Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy – u pracodawców, zlokalizowanych na terenie Subregionu Wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego), dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat, umożliwiających im poznanie specyfiki i realnych warunków funkcjonowania zakładów pracy z siedmiu branż: usługowej (w zawodach: fotograf, fryzjer, sprzedawca, stolarz, krawiec), gastronomicznej (w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz), rolniczo-ogrodniczej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i samochodowej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLegnica
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówienia
 • Rodzaj zamawiającegojednostka organizacyjna administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków27/03/2017
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy
 • Data publikacji ogłoszenia2017-03-17
 • Numer ogłoszenia2017/2017/46169
TREŚĆ PRZETARGU

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://centrumzamek.pl/bip-zamowienia-publiczne/

Ogłoszenie nr 46169 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.
Legnica: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy – u pracodawców, zlokalizowanych na terenie Subregionu Wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego), dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat, umożliwiających im poznanie specyfiki i realnych warunków funkcjonowania zakładów pracy z siedmiu branż: usługowej (w zawodach: fotograf, fryzjer, sprzedawca, stolarz, krawiec), gastronomicznej (w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz), rolniczo-ogrodniczej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i samochodowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, krajowy numer identyfikacyjny 36183015300000, ul. Plac Zamkowy  1, 59220   Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 862 48 64, e-mail ghaber@dsckziu.pl, faks 76 862 21 50.
Adres strony internetowej (URL): www.centrumzamek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://centrumzamek.pl/bip-zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://centrumzamek.pl/bip-zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
tak
adres
sekretariat@centrumzamek.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy – u pracodawców, zlokalizowanych na terenie Subregionu Wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego), dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat, umożliwiających im poznanie specyfiki i realnych warunków funkcjonowania zakładów pracy z siedmiu branż: usługowej (w zawodach: fotograf, fryzjer, sprzedawca, stolarz, krawiec), gastronomicznej (w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz), rolniczo-ogrodniczej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i samochodowej
Numer referencyjny: DG.340.21.17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia:
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Nowa Perspektywa - Lepszy Start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. 2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, Gminą Wrocław oraz Powiatami: Bolesławieckim, Jeleniogórskim, Lubańskim, Lwóweckim, Świdnickim, Wołowskim i Wrocławskim, co wyklucza możliwość udziału w postępowaniu jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Partnerów projektu. 3. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie 486 wychowankom w wieku 13-18 lat z 11 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego, prowadzonych przez Partnerów projektu, wsparcia w zakresie przygotowania ich do wyboru swojej drogi zawodowej poprzez udział w realnych warunkach funkcjonowania zakładu pracy. 4. Wsparcie, o którym mowa w ust. 3, realizowane będzie dla każdej osoby w formie wspólnych, grupowych zajęć z zakresu zawodoznawstwa, prowadzonych jednocześnie dla 6 osób w zakładach pracy – u pracodawców zlokalizowanych na terenie Subregionu Wrocławskiego (dawnego województwa wrocławskiego). 5. Zajęcia z zakresu zawodoznawstwa, o których mowa w ust. 4, realizowane będą dla danej grupy w zakładach pracy – u pracodawców z jednej z siedmiu wskazanych przez Zamawiającego branż (zawodów): usługowej (w zawodach: fotograf, fryzjer, sprzedawca, stolarz, krawiec), gastronomicznej (w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz), rolniczo-ogrodniczej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej lub samochodowej. Wykonawca ma zorganizować po jednej ośmiogodzinnej wycieczce dla każdej grupy. Zamawiający decyduje, w jakiej branży zawodowej będzie prowadzony wyjazd do poszczególnego zakładu pracy dla konkretnej grupy. 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wymagane do przeprowadzenia zajęć pomieszczenia, zlokalizowane w siedzibach zakładów pracy – u pracodawców, o których mowa w ust. 4. 7. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie lub umożliwienie udziału w 81 ośmiogodzinnych wspólnych, grupowych zajęciach z zakresu zawodoznawstwa, realizowanych każdorazowo dla innej 6-osobowej grupy uczestników. 8. Zajęcia, o których mowa w ust. 7, realizowane mają być w formie minimum dwóch bloków, z których każdy realizowany będzie w innym zakładzie pracy – u innego pracodawcy, wchodzącego w skład jednej wskazanej przez Zamawiającego branży (zawodzie), o której mowa w ust. 5. 9. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 7, uczestnicy mają mieć stworzoną możliwość: zobaczenia na własne oczy czynności wykonywanych przez pracowników na konkretnych, określonych stanowiskach pracy oraz pracy całej linii produkcyjnej danego zakładu; porozmawiania z pracownikami pracującymi na tych stanowiskach oraz dyrekcją zakładu; zdobycia wiedzy nt. możliwości zatrudnienia w danym zakładzie, ulg i korzyści jakie gwarantuje swoim pracownikom dany zakład pracy; zdobycia wiedzy nt. tego, jakie czynności należy wykonać i jaka jest droga do tego, aby stać się jednym z członków danej załogi. 10. Przez godzinę zajęć podczas realizacji usługi Zamawiający rozumie 45 minut. Do czasu 8-godzinnych zajęć nie wlicza się przerw oraz przejazdów pomiędzy zakładami pracy. 11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom podczas zajęć, o których mowa w ust. 7, przerwę obiadową z dwudaniowym posiłkiem (zupa, drugie danie, kompot, itp.) oraz jedną przerwę kawową (kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna, woda, ciastka, soki, itp.). 12. Wykonawca przeprowadzi zajęcia, o których mowa w ust. 7, zgodnie z programem przedłożonym przez niego Zamawiającemu na etapie składania oferty, który to program zawierał będzie wykaz zakładów pracy – pracodawców z każdej z branż (zawodów), o których mowa w ust. 5, w których planuje zrealizować zajęcia. Wykaz musi obejmować co najmniej po 2 zakłady – pracodawców w każdej z branż (zawodów). 13. Podczas realizacji zajęć Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika zajęć, który otrzyma od Zamawiającego przed rozpoczęciem poszczególnych zajęć. 14. Realizacja usługi nastąpi w terminie od 3 kwietnia 2017 r. do 15 grudnia 2018 r. 15. Zamawiający zapewni każdorazowo dojazd uczestników do wskazanego przez Wykonawcę zakładu pracy oraz ich przejazd w trakcie danych zajęć pomiędzy wskazanymi przez Wykonawcę zakładami pracy. 16. Zamawiający zapewni każdorazowo ubezpieczenie uczestników podczas przejazdów oraz całego pobytu uczestników na zajęciach. 17. Zamawiający zapewni każdorazowo grupie uczestników przez cały czas trwania zajęć opiekę wychowawczą świadczoną przez pracownika pedagogicznego z danego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, z którego pochodzić będzie młodzież. 18. Usługa realizowana będzie dla wszystkich 486 osób w podziale na 81 sześcioosobowych grup w łącznym wymiarze 648 godzin. 19. Wykonawca sporządzi i przekaże każdej z 486 osób zaświadczenie potwierdzające jego udział w 8-godzinnych zajęciach z zakresu zawodoznawstwa w danych zakładach pracy – u poszczególnych pracodawców. Zaświadczenie sporządzone zostanie zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi oznakowania działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 20. Wykonawca zapewni do realizacji usługi co najmniej dwóch prowadzących, którzy posiadać będą wykształcenie wyższe oraz wymagane kwalifikacje do pełnienia funkcji nauczyciela przedmiotów zawodowych w szkołach lub placówkach oświatowych. 21. Wskazani przez Wykonawcę do realizacji usługi objętej zamówieniem prowadzący – trenerzy, o których mowa w ust. 20, mogą ulec zmianie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zmiana ta może dotyczyć maksymalnie 50% wszystkich prowadzących – trenerów wskazanych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 03/04/2017 data zakończenia: 15/12/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca zapewni do realizacji usługi co najmniej dwóch prowadzących, którzy posiadać będą wykształcenie wyższe oraz wymagane kwalifikacje do pełnienia funkcji nauczyciela przedmiotów zawodowych w szkołach lub placówkach oświatowych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena50.00
b) wskazanie dodatkowego zakładu pracy – powyżej dwóch – w każdej z branż (zawodów)50.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 27/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
NAJNOWSZE ZLECENIE
 • Lokalizacja zlecenia
 • Data dodania
 • Zleceniodawca
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Legnica: Remont pieców kaflowych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI