedy jest najlepszy moment do zdobycia zobowiązania podczas procesu sprzedaży. 12. Szkolenie „Efektywne techniki sprzedaży z elementami autoprezentacji i obsługi wymagającego klienta” dla 2 osób – 16 godzin, Szkolenie dostarcza niezbędnej wiedzy i narzędzi, aby efektywnie prowadzić rozmowę handlową, biznesową w celu zakończenia z sukcesem procesu sprzedaży z wykorzystaniem autoprezentacji sprzedawcy. Szkolenie w praktyczny sposób koncentruje się na poszczególnych elementach procesu sprzedaży z wykorzystaniem autoprezentacji. 13. Szkolenie „ Marketing i sprzedaż usług hotelowych” dla 2 osób – 16 godzin, Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom skutecznych technik i narzędzi sprzedaży, elementów efektywnej komunikacji, które są podstawą sukcesu sprzedażowego. Szkolenie musi nauczyć budowania trwałych relacji z klientami, wskazać jak mówić językiem korzyści, jak przeprowadzać działania marketingowe związane z wykorzystaniem dostępnych kanałów dystrybucji, kształtowaniem cen i stosowaniem narzędzi promocyjnych, pokazać nowe trendy marketingowe. 14. Szkolenie „Obsługa systemu zarzadzania firmą” dla 1 osoby – 8 godzin, Szkolenie ma za zadanie przedstawić obsługę programów z grupy INSERT GT (min takich jak Rewizor GT, Rachmistrz GT, Subiekt GT, Gratyfikant GT, Gestor GT). Zakres materiału powinien zawierać informacje od instalacji i pierwszego uruchomienia, poprzez omówienie budowy programu, po przedstawienie funkcji i ćwiczenia praktyczne. Kurs przeznaczony dla początkujących użytkowników i osób, które nie miały styczności z programami Insert. 15. Szkolenie „ Profesjonalna obsługa klienta w praktyce” dla 2 osób – 16 godzin, Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz praktycznych umiejętności profesjonalnej obsługi klienta oraz przedstawienie jak istotne jest budowanie i podtrzymywanie relacji z klientem z perspektywy całej organizacji. 16. Szkolenie „Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z gościem hotelowym” dla 2 osób – 10 godzin, Szkolenie z zakresu realizacji procesu sprzedażowego. Zawiera zagadnienia z tematyki obsługi klienta. Porusza wszystkie zagadnienia efektywnej sprzedaży: pozyskanie klientów, nawiązywanie kontaktu, prezentacja oferty, negocjacje i zamknięcie sprzedaży, obsługa posprzedażowa w odniesieniu do branży hotelarskiej. 17. Szkolenie dla nauczycieli: Metody coachingu w kształceniu zawodowym – Certyfikowany Kurs psychoedukacji i coachingu w edukacji z wykorzystaniem narzędzi TIK – dla 15 osób, Certyfikujący kurs psychoedukacji i coachingu dla nauczycieli w formie typu blended learning w standardach ICF. Nauczyciele poznają: metody coachingu w pracy z uczniem, narzędzia psychoedukacyjne, aktywne techniki uczenia się i szybszego przyswajania wiedzy w danym zawodzie. Rozwiną wiedzę i kompetencje z zakresu psychoedukacji oraz nowoczesnych i innowacyjnych technik pracy z uczniem i rodzicem. 18. Szkolenie dla nauczycieli: Metody coachingu w kształceniu zawodowym – Certyfikowany Kurs psychoedukacji i coachingu w edukacji z wykorzystaniem narzędzi TIK – KARTY CYM – 15 sztuk, Każdy uczestnik – nauczyciel otrzyma Zestaw Kart CYM lub równoważne, które będzie wykorzystywał po zakończeniu projektu do pracy z uczniem. Zajęcia stacjonarne prowadzone będą w grupie. CYM to Innowacyjna metoda wykorzystująca specjalistyczne karty, które rozwijają procesy poznawcze oraz myślenie lateralne u uczniów (praca z symbolem, metaforą, wizualizacją wykorzystujące techniki NLP). 19. Szkolenie Zagrożenia cyberprzemocy – zestaw materiałów dla nauczycieli wraz z dostępem do mobilnej platformy – dla 15 osób 8 h. Szkolenie w formie blended learning "Zagrożenia cyberprzemocy" (4h zajęć w grupie +4h na mobilnej platformie) dla nauczycieli z zagrożeń w cyberprzestrzeni w formie blended learning (forma mieszana: tradycyjna metoda nauki - bezpośredni kontakt z prowadzącym z aktywnościami prowadzonymi za pomocą komputera ) na mobilnej platformie distance learning z indywidualnymi kodami dostępu dla uczestników projektu. Mobilna platforma będzie dostępna dla użytkowników przez cały okres wykonywania zamówienia, przy czym dla każdego uczestnika osobno na czas wykonania testu. Uczestnik krok po kroku ma możliwość zobaczenia jak przeprowadzać w praktyce narzędzia z możliwością wielokrotnego powtórzenia materiału. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I stanowi załącznik 4b do niniejszej SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 48500000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osób biorących udział w wykonywaniu zamówienia 35,00
kryterium premiujące 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający przyzna punkty według wzoru w przypadku, w którym wykonawca wskaże osobę realizującą poszczególne szkolenia, która posiada doświadczenie w realizacji szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkół w projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 35 pkt. Zamawiający przyzna punkty, jeżeli osoba wskazana jako koordynująca wykonywanie szkoleń posiada następujące doświadczenie: - jedna wykonana usługi spełniające wskazane powyżej warunki – 0 punktów - dwie wykonane usługi spełniające wskazane powyżej warunki – 20 punktów - trzy lub więcej wykonanych usług spełniających wskazane powyżej warunki – 35 punktów. 2. W ramach kryterium „zatrudnienie osób należących do grup społecznie marginalizowanych” Zamawiający przyzna 5 pkt, jeżeli Wykonawca oświadczy, że zatrudni na podstawie umowy o pracę, w celu realizacji danej części zamówienia, co najmniej jedną osobę o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1-8 PZP. 3. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych osób dla części I i II przedmiotu zamówienia.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję kursu prawa jazdy - Myślibórz
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania15-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję kursu prawa jazdy na kat. B - jak najkrótszego (najlepiej 2 tygodnie, 30.07-15.08).
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Barlinek: Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego. Drugi przetarg
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI