Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie z tematu: Część I „Obsługa wózka jezdniowego” Część II „Operator koparkoładowarki” Część III „Pracownik biurowy z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGniezno
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Urząd Pracy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-27
 • Numer ogłoszenia518651-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 518651-N-2019 z dnia 2019-02-27 r.

Powiatowy Urząd Pracy: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie z tematu: Część I „Obsługa wózka jezdniowego” Część II „Operator koparkoładowarki” Część III „Pracownik biurowy z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Część I - Szkolenie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (IV)” Część II; III - Szkolenia współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, krajowy numer identyfikacyjny 63969695200000, ul. Sobieskiego  20 , 62-200  Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 261 649, , e-mail pupgniezno@gniezno.praca.gov.pl, , faks 614 261 162.
Adres strony internetowej (URL): http://gniezno.praca.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://gniezno.praca.gov.pl ; http://pupgniezno.bip.net.pl/?c=252

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://gniezno.praca.gov.pl ; http://pupgniezno.bip.net.pl/?c=252

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, ul. Jana III Sobieskiego 20, 62 - 200 Gniezno. Oferty należy składać w biurze informacyjnym (parter) Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie z tematu: Część I „Obsługa wózka jezdniowego” Część II „Operator koparkoładowarki” Część III „Pracownik biurowy z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera”
Numer referencyjny: PUP.IX/0.2605.1.2019.0
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie z tematu: Część I „Obsługa wózka jezdniowego” Część II „Operator koparkoładowarki” Część III „Pracownik biurowy z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera” Część I - Szkolenie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (IV)” Część II; III - Szkolenia współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do każdej części znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80570000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Ocena spełnienia ww. warunku dokonywana będzie przez Zamawiającego poprzez weryfikację wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowej w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli instytucja szkoleniowa będzie figurowała w RIS jako instytucja aktywna w 2019 r.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje zorganizowanie co najmniej 1 usługi szkoleniowej, spełniającej poniższe warunki: Część I - usługa szkoleniowa zawierała tematy zajęć z obsługi wózka jezdniowego, - minimalna liczba osób uczestniczących w każdym szkoleniu, edycji (grupie szkoleniowej) wynosiła 10 osób, - usługa szkoleniowa wykonywana była na zlecenie zewnętrznych w stosunku do Wykonawcy podmiotów. Część II - usługa szkoleniowa obejmowała łącznie lub pojedyncze zagadnienia przygotowujące uczestników szkolenia do wykonywania pracy operatora maszyn do robót ziemnych koparkoładowarka, koparka, ładowarka, - minimalna liczba osób uczestniczących w każdym szkoleniu, edycji (grupie szkoleniowej) wynosiła 5 osób, - usługa szkoleniowa wykonywana była na zlecenie zewnętrznych w stosunku do Wykonawcy podmiotów. Część III - usługa szkoleniowa obejmowała zagadnienia przygotowujące uczestników szkolenia do wykonywania pracy z zakresu pracownika biurowego - minimalna liczba osób uczestniczących w każdym szkoleniu, edycji (grupie szkoleniowej) wynosiła 10 osób, - usługa szkoleniowa wykonywana była na zlecenie zewnętrznych w stosunku do Wykonawcy podmiotów. b) dysponuje lub będzie dysponować osobami (kadrą dydaktyczną) o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia: Część I - Wykładowcy wskazani do przeprowadzenia szkolenia z obsługi wózków jezdniowych muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz praktycznych w zakresie obsługi wózków jezdniowych jak również doświadczenie w przeprowadzeniu minimum jednego szkolenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie zagadnień, które będą wykładać podczas szkolenia. Część II - do przeprowadzenia szkolenia z obsługi koparkoładowarki Wykonawca musi posiadać kadrę wykładowców zgodnie z § 25 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. z 2018 poz. 583). Ponadto wykładowcy muszą posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu minimum jednego szkolenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie zagadnień, które będą wykładać podczas szkolenia. Część III - do przeprowadzenia zajęć z zakresu pracownik biurowy, wykładowcy muszą posiadać wykształcenie wyższe oraz posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum jednego szkolenia w zakresie zagadnień, które będzie wykładał podczas szkolenia; - do przeprowadzenia zajęć z zakresu obsługi urządzeń fiskalnych, wykładowcy muszą posiadać wykształcenie min. średnie oraz posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum jednego szkolenia w zakresie zagadnień, które będzie wykładał podczas szkolenia; - do przeprowadzenia zajęć z obsługi komputera (moduł podstawy pracy z komputerem, moduł podstawy pracy w sieci, moduł przetwarzanie tekstów, moduł arkusze kalkulacyjne) zakończonych egzaminem ECDL BASE wykładowcy muszą posiadać wykształcenie wyższe oraz posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum jednego szkolenia w zakresie zagadnień, które będzie wykładał podczas szkolenia; - Wykonawca zobowiązany jest na czas przeprowadzenia egzaminu ECDL BASE dysponować egzaminatorem legitymującym się odpowiednimi aktualnymi dokumentami uprawniającymi do przeprowadzenia ww. egzaminu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekuna tzn. osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość aby osoba, która została wskazana jako wykładowca była także opiekunem szkolenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
A) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; B) dokumenty dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone powyżej stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
A) wykaz usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, B) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia (kwalifikacji) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, C) dowodów potwierdzających czy usługi szkoleniowe wskazane w załączniku nr 6 do SIWZ zostały wykonane należycie tzn.: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydawane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów o których mowa powyżej. Wykonawca w oświadczeniu zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów określających należyte wykonanie usługi; D) dokumentów podmiotu trzeciego w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz ofertowy Wykonawcy załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio do części na którą Wykonawca będzie składał ofertę); b) oświadczenia o których mowa w Rozdziale 7 ppk 1.1 SIWZ załącznik nr 3 i 4 do SIWZ; c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) o ile ofertę składa pełnomocnik; d) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli Wykonawca będzie polegać na zasobach innego podmiotu), o którym mowa w Rozdziale 7 ppk 1.4 SIWZ; e) wykaz kadry dydaktycznej do prowadzenia szkolenia (odpowiednio do danej części na którą Wykonawca będzie składał ofertę i jeżeli Wykonawca będzie ubiegać się o uzyskanie dodatkowych punktów) załącznik nr 8 do SIWZ wraz z informacjami umożliwiającymi ich ocenę w kryterium „Doświadczenie kadry dydaktycznej”. Do oceny w kryterium „Doświadczenie wykładowcy” nie mogą zostać przedstawione inne osoby niż osoby wskazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 ppk 2.3b SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca dokona takiej zmiany nie otrzyma dodatkowych punktów w kryterium „Doświadczenie wykładowcy” f) dokumenty potwierdzające dysponowanie bazą szkoleniową o których mowa w Rozdziale 14 ppkt 2.2 (odpowiednio do danej części na którą Wykonawca będzie składał ofertę i jeżeli Wykonawca będzie ubiegać się o uzyskanie dodatkowych punktów – zapis dotyczy części I i III). g) oferta oraz wymagane załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy oraz w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty, musi zostać dołączone do oferty i być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. h) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część I 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany miejsca szkolenia tylko w przypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, których na dzień składania ofert nie można było wcześniej przewidzieć. Zmiana wymaga powiadomienia i akceptacji Zamawiającego, nowe miejsce szkolenia musi być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach i cechach określonych w złożonej ofercie i standardowo nie gorsze od miejsca szkolenia zaproponowanego w ofercie. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zmiany miejsca szkolenia. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany opiekuna/kadry dydaktycznej tylko w przypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, zmiana wymaga powiadomienia i akceptacji Zamawiającego. Ponadto zgłoszony wykładowca powinien legitymować się nie niższym wykształceniem niż określone w warunkach udziału w postępowaniu i nie mniejszym doświadczeniem od zastępowanego wykładowcy wskazanego w ofercie Wykonawcy (zgodnie z zapisem w SIWZ Rozdział 6 ppkt 2.3 lit. b i 14 ppkt 2.3 – doświadczenie kadry dydaktycznej). 3.Dopuszcza się w szczególnych przypadkach możliwość zmiany harmonogramu szkolenia o ile zachowany zostanie całkowity czas trwania szkolenia określony w § 2 ust. 2 pkt a i ust. 3 Umowy, w tej sytuacji również wymagane jest powiadomienie i akceptacja Zamawiającego. Część II 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany miejsca szkolenia lub zakwaterowania tylko w przypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, których na dzień składania ofert nie można było wcześniej przewidzieć. Zmiana wymaga powiadomienia i akceptacji Zamawiającego, nowe miejsce szkolenia lub nowe miejsce zakwaterowania musi być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i standardowo nie gorsze od miejsca szkolenia lub zakwaterowania zaproponowanego w ofercie. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zmiany miejsca szkolenia lub zakwaterowania. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany opiekuna/kadry dydaktycznej tylko w przypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, zmiana wymaga powiadomienia i akceptacji Zamawiającego. Ponadto zgłoszony wykładowca powinien legitymować się nie niższymi kwalifikacjami niż określone w warunkach udziału w postępowaniu i nie mniejszym doświadczeniem od zastępowanego wykładowcy wskazanego w ofercie Wykonawcy (zgodnie z zapisem w SIWZ Rozdział 6 ppkt 2.3 lit. b i 14 ppkt 2.3 – doświadczenie kadry dydaktycznej). 3.Dopuszcza się w szczególnych przypadkach możliwość zmiany harmonogramu szkolenia o ile zachowany zostanie całkowity czas trwania szkolenia określony w § 2 ust. 2 pkt a i ust. 3 Umowy, w tej sytuacji również wymagane jest powiadomienie i akceptacja Zamawiającego. część III 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany miejsca szkolenia tylko w przypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, których na dzień składania ofert nie można było wcześniej przewidzieć. Zmiana wymaga powiadomienia i akceptacji Zamawiającego, nowe miejsce szkolenia musi być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach i cechach określonych w złożonej ofercie i standardowo nie gorsze od miejsca szkolenia zaproponowanego w ofercie. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zmiany miejsca szkolenia. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany opiekuna/kadry dydaktycznej egzaminatora tylko w przypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, zmiana wymaga powiadomienia i akceptacji Zamawiającego. Ponadto zgłoszony wykładowca powinien legitymować się nie niższym wykształceniem niż określone w warunkach udziału w postępowaniu i nie mniejszym doświadczeniem od zastępowanego wykładowcy wskazanego w ofercie Wykonawcy (zgodnie z zapisem w SIWZ Rozdział 6 ppkt 2.3 lit. b i 14 ppkt 2.3 – doświadczenie kadry dydaktycznej), natomiast w przypadku egzaminatora musi posiadać odpowiednie aktualne uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu z ECDL BASE. 3.Dopuszcza się w szczególnych przypadkach możliwość zmiany harmonogramu szkolenia o ile zachowany zostanie całkowity czas trwania szkolenia określony w § 2 ust. 2 pkt a i ust. 3 Umowy, w tej sytuacji również wymagane jest powiadomienie i akceptacja Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-07, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: "Obsługa wózka jezdniowego"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia: „Obsługa wózka jezdniowego”. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy merytorycznej i praktycznej umiejętności obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej niezbędnej do uzyskania uprawnień obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii II WJO w zakresie: wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. Szkolenie skierowane jest do osób młodych w wieku 18 - 29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie jako bezrobotne. Preferowane będą osoby posiadające prawo jazdy kat. B. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 47). Plan nauczania musi zawierać zagadnienia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne z zakresu obsługi wózka. Liczba uczestników szkolenia: 20 osób. Zamawiający wymaga realizacji zajęć szkoleniowych z podziałem uczestników na dwie grupy szkoleniowe I grupa – 10 osób; II grupa – 10 osób. Szkolenie organizowane przez Zamawiającego musi mieć charakter zamknięty tzn. grupa nie może być zwiększona o osoby z wolnego naboru. Czas trwania szkolenia: Wymagana ilość godzin zajęć przypadających na jednego uczestnika szkolenia: - min. 35 godzin zegarowych zajęć. Czas przeznaczony na egzamin zewnętrzny nie wlicza się do ilości godzin przypadających na jednego uczestnika. Termin wykonania zamówienia. I grupa: marzec – kwiecień 2019 r. II grupa: kwiecień – maj 2019 r. Zamawiający z wybranym Wykonawcą ustali dokładną datę realizacji szkolenia w przedziale czasowym dla I grupy marzec – kwiecień br. oraz II grupy kwiecień – maj br. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ dla części I
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80570000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto za jednego uczestnika szkolenia 60,00
Dysponowanie bazą szkoleniową 30,00
Doświadczenie kadry dydaktycznej 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: „Operator koparkoładowarki”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi maszyn do robót ziemnych „Operator koparkoładowarki”. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy merytorycznej i praktycznej oraz umiejętności niezbędnych do uzyskania uprawnień do obsługi koparkoładowarki – wszystkie typy, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 poz. 583). Szkolenie skierowane jest do osób młodych w wieku 18 - 29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie jako bezrobotne. Preferowane będą osoby posiadające prawo jazdy kat. B. Liczba uczestników szkolenia: 8 osób. Czas trwania szkolenia: Wymagana ilość godzin zajęć przypadających na jednego uczestnika szkolenia: - 134 godziny zegarowe zajęć. Czas trwania egzaminu zewnętrznego nie wlicza się do ilości godzin zajęć przypadających na jednego uczestnika szkolenia. Termin wykonania zamówienia. Maj – czerwiec 2019r. Zamawiający z wybranym Wykonawcą ustali dokładną datę realizacji szkolenia w przedziale czasowym maj – czerwiec br. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ do części II
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80570000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto za jednego uczestnika szkolenia 60,00
Doświadczenie kadry dydaktycznej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: "Pracownik biurowy z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia: „Pracownik biurowy z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera”. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do nabycia niezbędnej wiedzy merytorycznej i praktycznej oraz umiejętności zawodowych wymaganych przede wszystkim do pracy w charakterze pracownika biurowego wraz z umiejętnością obsługi klienta i urządzeń fiskalnych jak również zdobycie podstawowych kompetencji komputerowych umożliwiających korzystanie z komputera potwierdzonych Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych. Szkolenie skierowane jest do osób młodych w wieku 18 - 29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie jako bezrobotne. Preferowane będą osoby posiadające wykształcenie min. średnie. Liczba uczestników szkolenia – 26 osób. Zamawiający wymaga realizacji zajęć szkoleniowych z podziałem uczestników na dwie grupy szkoleniowe: I grupa – 13 osób; II grupa – 13 osób. Szkolenie organizowane przez Zamawiającego musi mieć charakter zamknięty tzn. grupa nie może być zwiększona o osoby z wolnego naboru. Czas trwania szkolenia: Wymagana ilość godzin zajęć przypadających na jednego uczestnika szkolenia: - 180 godzin zegarowych zajęć, w tym 60 godzin zajęć z zakresu obsługi komputera przygotowujących do uzyskania certyfikatu ECDL BASE i 20 godzin zajęć z obsługi urządzeń fiskalnych. Czas trwania egzaminu z tematyki „Pracownik biurowy z obsługą urządzeń fiskalnych” należy wliczyć do ilości godzin zajęć przypadających na jednego uczestnika szkolenia. W przypadku egzaminu z ECDL BASE Wykonawca nie może wliczyć czasu przeznaczonego na egzamin do ilości godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia. Termin wykonania zamówienia I grupa: kwiecień - czerwiec 2019 r. II grupa: październik - listopad 2019 r. Zamawiający z wybranym Wykonawcą ustali dokładną datę realizacji szkolenia w przedziale czasowym dla I grupy kwiecień - czerwiec br. oraz II grupy październik - listopad br. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ do części 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80570000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto za jednego uczestnika szkolenia 60,00
Dysponowanie bazą szkoleniową 30,00
Doświadczenie kadry dydaktycznej 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Konin
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania14-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkolenia Pracownik gospodarczy wraz z organizacją i przeprowadzeniem zewnętrznego egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje dla 28 osób. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Remonty instalacji elektrycznych w budynkach użytkowych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Gniezno: Zbieranie śmieci wraz z wywozem na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI