KOMPLEKSOWE ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO I/LUB NIEMIECKIEGO...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
KOMPLEKSOWE ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO I/LUB NIEMIECKIEGO I/LUB FRANCUSKIEGO I/LUB CZESKIEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-09-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzki Urząd Pracy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-08-27
 • Numer ogłoszenia605101-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 605101-N-2018 z dnia 2018-08-27 r.

Wojewódzki Urząd Pracy: KOMPLEKSOWE ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO I/LUB NIEMIECKIEGO I/LUB FRANCUSKIEGO I/LUB CZESKIEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL)
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy, krajowy numer identyfikacyjny 27685569600000, ul. Kościuszki  30 , 40-048   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0 32 757 33 61, , e-mail wup@wup-katowice.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://wup.katowice.ibip.pl/public/?id=191555
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna samorządu województwa nieposiadająca osobowości prawnej.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://wup.katowice.ibip.pl/public/?id=191555

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://wup.katowice.ibip.pl/public/?id=191555

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Wojewódzki Urząd Pracy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO I/LUB NIEMIECKIEGO I/LUB FRANCUSKIEGO I/LUB CZESKIEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Numer referencyjny: PN/8/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego i/lub niemieckiego i/lub francuskiego i/lub czeskiego dla uczestników projektu pozakonkursowego pn.: Praca z EURESem – Twoim sukcesem! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy/ Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES. Beneficjentem i realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. W kursach języka obcego wezmą udział uczestnicy projektu pozakonkursowego pn.: Praca z EURESem - Twoim sukcesem!: 55 osób, mieszkańców województwa śląskiego, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych) zamierzających podjąć zatrudnienie za granicą, rekrutację do projektu przeprowadzi Zamawiający. Kursy języka obcego będą odbywały się w wybranym mieście / wybranych miastach województwa śląskiego. Zamawiający wskaże Wykonawcy miasto, w którym realizowany będzie dany kurs językowy nie później niż na 10 dni roboczych przed jego rozpoczęciem. Przy wyborze miasta/miast uwzględnione zostaną przede wszystkim odległość oraz możliwość dogodnego dojazdu środkami publicznego transportu zbiorowego z miejsc zamieszkania uczestników projektu do miast - miejsc realizacji kursu języka obcego. Baza lokalowa (sale szkoleniowe) na terenie uzgodnionych z Zamawiającym miast woj. śląskiego będą zlokalizowane w pobliżu węzłów komunikacji publicznej zapewniających uczestnikom dogodny dojazd. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji w przypadku zgłoszenia przez uczestników trudności komunikacyjnych. Zajęcia na kursach językowych będą odbywać się od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami: 8:00-16:00.Kursy języka obcego obejmą ogółem 55 uczestników projektu i przeprowadzone zostaną w grupach, przy czym liczebność każdej grupy musi wynieść od 4 do 12 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczebności grupy w uzasadnionych przypadkach. Liczba osób (wraz z numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej) skierowanych do określonej grupy szkoleniowej zostanie podana Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia obecności uczestników projektu najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem kursu. W przypadku uzyskania wiedzy przez Wykonawcę, że uczestnik projektu nie będzie brał udziału w kursie, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Ponadto Wykonawca ma obowiązek w każdym dniu realizacji zajęć powiadomić (drogą elektroniczną - e-mail: projekt-eures@wup-katowice.pl) Zmawiającego o faktycznej frekwencji wśród uczestników kursu. Kursy języka obcego będą realizowane przez Wykonawcę w okresie: od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2020 roku. Dokładny termin realizacji każdego kursu (analogicznie jak jego lokalizację) Zamawiający wskaże Wykonawcy nie później niż na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem danego kursu. Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem kursu przekazać Zamawiającemu adres sali, w której odbywać się będzie usługa. Kurs językowy dla każdej grupy obejmuje 120 godzin (przy czym 1 godzina kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, gdyż długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny, przerwy powinny być planowane w taki sposób aby nie powodowały skracania zajęć edukacyjnych). Kurs będzie prowadzony w formule intensywnej tj. 4 godziny dziennie (przez 4 dni robocze w tygodniu np. poniedziałek-wtorek, czwartek-piątek) w sumie 30 dni roboczych (wyjątkiem będą dni ustawowo wolne przypadające w dni robocze). Lektor - trener/wykładowca prowadzący kurs językowy zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dla grupy w postaci m.in.:1. Dziennika zajęć.2. List obecności uczestników na kursie. Program kursów językowych będzie dostosowany do standardowo przyjętych poziomów nauczania i znajomości języka obcego: A1 – początkujący, A2 – niższy średnio zaawansowany, B1 - średnio zaawansowany oraz B2 - wyższy średnio zaawansowany, C1 – zaawansowany, C2 – wysoko zaawansowany (profesjonalny).Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia wstępnego testu kwalifikacyjnego sprawdzającego rzeczywisty poziom znajomości wybranego języka obcego tych uczestników projektu, którzy zadeklarowali znajomość języka na poziomie A2 lub wyższym. Wyniki testu pozwolą na stworzenie jednorodnych grup kursowych zgodnie z realnym poziomem znajomości języka obcego. Wykonawca poinformuje zamawiającego o wynikach testu niezwłocznie po jego przeprowadzeniu drogą mailową (projekt-eures@wup-katowice.pl). Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia możliwości jednokrotnego podejścia do certyfikowanego egzaminu znajomości języka obcego każdemu uczestnikowi, który ukończy kurs językowy, np.:- język angielski: TOEIC - Test of English for International Communication -język niemiecki: SD1 - Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1- język francuski: DELF - Diplôme d'études en langue française - język czeski: TELC - The European Languages Certficates Program kursu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony Zamawiającemu celem akceptacji najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia pierwszego kursu. Każdy kurs będzie prowadzony odpowiednimi aktywnymi metodami szkoleniowymi tj. przy wykorzystaniu ćwiczeń angażujących uczestników. Składający ofertę zobligowany jest do uwzględnienia stawek za ww. kursy zgodnie z zapisami dokumentu: Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” obowiązującego dla konkursów i naborów ogłaszanych w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego). Katowice, grudzień 2016 r., Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2543/158/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.12.2016 r. Wykonawca - w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia - zobligowany jest zapewnić: 1. Przerwę kawową, której zakres obejmuje: kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone i słodkie przekąski typu paluszki, kruche ciastka, owoce oraz soki (Zgodnie z postanowieniami aktualnej wersji dokumentu: Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” obowiązujący dla konkursów i naborów ogłaszanych w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, przerwa kawowa serwowana jest w przypadku, gdy forma wsparcia dla danej grupy osób w danym dniu trwa co najmniej 4 godziny lekcyjne). 2. Sale szkoleniowe (wykładowe): mieszczące liczbę miejsc odpowiadającą liczbie osób biorących udział w zajęciach konkretnej grupy, wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu, w tym m.in.: laptop, rzutnik multimedialny, ekran oraz tablicę typu flipchart. Sala oraz budynek, w którym znajduje się sala będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W okresie letnim 2018 oraz 2019 roku sale będą klimatyzowane (wyposażone w sprawną klimatyzację). Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia sal, w których odbywać się będą kursy języka obcego. Plakaty służące do oznaczenia sal Wykonawca zobowiązany będzie odebrać w siedzibie Zamawiającego - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, VI piętro, pok. 601. 3. Lektorów (trenerów/wykładowców) (minimum 8 osób: 3 anglistów, 3 germanistów, 1 romanistę, 1 bohemistę), którzy będą prowadzili kursy języka obcego posiadających wykształcenie wyższe, bogate doświadczenie w ramach grupowej nauki języka dla osób dorosłych z przedmiotowego zakresu. Szczegółowe wymagania wobec trenerów zostały określone w części: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 4. Przeprowadzenie kursu języka obcego zgodnie z harmonogramem, uwzględniającym wskazane przez Zamawiającego wymagania. 5. Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika kursu, w tym: teczka, notes, długopis, prezentacja kursu w formie papierowej i elektronicznej (CD lub pendrive), skrypt do nauki języka obcego zawierający wszystkie elementy programowe dla określonego poziomu nauki (A1/A2/B1/B2/C1/C2) i/lub ogólnie dostępny podręcznik zawierający wszystkie przedmiotowe zagadnienia. Materiały szkoleniowe muszą być opatrzone logotypami: Fundusze Europejskie Program Regionalny, barwy Rzeczypospolitej Polskiej (barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie można stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej), Śląskie., flagą UE z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny. Dodatkowo teczka, notes, skrypt i/lub podręcznik muszą być opatrzone informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oznaczenie materiałów będzie zgodnie z aktualną wersją Zasad promocji i oznakowania projektów dostępną na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/ Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszego kursu przekaże Zamawiającemu 1 komplet materiałów szkoleniowych. 6. Wydanie zaświadczeń imiennych potwierdzających ukończenie kursu. Podstawą wydania ww. zaświadczenia jest udział uczestnika w minimum 80% zajęć przewidzianych programem i harmonogramem. Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane przez Wykonawcę powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. Ponadto wydane zaświadczenia powinny być oznakowane zgodnie z aktualną wersją Zasad promocji i oznakowania projektów, dostępną na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/ 7. Weryfikację frekwencji na zajęciach (listy obecności z każdego dnia wraz z własnoręcznymi podpisami uczestników). 8. Ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników kursu. 9. Przeprowadzenie wstępnego testu kwalifikacyjnego sprawdzającego poziom znajomości języka każdego uczestnika projektu skierowanego na kurs języka obcego. Wyniki testu pozwolą na stworzenie jednorodnych grup szkoleniowych zgodnie z poziomem znajomości języka obcego. 10. Zapewnienie możliwości jednokrotnego podejścia do uznanego certyfikowanego egzaminu znajomości języka obcego każdemu uczestnikowi, który ukończy kurs języka obcego. UWAGI: 1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).2. Wykonawca będzie pisemnie upoważniony przez Zamawiającego (poprzez odpowiednie zapisy w umowie) do przetwarzania danych osobowych uczestników kursów językowych.3. Zapłata za zrealizowane zamówienie dokonywana będzie na bieżąco po przeprowadzeniu kursów języka obcego dla konkretnej grupy, przelewem na rachunek podany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przy czym koszt usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu będzie uzależniony od rzeczywistej liczby przepracowanych/przebytych dni. 4. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy, w formie elektronicznej (e-mail), wzory m.in.:- listy obecności wraz z potwierdzeniem odbioru przerw kawowych,- potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, -potwierdzenia odbioru zaświadczeń o ukończeniu kursu, -listy osób skierowanych na certyfikowany egzamin po ukończeniu kursu, -listy osób, które pozytywnie zdały certyfikowany egzamin językowy,- potwierdzenia wykonania usługi, -protokołu przekazania / odbioru dokumentacji szkoleniowej (protokół zdawczo-odbiorczy). 5.Każdy uczestnik kursu potwierdza własnoręcznym podpisem obecność na zajęciach oraz odbiór wszystkich elementów usługi: przerw kawowych, materiałów szkoleniowych, zaświadczeń o ukończeniu kursu. 6. Podstawą zapłaty będzie przekazanie faktury wraz z: - listami potwierdzającymi (własnoręcznym podpisem uczestników) odbiór wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu, -listami obecności, - kopiami zaświadczeń o ukończeniu kursu, - protokołem przekazania/odbioru dokumentacji szkoleniowej (protokół zdawczo-odbiorczy) podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 7. Wszystkie dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu powinny być w formie oryginału (nie dotyczy kopii zaświadczeń o ukończeniu kursu). 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w trakcie prowadzonych kursów języka obcego. 9. Kursy języka obcego są finansowane w całości ze środków publicznych.

II.5) Główny kod CPV: 80580000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 157061,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku, jeżeli Wykonawca: wykaże, że posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych zgodnie z art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z póżn. zm.). Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku według formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności powinny zostać przedstawione w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Nie wykazanie spełnienia w/w warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie ww. warunków, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 8 osobami wskazanymi jako lektorzy, które będą prowadzić kursy języka obcego (3 anglistów, 3 germanistów, 1 romanistę, 1 bohemistę). Każdy z lektorów musi spełniać łącznie kryteria: a. Posiadać wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku bezpośrednio związanym z językiem wykładowym. b. Legitymować się przeprowadzeniem co najmniej 600 godzin grupowej lub indywidualnej nauki języka dla osób dorosłych w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert. c. posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych lub indywidualnych nauki języka obcego dla osób dorosłych. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków według formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie załączonego do oferty wykazu zawierającego imię i nazwisko co najmniej 8 osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia jako lektorzy, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia (ukończony kierunek zgodnie z postawionym warunkiem w pkt a), doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia (wskazanie wykonanych minimum 600 godzin nauki, z podaniem daty realizacji usługi, liczby wykonanych godzin w formule grupowej i/lub indywidualnej oraz nazwą jednostki, dla której prowadził dany lektor usługę grupową lub indywidualną) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zgodnie z postawionym warunkiem w pkt b oraz liczby przepracowanych lat jako lektor (minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowej lub indywidualnej nauki języka obcego dla osób dorosłych zgodnie z postawionym warunkiem w pkt c.) Niewykazanie spełnienia w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Załącznika Nr 6 do SIWZ; 2. Aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w pkt. 14.6 SIWZ: - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności (Załącznik Nr 5 do SIWZ) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt. III.4., składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. W/w dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.pełnomocnictwo do reprezentowania: a) wymagane w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje w postępowaniu osoba bądź osoby, których uprawnienie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; b) wymagane w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 20,00
Doświadczenie lektora anglisty 1 10,00
Doświadczenie lektora anglisty 2 10,00
Doświadczenie lektora anglisty 3 10,00
Doświadczenie lektora germanisty 1 10,00
Doświadczenie lektora germanisty 2 10,00
Doświadczenie lektora germanisty 3 10,00
Doświadczenie lektora romanisty 10,00
Doświadczenie lektora bohemisty 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany do niniejszej umowy w zakresie: 1) Lektora wskazanego do prowadzenia kursu językowego; Warunki zmiany: zmianę taką dopuszcza się w sytuacji, gdy okaże się ona konieczna ze względu na śmierć lub chorobę Lektora bądź innej okoliczności dot. Lektora (uzasadnione przez Wykonawcę) wskazanego w ofercie do prowadzenia zajęć. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest poinformowanie Zamawiającego przez Wykonawcę o konieczności zmiany Lektora wraz z podaniem przyczyn oraz przekazanie Zamawiającemu do jego akceptacji danych osobowych wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Lektora w zastępstwie. Zmiana, o której mowa w ust. 2 nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursu rysunku - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie kursu rysunku trwającego 15 godzin zegarowych dla 3 osób. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Budowa wjazdów na osiedlu w m. Wysokie
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Katowice: Kompleksowe zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Katowice: Remont oświetlenia ogólnego w Domu Studenta nr 2 w Sosnowcu