Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Utworzenie i rozwój...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMiechów
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStarostwo Powiatowe w Miechowie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-24
 • Numer ogłoszenia506644-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 506644-N-2019 z dnia 2019-01-24 r.

Starostwo Powiatowe w Miechowie: Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Miechowie, krajowy numer identyfikacyjny 29994340000000, ul. ul. Racławicka  12 , 32200   Miechów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 413 821 110, e-mail przetargi@powiat.miechow.pl, faks 413 821 118.
Adres strony internetowej (URL): http://www.miechow.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/spmiechow,m,302023,2018.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/spmiechow,m,302023,2018.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Powiat Miechowski 32-200 Miechów; ul. Racławicka 12

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2”
Numer referencyjny: Or. 272.1.2019.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie nw. Kursów/szkoleń dla uczniów szkół zawodowych z powiatu miechowskiego objętych projektem w celu nabywania dodatkowych kwalifikacji w ramach wskazanego wyżej projektu który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Szkolenie nr 1: Kurs operatorów wózków widłowych 1) Liczba uczestników: 66 uczestników (uczniów/uczennic) w dwóch grupach po 33 osoby. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości uczestników kursu w przypadkach losowych lub rezygnacji uczestnika w trakcie kursu. 3) Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z koordynatorem ds. szkoleń i kursów wstępnych terminów przeprowadzenia kursu przed podpisaniem umowy. 4) Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień w zakresie samodzielnej obsługi wózków jezdnych w transporcie wewnątrzzakładowym i zdobycie wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan-butan w wózkach zasilanych gazem. 5) Kurs należy przeprowadzić zgodnie z założeniami i programem spełniającym wymagania do wydania uprawnień w zakresie: Kierowca - operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym, z wymianą butli gazowych. 6) Kurs zakończy się egzaminem przeprowadzonym przez UDT, zorganizowanym przez Wykonawcę; koszt egzaminu i wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego lub książeczki operatora winien być wliczony w cenę kursu. 7) Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia 90% zdawalności egzaminu, jeżeli nie zostanie ona osiągnięta, przeprowadzenia dodatkowych zajęć uzupełniających braki na własny koszt w wymiarze 2 godz. teoretycznych i 5 godzin praktycznych dla każdej osoby, która nie zdała w I terminie. 8) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia badań lekarskich, wszystkim kursantom zakwalifikowanym w rekrutacji „o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie”. 9) Zajęcia praktyczne powinny być prowadzone w grupach nie większych niż trzyosobowe na jeden wózek. 10) zabezpieczenia placu manewrowego zgodnie z przepisami bhp – wyznaczenia obszaru placu manewrowego – szkoleniowego taśmami z informacją o zakazie wstępu osobom postronnym; 11) zapewnienia kasków ochronnych i kamizelek odblaskowych dla każdego kursanta podczas zajęć praktycznych; 12) wyposażenia placu manewrowego zgodnie z wytycznymi programowymi tj.: w pachołki, palety, skrzynio-palety itp.; ( na jeden kpl. składa się nie mniej niż 4 szt. palety i 2 szt. skrzynio- palet oraz 9 pachołków na jeden wózek) 13) Termin wykonania : I grupa do 26.04.2019r., II grupa 10.06.2019r. Szkolenie nr 2: Kurs zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem 1) Liczba uczestników: 40 uczestników (uczniów/ uczennic). 2) Ilość godzin: min 40. Zajęcia powinny być prowadzone w formie: teoretycznej 15 godzin i praktycznej 25 godzin. Zajęcia powinny być prowadzone w grupie 20 osobowej (2 grupy). 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości uczestników kursu w przypadkach losowych lub rezygnacji uczestnika w trakcie kursu. 4) Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z koordynatorem ds. szkoleń i kursów wstępnych terminów przeprowadzenia kursu przed podpisaniem umowy. 5) Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem. 6) Kursant powinien pozyskać wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:  obsługi klienta,  zarządzania i optymalizacji zapasów,  roli i miejsca magazynów w logistyce przedsiębiorstw,  systemu informacyjnego wspomagającego zarządzania logistyczne przedsiębiorstw,  realizacji zadań transportowych,  procedur wdrażania i reorganizacji logistyki w przedsiębiorstwie,  kosztów procesów logistycznych,  struktury organizacyjnej logistyki w przedsiębiorstwie. 7) Wykonawca zobowiązany będzie po ukończeniu kursu przeprowadzić egzamin wewnętrzny sprawdzający umiejętności i na tej podstawie wydać stosowne dokumenty świadczące ukończeniu kursu, tj. dyplom oraz zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. 8) Termin wykonania do 26.04.2019r., Szkolenie nr 3: Kurs fakturzystki/fakturzysty z obsługą komputera i kas fiskalnych 1) Liczba uczestników: 25 uczestników (uczniów/ uczennic), 2) Ilość godzin: min. 40. Zajęcia powinny być prowadzone w formie teoretycznej 10 godzin i praktycznej 30 godzin w dwóch grupach. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości uczestników kursu w przypadkach losowych lub rezygnacji uczestnika w trakcie kursu. 4) Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z koordynatorem ds. szkoleń i kursów wstępnych terminów przeprowadzenia kursu przed podpisaniem umowy. 5) Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania wiadomości i umiejętności z obsługi kasy fiskalnej oraz programów magazynowych. 6) Zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie: programowania i prowadzenia sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej i urządzeń komputerowych z uwzględnieniem popularnych programów komputerowych (inny niż Insert) wykorzystywanych w handlu oraz rozliczania utargów w placówkach handlowych. W szczególności zapoznać z: przepisami prawnymi związanymi z zawodem sprzedawcy, elementami towaroznawstwa handlowego, dokumentacją magazynową i handlową, programem magazynowym OPTIMA. 7) Wykonawca zobowiązany będzie po ukończeniu kursu przeprowadzić egzamin wewnętrzny sprawdzający umiejętności i na tej podstawie wydać stosowne dokumenty świadczące o ukończeniu kursu, tj. dyplom oraz zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. 8) Termin wykonania do 26.04.2019r Szkolenie nr 4: Kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy 1) Liczba uczestników: 30 uczestników (uczniów/ uczennic), 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości uczestników kursu w przypadkach losowych lub rezygnacji uczestnika w trakcie kursu. 3) Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu kwalifikacyjnego oraz uzyskanie uprawnień z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. 4) Kurs należy przeprowadzić zgodnie z założeniami i programem szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy w wymiarze nie mniejszym niż 14 godzin. 5) Kurs zakończy się egzaminem państwowym, zorganizowanym przez Wykonawcę; koszt egzaminu winien być wliczony w cenę kursu. 6) Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia 70% zdawalności egzaminu. Jeżeli nie zostanie ona osiągnięta, wykonawca przeprowadza dodatkowe zajęcia uzupełniające braki na własny koszt w wymiarze 5 godz. teoretycznych (dla grupy osób które nie zdały w I terminie) 7) Kurs należy przeprowadzić z wykorzystaniem własnego sprzętu. 8) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu według programu • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin, • integrowana ochrona roślin, • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin, • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko, • BHP przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin W części praktycznej należy wykorzystać najczęściej występujące na rynku opryskiwacze i zapewnienie najczęściej występujących środków ochrony roślin. 9) Termin wykonania zamówienia: do 26.04.2019 roku.

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80570000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: • oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Na potwierdzenie należy złożyć polisę OC z zakresu Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż szkolenie nr; 1 - 40 tys. zł, , szkolenia nr; 3,4 - po 4 tys. zł Wykonawca który składa ofertę na więcej niż jedno szkolenie wartość wskazane polisy OC sumują się. (np. na szkolenie nr 1 i 3 wartość wyniesie - 44 tys. zł)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonane usługi Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał minimum: Dla Szkolenia nr 1: 2 szkolenia - Kurs operatorów wózków widłowych Dla Szkolenia nr 2: 2 szkolenia - Kurs zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem Dla Szkolenia nr 3: 2 szkolenia - Kurs fakturzystki/fakturzysty z obsługą komputera i kas fiskalnych Dla Szkolenia nr 4: Kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin Szkolenie grupowe to szkolenie dla minimum 10 osób. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Wymagana wartość każdego ze szkoleń minimum 10.000,00 złotych Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Zamawiający uzna za równoważną usługę szkoleniową pod względem programowym jeżeli w jej zakresie będzie zrealizowany program pod względem tematycznym i czasowym w minimum 70% zgodny z zakresem opisanym w SIWZ. W takich okolicznościach Zamawiający wymaga aby do wykazu usług zrealizowanych załączyć dodatkowo pełny program szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania pełnej dokumentacji z wykazanych usług szkoleniowych jeżeli poweźmie wątpliwości do wykazanych szkoleń (dzienniki zajęć, kopie wydanych zaświadczeń, listy obecności, itp.). W przypadku powoływanie się na szkolenia zrealizowane w ramach projektu UE zamiast referencji należy przedłożyć dokument potwierdzający zakończenie i rozliczenie projekt bez uwag . b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie należy przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (przez doświadczenie w prowadzeniu szkoleń należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w jednym zakończonym szkoleniu grupowym lub cyklu kształcenia – np. semestr w szkole, cykl wykładów, zrealizowanym w ciągu ostatnich 3 lat o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: Nr szkolenia Nazwa szkolenia Wymagania minimalne kadry dydaktycznej 1 Kurs operatorów wózków widłowych 4 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń operatorów wózków widłowych. Wszystkie osoby powinny posiadać aktualne uprawnienia w zakresie szkoleń. 2 Kurs zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem 3 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zarządzania przedsiębiorstwem. 3 Kurs fakturzystki/fakturzysty z obsługą komputera i kas fiskalnych 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi komputera i kas fiskalnych oraz fakturowania. 4 Kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy 2 osoby posiadające doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń przygotowującym do egzaminu z zakresu stosowania środków ochrony roślin. c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami Na potwierdzenie należy przedłożyć: OGÓLNY WYMÓG LOKALOWY JEŻELI WYKONAWCA NIE BĘDZIE KORZYSTAL Z LOKALU UDOSTĘPNIONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Miejsce szkoleń do 50 km od siedzimy lokalu udostępnionego przez Zamawiającego Szkolenie nr 1: Kurs operatorów wózków widłowych 1. Zestaw do prezentacji multimedialnych (projektor multimedialny+ laptop + ekran, wizualizer) 1 2. Pracownia komputerowa wyposażona w minimum 6 stanowisk z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu 1 3. Wózek widłowy (napęd gazowy). 3 4. Wózek widłowy (napęd spalinowy). 3 5. Palety i pachołki do nauki jazdy i manewrowania wózkiem widłowym (komplet - jeden kpl. to nie mniej niż 4 szt. palety i 2 szt. skrzynio- palet oraz 9 pachołków na jeden wózek) 4 Szkolenie nr 2: Kurs zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem , 1. Zestaw do prezentacji multimedialnych (projektor multimedialny+ laptop + ekran, wizualizer) 1 2. Filmy wideo prezentujące (tematycznie związane ze kursem danego szkolenia na które jest składana oferta z zastrzeżeniem iż długość filmu musi się mieścić od jednej do maksymalnie dwóch godzin zajęć ) 1 Szkolenie nr 3: Kurs fakturzystki/fakturzysty z obsługą komputera i kas fiskalnych 1. Zestaw do prezentacji multimedialnych (projektor multimedialny+ laptop + ekran, wizualizer) 1 2. Zestaw komputerowy z programem magazynowym OPTIMA. 4 zestawy 3. Kasy fiskalne jedna kasa na osobę 1 kpl 4. Waga elektroniczna, metkownica 1 Szkolenie nr 4: Kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy 1. Zestaw do prezentacji multimedialnych (projektor multimedialny+ laptop + ekran, wizualizer) 1 2. Zapewnienie stanowiska dydaktycznego z opryskiwaczami i środkami ochrony roślin do nauki praktycznej. Stanowisko musi być wyposażone w minimum 10 różnych środków ochrony roślin i minimum 4 typy opryskiwaczy (kpl) 1 3. Filmy wideo prezentujące (tematycznie związane ze kursem danego szkolenia na które jest składana oferta z zastrzeżeniem iż długość filmu musi się mieścić do jednej godzin zajęć) 1 Uwaga; powyższy wymóg narzędzi dostępnych Wykonawcy stanowi minimalne wymagane zabezpieczenie przystąpienia do zamówienia, dlatego też przy wycenie szkolenia należy brać pod uwagę pozostałe wymogi określone w SIWZ w celu zakładanego rezultatu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy 2. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 7.3.5 4. Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 7.3.5. 5. Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 7.3.5. 6. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik do SIWZ 7. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik do SIWZ 8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1442) – załącznik do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy. 2. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 4. Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 5. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
OŚWIADCZENIE WOLI (OFERTA) ZAWIERA 1 Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Oferty cenowej” – Załącznik nr 2 do SIWZ. 2 Oświadczenia 3 Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 4 Akredytacje Kuratora Oświaty 5 Doświadczenie w ilości przeprowadzonych szkoleń grupowych 6 Certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych 8 Program szkoleń zgodnie z pkt. 3.3 SIWZ (przed zawarciem umowy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości; szkolenie nr; 1 – 1 000,00 zł oraz , szkolenia nr; 2, 3, 4 po - 200 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 50,00
doświadczenie w ilości przeprowadzonych szkoleń grupowych przez trenera 20,00
posiadany certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych 20,00
Akredytacja Kuratora Oświaty na szkolenia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-01, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziele III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.). Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B - Bochnia
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania13-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 12 osób. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Miechów: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Miechowie
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI