Nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów ( kursy, szkolenia w ramach projektu:...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów ( kursy, szkolenia w ramach projektu: „Utworzenia i rozwoju Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół nr 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 I część Kurs prawa jazdy kat T II cześc kurs kat B
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMiechów
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStarostwo Powiatowe w Miechowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-09
 • Numer ogłoszenia502767-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 502767-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.

Starostwo Powiatowe w Miechowie: Nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów ( kursy, szkolenia w ramach projektu: „Utworzenia i rozwoju Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół nr 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 I część Kurs prawa jazdy kat T II cześc kurs kat B
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Miechowie, krajowy numer identyfikacyjny 29994340000000, ul. ul. Racławicka  12 , 32200   Miechów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 413 821 110, e-mail przetargi@powiat.miechow.pl, faks 413 821 118.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.malopolska/spmiechow
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów ( kursy, szkolenia w ramach projektu: „Utworzenia i rozwoju Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół nr 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 I część Kurs prawa jazdy kat T II cześc kurs kat B
Numer referencyjny: Or.272.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie składa się z 2 części: CZĘŚĆ I: Kurs prawa jazdy kat. T CZĘŚĆ II: Kurs prawa jazdy kat. B

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: wpis do instytucji szkoleniowych lub akredytację kuratorium oświaty
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie wykazu kadr
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oferta, zaparafowany wzór postanowień umowy , oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, wykazy i oświadczenie dotyczące posiadanej kadry
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Wiedza i doświadczenie instruktora prowadzącego część teoretyczną kursu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Kurs prawa jazdy kat. T
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ I: Kurs prawa jazdy kat. T 1.Uczestnikami kursów będą uczniowie szkół zawodowych z terenu powiatu miechowskiego, będący jednocześnie uczestnikami projektu 2. Liczba uczestników: 10 uczestników (uczniów/ uczennic), w dwóch grupach po 5 osób. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości uczestników kursu w przypadkach losowych lub rezygnacji uczestnika w trakcie kursu. 4.Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z koordynatorem ds. szkoleń i kursów wstępnych terminów przeprowadzenia kursu przed podpisaniem umowy. 5.Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami kat. T 6.Kurs należy przeprowadzić zgodnie z założeniami i programem szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii T, 7.Kurs zakończy się egzaminem państwowym, przeprowadzonym przez egzaminatora WORD, zorganizowanym przez Wykonawcę; jednorazowy koszt egzaminu winien być wliczony w cenę kursu, w przypadku powtórki egzaminu za kolejny egzamin płaci kursant. 8.Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia 50% zdawalności egzaminu. Jeżeli nie zostanie ona osiągnięta, wykonawca przeprowadza dodatkowe zajęcia uzupełniające braki na własny koszt w wymiarze 2 godz. teoretycznych (dla grupy) i 5 godzin praktycznych dla każdej osoby, która nie zdała w I terminie. 9.Kurs należy przeprowadzić z wykorzystaniem własnego sprzętu. 10.Miejscem organizacji szkolenia teoretycznego będzie Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie, ul. B. Prusa 2 11.Szczegółowe warunki korzystania ze sprzętu i sal wykładowych: zajęcia teoretyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem sal dydaktycznych w godzinach pracy Szkoły tj. do godziny 18.00 - bezpłatnie. W soboty i niedziele oraz po godzinie 18:00 zajęcia mogą być prowadzone na terenie Szkoły po wcześniejszym zawarciu umowy z osobą wskazaną przez Szkołę, odpowiedzialną za udostępnienie pomieszczeń i nadzór nad majątkiem szkolnym. 12.Wykonawca zobowiązuje się do: przestrzegania przepisów BHP i ppoż. przeprowadzenia kursu zgodnie z założeniami i programem w pełnym wymiarze godzin; wykładowcy i instruktorzy powinni mieć stosowne uprawnienia i przedstawić kserokopie tych uprawnień za zgodność z oryginałem przed rozpoczęciem kursu; zaopatrzenia każdego z uczniów w materiały dydaktyczne  z zakresu kursu (książki lub materiały firmowe - skrypty zawierające pełną wiedzę z zakresu kursu); zorganizowania egzaminu końcowego i dostarczenia wyników egzaminu zewnętrznego z WORD do koordynatora ds. szkoleń i kursów. zajęcia mogą odbywać się wyłącznie w godzinach pozalekcyjnych, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym i zaakceptowanym przez koordynatora ds. szkoleń i kursów. 13.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, do zaakceptowania, na minimum 3 dni przed rozpoczęciem kursu, programu i wstępnego harmonogramu kursu. 14.Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i systematycznego prowadzenia wszelkiej dokumentacji kursu; podczas trwania kursu dokumentacja będzie udostępniana osobom kontrolującym kurs, a po zakończeniu kursu niezwłocznie przekazana do biura projektu. 15.Wszystkie dokumenty i materiały szkoleniowe, miejsce prowadzenia szkolenia i listy obecności muszą być oznaczone logotypami projektu zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. 16.Termin wykonania zamówienia: do 20.04.2018 roku - pierwsza grupa tj. 5 uczestników. Druga grupa tj. kolejne 5 uczestników do 30.11.2018 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Wiedza i doświadczenie instruktora prowadzącego część teoretyczną kursu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Kurs prawa jazdy kat. B
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ II: Kurs prawa jazdy kat. B 1.Uczestnikami kursów będą uczniowie szkół zawodowych z terenu powiatu miechowskiego, będący jednocześnie uczestnikami projektu 2.Liczba uczestników: 40 uczestników (uczniów/ uczennic), w dwóch grupach po 20 osób. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości uczestników kursu w przypadkach losowych lub rezygnacji uczestnika w trakcie kursu. 4.Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z koordynatorem ds. szkoleń i kursów wstępnych terminów przeprowadzenia kursu przed podpisaniem umowy. 5.Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami kat. B 6.Kurs należy przeprowadzić zgodnie z założeniami i programem szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B, 7.Kurs zakończy się egzaminem państwowym, przeprowadzonym przez egzaminatora WORD, zorganizowanym przez Wykonawcę;koszt egzaminu winien być wliczony w cenę kursu(w przypadku powtórki egzaminu za kolejny egzamin płaci kursant). 8.Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia 50% zdawalności egzaminu. Jeżeli nie zostanie ona osiągnięta, wykonawca przeprowadza dodatkowe zajęcia uzupełniające braki na własny koszt w wymiarze 2 godz. teoretycznych (dla grupy) i 5 godzin praktycznych dla każdej osoby, która nie zdała w I terminie. 9.Kurs należy przeprowadzić z wykorzystaniem własnego sprzętu. 10.Miejscem organizacji szkolenia teoretycznego będzie Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23 11.Szczegółowe warunki korzystania ze sprzętu i sal wykładowych: zajęcia teoretyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem sal dydaktycznych w godzinach pracy Szkoły tj. do godziny 18.00 - bezpłatnie. W soboty i niedziele oraz po godzinie 18:00 zajęcia mogą być prowadzone na terenie Szkoły po wcześniejszym zawarciu umowy z osobą wskazaną przez Szkołę, odpowiedzialną za udostępnienie pomieszczeń i nadzór nad majątkiem szkolnym. 12,Wykonawca zobowiązuje się do: przestrzegania przepisów BHP i ppoż. przeprowadzenia kursu zgodnie z założeniami i programem w pełnym wymiarze godzin; wykładowcy i instruktorzy powinni mieć stosowne uprawnienia i przedstawić kserokopie tych uprawnień za zgodność z oryginałem przed rozpoczęciem kursu; zaopatrzenia każdego z uczniów w materiały dydaktyczne  z zakresu kursu (książki lub materiały firmowe - skrypty zawierające pełną wiedzę z zakresu kursu); zorganizowania egzaminu końcowego dostarczenia wyników egzaminu zewnętrznego z WORD do koordynatora ds. szkoleń i kursów. zajęcia mogą odbywać się wyłącznie w godzinach pozalekcyjnych, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym i zaakceptowanym przez koordynatora ds. szkoleń i kursów. 13.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, do zaakceptowania, na minimum 3 dni przed rozpoczęciem kursu, programu i wstępnego harmonogramu kursu. 14. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i systematycznego prowadzenia wszelkiej dokumentacji kursu; podczas trwania kursu dokumentacja będzie udostępniana osobom kontrolującym kurs, a po zakończeniu kursu niezwłocznie przekazana do biura projektu. 15.Wszystkie dokumenty i materiały szkoleniowe, miejsce prowadzenia szkolenia i listy obecności muszą być oznaczone logotypami projektu zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. 16.Termin wykonania zamówienia: do 20.04.2018 roku - pierwsza grupa tj. 5 uczestników. Druga grupa tj. kolejne 5 uczestników do 30.11.2018 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Wiedza i doświadczenie instruktora prowadzącego część teoretyczną kursu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuje pomocy w napisaniu dyskusji do pracy magisterskiej, Tarnów
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania15-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Potrzebuje pomocy w napisaniu dyskusji do pracy magisterskiej około 3/ 4 strony. Termin do 19.06.2018 Czy jest taka możliwość i jaki koszt ? Pozdrawiam Aneta
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI