Przeprowadzanie kursów zawodowych w 2019 roku, dla osadzonych przebywających w jednostkach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzanie kursów zawodowych w 2019 roku, dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu krakowskiego w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-02-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyOkręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-25
 • Numer ogłoszenia507151-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 507151-N-2019 z dnia 2019-01-25 r.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie: Przeprowadzanie kursów zawodowych w 2019 roku, dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu krakowskiego w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
30%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 35114184600000, ul. ul. Montelupich  7 , 31155   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 634 50 77, e-mail mariusz.michalik@sw.gov.pl, faks 12 633 81 72.
Adres strony internetowej (URL): www.zp.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowiści prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://miniportal.uzp.sw.gov.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzanie kursów zawodowych w 2019 roku, dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu krakowskiego w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Numer referencyjny: OI.P.POWER.2230.1.2019.WK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2019 usługi edukacyjnej w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Krakowie w ramach projektu ,,Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich. Przedmiot zamówienia (zamówienie podstawowe) obejmuje łącznie szkolenia dla minimalnie 63 grup po maksymalnie 12 osób co łącznie stanowi maksymalnie 756 osób. Ponadto Zamawiający przewiduje na podstawie prawa opcji (zamówienie opcjonalne), o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp, zlecenie przeprowadzenia szkoleń dla maksymalnie 29 grup po maksymalnie 12 osób co stanowi łącznie maksymalnie 348 osób. Wykonawca składając ofertę potwierdza zrealizowanie maksymalnej liczby szkoleń w zadaniu/zadaniach na które złożył ofertę obejmujące zamówienie podstawowe wraz z zamówieniem opcjonalnym.

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80562000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-09
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-09

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca winien posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. do prowadzenia zawodowego kształcenia kursowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t. j. Dz. U. z 2014. poz. 622 )
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższą niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 zł.).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że należycie wykonał (przeprowadził) co najmniej: • w przypadku złożenia ofert na zadania w ilości od 1 do 4 – co najmniej 30 szkoleń zawodowych osób dorosłych w formach pozaszkolnych dla nie mniej niż łącznie 300 osób; • w przypadku złożenia ofert na zadania w ilości od 5 do 7 – co najmniej 60 szkoleń zawodowych osób dorosłych w formach pozaszkolnych dla nie mniej niż łącznie 600 osób; • w przypadku złożenia ofert na zadania w ilości od 8 – 10 – co najmniej 90 szkoleń zawodowych osób dorosłych w formach pozaszkolnych dla nie mniej niż łącznie 900 osób .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: • informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, • zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, • zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeśli przedstawi dokument potwierdzający, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia zawodowego kształcenia kursowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t. j. Dz. U. z 2014. poz. 622 ) 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek jeśli przedstawi dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższą niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 zł.). 3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że należycie wykonał (przeprowadził) co najmniej: • w przypadku złożenia ofert na zadania w ilości od 1 do 4 – co najmniej 30 szkoleń zawodowych osób dorosłych w formach pozaszkolnych dla nie mniej niż łącznie 300 osób; • w przypadku złożenia ofert na zadania w ilości od 5 do 7 – co najmniej 60 szkoleń zawodowych osób dorosłych w formach pozaszkolnych dla nie mniej niż łącznie 600 osób; • w przypadku złożenia ofert na zadania w ilości od 8 – 10 – co najmniej 90 szkoleń zawodowych osób dorosłych w formach pozaszkolnych dla nie mniej niż łącznie 900 osób .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Na podstawie art.45 ust.1 zamawiający żąda wniesienia wadium: - zadanie 1 w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych), - zadanie 2 w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych), - zadanie 3 w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych), - zadanie 4 w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych), - zadanie 5 w wysokości 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset 00/100 złotych), - zadanie 6 w wysokości 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset 00/100 złotych), - zadanie 7 w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 złotych), - zadanie 8 w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych), - zadanie 9 w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych), - zadanie 10 w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych). Wykonawca składający ofertę na wszystkie zadania wnosi wadium w wysokości sumy poszczególnych zadań tj. 75 000,00 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych). Wykonawca składający ofertę na mniejszą liczbę zadań wnosi wadium w wysokości sumy wadiów określonych dla zadań na które składa ofertę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Liczba zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie zmniejszenia ilości szkoleń do przeprowadzenia oraz wartości umowy o wartość nieprzeprowadzonych szkoleń w związku z likwidacją jednostki penitencjarnej podległej Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Krakowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-26, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych w Areszcie Śledczym w Krakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* marzec Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* kwiecień Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* czerwiec Technolog robót wykończeniowych w budownictwie** wrzesień Technolog robót wykończeniowych w budownictwie** październik
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80562000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Liczba zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych w Areszcie Śledczym w Kielcach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Elektromonter instalacji elektrycznych z uprawnieniami SEP do 1 kV* marzec Elektromonter instalacji elektrycznych z uprawnieniami SEP do 1 kV* kwiecień Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) z uprawnieniami UDT* kwiecień Ogrodnik terenów zieleni* maj Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* maj Brukarz* czerwiec Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* czerwiec Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) z uprawnieniami UDT* sierpień Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) z uprawnieniami UDT** wrzesień Ogrodnik terenów zieleni** wrzesień Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) z uprawnieniami UDT** październik Manikiurzystka** październik
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80562000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Liczba zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych w Zakładzie Karnym w Krakowie - Nowej Hucie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Fryzjer* marzec Asystent osoby niepełnosprawnej/ Opiekun osoby starszej* kwiecień Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* kwiecień Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* maj Fryzjer* maj Krawiec* czerwiec Brukarz* czerwiec Stolarz** sierpień Stolarz** wrzesień
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80562000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Liczba zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Brukarz* marzec Spawacz MAG* kwiecień Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* kwiecień Spawacz MAG* maj Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* maj Spawacz MAG** wrzesień Ogrodnik terenów zieleni** wrzesień Technolog robót wykończeniowych w budownictwie** październik Spawacz MAG** październik
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80562000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Liczba zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Spawacz MAG* marzec Elektryk budowlany z uprawnieniami SEP do 1 kV* marzec Brukarz* kwiecień Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* maj Ogrodnik terenów zieleni* czerwiec Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* lipiec Tynkarz* sierpień Stolarz meblowy** wrzesień Malarz budowlany** październik
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80562000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Liczba zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych w Zakładzie Karnym w Pińczowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Malarz budowlany* marzec Asystent osoby niepełnosprawnej/ Opiekun osoby starszej* marzec Malarz budowlany* kwiecień Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* kwiecień Brukarz* maj Malarz budowlany* maj Ogrodnik terenów zieleni* czerwiec Monter stolarki budowlanej* czerwiec Brukarz** wrzesień Malarz budowlany** wrzesień Glazurnik** październik Technolog robót wykończeniowych w budownictwie** październik
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80562000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Liczba zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych w Zakładzie Karnym w Tarnowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stolarz meblowy* marzec Stolarz meblowy* kwiecień Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* kwiecień Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* maj Brukarz* maj Brukarz* lipiec Ogrodnik terenów zieleni** sierpień Ogrodnik terenów zieleni** wrzesień Posadzkarz** październik Posadzkarz** listopad Elektromonter instalacji elektrycznych z uprawnieniami SEP do 1 kV** listopad
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80562000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Liczba zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych w Zakładzie Karnym w Tarnowie - Mościcach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stolarz* marzec Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* kwiecień Ogrodnik terenów zieleni* maj Monter izolacji budowlanych* maj Brukarz* czerwiec Brukarz* lipiec Monter izolacji budowlanych* sierpień Brukarz** wrzesień Stolarz** październik
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80562000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Liczba zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych w Zakładzie Karnym w Trzebini
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Brukarz* marzec Brukarz* kwiecień Stolarz* maj Stolarz* czerwiec Ogrodnik terenów zieleni* czerwiec Ogrodnik terenów zieleni* lipiec Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* lipiec Technolog robót wykończeniowych w budownictwie** sierpień Technolog robót wykończeniowych w budownictwie** wrzesień
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80562000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Liczba zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych w Zakładzie Karnym w Wadowicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* marzec Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* kwiecień Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* maj Brukarz* czerwiec Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* lipiec Technolog robót wykończeniowych w budownictwie** wrzesień Spawacz MAG** październik
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80562000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Liczba zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam lekcji gry na klarnecie dla początkującego 16 latka, Chełmiec
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam lekcji gry na klarnecie dla początkującego 16 latka, który wcześnie kilka lat grał na perkusji. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam, Barbara.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI