ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE kursów, szkoleń i warsztatów w ramach projektu „ Strefa...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE kursów, szkoleń i warsztatów w ramach projektu „ Strefa zawodowców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTomaszów Mazowiecki
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-01-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-03
 • Numer ogłoszenia500358-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 500358-N-2019 z dnia 2019-01-03 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE kursów, szkoleń i warsztatów w ramach projektu „ Strefa zawodowców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
ramach projektu „ Strefa zawodowców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, krajowy numer identyfikacyjny 78563300000, ul. ul. Strefowa  3 , 97200   Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-44 723 77 19, e-mail zsp6tomaszow@wp.pl, faks 0-44 723 64 57.
Adres strony internetowej (URL): www.zsp6.tom.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zsp6.tom.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zsp6.tom.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy przeslać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.),lub osobiście.
Adres:
ZSP Nr 6 w Tomaszowie Maz. ul. Strefowa 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, sekretariat - parter,

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE kursów, szkoleń i warsztatów w ramach projektu „ Strefa zawodowców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Numer referencyjny: ZSP6.215.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów w ramach projektu „ Strefa zawodowców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2. Zamówienie składa się z 6 odrębnych zadań: Zadanie nr 1 – kursy AutoCAD 3D z zakresu: znajomości środowiska pracy (obsługa programu, interfejs, komunikacja z programem, zarządzanie plikami), wyświetlania rysunku, ustawienia rysunku, rozumienia współrzędnych i podstawowych narzędzi rysunkowych, tworzenia i modyfikowania geometrii, zarządzania cechami obiektów, technik konstrukcyjnych, wprowadzenia do wymiarowania, kreskowania: rodzaje i typy kreskowania, wprowadzenia do wydruku (przygotowanie, skalowanie, style). 1) 4 kursy po 40 godz. dla 36 uczniów, ogólna liczba godzin 160 . 2) Program szkolenia do uzgodnienia z zamawiającym. 3) Kursy prowadzone przez autoryzowaną firmę szkoleniową, referencje z min. 5 organizowanych kursów . 4) Kurs AutoCAD 3D dla 36 uczniów: 2 kursy – luty - marzec 2019 r. – 5 dni po 8 godz. x 2 = 80 godz. dla 18 uczniów (10/8), 2 kursy- styczeń - marzec 2020 r. - 5 dni po 8 godz. x 2 = 80 godz. dla 18 uczniów (10/8 ) . 5) Firma szkoleniowa zapewnia: materiały szkoleniowe, 6) Kursy przeprowadzone będą w pracowniach szkolnych. 7) Szczegółowy harmonogram zajęć po uzgodnieniu z zamawiającym przed rozpoczęciem kursu . 8) Autoryzowany certyfikat ukończenia kursu dla każdego z uczestników w języku polskim i angielskim. 9) Zajęcia planowane są w ferie, weekendy i dni wolne od zajęć dydaktycznych. Zadanie 2 - Kursy Adobe Photoshop składające się z dwóch części: I część zakres podstawowy obejmuje : podstawy grafiki komputerowej, obsługę interfejsu Adobe Photoshop, skalowanie i kadrowanie, pracę na warstwach, selekcję i maskowanie, podstawy fotomontażu i korekcji zdjęć, pracę z tekstem i uzyskiwanie efektów specjalnych. II część zakres zaawansowany obejmuje : funkcję warstw, przenikanie warstw, zastosowanie filtrów, efektów świetlnych, zaawansowanych funkcji warstw dopasowania, tworzenie pędzli oraz wzorów, używanie i edycję smart objects, wprowadzanie elementów 3D, wprowadzanie : elementów świetlnych, efektów dymu oraz mgły, zawansowanych technik fotomontażu, elementów grafiki wektorowej, łączenie grafiki z obrazem fotograficznym, tworzenie fotografii HDR, panoram oraz przygotowanie grafiki pod strony www. 1) 6 kursów po 16 godz. x 2 tury dla 52 uczniów łącznie 192 godz. 2) Program kursu do uzgodnienia z zamawiającym. 3) Kursy prowadzone przez wykwalifikowanego grafika komputerowego z doświadczeniem szkoleniowym, referencje z min. 5 organizowanych kursów . 4) Kursy dla 52 uczniów: I tura kursów dwuczęściowych – luty – czerwiec 2019 r. 3 kursy dwuczęściowe po 2 x 16 godz. (32 godz.) każdy x 3 = 96 godz. dla 26 uczniów ( 10/8/8), II tura kursów dwuczęściowych - listopad 2019 -maj 2020 r. 3 kursy dwuczęściowe po 2 x 16 godz.(32 godz.) każdy x 3 = 96 godz. dla 26 uczniów (10/8/8). 5) Firma szkoleniowa zapewnia: materiały szkoleniowe. 6) Kursy przeprowadzone będą w pracowniach szkolnych. 7) Szczegółowy harmonogram zajęć po uzgodnieniu z zamawiającym przed rozpoczęciem kursu . 8) Certyfikat ukończenia kursu dla każdego z uczniów. 9) Zajęcia planowane są w ferie i weekendy i dni wolne od zajęć dydaktycznych. Zadanie 3 - Szkolenia z aplikowania folii – z zakresu: teorii, narzędzi i rodzajów folii, oklejania samochodów i witryn wystawowych folią oraz umiejętności posługiwania się profesjonalnymi materiałami i narzędziami, praktycznej aplikacji folii. 1) 4 szkolenia po 10 godz. – łącznie 40 godzin. Każde szkolenie dla 5 uczniów . Program szkolenia do uzgodnienia z zamawiającym 2) Szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanych aplikatorów folii z wieloletnim doświadczeniem. 3) Szkolenie dla 20 uczniów : 2 szkolenia – marzec – czerwiec 2019 r. dla 10 uczniów (5/5) i 2 szkolenia – marzec – czerwiec 2020 r. dla 10 uczniów (5/5). 4) Szkolenia przeprowadzone będą w siedzibie firmy szkoleniowej. 5) Firma szkoleniowa zapewnia: materiały szkoleniowe, specjalistyczny sprzęt, folię. 6) Zajęcia planowane są w dni wolne od nauki. 7) Szczegółowy harmonogram zajęć po uzgodnieniu z zamawiającym. 8) Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla każdego z uczniów. Zadanie 4 - Warsztaty filmowania z wykorzystaniem drona w zakresie: doboru odpowiedniego drona do swoich potrzeb (dron z wbudowaną kamerą, dron na GoPro, dron na lustrzankę, dron na większe kamery), doboru obiektywów, aparatów i akcesoriów do filmowania, kadrowania obrazu z drona, wykorzystania możliwości montażu filmowego, korekcji obrazu, odszumiania, kolorowania i wyostrzania, przestrzegania zasad BHP lotów i uzyskiwania odpowiednich pozwoleń. 1) Warsztaty dla 16 uczniów – marzec – kwiecień 2020 r. - 30 godzin w tym 24 godziny w salach szkolnych, a 6 godz. w plenerze. 2) Program warsztatów do uzgodnienia z zamawiającym. 3) Warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę realizacji obrazu i filmowania. 4) Firma szkoleniowa zapewnia: materiały szkoleniowe i profesjonalny sprzęt do wykonania warsztatów. 5) Szczegółowy harmonogram zajęć po uzgodnieniu z zamawiającym. 6) Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla każdego z uczestników. 7) Zajęcia planowane są w weekendy i dni wolne od zajęć dydaktycznych. 8) Warsztaty przeprowadzone będą w pracowniach szkolnych. Zadanie 5 - Szkolenia fryzjerskie „Nowe Trendy” z zakresu nowych technik strzyżenia, koloryzacji, upięć i nowoczesnej pielęgnacji włosów. 1) 2 szkolenia po 4 cykle tematyczne po 3 dni każdy ( 6 godz. dziennie) – łącznie 144 godzin. Każda szkolenie obejmuje grupę 10 uczniów, razem 20 uczniów. 2) Program szkolenia do uzgodnienia z zamawiającym. 3) Szkolenie warsztatowe „Nowe Trendy” prowadzone przez wykwalifikowanego mistrza fryzjerstwa, z doświadczeniem szkoleniowym. referencje z min. 5 prowadzonych szkoleń. 4) Szkolenie „Nowe Trendy” dla 20 fryzjerów: 1 szkolenie – styczeń – maj 2019 r. (4 cykle x 3dni x 6 godz.= 72 godz.) dla 10 osób, II szkolenie - listopad 2019 – kwiecień 2020 r. ( 4 cykle x 3 dni x 6 godz.= 72 godz.) dla 10 osób. 5) Firma szkoleniowa zapewnia: materiały szkoleniowe, profesjonalne preparaty fryzjerskie i przybory fryzjerskie) 6) Szkolenia przeprowadzone będą w pracowniach szkolnych. 7) Szczegółowy harmonogram zajęć po uzgodnieniu z zamawiającym przed rozpoczęciem każdego cyklu szkoleń. 8) Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla każdego z uczestników. 9) Zajęcia planowane są w weekendy, ferie i dni wolne od zajęć dydaktycznych. Zadanie 6 - Kursy wizażu z zakresu: makijażu (ślubny, wieczorowy, codzienny, sceniczny), wiedzy na temat właściwego doboru preparatów do makijażu w zależności od typu urody i cery, umiejętności korekty kształtu twarzy, doboru kolorów, doboru makijażu do fryzury oraz całości stylizacji modela. 1) 2 kursy po 5 dni po 6 godz. dla 20 uczniów ogółem 60 godz. 2) Program kursu do uzgodnienia z zamawiającym. 3) Kursy prowadzone przez dyplomowanego mistrza wizażu i wizerunku z doświadczeniem szkoleniowym, referencje z min. 5 organizowanych kursów . 4) Kurs dla 20 uczniów: 1 kurs – luty – marzec 2019 r. (5 dni po 6 godz.) 30 godz. dla 10 uczniów, 2 kurs styczeń - luty 2020 r.(5 dni po 6 godz.) 30 godz. dla 10 uczniów – ogólna liczba godzin 60 . 5) Firma szkoleniowa zapewnia: materiały szkoleniowe, profesjonalne kosmetyki i przybory kosmetyczne. 6) Kursy przeprowadzone będą w pracowniach szkolnych. 7) Szczegółowy harmonogram zajęć po uzgodnieniu z zamawiającym przed rozpoczęciem kursu . 8) Certyfikat ukończenia kursu dla każdego z uczestników . 9) Zajęcia planowane są w ferie i dni wolne od zajęć dydaktycznych. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla dowolnej liczby Zadań. Zamawiający dokona oceny ofert, wykonawców i wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdego zadania odrębnie. 4. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia wspólne dla wszystkich zadań: 1) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania programu kursu i przekazania go Dyrektorowi w ZSP nr 6 przed rozpoczęciem zajęć. 2) Zadnie nr 1 , 2, 4, 5 i 6 będą realizowane w pracowniach Zamawiającego, z wykorzystaniem wyposażenia jakim dysponuje Zamawiający, koszt wynajmu sal ponosi Zamawiający. Jest to wkład własny niepieniężny Powiatu Tomaszowskiego. 3) Zadania nr 3 będzie realizowane w salach i na sprzęcie Wykonawcy, wówczas koszt wynajmu ponosi Wykonawca. Szkolenia mogą być prowadzone w grupach otwartych ustalanych przez Wykonawcę, według zaakceptowanych przez Zamawiającego szczegółowych harmonogramów. 4) Wszystkie kursy powinny rozpocząć się testem wstępnym i zakończyć testem końcowym. Opracowanie i przeprowadzenie testów pozostaje po stronie Wykonawcy i w tym zakresie Wykonawca pokrywa koszty ich przeprowadzenia. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia szczegółowego harmonogramów kursu z uwzględnieniem planowanych terminów określonych dla każdego zadania. Harmonogram musi być dostosowany do wymagań Zamawiającego dotyczących terminów i godzin. 6) Jedną godzinę kursu należy traktować jako 45 minut lekcji i 15 minut przerwy. 7) Wykonawca zapewni uczestnikom niezbędne dla potrzeb realizacji kursu materiały szkoleniowe, piśmiennicze w ilości pozwalającej na swobodne ćwiczenia oraz odpowiedni sposób organizacji zajęć przez cały okres trwania kursu. 8) Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionych wykładowców/instruktorów posiadających udokumentowane doświadczenie dydaktyczne/praktyczne związane z przedmiotem zamówienia. 9) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji kursu. 10) Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania logotypów Unii Europejskiej oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków UE - oznakowania projektu zgodnego z obowiązującymi wytycznymi, na wszystkich dokumentach związanych z kursem, m.in. na materiałach szkoleniowych, zaświadczeniach i świadectwach ukończenia kursu. 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym kursem oraz obserwacji zajęć w czasie trwania kursu. 12) Dla każdego z zadań, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazania do 3 dni od dnia zakończenia każdego kursu zamawiającemu właściwie oznakowanej dokumentacji zgodnie z umową. 13) Wykonawca ma obowiązek przekazać każdemu uczestnikowi kursu oryginałów zaświadczeń/certyfikatów, poświadczających jego ukończenie, a Zamawiającemu kserokopie tych dokumentów wraz z potwierdzeniem ich przekazania. a) Dokument potwierdzający ukończenie kursu wydawany jest na druku zgodnym z wytycznymi MEN lub, jeśli to niemożliwe, na druku potwierdzającym nabyte umiejętności, kwalifikacji, uprawnienia. b) Co do zasady wydawany dokument musi zawierać; • Numer z rejestru (jeżeli dotyczy); • Dane uczestnika • Nazwę instytucji szkolącej • Formę i nazwę kursu • Okres trwania kursu w tym liczbę godzin • Miejsce i datę wydania • Tematykę i wymiar godzin zajęć • Podpis osoby upoważnionej, Wykonawcy 14) Potwierdzeniem wykonania zamówienia i dostarczenia wymaganej dokumentacji jest wypełniony Protokół odbioru wykonania usługi szkoleniowej – załącznik nr 1 do umowy zawartej z Wykonawcą. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp.

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80500000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: – zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków dla zamówienia w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków dla zamówienia w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponować odpowiednimi osobami (wykładowcy, trenerzy, szkoleniowcy) skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia/wybranego zadania, legitymującymi się odpowiednim uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem tj.: co najmniej jedną osobą, o następujących kwalifikacjach:  co najmniej wykształcenie średnie techniczne,  co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe wyrażające się w praktycznym stosowaniu wiedzy wykładanej podczas szkoleń/kursu/warsztatu, b) Zadanie 1 , 2, 5 i 6– Wykonawca musi wykazać się że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 5 kursów/szkoleń dot. przedmiotowych zadań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b) wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 6 do SIWZ. c) Wykaz usług wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane nalżycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wyk0onawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonani8e powinny by ć wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg. zał. Nr 9.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
doświadczenie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony mogą dokonywać nieistotnych zmian postanowień umowy, a także zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której wybrano wykonawcę polegającej na: 1) zmianie terminu realizacji zamówienia: a) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, b) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i wynikającymi z tego wszelkimi konsekwencjami, c) z powodu zdarzeń losowych niezależnych od uczestników kursu/szkolenia/warsztatu; 2) zmianie w terminach płatności w przypadku zmiany terminów wypłaty transz w harmonogramie płatności dokonanych przez Instytucję Pośredniczącą; 3) zmianę osób prowadzących kurs/szkolenie/warsztat - za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że nowo wskazane osoby będą posiadały kwalifikacje do prowadzenia kursuszkoleniawarsztatu, jeżeli wynika to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. zdarzenia losowe: choroba, wypadek itp.); 4) zmianie wynagrodzenia - w przypadku: a) zmniejszenia ilości usług przez Zamawiającego bez zapłaty dodatkowych kwot, b) zmiany stawki urzędowej podatku VAT, c) rezygnacji z części zamówienia, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub której wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych usług; 5) zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 6) zmiany liczby osób uczestniczących w kursie/szkoleniu/warsztacie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, będących wynikiem nie podjęcia kursuszkoleniawarsztatu lub rezygnacji pomimo wcześniejszych deklaracji o uczestnictwie; 7) konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących realizacji projektu, w ramach którego finansowana jest umowa. Warunki dokonywania zmian postanowień umowy: a) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b) forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-11, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 – kursy AutoCAD 3D z zakresu: znajomości środowiska pracy (obsługa programu, interfejs, komunikacja z programem, zarządzanie plikami), wyświetlania rysunku, ustawienia rysunku, rozumienia współrzędnych i podstawowych narzędzi rysunkowych, tworzenia i modyfikowania geometrii, zarządzania cechami obiektów, technik konstrukcyjnych, wprowadzenia do wymiarowania, kreskowania: rodzaje i typy kreskowania, wprowadzenia do wydruku (przygotowanie, skalowanie, style).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 – kursy AutoCAD 3D z zakresu: znajomości środowiska pracy (obsługa programu, interfejs, komunikacja z programem, zarządzanie plikami), wyświetlania rysunku, ustawienia rysunku, rozumienia współrzędnych i podstawowych narzędzi rysunkowych, tworzenia i modyfikowania geometrii, zarządzania cechami obiektów, technik konstrukcyjnych, wprowadzenia do wymiarowania, kreskowania: rodzaje i typy kreskowania, wprowadzenia do wydruku (przygotowanie, skalowanie, style). 1) 4 kursy po 40 godz. dla 36 uczniów, ogólna liczba godzin 160 . 2) Program szkolenia do uzgodnienia z zamawiającym. 3) Kursy prowadzone przez autoryzowaną firmę szkoleniową, referencje z min. 5 organizowanych kursów . 4) Kurs AutoCAD 3D dla 36 uczniów: 2 kursy – luty - marzec 2019 r. – 5 dni po 8 godz. x 2 = 80 godz. dla 18 uczniów (10/8), 2 kursy- styczeń - marzec 2020 r. - 5 dni po 8 godz. x 2 = 80 godz. dla 18 uczniów (10/8 ) . 5) Firma szkoleniowa zapewnia: materiały szkoleniowe, 6) Kursy przeprowadzone będą w pracowniach szkolnych. 7) Szczegółowy harmonogram zajęć po uzgodnieniu z zamawiającym przed rozpoczęciem kursu . 8) Autoryzowany certyfikat ukończenia kursu dla każdego z uczestników w języku polskim i angielskim. 9) Zajęcia planowane są w ferie, weekendy i dni wolne od zajęć dydaktycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80500000-9, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 - Kursy Adobe Photoshop składające się z dwóch części: I część zakres podstawowy obejmuje : podstawy grafiki komputerowej, obsługę interfejsu Adobe Photoshop, skalowanie i kadrowanie, pracę na warstwach, selekcję i maskowanie, podstawy fotomontażu i korekcji zdjęć, pracę z tekstem i uzyskiwanie efektów specjalnych. II część zakres zaawansowany obejmuje : funkcję warstw, przenikanie warstw, zastosowanie filtrów, efektów świetlnych, zaawansowanych funkcji warstw dopasowania, tworzeni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 - Kursy Adobe Photoshop składające się z dwóch części: I część zakres podstawowy obejmuje : podstawy grafiki komputerowej, obsługę interfejsu Adobe Photoshop, skalowanie i kadrowanie, pracę na warstwach, selekcję i maskowanie, podstawy fotomontażu i korekcji zdjęć, pracę z tekstem i uzyskiwanie efektów specjalnych. II część zakres zaawansowany obejmuje : funkcję warstw, przenikanie warstw, zastosowanie filtrów, efektów świetlnych, zaawansowanych funkcji warstw dopasowania, tworzenie pędzli oraz wzorów, używanie i edycję smart objects, wprowadzanie elementów 3D, wprowadzanie : elementów świetlnych, efektów dymu oraz mgły, zawansowanych technik fotomontażu, elementów grafiki wektorowej, łączenie grafiki z obrazem fotograficznym, tworzenie fotografii HDR, panoram oraz przygotowanie grafiki pod strony www. 1) 6 kursów po 16 godz. x 2 tury dla 52 uczniów łącznie 192 godz. 2) Program kursu do uzgodnienia z zamawiającym. 3) Kursy prowadzone przez wykwalifikowanego grafika komputerowego z doświadczeniem szkoleniowym, referencje z min. 5 organizowanych kursów . 4) Kursy dla 52 uczniów: I tura kursów dwuczęściowych – luty – czerwiec 2019 r. 3 kursy dwuczęściowe po 2 x 16 godz. (32 godz.) każdy x 3 = 96 godz. dla 26 uczniów ( 10/8/8), II tura kursów dwuczęściowych - listopad 2019 -maj 2020 r. 3 kursy dwuczęściowe po 2 x 16 godz.(32 godz.) każdy x 3 = 96 godz. dla 26 uczniów (10/8/8). 5) Firma szkoleniowa zapewnia: materiały szkoleniowe. 6) Kursy przeprowadzone będą w pracowniach szkolnych. 7) Szczegółowy harmonogram zajęć po uzgodnieniu z zamawiającym przed rozpoczęciem kursu . 8) Certyfikat ukończenia kursu dla każdego z uczniów. 9) Zajęcia planowane są w ferie i weekendy i dni wolne od zajęć dydaktycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3 - Szkolenia z aplikowania folii – z zakresu: teorii, narzędzi i rodzajów folii, oklejania samochodów i witryn wystawowych folią oraz umiejętności posługiwania się profesjonalnymi materiałami i narzędziami, praktycznej aplikacji folii.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 3 - Szkolenia z aplikowania folii – z zakresu: teorii, narzędzi i rodzajów folii, oklejania samochodów i witryn wystawowych folią oraz umiejętności posługiwania się profesjonalnymi materiałami i narzędziami, praktycznej aplikacji folii. 1) 4 szkolenia po 10 godz. – łącznie 40 godzin. Każde szkolenie dla 5 uczniów . Program szkolenia do uzgodnienia z zamawiającym 2) Szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanych aplikatorów folii z wieloletnim doświadczeniem. 3) Szkolenie dla 20 uczniów : 2 szkolenia – marzec – czerwiec 2019 r. dla 10 uczniów (5/5) i 2 szkolenia – marzec – czerwiec 2020 r. dla 10 uczniów (5/5). 4) Szkolenia przeprowadzone będą w siedzibie firmy szkoleniowej. 5) Firma szkoleniowa zapewnia: materiały szkoleniowe, specjalistyczny sprzęt, folię. 6) Zajęcia planowane są w dni wolne od nauki. 7) Szczegółowy harmonogram zajęć po uzgodnieniu z zamawiającym. 8) Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla każdego z uczniów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4 - Warsztaty filmowania z wykorzystaniem drona w zakresie: doboru odpowiedniego drona do swoich potrzeb (dron z wbudowaną kamerą, dron na GoPro, dron na lustrzankę, dron na większe kamery), doboru obiektywów, aparatów i akcesoriów do filmowania, kadrowania obrazu z drona, wykorzystania możliwości montażu filmowego, korekcji obrazu, odszumiania, kolorowania i wyostrzania, przestrzegania zasad BHP lotów i uzyskiwania odpowiednich pozwoleń.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 4 - Warsztaty filmowania z wykorzystaniem drona w zakresie: doboru odpowiedniego drona do swoich potrzeb (dron z wbudowaną kamerą, dron na GoPro, dron na lustrzankę, dron na większe kamery), doboru obiektywów, aparatów i akcesoriów do filmowania, kadrowania obrazu z drona, wykorzystania możliwości montażu filmowego, korekcji obrazu, odszumiania, kolorowania i wyostrzania, przestrzegania zasad BHP lotów i uzyskiwania odpowiednich pozwoleń. 1) Warsztaty dla 16 uczniów – marzec – kwiecień 2020 r. - 30 godzin w tym 24 godziny w salach szkolnych, a 6 godz. w plenerze. 2) Program warsztatów do uzgodnienia z zamawiającym. 3) Warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę realizacji obrazu i filmowania. 4) Firma szkoleniowa zapewnia: materiały szkoleniowe i profesjonalny sprzęt do wykonania warsztatów. 5) Szczegółowy harmonogram zajęć po uzgodnieniu z zamawiającym. 6) Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla każdego z uczestników. 7) Zajęcia planowane są w weekendy i dni wolne od zajęć dydaktycznych. 8) Warsztaty przeprowadzone będą w pracowniach szkolnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5 - Szkolenia fryzjerskie „Nowe Trendy” z zakresu nowych technik strzyżenia, koloryzacji, upięć i nowoczesnej pielęgnacji włosów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 5 - Szkolenia fryzjerskie „Nowe Trendy” z zakresu nowych technik strzyżenia, koloryzacji, upięć i nowoczesnej pielęgnacji włosów. 1) 2 szkolenia po 4 cykle tematyczne po 3 dni każdy ( 6 godz. dziennie) – łącznie 144 godzin. Każda szkolenie obejmuje grupę 10 uczniów, razem 20 uczniów. 2) Program szkolenia do uzgodnienia z zamawiającym. 3) Szkolenie warsztatowe „Nowe Trendy” prowadzone przez wykwalifikowanego mistrza fryzjerstwa, z doświadczeniem szkoleniowym. referencje z min. 5 prowadzonych szkoleń. 4) Szkolenie „Nowe Trendy” dla 20 fryzjerów: 1 szkolenie – styczeń – maj 2019 r. (4 cykle x 3dni x 6 godz.= 72 godz.) dla 10 osób, II szkolenie - listopad 2019 – kwiecień 2020 r. ( 4 cykle x 3 dni x 6 godz.= 72 godz.) dla 10 osób. 5) Firma szkoleniowa zapewnia: materiały szkoleniowe, profesjonalne preparaty fryzjerskie i przybory fryzjerskie) 6) Szkolenia przeprowadzone będą w pracowniach szkolnych. 7) Szczegółowy harmonogram zajęć po uzgodnieniu z zamawiającym przed rozpoczęciem każdego cyklu szkoleń. 8) Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla każdego z uczestników. 9) Zajęcia planowane są w weekendy, ferie i dni wolne od zajęć dydaktycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6 - Kursy wizażu z zakresu: makijażu (ślubny, wieczorowy, codzienny, sceniczny), wiedzy na temat właściwego doboru preparatów do makijażu w zależności od typu urody i cery, umiejętności korekty kształtu twarzy, doboru kolorów, doboru makijażu do fryzury oraz całości stylizacji modela.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 6 - Kursy wizażu z zakresu: makijażu (ślubny, wieczorowy, codzienny, sceniczny), wiedzy na temat właściwego doboru preparatów do makijażu w zależności od typu urody i cery, umiejętności korekty kształtu twarzy, doboru kolorów, doboru makijażu do fryzury oraz całości stylizacji modela. 1) 2 kursy po 5 dni po 6 godz. dla 20 uczniów ogółem 60 godz. 2) Program kursu do uzgodnienia z zamawiającym. 3) Kursy prowadzone przez dyplomowanego mistrza wizażu i wizerunku z doświadczeniem szkoleniowym, referencje z min. 5 organizowanych kursów . 4) Kurs dla 20 uczniów: 1 kurs – luty – marzec 2019 r. (5 dni po 6 godz.) 30 godz. dla 10 uczniów, 2 kurs styczeń - luty 2020 r.(5 dni po 6 godz.) 30 godz. dla 10 uczniów – ogólna liczba godzin 60 . 5) Firma szkoleniowa zapewnia: materiały szkoleniowe, profesjonalne kosmetyki i przybory kosmetyczne. 6) Kursy przeprowadzone będą w pracowniach szkolnych. 7) Szczegółowy harmonogram zajęć po uzgodnieniu z zamawiającym przed rozpoczęciem kursu . 8) Certyfikat ukończenia kursu dla każdego z uczestników . 9) Zajęcia planowane są w ferie i dni wolne od zajęć dydaktycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkoleń komputerowych - łódzkie
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkoleń komputerowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI