Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, warsztatów/szkoleń,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, warsztatów/szkoleń, kursów w ramach projektu pn. Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przeworskim, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPrzeworsk
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi szkoleniowe
 • Termin składania wniosków25/04/2012
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Data publikacji ogłoszenia2012-04-16
 • Numer ogłoszenia1/2012/118224
TREŚĆ PRZETARGU
Przeworsk: Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, warsztatów/szkoleń, kursów w ramach projektu pn. Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przeworskim, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 118224 - 2012; data zamieszczenia: 16.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Krakowska 11, 37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie, tel. 16 649 09 10, faks 16 649 09 10.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.przeworsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, warsztatów/szkoleń, kursów w ramach projektu pn. Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przeworskim, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, warsztatów/szkoleń, kursów w ramach projektu pn. Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przeworskim, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie prowadzone w podziale na 4 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich IV CZĘŚCI zamówienia. 1. W ramach organizacji i przeprowadzenia warsztatów/szkoleń oraz kursów, przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie autorskich programów zajęć oraz ich realizację. Wykonawca zapewni, że programy szkoleń i ich przeprowadzenie odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tematyka indywidualnego doradztwa zawodowego została szczegółowo określona przy opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni nadzór metodyczny i organizacyjny nad realizacją indywidualnego doradztwa zawodowego, warsztatów/szkoleń oraz kursów. 2. Indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty/szkolenia i kursy Wykonawca zrealizuje dla wskazanej liczby Uczestników Projektu, we wskazanej liczbie godzin dydaktycznych (1 godz = 45 min.) oraz we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i terminie. Warsztaty/szkolenia i kursy Wykonawca zrealizuje zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego programem szkoleń. 3. Kursy mają zakończyć się oceną zdobytych umiejętności oraz wydaniem stosownych zaświadczeń o jego ukończeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216), natomiast indywidualne doradztwo zawodowe i warsztaty/szkolenia mają zakończyć się wydaniem zaświadczeń o ukończeniu zajęć zgodnie z w/w Rozporządzeniem. 4. Zajęcia mają odbywać się od poniedziałku do piątku. 5. Wykonawca zapewnia: sale szkoleniowe, pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt dydaktyczny, materiały szkoleniowe dla uczestników oraz wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego, warsztatów/szkoleń i kursów. 6. Wykonawca zapewnia warunki zgodnie z przepisami BHP i P/POŻ. 7. Wykonawca zapewnia catering obejmujący: gorące drugie danie (nie dotyczy indywidualnego doradztwa zawodowego), kawę, herbatę, wodę mineralną, ciasteczka. 8. Wykonawca pokrywa koszty ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (podczas zajęć, w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej) na kwotę nie niższą niż 10.000zł na 1 uczestnika. 9. Wykonawca dokonuje zwrotu kosztów przejazdu z: miejsce zamieszkania - miejsce zajęć - miejsce zamieszkania, wg zasad przewidzianych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru na każdym etapie realizacji zamówienia. 11. Wykonawca dokona wpisu o indywidualnym doradztwie zawodowym, warsztatach/szkoleniach i kursach oraz związanych z nim szczegółach na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl w terminie przewidzianym w umowie z Zamawiającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części. 1. Warsztaty/szkolenie Trening kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem dla 10 osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną; uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy. Program warsztatów/szkolenia musi zawierać między innymi następującą tematykę: określenie słabych i mocnych stron, wzmocnienie poczucia własnej wartości, powstawanie konfliktów i sposoby ich rozwiązywania, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, skuteczna komunikacja społeczna, asertywność. Celem warsztatów/szkolenia jest nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Miejsce warsztatów/szkolenia: Przeworsk. Maksymalna ilość godzin dydaktycznych: 5 godzin dziennie. Zajęcia (łącznie z przerwą obiadową) muszą odbywać się w godzinach: 9.00 -14.15 Liczba osób biorących udział w warsztatach/szkoleniu - 10. Liczba zaświadczeń - 10. Liczba godzin - 30h. Realizacja: 15.10.2012r. - 26.10.2012r. Dodatkowe zadania Wykonawcy: -przystosowanie do odbiorcy pomocy dydaktycznych (w tym opracowanie w języku łatwym do czytania), -zapewnienie opieki w trakcie przerw i korzystania z posiłków oraz w drodze na posiłki i z powrotem do ośrodka szkolenia, w przypadku gdy posiłki odbywają się poza ośrodkiem. 2. Indywidualne doradztwo zawodowe wspierające aktywizację zawodową i warsztaty/szkolenie Trening pracy - z doradcą zawodowym dla 24 osób niepełnosprawnych. W ramach indywidualnego doradztwa zawodowego musi zostać przeprowadzona diagnoza mocnych i słabych stron, predyspozycji i preferencji zawodowych, oczekiwań, kierunków rozwoju zawodowego, analiza niepowodzeń na rynku pracy. Musi zostać opracowany Indywidualny Plan Działania. Celem doradztwa jest zweryfikowanie predyspozycji zawodowych uczestnika do wybranego wcześniej kursu i pomoc w ewentualnej zmianie kursu. Tematyka spotkania z uczestnikiem projektu musi znaleźć odzwierciedlenie w karcie pracy doradczej i być potwierdzona podpisem uczestnika projektu i doradcy zawodowego. Miejsce indywidualnego doradztwa zawodowego: Przeworsk. Liczba osób - 24. Liczba zaświadczeń - 24. Liczba opracowanych IPD - 24. Liczba kart pracy doradczej - 24. Liczba godzin - 3h dla każdej osoby (1 spotkanie), łącznie 72h. Zajęcia muszą odbywać się w godzinach: 8 - 17 i muszą być dostosowane indywidualnie do możliwości dojazdu do ośrodka szkolenia i powrotu do domu. Realizacja: 14.05.2012r. - 30.05.2012r. Program warsztatów/szkolenia musi zawierać między innymi następującą tematykę: rynek pracy, określenie celu zawodowego, metody poszukiwania pracy, autoprezentacja. Celem warsztatów/szkolenia jest dostarczenie wiedzy w zakresie efektywnego poszukiwania pracy, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, przygotowanie i sporządzania podst. dokumentów tj. życiorys, list motywacyjny, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Miejsce warsztatów/szkolenia: Przeworsk. Maksymalna ilość godzin dydaktycznych: 7 godzin dziennie. Zajęcia muszą odbywać się w godzinach: 8 -16. Liczba osób biorących udział w warsztatach/szkoleniu - 24, w podziale na II Grupy: Grupa I -12 osób, Grupa II - 12 osób. Liczba zaświadczeń - 24. Liczba godzin - 21h dla każdej grupy. Realizacja: 05.11.2012r. - 15.11.2012r. - Grupa I i Grupa II. Dodatkowe zadania Wykonawcy: nie ma. 3. Kurs: pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni dla 5 osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną; uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy. Program szkolenia musi zawierać między innymi następującą tematykę: szkolenie BHP, wiadomości ogólne na temat urządzania terenów zielonych, uprawy gleby i nawożenia roślin, zasady upraw i sadzenia roślin, rodzaje roślin i zasady ich pielęgnacji, trawniki i ich pielęgnowanie, pielęgnacja rabat, pielęgnacja drzew i krzewów, choroby roślin, praca z narzędziami i urządzeniami ogrodniczymi, zajęcia praktyczne. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni. Miejsce szkolenia: Przeworsk. Maksymalna ilość godzin dydaktycznych: 5 godzin dziennie - dla zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia (łącznie z przerwą obiadową) muszą odbywać się w godzinach: 9.00 -14.15 Liczba osób biorących udział w kursie - 5. Liczba zaświadczeń - 5. Liczba godzin - 70h, w tym minimum 40 h zajęć praktycznych. Realizacja: 14.05.2012r. - 06.07.2012r. Dodatkowe zadania Wykonawcy: - zapewnienie w trakcie zajęć praktycznych dwóch instruktorów zawodu, -przystosowanie do odbiorcy pomocy dydaktycznych (w tym opracowanie w języku łatwym do czytania), -zapewnienie miejsca/miejsc oraz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć praktycznych, zgodnie z przepisami BHP i P/POŻ., -zapewnienie ubrań roboczych, -zapewnienie transportu do miejsca odbywania zajęć praktycznych i z powrotem do siedziby Wykonawcy, (w przypadku gdy będzie tego wymagała lokalizacja siedziby wykonawcy względem miejsca odbywania zajęć praktycznych); -zapewnienie opieki w trakcie przerw i korzystania z posiłków oraz w drodze na posiłki i z powrotem do ośrodka szkolenia, w przypadku gdy posiłki odbywają się poza ośrodkiem. 4. Kurs: bukieciarz dla 3 osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną; uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy. Program szkolenia musi zawierać między innymi następująca tematykę: BHP, asortyment narzędzi i środków technicznych, anatomia i fizjologia roślin, asortyment roślin ozdobnych, artykuły dekoracyjne, sposoby utrwalenia materiału roślinnego, techniki suszenia roślin, kompozycje i stroiki okolicznościowe, techniki układania kwiatów, florystyka żałobna, ślubna, komunijna, okolicznościowa, estetyka i kultura handlu, zajęcia praktyczne. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: bukieciarz. Miejsce szkolenia: Przeworsk. Maksymalna ilość godzin dydaktycznych: 5 godzin dziennie - dla zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia (łącznie z przerwą obiadową) muszą odbywać się w godzinach: 8.00 -13.15 Liczba osób biorących udział w kursie - 3. Liczba zaświadczeń - 3. Liczba godzin - 110h, w tym minimum 70 h zajęć praktycznych. Realizacja: 14.05.2012r. - 06.07.2012r. Dodatkowe zadania Wykonawcy: -przystosowanie do odbiorcy pomocy dydaktycznych (opracowanie w języku łatwym do czytania), -zapewnienie opieki w trakcie przerw i korzystania z posiłków oraz w drodze na posiłki i z powrotem do ośrodka szkolenia, w przypadku gdy posiłki odbywają się poza ośrodkiem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, wpis musi być uaktualniony na 2012 r.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać że, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadził (odpowiednio w zależności od zadania): a) dotyczy części I - co najmniej dwa szkolenia o wartości nie niższej niż 5 000,00 zł w zakresie treningów kompetencji społecznych, treningów kompetencji psychospołecznych, treningów kompetencji podstawowych lub treningów kompetencji życiowych lub innych treningów o podobnym zakresie (zwanych Treningami kompetencji); Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania przez wykonawcę wykonania większej ilości usług o różnej wartości na łączną wartość zrealizowanych usług nie mniejszą jednak niż 10 000,00 zł. b) dotyczy części II - co najmniej dwa szkolenia o wartości nie niższej niż 5 000,00 zł w zakresie treningów pracy z doradcą zawodowym, bądź kursów motywujących z zakresu aktywnego poszukiwania pracy lub innych treningów o podobnym zakresie realizowanych z udziałem doradcy zawodowego, (zwanych Treningami pracy); Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania przez wykonawcę wykonania większej ilości usług o różnej wartości na łączną wartość zrealizowanych usług nie mniejszą jednak niż 10 000,00 zł. c) dotyczy części III - co najmniej dwa szkolenia o wartości nie niższej niż 10 000,00 zł w zakresie szkoleń zawodowych z dowolnego zakresu. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania przez wykonawcę wykonania większej ilości usług o różnej wartości na łączną wartość zrealizowanych usług nie mniejszą jednak niż 20 000,00 zł. d) dotyczy części IV - co najmniej dwa szkolenia o wartości nie niższej niż 10 000,00 zł w zakresie w szkoleń, które są przedmiotem zamówienia polegające na realizacji usług szkoleniowych zakres których obejmował program szkoleniowy o podobnej tematyce; Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania przez wykonawcę wykonania większej ilości usług o różnej wartości na łączną wartość zrealizowanych usług nie mniejszą jednak niż 20 000,00 zł. oraz wykazać się dokumentem potwierdzającym, iż usługi zostały wykonane należycie np. referencje lub protokół odbioru usługi.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do jego wykonania, w postaci co najmniej: a) w zakresie zadania 1 i 2 - minimum 1 osoba, która w okresie do dnia składania ofert posiada doświadczenie w przeprowadzeniu min. trzech szkoleń lub warsztatów zgodnych z przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem części zamówienia o które ubiega się składający ofertę oraz która posiada odpowiednie kwalifikacje; - 1 osobą wskazaną do kierowania/koordynowania szkoleniem, posiadającą doświadczenie w kierowaniu/koordynowaniu co najmniej dwoma szkoleniami z dowolnej tematyki; b) w zakresie zadania 3 - minimum 1 osoba posiadającej odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia zajęć teoretycznych, która w okresie do dnia składania ofert posiada doświadczenie w przeprowadzeniu min. trzech szkoleń z dowolnej tematyki; - 2 osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia zajęć praktycznych z których co najmniej jedna w okresie do dnia składania ofert posiada doświadczenie w przeprowadzeniu min. trzech szkoleń z dowolnej tematyki; - 1 osoba wskazana do kierowania/koordynowania szkoleniem, posiadającą doświadczenie w kierowaniu/koordynowaniu co najmniej dwoma szkoleniami z dowolnej tematyki; c) w zakresie zadania 4 - minimum 1 osoba, która w okresie do dnia składania ofert posiada doświadczenie w przeprowadzeniu min. trzech szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia oraz która posiada odpowiednie kwalifikacje; - 1 osobą wskazaną do kierowania/koordynowania szkoleniem, posiadającą doświadczenie w kierowaniu/koordynowaniu co najmniej dwoma szkoleniami z dowolnej tematyki.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty programu szkolenia w zakresie umożliwiającym skonfrontowanie danych z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt III.3 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4.2 Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, składając następujące dokumenty: Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt III.4.2 Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; Dokumenty, o których mowa w pkt III.4.1 - winni złożyć wspólnie na zasadzie sumowania potencjałów wykonawców występujących wspólnie. W przypadku kiedy wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w pkt III.4.2

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3. Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od wykonawcy) przy pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji. 4. Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w specyfikacji. 5. Zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od zamawiającego), przy pomocy których zamawiający realizuje przedmiot umowy. 7. Wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy, w przypadku gdy zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku zamawiającego. 8. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z pierwotną wersją harmonogramu. 9. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy. 10. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), c) zmiany danych teleadresowych, d) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 11. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 do 10 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. W sytuacji wystąpienia obiektywnych okoliczności powodujących zmniejszenie liczby uczestników, wynagrodzenie należne wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu o koszty zmienne, które nie zostaną poniesione przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.przeworsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku ul. Krakowska 11, 37-200 Przeworsk tel. (0-16) 649 09 10 fax (0-16) 649 09 10..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2012 godzina 14:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku ul. Krakowska 11, 37-200 Przeworsk..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Warsztaty/szkolenie Trening kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem dla 10 osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną; uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program warsztatów/szkolenia musi zawierać między innymi następującą tematykę: określenie słabych i mocnych stron, wzmocnienie poczucia własnej wartości, powstawanie konfliktów i sposoby ich rozwiązywania, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, skuteczna komunikacja społeczna, asertywność. Celem warsztatów/szkolenia jest nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Miejsce warsztatów/szkolenia: Przeworsk. Maksymalna ilość godzin dydaktycznych: 5 godzin dziennie. Zajęcia (łącznie z przerwą obiadową) muszą odbywać się w godzinach: 9.00 -14.15 Liczba osób biorących udział w warsztatach/szkoleniu - 10. Liczba zaświadczeń - 10. Liczba godzin - 30h. Realizacja: 15.10.2012r. - 26.10.2012r. Dodatkowe zadania Wykonawcy: -przystosowanie do odbiorcy pomocy dydaktycznych (w tym opracowanie w języku łatwym do czytania), -zapewnienie opieki w trakcie przerw i korzystania z posiłków oraz w drodze na posiłki i z powrotem do ośrodka szkolenia, w przypadku gdy posiłki odbywają się poza ośrodkiem..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.10.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Indywidualne doradztwo zawodowe wspierające aktywizację zawodową i warsztaty/szkolenie Trening pracy - z doradcą zawodowym dla 24 osób niepełnosprawnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach indywidualnego doradztwa zawodowego musi zostać przeprowadzona diagnoza mocnych i słabych stron, predyspozycji i preferencji zawodowych, oczekiwań, kierunków rozwoju zawodowego, analiza niepowodzeń na rynku pracy. Musi zostać opracowany Indywidualny Plan Działania. Celem doradztwa jest zweryfikowanie predyspozycji zawodowych uczestnika do wybranego wcześniej kursu i pomoc w ewentualnej zmianie kursu. Tematyka spotkania z uczestnikiem projektu musi znaleźć odzwierciedlenie w karcie pracy doradczej i być potwierdzona podpisem uczestnika projektu i doradcy zawodowego. Miejsce indywidualnego doradztwa zawodowego: Przeworsk. Liczba osób - 24. Liczba zaświadczeń - 24. Liczba opracowanych IPD - 24. Liczba kart pracy doradczej - 24. Liczba godzin - 3h dla każdej osoby (1 spotkanie), łącznie 72h. Zajęcia muszą odbywać się w godzinach: 8 - 17 i muszą być dostosowane indywidualnie do możliwości dojazdu do ośrodka szkolenia i powrotu do domu. Realizacja: 14.05.2012r. - 30.05.2012r. Program warsztatów/szkolenia musi zawierać między innymi następującą tematykę: rynek pracy, określenie celu zawodowego, metody poszukiwania pracy, autoprezentacja. Celem warsztatów/szkolenia jest dostarczenie wiedzy w zakresie efektywnego poszukiwania pracy, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, przygotowanie i sporządzania podst. dokumentów tj. życiorys, list motywacyjny, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Miejsce warsztatów/szkolenia: Przeworsk. Maksymalna ilość godzin dydaktycznych: 7 godzin dziennie. Zajęcia muszą odbywać się w godzinach: 8 -16. Liczba osób biorących udział w warsztatach/szkoleniu - 24, w podziale na II Grupy: Grupa I -12 osób, Grupa II - 12 osób. Liczba zaświadczeń - 24. Liczba godzin - 21h dla każdej grupy. Realizacja: 05.11.2012r. - 15.11.2012r. - Grupa I i Grupa II. Dodatkowe zadania Wykonawcy: nie ma..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs: pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni dla 5 osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną; uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkolenia musi zawierać między innymi następującą tematykę: szkolenie BHP, wiadomości ogólne na temat urządzania terenów zielonych, uprawy gleby i nawożenia roślin, zasady upraw i sadzenia roślin, rodzaje roślin i zasady ich pielęgnacji, trawniki i ich pielęgnowanie, pielęgnacja rabat, pielęgnacja drzew i krzewów, choroby roślin, praca z narzędziami i urządzeniami ogrodniczymi, zajęcia praktyczne. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni. Miejsce szkolenia: Przeworsk. Maksymalna ilość godzin dydaktycznych: 5 godzin dziennie - dla zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia (łącznie z przerwą obiadową) muszą odbywać się w godzinach: 9.00 -14.15 Liczba osób biorących udział w kursie - 5. Liczba zaświadczeń - 5. Liczba godzin - 70h, w tym minimum 40 h zajęć praktycznych. Realizacja: 14.05.2012r. - 06.07.2012r. Dodatkowe zadania Wykonawcy: - zapewnienie w trakcie zajęć praktycznych dwóch instruktorów zawodu, -przystosowanie do odbiorcy pomocy dydaktycznych (w tym opracowanie w języku łatwym do czytania), -zapewnienie miejsca/miejsc oraz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć praktycznych, zgodnie z przepisami BHP i P/POŻ., -zapewnienie ubrań roboczych, -zapewnienie transportu do miejsca odbywania zajęć praktycznych i z powrotem do siedziby Wykonawcy, (w przypadku gdy będzie tego wymagała lokalizacja siedziby wykonawcy względem miejsca odbywania zajęć praktycznych); -zapewnienie opieki w trakcie przerw i korzystania z posiłków oraz w drodze na posiłki i z powrotem do ośrodka szkolenia, w przypadku gdy posiłki odbywają się poza ośrodkiem..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 06.07.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kurs: bukieciarz dla 3 osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną; uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkolenia musi zawierać między innymi następująca tematykę: BHP, asortyment narzędzi i środków technicznych, anatomia i fizjologia roślin, asortyment roślin ozdobnych, artykuły dekoracyjne, sposoby utrwalenia materiału roślinnego, techniki suszenia roślin, kompozycje i stroiki okolicznościowe, techniki układania kwiatów, florystyka żałobna, ślubna, komunijna, okolicznościowa, estetyka i kultura handlu, zajęcia praktyczne. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: bukieciarz. Miejsce szkolenia: Przeworsk. Maksymalna ilość godzin dydaktycznych: 5 godzin dziennie - dla zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia (łącznie z przerwą obiadową) muszą odbywać się w godzinach: 8.00 -13.15 Liczba osób biorących udział w kursie - 3. Liczba zaświadczeń - 3. Liczba godzin - 110h, w tym minimum 70 h zajęć praktycznych. Realizacja: 14.05.2012r. - 06.07.2012r. Dodatkowe zadania Wykonawcy: -przystosowanie do odbiorcy pomocy dydaktycznych (opracowanie w języku łatwym do czytania), -zapewnienie opieki w trakcie przerw i korzystania z posiłków oraz w drodze na posiłki i z powrotem do ośrodka szkolenia, w przypadku gdy posiłki odbywają się poza ośrodkiem..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 06.07.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebna pomoc przy pisaniu pracy, Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania22-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, potrzebuje zaliczenie przedmiotu na studia ale średnio mam czas żeby to pisać (i nie ukrywam nie lubię) wiec wole oddać to komuś innemu ;) Najprościej będzie jeśli po prostu wstawię skopiowany tekst który napisał wykładowca. Temat można sobie wybrać jaki chcesz wiec myślę ze nie jest to problem, czasowo też nie jestem bardzo uwiązany bo potrzebuje to za około 4-5tyg. Daj znać czy się podejmiesz i ile mnie to będzie mniej więcej kosztowało ;) Proponowane tematy: - Początki mówienia. - Problemy z wymową. - Bariery językowe mężczyzn i kobiet. - Język ojczysty zagrożenia. - Zapożyczenia językowe. - Język polityki. - Język nieparlamentarny. - Różnice językowe Polski. - Zmiany językowe w Polsce. - Slang młodzieżowy. - Jak komunikują się kibice? - Grypsera więzienna. - Język w korporacji - język korpo. - Ponglish. - Język niewerbalny w różnych kulturach. - Międzynarodowy język gestów obscenicznych. - Język ciała w rozmowie kwalifikacyjnej. - Sygnały miłosne i erotyczne. - Dress code. - Język ciała a osobowość. - Konflikty i ich rozwiązywanie. - Tłumy i mediatorzy. - Kłamstwo. - Manipulacje. - Plotka. Praca powinna mieć 6 8 stron. Konkretne bez lania wody. Praca powinna zawierać przypisy lub źródła z czego się korzystało, najlepiej kilka. Korzystanie z Internetu, z różnych źródeł (z ich zaznaczeniem) jest wskazane. Gotowce, prace typu kopiuj wklej nie będą oceniane. Oryginalność wypowiedzi (z elementami ironii/szyderstwa/humoru) jest mile widziana i pożądana przez oceniającego"
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI