Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie pn. Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z nauką języka niemieckiego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTarnów
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-06-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-08
 • Numer ogłoszenia570409-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 570409-N-2018 z dnia 2018-06-08 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie pn. Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z nauką języka niemieckiego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) Mój rozwój, moja szansa”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, krajowy numer identyfikacyjny 85176311800000, ul. pl. J. Bema  3 , 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 882 300, e-mail krta@praca.gov.pl, faks 146 882 301.
Adres strony internetowej (URL): www.up.tarnow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.up.tarnow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
Adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, pl. gen. J. Bema 3, 33-100 Tarnów.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie pn. Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z nauką języka niemieckiego.
Numer referencyjny: WOP.2710.11.2018.BH
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: 1) przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z nauką języka niemieckiego la 10 osób, 2) szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) Mój rozwój, moja szansa”, który jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 3) celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika umiejętności/kompetencji w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz podstaw języka niemieckiego, 4) fakt nabycia umiejętności/kompetencji będzie weryfikowany przez Wykonawcę w ramach następujących etapów: I. Etap – Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej: Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy i zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup: a) osoby powyżej 50 roku życia, b) osoby długotrwale bezrobotne, c) osoby z niepełnosprawnościami, d) osoby o niskich kwalifikacjach, e) kobiety, f) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy czym zgodnie z art. 65 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR, wydatki dotyczące wsparcia tej grupy docelowej będą kwalifikowalne od dnia przedłożenia Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO WM zawierającego rozszerzoną grupę docelową w ramach PI 8i oraz przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie. Do uczestnictwa w projekcie, spośród wyżej wymienionej grupy, będą kierowane przede wszystkim: a) osoby powyżej 50 roku życia, b) osoby długotrwale bezrobotne, c) osoby z niepełnosprawnościami. II. Etap – Wzorzec – zdefiniowanie efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonego szkolenia: Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się:  z uwzględnieniem wiedzy:  zna zagadnienie z zakresu pedagogiki specjalnej i gerontologii,  zna zasady etyczno-moralne w zawodzie opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej,  zna zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub określonej niedyspozycji,  zna podstawowe czynności pielęgnacyjno-higieniczne,  zna podstawowe techniki wykonania zabiegów rehabilitacyjnych,  zna wybrane formy terapii zajęciowej i organizowania zajęć rekreacyjnych podopiecznych,  zna podstawy języka niemieckiego z uwzględnieniem słownictwa zgodnego z zakresem szkolenia,  z uwzględnieniem umiejętności:  potrafi udzielić pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub niedyspozycji podopiecznego,  potrafi utrzymać czystość w otoczeniu podopiecznego,  potrafi wykonać podstawowe zabiegi rehabilitacyjne,  potrafi stosować wybrane formy terapii zajęciowej i organizować zajęcia rekreacyjne podopiecznych,  wykorzystuje nabytą wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, gerontologii, zasad etyczno-moralnych w praktyce,  wykorzystuje podstawowe słownictwo z zakresu języka niemieckiego w kontaktach z podopiecznymi,  z uwzględnieniem kompetencji społecznych:  tworzy i rozwija wzorce właściwego postępowania w środowisku pracy, kierując się zasadami etyki zawodowej. III. Etap – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu szkolenia: Na podstawie opracowanych kryteriów oceny Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu przeprowadzi egzamin z części teoretycznej i praktycznej szkolenia w celu sprawdzenia poziomu wiedzy uczestników szkolenia z zakresu objętego programem szkolenia. Z przeprowadzonych egzaminów Wykonawca sporządzi protokół zawierający imienny wykaz osób wraz z uzyskanymi wynikami z części teoretycznej i praktycznej i przedłoży go Zamawiającemu. IV. Etap – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II) po zakończeniu szkolenia: Po zakończeniu szkolenia, w oparciu o wyniki z przeprowadzonych egzaminów Wykonawca sporządzi analizę porównawczą dającą podstawę do stwierdzenia uzyskanych efektów uczenia się z uwzględnieniem: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, osiągniętych w wyniku przeprowadzonego szkolenie dla każdej ze skierowanych osób i przedłoży ją Zamawiającemu. 5) szkolenie winno obejmować minimum 200 godzin zegarowych zajęć, czasu trwania egzaminu, o którym mowa w III Etapie – Ocena, nie wlicza się do liczby godzin szkolenia, w tym: - minimum 120 godzin zegarowych zajęć z zakresu opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, w tym minimum 100 godzin zajęć praktycznych, - minimum 80 godzin zegarowych zajęć z zakresu nauki języka niemieckiego, 6) program szkolenia winien obejmować w szczególności zagadnienia z zakresu:  pedagogiki specjalnej,  gerontologii,  zasad etyczno-moralnych,  udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub określonej niedyspozycji,  podstawowych czynności pielęgnacyjno-higienicznych,  technik wykonywania podstawowych zabiegów rehabilitacyjnych,  stosowania wybranych form terapii zajęciowej i organizowania zajęć rekreacyjnych podopiecznych,  nauki języka niemieckiego (od podstaw) z uwzględnieniem słownictwa zgodnego z zakresem szkolenia, 7) uczestnicy szkolenia winni otrzymać na własność książkę oraz ćwiczenia do nauki języka niemieckiego, 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników szkolenia w przypadkach niezależnych od Zamawiającego, 9) w przypadku zmniejszenia liczby uczestników szkolenia, o którym wyżej mowa, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, które będzie iloczynem faktycznej liczby uczestników szkolenia oraz jednostkowego kosztu szkolenia określonego w ofercie Wykonawcy, 10) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szkolenie wyłącznie z udziałem osób skierowanych przez Zamawiającego (nie dopuszcza się dołączania do grupy innych uczestników), 11) w przypadku skierowania przez Zamawiającego do odbycia szkolenia osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić wymagania w zakresie rodzaju niepełnosprawności tych osób, tj. dostosować sposób prowadzenia szkolenia oraz potencjał techniczny i kadrowy do skierowanych osób niepełnosprawnych, 12) jeżeli Zamawiający będzie kierował osobę niepełnosprawną na szkolenie poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wskazując rodzaj i stopień niepełnosprawności kierowanej osoby, 13) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na zakończenie szkolenia wśród uczestników szkolenia ankietę, wypełnione ankiety Wykonawca przekaże Zamawiającemu, 14) absolwent szkolenia winien otrzymać zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności/kompetencji zawierający m.in.: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności/kompetencji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, opis uzyskanych efektów uczenia się w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (określonych w pkt. 12 załącznika 4 do SIWZ) oraz podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie; 15) zaświadczenie i dokumenty szkoleniowe muszą być oznaczone:  znakiem Fundusze Europejskie Program Regionalny,  barwami RP wraz z nazwą „Rzeczpospolita Polska”,  logotypem Województwa Małopolskiego,  znakiem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014, str. 7) oraz ze szczegółowymi informacjami i przykładami, które zostały określone w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Podręcznik oraz wzory materiałów w formie elektronicznej są dostępne w serwisie internetowym IZ RPO WM www.rpo.malopolska.pl. Zestawienie znaków zawsze występuje w wersji pełnokolorowej. 16) wyżej wymienione dokumenty muszą posiadać informacje:  o projekcie w ramach którego prowadzone będzie szkolenie: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) Mój rozwój, moja szansa”, który jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy,  dotyczące współfinansowania projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 17) zajęcia winny być realizowane w systemie: 2,5 godziny zajęć z języka niemieckiego i 4 godziny zajęć z zakresu opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi (Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany realizowanych zajęć tylko w uzasadnionych przypadkach), 18) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formule kształcenia na odległość, 19) zajęcia muszą być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku (tj. przez 5 dni w tygodniu), w przedziale czasowym między godziną 700 a 1900, 20) zajęcia nie mogą odbywać się dłużej niż 8 godzin zegarowych dziennie, 21) szkolenie musi trwać średnio nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, 22) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu w każdym dniu szkolenia w postaci: gorących i zimnych napojów (kawa, herbata, sok, woda mineralna) oraz drożdżówek/kanapek, 23) szkolenie musi zostać przeprowadzone z uwzględnieniem technologii informatycznych takich jak np.: rzutnik/ projektor multimedialny/tablica interaktywna.

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 57
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że jest instytucją szkoleniową w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.), tj. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy oraz aktualizację na 2018 rok.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że: a) posiada doświadczenie polegające na przeszkoleniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 10 osób z zakresu opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, b) dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem kadrowym, tj.:  zajęcia teoretyczne na szkoleniu muszą być prowadzone przez co najmniej 2 osoby, osoby te muszą posiadać: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie polegające na prowadzeniu zajęć – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – na minimum dwóch szkoleniach grupowych z zakresu opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, przy czym każde ze szkoleń musiało obejmować co najmniej 5 osób,  zajęcia praktyczne na szkoleniu muszą być prowadzone przez co najmniej 2 osoby, osoby te muszą posiadać: wykształcenie minimum średnie, co najmniej 5-letni staż pracy, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie polegające na prowadzeniu zajęć – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – na minimum dwóch szkoleniach grupowych z zakresu opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, przy czym każde ze szkoleń musiało obejmować co najmniej 5 osób,  co najmniej 1 osobą do prowadzenia zajęć z zakresu nauki języka niemieckiego, osoba ta musi posiadać wykształcenie wyższe: filologia germańska, co najmniej 5-letni staż pracy zgodny z zakresem prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne; c) dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym, tj. salą wykładową o powierzchni minimum 20 m2 z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, wyposażoną w rzutnik/ projektor multimedialny/ tablicę interaktywną, łóżko i fantom do przeprowadzenia szkolenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oferta musi zawierać oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacjami, o których mowa powyżej. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca składa wyłącznie w stosunku do Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oferta musi zawierać oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ppkt. 3 i 4, które potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3) W celu potwierdzenia warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień, określonych w Rozdziale 3 SIWZ ust. 3.1.3 pkt 2 ppkt 1, Zamawiający zażąda od Wykonawcy oświadczenia dotyczącego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 2). Zamawiający dokona weryfikacji wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy. 4) W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale 3 SIWZ ust. 3.1.3 pkt 2 ppkt 2, Zamawiający zażąda od Wykonawcy: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 2), z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 2), c) imiennego wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 2).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Program szkolenia pn. Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z nauką języka niemieckiego, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ. 3) Kalkulacja kosztów szkolenia – załącznik nr 5 do SIWZ. 4) Zaakceptowany projekt umowy o przeprowadzenie szkolenia – załącznik nr 6 do SIWZ. 5) Dodatkowe informacje niezbędne do oceny kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – załącznik nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Jakość oferowanego programu szkolenia 10,00
Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia 10,00
Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia 10,00
Sposób organizacji zajęć praktycznych 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę kadry prowadzącej szkolenie - pod warunkiem, że proponowana kadra będzie spełniała warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz będzie posiadała wykształcenie, które nie spowoduje zmniejszenia liczby punków uzyskanych przez ofertę. Informacja o zmianie musi wpłynąć do Zamawiającego na piśmie, na co najmniej 2 dni robocze przed zaistniałą okolicznością. W przypadku nagłych zdarzeń losowych termin ten nie musi być zachowany. Informacja musi wpłynąć na piśmie do Zamawiającego niezwłocznie po zaistniałym zdarzeniu. 2) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę miejsca prowadzenia szkolenia - pod warunkiem, że proponowane miejsce szkolenia będzie spełniało warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz będzie wyposażone w sprzęt, który nie spowoduje zmniejszenia liczby punków uzyskanych przez ofertę. Informacja o zmianie musi wpłynąć do Zamawiającego na piśmie na co najmniej 2 dni robocze przed zaistniałą okolicznością. W przypadku nagłych zdarzeń losowych termin ten nie musi być zachowany. Informacja musi wpłynąć na piśmie do Zamawiającego niezwłocznie po zaistniałym zdarzeniu. 3) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Wykonawcy, Zamawiający może zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, przy czym warunki dotyczące tygodniowego wymiaru godzin oraz okresu realizacji zamówienia nie mogą ulec zmianie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-18, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTY, BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119, s. 1 zwanego dalej „rozporządzeniem”) Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Dane kontaktowe: pl. gen. J. Bema 3, 33-100 Tarnów, tel. 14 6882300, e-mail: krta@praca.gov.pl; 2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie jest wyznaczony pracownik. Dane kontaktowe inspektora: tel. 14 6882304, e-mail: iod@up.tarnow.pl, lub adres wskazany w pkt. 1; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie pn. Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z nauką języka niemieckiego, nr WOP.2710.11.2018.BH, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji. Termin ten może ulec przedłużeniu. W przypadku gdy okres ten będzie krótszy niż 5 lat to Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku w którym wykonawca złożył ofertę w postępowaniu – zgodnie z Instrukcją kancelaryjną oraz Jednolitym rzeczowym wykazem akt Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie wprowadzonymi Zarządzeniem nr 25/2015 Dyrektora PUP w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015 r. oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217); 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania; 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia; 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu; 9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: nie dotyczy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuje pomocy w napisaniu dyskusji do pracy magisterskiej, Tarnów
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania15-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Potrzebuje pomocy w napisaniu dyskusji do pracy magisterskiej około 3/ 4 strony. Termin do 19.06.2018 Czy jest taka możliwość i jaki koszt ? Pozdrawiam Aneta
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI