ORII-PB/271-10/10

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
ORII-PB/271-10/10
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNysa
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi szkoleniowe
 • Termin składania wniosków19/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Urząd Pracy w Nysie
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/55675
TREŚĆ PRZETARGU
Nysa: ORII-PB/271-10/10
Numer ogłoszenia: 55675 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie , ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa, woj. opolskie, tel. 077 4489911, faks 077 4489917.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.nysa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORII-PB/271-10/10.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług dla uczestników projektu pt.: Opolskie - ludzie, pasja, sport w zakresie organizacji i przeprowadzenia części specjalistycznej następujących kursów: Część I - instruktora hokeja na trawie. Część II - instruktora strzelectwa sportowego. Szczegółowy opis poszczególnych kursów zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie uprawnienia wydanego przez Ministra Sportu i Turystyki, zezwalającego na kształcenie instruktorów danej specjalności.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.nysa.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa III piętro, pokój nr 35..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa I piętro, pokój nr 12 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt Opolskie - ludzie pasja sport, jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w partnerstwie z Miejskim Klubem Sportowym Kluczbork, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs instruktora hokeja na trawie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie części specjalistycznej kursu instruktora sportu w dyscyplinie hokej na trawie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad ich uzyskiwania, DZ. U. 2001 nr 71 poz. 738 z póz. zm.). Kurs powinien umożliwić zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie hokeja na trawie, wiedzy i umiejętności niezbędnych do kierowania procesem szkolenia sportowego, przygotować kursantów do pracy w klubach sportowych. Część specjalistyczna kursu instruktora hokeja na trawie dla 11 osób. Wymiar godzinowy: minimum 90. System przeprowadzenia kursu: system weekendowy. Termin rozpoczęcia szkolenia - marzec 2010 roku. Termin zakończenia szkolenia - nie później niż połowa maja 2010 r. Miejsce przeprowadzenia kursu: Nysa - bez noclegów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.05.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs instruktora strzelectwa sportowego..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie części specjalistycznej kursu instruktora sportu w dyscyplinie strzelectwa sportowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad ich uzyskiwania, DZ. U. 2001 nr 71 poz. 738 z póz. zm.). Kurs powinien umożliwić zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie strzelectwa sportowego, wiedzy i umiejętności niezbędnych do kierowania procesem szkolenia sportowego, przygotować kursantów do pracy w klubach sportowych. Część specjalistyczna kursu instruktora hokeja na trawie dla 9 osób. Wymiar godzinowy: minimum 120. System przeprowadzenia kursu: system weekendowy (zapewnione noclegi i wyżywienie). Termin rozpoczęcia szkolenia - marzec 2010 roku. Termin zakończenia szkolenia - nie później niż połowa maja 2010 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.05.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę renowację trzech starych okien skrzynkowych w Łodzi
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania18-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę renowację trzech starych okien skrzynkowych w Łodzi. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI