KUCHARZ Z ELEMENTAMI CARVINGU I GARNIROWANIA

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
KUCHARZ Z ELEMENTAMI CARVINGU I GARNIROWANIA
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCzłuchów
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi szkolenia zawodowego
 • Termin składania wniosków30/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-22
 • Numer ogłoszenia1/2010/80438
TREŚĆ PRZETARGU
Człuchów: KUCHARZ Z ELEMENTAMI CARVINGU I GARNIROWANIA
Numer ogłoszenia: 80438 - 2010; data zamieszczenia: 22.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie , ul. Jerzego z Dąbrowy 1a, 77-300 Człuchów, woj. pomorskie, tel. 059 8343442, 8343443, faks 059 8343441.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupczluchow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KUCHARZ Z ELEMENTAMI CARVINGU I GARNIROWANIA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie i organizacja szkolenia pn. KUCHARZ Z ELEMENTAMI CARVINGU I GARNIROWANIA współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Projekt Nie daj się wykluczyć Liczba osób - minimalnie 8 osób maksymalnie 10 osób; Liczba godzin szkolenia - 300 godzin (bez uwzględnienia godzin egzaminu sprawdzającego); Miejsce szkolenia - zajęcia teoretyczne na terenie miasta Człuchów, zajęcia praktyczne na terenie powiatu człuchowskiego; Termin szkolenia - kwiecień-czerwiec.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie: wykonawca spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ niniejszego zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien udokumentować, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - to w tym okresie - wykonał przynajmniej 3 usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych o tematyce związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie: wykonawca spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ niniejszego zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udokumentować konieczny sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie: wykonawca spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ niniejszego zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, nie później niż na dzień składania ofert, że dysponuje co najmniej trzema wykładowcami przy czym: 1. Wykładowca/trener z zakresu BHP i ppoż, zasady higieny i żywności z elementami HACCP z wykształcenie wyższym i przeprowadzeniem minimum trzech szkoleń zawierających moduł BHp i ppoż, 2. Wykładowca/trener prowadzący zajęcia z zakresu zasad higieny przy żywności z elementami HACCP z wykształceniem wyższym i przeprowadzeniem minimum trzech szkoleń zawierających moduł zasad higieny przy żywności z elementami HACCP, 3. Wykładowca/trener prowadzący zajęcia teoretyczne z modułu zawodowego z wykształceniem wyższym o kierunku technolog żywności i żywienia człowieka i przeprowadzenie minimum 3 szkoleń o tematyce zgodnej z zagadnieniami przedmiotu zamówienia, 4. Wykładowca/instruktor zajęć praktycznych z wykształceniem średnim lub zasadniczym zawodowym o kierunku gastronomicznym oraz ukończony kurs pedagogiczny i sprawowanie nadzoru nad uczestnikami szkolenia podczas zajęć praktycznych na minimum 3 szkoleniach zgodnych z przedmiotem zamówienia, lub sprawowanie nadzoru nad młodocianymi pracownikami w zawodzie kucharz/kucharz małej gastronomii, lub osoba posiadająca min. tytuł czeladnika w zawodzie kucharz oraz ukończony kurs pedagogiczny i co najmniej 3 - letni staż pracy w zawodzie kucharz. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie: wykonawca spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ niniejszego zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie: wykonawca spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ niniejszego zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - Jakość usług - 15

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić w formie pisemnej, zgodę na zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści umowy, w zakresie: miejsca szkolenia, kadry wykładowców, terminu realizacji zamówienia. Zmiana miejsca szkolenia nie może prowadzić do obniżenia wymagań technicznych i funkcjonalnych. Zmiana kadry wykładowców może mieć wyłącznie charakter osobowy i nie może prowadzić do obniżenia wymagań wskazanych w części V SIWZ. Zmiana terminu realizacji zamówienia dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku opóźnień związanych z procesem rekrutacji uczestników szkolenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupczluchow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie,ul. Jerzego z Dąbrowy 1A,77 - 300 Człuchów oraz http://bip.powiatczluchowski.org.pl/ zakładka jednostki organizacyjne Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie,ul. Jerzego z Dąbrowy 1A, 77 - 300 Człuchów, pok. 207 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Projekt Nie daj się wykluczyć.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie ok 500m balustrad zewnętrznych szklanych - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania26-04-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie ok 500m balustrad zewnętrznych szklanych (11 domów jednorodzinnych)
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI