Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkoleń w ramach Funduszu Pracy (część 1) oraz projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)” (część 2, 3, 4, 5, 6 i 7) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCieszyn
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-05
 • Numer ogłoszenia510452-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 510452-N-2019 z dnia 2019-02-05 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkoleń w ramach Funduszu Pracy (część 1) oraz projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)” (część 2, 3, 4, 5, 6 i 7) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, krajowy numer identyfikacyjny 7231977700000, ul. Plac Wolności  6 , 43400   Cieszyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 514 991, e-mail przetargi@poczta.pup.cieszyn.pl, faks 33 8514991 w. 175.
Adres strony internetowej (URL): http://pup.cieszyn.ibip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://pup.cieszyn.ibip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn sekretariat, I piętro, pok. 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkoleń w ramach Funduszu Pracy (część 1) oraz projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)” (część 2, 3, 4, 5, 6 i 7) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Numer referencyjny: DO-2610-2/WZ/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
7


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkoleń w ramach Funduszu Pracy (część 1) oraz projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)” (część 2, 3, 4, 5, 6 i 7) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zamówienie podzielone zostało na siedem odrębnych części: Część 1 – przeszkolenie 56 osób bezrobotnych na kursie pn. ABC Przedsiębiorczości; Część 2 – przeszkolenie 5 osób bezrobotnych na kursie pn. Prawo jazdy kat. C; Część 3 – przeszkolenie 5 osób bezrobotnych na kursie pn. Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C, C1, C+E i C1+E; Część 4 – przeszkolenie 6 osób bezrobotnych na kursie pn. Operator robót ziemnych: obsługa koparko - ładowarek klasy III wszystkich typów, ładowarek jednonaczyniowych klasy III do 20 ton oraz koparek jednonaczyniowych klasy III do 25 ton; Część 5 – przeszkolenie 7 osób bezrobotnych na kursie pn. Pracownik magazynu z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych; Część 6 – przeszkolenie 6 osób bezrobotnych na kursie pn. Kasjer handlowy z nauką języka czeskiego; Część 7 – przeszkolenie 6 osób bezrobotnych na kursie pn. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG.

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada aktualny na 2019 rok wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. (Dz. U. Nr 236, poz. 2365, z późn. zm.). Zamawiający dokona sprawdzenia na stronie internetowej www.ris.praca.gov.pl czy Wykonawca posiada aktualny na 2019r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował dla każdej części zamówienia wyposażeniem dydaktycznym i pomieszczeniem dostosowanym do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska, koniecznym sprzętem i wyposażeniem sali wykładowej w rzutnik multimedialny szt. 1, - flipchart lub tablica szt. 1. Każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewniony jednakowy dostęp do sprzętu dydaktycznego oraz dodatkowo: Wyłącznie dla części 1 – ABC Przedsiębiorczości: w czasie trwania każdego dnia szkolenia serwis kawowy obejmujący: herbatę, kawę, wodę mineralną gazowaną (w każdym dniu szkoleniowym min. 0,25l/os.) i niegazowaną (w każdym dniu szkoleniowym min. 0,25l/os.), cukier, śmietankę do kawy, paluszki (w każdym dniu szkoleniowym min. 50g/os.), kruche ciastka (w każdym dniu szkoleniowym min. 50g/os.). Wyłącznie dla części 2 – Prawo jazdy kat. C: - wyposażeniem dydaktycznym i pomieszczeniem dostosowanym do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, z zachowaniem przepisów ochrony środowiska, spełniającym wymagania ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1885), - minimum 1 samochodem ciężarowym, dostosowanym do prowadzenia nauki jazdy, wyprodukowanym nie wcześniej niż 10 lat temu (rocznik 2009 lub późniejszy). Ponadto Wykonawca powinien dysponować placem manewrowym, odpowiednim do przeprowadzenia części praktycznej szkolenia, - w czasie trwania każdego dnia szkolenia teoretycznego serwis kawowy obejmujący: herbatę, kawę, wodę mineralną gazowaną (w każdym dniu szkoleniowym min. 0,25l/os.) i niegazowaną (w każdym dniu szkoleniowym min. 0,25l/os.), cukier, śmietankę do kawy, paluszki (w każdym dniu szkoleniowym min. 50g/os.), kruche ciastka (w każdym dniu szkoleniowym min. 50g/os.). Wyłącznie dla części 3 – Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C, C1, C+E i C1+E: - minimum 1 samochodem ciężarowym, dostosowanym do prowadzenia nauki jazdy, wyprodukowanym nie wcześniej niż 10 lat temu (rocznik 2009 lub późniejszy), - w czasie trwania każdego dnia szkolenia teoretycznego serwis kawowy obejmujący: herbatę, kawę, wodę mineralną gazowaną (w każdym dniu szkoleniowym min. 0,25l/os.) i niegazowaną (w każdym dniu szkoleniowym min. 0,25l/os.), cukier, śmietankę do kawy, paluszki (w każdym dniu szkoleniowym min. 50g/os.), kruche ciastka (w każdym dniu szkoleniowym min. 50g/os.). Wyłącznie dla części 4 – Operator robót ziemnych: obsługa koparko - ładowarek klasy III wszystkich typów, ładowarek jednonaczyniowych klasy III do 20 ton oraz koparek jednonaczyniowych klasy III do 25 ton: - co najmniej jedną koparko - ładowarką klasy III wszystkich typów, ładowarką jednonaczyniową klasy III do 20 ton oraz koparką jednonaczyniową klasy III do 25 ton dopuszczonymi do eksploatacji, - w czasie trwania każdego dnia szkolenia teoretycznego serwis kawowy obejmujący: herbatę, kawę, wodę mineralną gazowaną (w każdym dniu szkoleniowym min. 0,25l/os.) i niegazowaną (w każdym dniu szkoleniowym min. 0,25l/os.), cukier, śmietankę do kawy, paluszki (w każdym dniu szkoleniowym min. 50g/os.), kruche ciastka (w każdym dniu szkoleniowym min. 50g/os.). Wyłącznie dla części 5 – Pracownik magazynu z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych: - placem manewrowym umożliwiającym przeprowadzenie zajęć praktycznych, - co najmniej 1 wózkiem jezdniowym dopuszczonym do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego posiadającym aktualne badanie okresowe do przeprowadzenia zajęć praktycznych, - samodzielne stanowisko z kasą fiskalną oraz samodzielne stanowisko komputerowe wyposażone w minimum: system operacyjny Microsoft Windows 7, edytor tekstu - wersja programu Microsoft Word z min. 2010r. lub inny program równoważny, arkusz kalkulacyjny - wersja programu Microsoft Excel z min. 2010r. lub inny program równoważny, komputerowy program gospodarki magazynowej: SUBIEKT GT lub inny program równoważny, komputerowy program gospodarki magazynowej: SYMFONIA Handel lub inny program równoważny, - w czasie trwania każdego dnia szkolenia teoretycznego serwis kawowy obejmujący: herbatę, kawę, wodę mineralną gazowaną (w każdym dniu szkoleniowym min. 0,25l/os.) i niegazowaną (w każdym dniu szkoleniowym min. 0,25l/os.), cukier, śmietankę do kawy, paluszki (w każdym dniu szkoleniowym min. 50g/os.), kruche ciastka (w każdym dniu szkoleniowym min. 50g/os.). Wyłącznie dla części 6 – Kasjer handlowy z nauką języka czeskiego: - samodzielne stanowisko z kasą fiskalną, - w czasie trwania każdego dnia szkolenia serwis kawowy obejmujący: herbatę, kawę, wodę mineralną gazowaną (w każdym dniu szkoleniowym min. 0,25l/os.) i niegazowaną (w każdym dniu szkoleniowym min. 0,25l/os.), cukier, śmietankę do kawy, paluszki (w każdym dniu szkoleniowym min. 50g/os.), kruche ciastka (w każdym dniu szkoleniowym min. 50g/os.). Wyłącznie dla części 7 – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG: - szkolenie musi się odbyć zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa Nr W-14/IS-02, - każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewnione własne stanowisko spawalnicze podczas zajęć praktycznych, - zapewnić wszystkim uczestnikom szkolenia w trakcie zajęć praktycznych modułu 1 i 2 odpowiednie do wymagań kursu ubrania robocze i sprzęt ochrony osobistej (tj. przyłbice spawalnicze (lub równoważne), fartuchy spawalnicze, rękawice, buty) zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż., - w czasie trwania każdego dnia szkolenia serwis kawowy obejmujący: herbatę, kawę, wodę mineralną gazowaną (w każdym dniu szkoleniowym min. 0,25l/os.) i niegazowaną (w każdym dniu szkoleniowym min. 0,25l/os.), cukier, śmietankę do kawy, paluszki (w każdym dniu szkoleniowym min. 50g/os.), kruche ciastka (w każdym dniu szkoleniowym min. 50g/os.). Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą / osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: dla części 1 - ABC przedsiębiorczości: - co najmniej 2 osobami, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (tj. przeprowadziły co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z tematyki szkolenia), dla części 2 – Prawo jazdy kat. C - dla modułu 1: co najmniej 2 osobami, posiadającymi ważne legitymacje instruktora oraz spełniającymi wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.), które przeprowadziły co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z zakresu prawa jazdy kat. C, - dla modułu 2: doradcą zawodowym lub psychologiem, posiadającym uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie w zakresie prowadzenia modułu pn. Poruszanie się po rynku pracy, dla części 3 - Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C, C1, C+E i C1+E - co najmniej 2 osobami, do przeprowadzenia zajęć teoretycznych, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (tj. przeprowadziły co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, obejmujące zagadnienia teoretyczne z kursu Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. C, C1, C+E i C1+E), - co najmniej 1 osobą do przeprowadzenia zajęć praktycznych z jazdy w warunkach drogowych i w warunkach specjalnych, która posiada odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora nauki jazdy i doświadczenie zawodowe (tj. przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, obejmujące zagadnienia z zakresu zajęć z jazdy w warunkach drogowych i specjalnych), dla części 4 - Operator robót ziemnych: obsługa koparko - ładowarek klasy III wszystkich typów, ładowarek jednonaczyniowych klasy III do 20 ton oraz koparek jednonaczyniowych klasy III do 25 ton: - dla modułu 1: co najmniej 2 osobami, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (tj. przeprowadziły co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem operatora ładowarek lub koparek lub koparko-ładowarek), - dla modułu 2: doradcą zawodowym lub psychologiem, posiadającym uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie w zakresie prowadzenia modułu pn. Poruszanie się po rynku pracy, dla części 5 – Pracownik magazynu z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych: - dla modułu 1: co najmniej 2 osobami, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (tj. przeprowadziły co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem gospodarki magazynowej), - dla modułu 2: co najmniej 2 osobami, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (tj. przeprowadziły co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem obsługi wózków jezdniowych), - dla modułu 3: co najmniej 1 osobą, która posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (tj. przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem obsługi kas fiskalnych, terminali kart płatniczych), - dla modułu 4: doradcą zawodowym lub psychologiem, posiadającym uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie w zakresie prowadzenia modułu pn. Poruszanie się po rynku pracy, dla części 6 – Kasjer handlowy z nauką języka czeskiego: - dla modułu 1 - co najmniej 2 osobami, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (tj. przeprowadziły co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem kasjera handlowego), - dla modułu 2 - co najmniej 1 osobą, która posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (tj. przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem obsługi kas fiskalnych, terminali kart płatniczych i rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych), - dla modułu 3 - co najmniej 2 osoby będące lektorem języka czeskiego, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie w nauczaniu języka czeskiego na kursach (tj. przeprowadziły co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem języka czeskiego), - dla modułu 4 - doradcą zawodowym lub psychologiem, posiadającym uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie w zakresie prowadzenia modułu pn. Poruszanie się po rynku pracy, dla części 7 – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG: - dla modułu 1 - co najmniej 2 osobami, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (tj. przeprowadziły co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem spawania metodą MAG), - dla modułu 2 - co najmniej 2 osobami, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (tj. przeprowadziły co najmniej 2 szkolenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, związane z kursem spawania metodą TIG), - dla modułu 3 - doradcą zawodowym lub psychologiem, posiadającym uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie w zakresie prowadzenia modułu pn. Poruszanie się po rynku pracy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.Niniejsze oświadczenie, dokumenty bądź informacje, o których wyżej mowa. Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących: - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Powyższa informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy, pełnomocnictwo, gdy ofertę podpisywał będzie pełnomocnik.Pełnomocnictwo załączane do oferty powinno mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: • zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek działań nie wynikających z winy Wykonawcy, • zmiany kadry prowadzącej, określonej w załączniku nr 5 do oferty pod warunkiem, że zmiana nie wynika z winy Wykonawcy, wyłącznie w przypadku: udokumentowanej rezygnacji prowadzącego, choroby prowadzącego. Nowy prowadzący musi posiadać kwalifikacje: poziom wykształcenia i doświadczenie zawodowe (liczbę przeprowadzonych przez wykładowcę szkoleń grupowych w zakresie poszczególnej części zamówienia) na tym samym poziomie, co wskazany w ofercie, • zmiany miejsca odbywania szkolenia na skutek działań nie wynikających z winy Wykonawcy, ale szkolenia muszą być przeprowadzone w lokalizacjach określonych dla poszczególnych części.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: ABC przedsiębiorczości
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkolenia pn. ABC przedsiębiorczości dla 56 osób bezrobotnych, które złożyły wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe określenie miejsca przeprowadzenia szkolenia zostanie ustalone z wybranym Wykonawcą przy podpisaniu umowy, a określenie terminu rozpoczęcia poszczególnych grup szkoleniowych zostanie ustalone w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia każdej grupy. Zamawiający zakłada przeprowadzenie 5 edycji szkoleń: 4 edycje dla grup liczących 11 osób i 1 edycja dla grupy liczącej 12 osób. Szczegółowy opis części zamówienia został zawarty w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Prawo jazdy kat. C
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkolenia pn. Prawo jazdy kat. C w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla 5 osób bezrobotnych. Szczegółowy opis części zamówienia został zawarty w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C, C1, C+E i C1+E
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkolenia pn. Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C, C1, C+E i C1+E w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla 5 osób bezrobotnych. Zamawiający zakłada przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla każdego uczestnika. Szczegółowe określenie miejsca przeprowadzenia szkolenia zostanie ustalone z wybranym Wykonawcą przy podpisaniu umowy, a określenie terminu rozpoczęcia poszczególnych szkoleń indywidualnych zostanie ustalone w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem każdego szkolenia. Szczegółowy opis części zamówienia został zawarty w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-05-06
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Operator robót ziemnych: obsługa koparko - ładowarek klasy III wszystkich typów, ładowarek jednonaczyniowych klasy III do 20 ton oraz koparek jednonaczyniowych klasy III do 25 ton
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkolenia pn. Operator robót ziemnych: obsługa koparko - ładowarek klasy III wszystkich typów, ładowarek jednonaczyniowych klasy III do 20 ton oraz koparek jednonaczyniowych klasy III do 25 ton w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla 6 osób bezrobotnych. Szczegółowy opis części zamówienia został zawarty w SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Pracownik magazynu z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkolenia pn. Pracownik magazynu z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla 7 osób bezrobotnych. Szczegółowy opis części zamówienia został zawarty w SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-04-01
data zakończenia: 2019-06-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Kasjer handlowy z nauką języka czeskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkolenia pn. Kasjer handlowy z nauką języka czeskiego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla 6 osób bezrobotnych. Szczegółowy opis części zamówienia został zawarty w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-04-01
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkolenia pn. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla 6 osób bezrobotnych. Szczegółowy opis części zamówienia został zawarty w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-06-01
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - śląskie
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania18-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych: Moduł I: Kierowca operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej Moduł II: Prawo jazdy kat. C. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.