Organizacja i prowadzenie własnej firmy

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Organizacja i prowadzenie własnej firmy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowy Sącz
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-01-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-15
 • Numer ogłoszenia503532-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503532-N-2019 z dnia 2019-01-15 r.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego: Organizacja i prowadzenie własnej firmy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Projekt: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim (V)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.1. Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, krajowy numer identyfikacyjny 12024173600000, ul. ul. Nawojowska  118 , 33300   Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 400 808, e-mail zp@pup.powiat-ns.pl, faks 184 400 808.
Adres strony internetowej (URL): www.pup.powiat-ns.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta wraz z wymienionymi w art. 25 a ust. 1 ustawy oświadczeniem oraz pełnomocnictwa wnoszone są do Zamawiającego wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, w siedzibie Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, na dzienniku podawczym
Adres:
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i prowadzenie własnej firmy
Numer referencyjny: DOR.2710.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Cel i termin realizacji szkolenia. 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 300 osób z możliwością zwiększenia bądź zmniejszenia liczby osób o 20%. Zamawiający planuje, że szkolenie będzie realizowane w 15 oddzielnych terminach i grupach po 20 osób każda. Zamawiający dopuszcza zwiększenie bądź zmniejszenie grup szkoleniowych, a także liczby uczestników poszczególnych grup szkolenia maksymalnie o 2 osoby. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 3. Czas trwania szkolenia dla jednej grupy wynosi 5 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia. 4. Planowane terminy rozpoczęcia szkolenia dla: 4.1. I grupy – do 7 dni od dnia podpisania umowy; 4.2. II grupy – 04.03.2019 r.; 4.3. III grupy – 11.03.2019 r.; 4.4. IV grupy – 18.03.2019 r.; 4.5. V grupy – 01.04.2019 r.; 4.6. VI grupy – 08.04.2019 r.; 4.7. VII grupy – 06.05.2019 r.; 4.8. VIII grupy – 20.05.2019 r.; 4.9. IX grupy – 03.06.2019 r.; 4.10. X grupy – 24.06.2019 r.; 4.11. XI grupy – 08.07.2019 r.; 4.12. XII grupy – 05.08.2019 r.; 4.13. XIII grupy – 02.09.2019 r.; 4.14. XIV grupy – 16.09.2019 r.; 4.15. XV grupy – 07.10.2019 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany planowanego terminu realizacji poszczególnych edycji szkoleń. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ww. sytuacji nie później niż na dwa tygodnie przed nowym terminem szkolenia. 5. Szkolenie może być finansowane z poniższych źródeł: 5.1. ze środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim (IV)”. 5.2. ze środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.1. Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, Projekt: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim (V)”. 5.3. z pozaprojektowych środków (limitów) Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 6. Wykonawca zobowiązuje się do promowania: Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i właściwego Programu Operacyjnego. 6.1. W przypadku uczestników szkolenia finansowanych ze środków EFS w ramach PO WER: Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój poprzez umieszczenie w miejscu realizacji szkolenia w widocznym miejscu przynajmniej jednego plakatu formatu minimum A3, a także umieszczenie na wszystkich dokumentach i materiałach związanych z realizacją szkolenia (w szczególności na: programie szkolenia, dzienniku zajęć, harmonogramie zajęć, listach obecności, materiałach informacyjnych, materiałach szkoleniowych; wydawanych dyplomach /certyfikatach lub innych zaświadczeniach) niżej wymienionych informacji i znaków graficznych: 1) znaku Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego, 2) barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą Rzeczpospolita Polska. (Obowiązek ten dotyczy wyłącznie materiałów/dokumentów wytwarzanych w wersjach pełnokolorowych. W materiałach/dokumentach wytwarzanych w wersji monochromatycznej lub achromatycznej barwy wraz z nazwą RP nie są umieszczane). 3) znaku Fundusze Europejskie wraz z nazwą programu Wiedza Edukacja Rozwój 4) informacji słownej: „Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”. 6.2. W przypadku uczestników szkolenia finansowanych ze środków EFS w ramach RPO WM: Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz Projektu o którym mowa w ust. 5.2. co najmniej poprzez: umieszczenie w swojej siedzibie plakatu Projektu (format A3) oraz stosowania (w szczególności na: programie szkolenia, dzienniku zajęć, harmonogramie zajęć, listach obecności, materiałach informacyjnych, materiałach szkoleniowych; wydawanych dyplomach/certyfikatach lub innych zaświadczeniach) niżej wymienionych informacji i znaków graficznych: 1) znaku Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego, 2) barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą Rzeczpospolita Polska. (Obowiązek ten dotyczy wyłącznie materiałów/dokumentów wytwarzanych w wersjach pełnokolorowych. W materiałach/dokumentach wytwarzanych w wersji monochromatycznej lub achromatycznej barwy wraz z nazwą RP nie są umieszczane), 3) znaku Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny, 4) logo Województwa Małopolskiego, 5) informacji słownej: „Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020”. 7. Szczegółowe informacje i przykłady dotyczące zastosowania powyższych wymagań określa: 7.1. dla projektu w ramach PO WER: 7.1.1. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępny na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 7.1.2. obowiązujące znaki: Unii Europejskiej, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Fundusze Europejskie w postaci plików graficznych są bezpłatnie dostępne do pobranie na stronie internetowej https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 7.2. dla projektu w ramach RPO WM: 7.2.1. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 zakresie informacji i promocji” dostępny na stronie internetowej https://www.rpo.malopolska.pl. 7.2.2. obowiązujące znaki: Unii Europejskiej, barw Rzeczypospolitej Polskiej, Funduszy Europejskich, Województwa Małopolskiego w postaci plików graficznych są bezpłatnie dostępne do pobranie na stronie internetowej https:// www.rpo.malopolska.pl. 8. Sposób oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych przez instytucje zaangażowane w realizację tych działań określa „Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”. 9. Wraz z egzemplarzem umowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy do stosowania plakat projektu (format A3, jeden egzemplarz, w przypadku projektu, którego dotyczy). Plakat projektu jest również nieodpłatnie dostępny w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://nowysacz.praca.gov.pl. II. Warunki realizacji szkolenia: A. W zakresie merytorycznym: 1. Liczba godzin szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia wynosi: 35 godzin zegarowych, w tym: 1.1. Moduł I – Przedsiębiorczość podstawą działalności gospodarczej - obejmujący 4 godziny zegarowe; 1.2. Moduł II – Formalno – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej – obejmujący 8 godzin zegarowych; 1.3. Moduł III – Podstawy finansów i księgowości – obejmujący 14 godzin zegarowych; 1.4. Moduł IV – Źródła pozyskiwania środków w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej – obejmujący 4 godziny zegarowe; 1.5. Moduł V – Zarządzanie oraz działania marketingowe w firmie – obejmujący 5 godzin zegarowych, w tym spotkanie z pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą – 1 godz. Przedsiębiorcą tym nie może być właściciel, pracownik bądź osoba prowadząca zajęcia z ramienia instytucji szkoleniowej. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na trzy dni robocze przed podpisaniem umowy, następujące dokumenty i oświadczenia: 2.1. Program zajęć szkoleniowych, zawierający co najmniej następujące zagadnienia: 2.1.1. nazwę szkolenia, 2.1.2. czas trwania i sposób organizacji szkolenia, 2.1.3. wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, 2.1.4. cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, 2.1.5. plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej, 2.1.6. opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, 2.1.7. wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, 2.1.8. przewidziane sprawdziany i egzaminy. 2.2. Harmonogramy zajęć dla I edycji obejmujące Moduły I, II, III, IV, V, które powinny zawierać: 2.2.1. datę (poszczególne dni szkolenia), 2.2.2. godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia zajęć w każdym dniu szkolenia, 2.2.3. liczbę godzin zegarowych w każdym dniu szkolenia, 2.2.4. tematykę zajęć, 2.2.5. miejsce realizacji szkolenia (dokładny adres), 2.2.6. imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia w każdym dniu szkolenia, 2.2.7. ilość godzin w danym miesiącu. Harmonogram przed kolejną edycją szkolenia należy dostarczyć nie później niż do 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. 2.3. Kserokopię Akredytacji Kuratorium Oświaty zgodnej z przedmiotem zamówienia w przypadku posiadania stosownego dokumentu. 2.4. Kserokopię Certyfikatu Jakości Usług /ISO bądź inny zweryfikowany pozytywnie zawarty w Bazie Usług Rozwojowych http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/lista-certyfikatow-akredytacji/ w przypadku posiadania stosownego dokumentu. 2.5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry dydaktycznej (świadectwa/ dyplomy ukończenia szkoły), która będzie uczestniczyć w prowadzeniu zajęć szkoleniowych w poszczególnych modułach, potwierdzone za zgodność z oryginałem. 2.6. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu przez osoby wskazane do realizacji szkolenia doświadczenia zawodowego w pracy związanej z tematyką szkolenia oraz doświadczenia w realizacji określonej liczby szkoleń zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 2.7. Wykaz osób/y odpowiedzialnych/odpowiedzialnej za nadzór wewnętrzny nad szkoleniem. Osoba/y ta/te będzie/będą odpowiedzialne za opiekę i kontakt z uczestnikami szkolenia oraz za prawidłową realizację zawartej umowy i bezpośredni kontakt z Zamawiającym. 3. Program szkolenia powinien: 3.1. gwarantować uczestnikom rzetelne przygotowanie do samodzielnego uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 3.2. uwzględniać zróżnicowany poziom umiejętności i wiedzy uczestników szkolenia, 3.3. być opracowany w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych, dostępne na stronie internetowej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1632), 3.4. gwarantować jego uczestnikom nabycie niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym, Wykonawca zapewnia, że każdy uczestnik szkolenia, w wyniku jego ukończenia osiągnie efekty uczenia się w postaci przyswojenia wiedzy, umiejętności i kompetencji na poziomie umożliwiającym samodzielnie wykonanie co najmniej następujących czynności: a) dokonanie wyboru optymalnej formy opodatkowania w zależności od profilu działalności gospodarczej; b) zarejestrowanie działalności gospodarczej; c) zarządzanie zasobami firmy; d) prowadzenie działań marketingowych firmy; e) stosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy; f) wykonywanie obowiązków przedsiębiorcy/ pracodawcy w szczególności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników; g) pozyskiwanie wsparcia z funduszy i instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości. 4. Program szkolenia powinien obejmować nie mniej niż poniżej wymienione zagadnienia: 4.1. MODUŁ I – Przedsiębiorczość podstawą działalności gospodarczej – 4 godziny zegarowe zajęć, który powinien zawierać co najmniej takie zagadnienia jak: 1) analiza własnych predyspozycji i możliwości w kontekście przedsiębiorczości; 2) motywacja do działania i osiągnięcia sukcesu; 3) analiza SWOT; 4) wizja i misja firmy; 5) metodologia tworzenia biznes planu; 6) radzenie sobie ze stresem i odpowiedzialnością; Zamawiający wymaga, aby osoba/y prowadząca/e Moduł I spełniała/spełniały następujące warunki: - posiadała/posiadały wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie lub podyplomowe, w zakresie zarządzania i marketingu lub przedsiębiorczości; - prowadziła/y co najmniej 3 szkolenia o tożsamej tematyce zawartej w module. 4.2. MODUŁ II - Formalno - prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej - 8 godzin zegarowych obejmujących co najmniej następujące zagadnienia: 1) prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej (podstawy prawa cywilnego oraz prawa pracy, podstawowe zasady wynikające z ustawy o swobodzie działalności w tym: koncesje, zezwolenia, licencje oraz działalność regulowana); 2) formy organizacyjno – prawne prowadzenia działalności gospodarczej; 3) prawo pracy i ubezpieczeń społecznych; 4) obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy; 5) procedura rejestracji działalności gospodarczej ; 6) sporządzanie przykładowych wniosków związanych z rejestracją działalności gospodarczej; 7) podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika; Zamawiający wymaga, aby osoba/osoby prowadząca/e Moduł II – spełniała/spełniały następujące warunki: - posiadała/posiadały wykształcenie wyższe magisterskie, w zakresie prawa; - posiadała/y co najmniej 3 lata stażu pracy w zawodzie związanym z tematyką szkolenia zawartą w danym module. 4.3. MODUŁ III – Podstawy finansów i księgowości – 14 godzin zegarowych, obejmujących co najmniej następujące zagadnienia: 1) formy i zasady opodatkowania (m.in. podatek dochodowy, podatek VAT, Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa); 2) wybór formy opodatkowania w zależności od profilu działalności gospodarczej ; 3) podatki i ubezpieczenia społeczne; 4) sporządzenie przykładowej faktury VAT; 5) sposoby prowadzenia ewidencji księgowych. Zamawiający wymaga, aby osoba/y prowadząca/e Moduł III – spełniała/spełniały następujące warunki: - posiadała/posiadały wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie lub podyplomowe, w zakresie rachunkowości; - posiadała/y co najmniej 3 lata stażu pracy w zawodzie związanym z tematyką szkolenia zawartą w danym module. 4.4. MODUŁ IV – Źródła pozyskiwania środków w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej 4 godziny zegarowe, obejmujących, co najmniej następujące zagadnienia: 1) wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej w tym: dotacje z urzędu pracy dla osób bezrobotnych; 2) preferencyjne kredyty, leasing, pożyczki, poręczenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą; 3) finansowanie działalności gospodarczej z funduszy unijnych. Zamawiający wymaga, aby zajęcia szkoleniowe w Module IV – prowadziła/prowadziły osoba/osoby posiadająca/e co najmniej wykształcenie wyższe zawodowe, magisterskie lub podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu lub przedsiębiorczości; Ponadto Zamawiający wymaga, aby osoba/y prowadziła/y co najmniej 3 szkolenia o tożsamej tematyce zawartej w module. 4.5. MODUŁ V – Zarządzanie oraz działania marketingowe w firmie – 5 godzin zegarowych, obejmujących co najmniej następujące zagadnienia: 1) podstawy wiedzy o zarządzaniu firmą (informacja i komunikacja, styl kierowania, proces decyzyjny); 2) strategie marketingowe firmy; 3) promocja, reklama i utrwalenie wizerunku firmy; 4) tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy; 5) 1 godzina zajęć – spotkanie z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą powyżej 5 lat. Przedsiębiorcą tym nie może być właściciel, pracownik bądź osoba prowadząca zajęcia z ramienia instytucji szkoleniowej. Zamawiający wymaga aby zajęcia szkoleniowe w V module – prowadziła/prowadziły osoba/osoby posiadająca/e co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie, w zakresie zarządzania i marketingu lub podyplomowe kierunkowe oraz prowadziła/y co najmniej 3 szkolenia o tożsamej tematyce zawartej w module. Wyżej wymienione wymogi nie obejmują przedsiębiorcy, który poprowadzi spotkanie z uczestnikami szkolenia na temat prowadzenia działalności gospodarczej. 5. Zamawiający wymaga, potwierdzenia przeprowadzenia poszczególnych zajęć (z Modułów od I do V) w dzienniku zajęć edukacyjnych każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą zajęcia szkoleniowe;

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 5
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W tym zakresie zamawiający wymaga w szczególności aby zamówienie było realizowane przez Wykonawcę, który posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z póź. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W tym zakresie zamawiający wymaga w szczególności że Wykonawca wykaże minimum 1 szkolenie zgodne z przedmiotem zamówienia wykonane w okresie ostatnich 3 lat. Załączony wykaz szkoleń indywidualnych lub grupowych zgodnych z przedmiotem zamówienia powinien zawierać m.in.: przedmiot szkolenia; wartość szkolenia; termin realizacji szkolenia; nazwę i adres zleceniodawcy; liczba godzin zajęć szkoleniowych tożsamych z przedmiotem szkolenia. Do każdego z zamieszczonych w wykazie szkoleń należy dołączyć dowody czy szkolenia zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.: a) oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. b) oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których Usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w ppkt 4) lit. a) i lit. b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 4), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, iż wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, określone w pkt 11 ppkt 4) lit. a) i lit. b) SIWZ, składa każdy z wykonawców oddzielnie. W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 11 ppkt 4) lit. a) i lit. b) SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy a nie jest on podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 11 ppkt 4) lit. a) i lit. b) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W tym zakresie zamawiający wymaga w szczególności aby zamówienie było realizowane przez Wykonawcę, który posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z póź. zm.); - wymaga wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których Usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; - oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. - oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty powinien być dołączony: - dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie będzie wynikać bezpośrednio z pełnomocnictwa albo innych dokumentów dołączonych do oferty Zamawiający dokona w pierwszej kolejności sprawdzania prawa do podpisania oferty (reprezentowania podmiotu) w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku braku takiej informacji lub jakichkolwiek wątpliwości z nią związanych Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia stosownego pełnomocnictwa. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do podpisania oświadczeń oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest, jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego, jako pełnomocnik. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu ocenia się łącznie w stosunku do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. - kryteria kwalifikacji – treść oświadczenia została zawarta w Załączniku nr 7 do niniejszej specyfikacji. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn.zm.) oraz oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 23 – w formie pisemnej. Treść oświadczeń znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń indywidualnych lub grupowych zgodnych z przedmiotem zamówienia 30,00
Certyfikat jakości usług ISO 10,00
Akredytacja Kuratorium Oświaty zgodna z przedmiotem zamówienia 10,00
Cena oferty brutto 50,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa może ulec zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników szkolenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i będącego wynikiem: a) niepodjęcia szkolenia pomimo wcześniejszych deklaracji o uczestnictwie, b) ilości osób ubiegających się o dofinansowanie do działalności gospodarczej, c) przerwania uczestnictwa w szkoleniu (podjęcie pracy przez bezrobotnego/uczestnika projektu, choroba, nieusprawiedliwiona rezygnacja ze szkolenia), którego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 2. W umowie stosownie do postanowień pkt 1. ppkt a) i ppkt b) zmianie ulega przeliczenie wynagrodzenia dla instytucji szkoleniowej. W takim przypadku wynagrodzenie dla instytucji szkoleniowej stanowi iloczyn kosztu szkolenia jednej osoby bezrobotnej zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 1.2 oraz rzeczywistej ilości osób, które rozpoczęły szkolenie. 3. W sytuacji, gdy liczba osób szkolonych ulegnie zmniejszeniu stosownie do postanowień pkt 1. ppkt c) wynagrodzenie za szkolenie tych osób stanowi sumę kosztów zrealizowanych osobogodzin przez każdą z tych osób. 4. Niniejsza umowa może ulec zmianie w wyniku wystąpienia następujących okoliczności ze strony Wykonawcy: a) zmiany kadry realizującej szkolenie w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych (np. choroba, śmierć, rozwiązanie stosunku pracy), których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 5. Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji szkolenia w wyniku wystąpienia następujących okoliczności ze strony Wykonawcy: 1) sytuacje losowe np. awaria sieci energetycznej, wodno - kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania uniemożliwiające należyte przeprowadzenie usługi szkoleniowej; 2) zmiany kadry realizującej szkolenie w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych (np. choroba, śmierć, rozwiązanie stosunku pracy), których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 3) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany planowanego terminu realizacji poszczególnych edycji szkoleń. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o w/w sytuacji nie później niż na dwa tygodnie przed nowym terminem szkolenia. 6. Zmiana terminu realizacji szkolenia nie może być dłuższa niż 5 dni roboczych. 7. Zmiana umowy następuje na umotywowany wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 8. Zmiana umowy dokonuje się w trybie aneksu do umowy podpisanej przez Zamawiającego i Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-24, godzina: 07:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam lekcji gry na klarnecie dla początkującego 16 latka, Chełmiec
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam lekcji gry na klarnecie dla początkującego 16 latka, który wcześnie kilka lat grał na perkusji. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam, Barbara.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI