Część I - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: „Prawo jazdy

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Część I - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E”, Część II - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: „Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-02-11
 • ZamawiającyMiasto st. Warszawa - Urząd Pracy m. st. Warszawy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-01
 • Numer ogłoszenia508941-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 508941-N-2019 z dnia 2019-02-01 r.

Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m. st. Warszawy: Część I - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E”, Część II - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: „Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m. st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 1621047700000, ul. Grochowska  171 B , 04-111   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 877 45 96, e-mail d.klaus@up.warszawa.pl, faks 22 837 33 40.
Adres strony internetowej (URL): warszawa.praca.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
warszawa.paca.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
warszawa.praca.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Erazma Ciołka 10A, 01-402 Warszawa, pok. 120 (sekretariat), 1 piętro.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część I - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E”, Część II - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: „Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E”.
Numer referencyjny: 1-2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E”, które obejmuje: 1) Przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego pn. „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E”, 2) zorganizowanie i przeprowadzenia badań psychologicznych i lekarskich, 3) zapisanie i opłacenie egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) prawa jazdy kat. C, 4) zgłoszenie i opłacenie testu z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E, 5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wskazanych uczestników szkolenia. Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym -Załącznik nr 1 do Ogłoszenia dla części I. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy – stanowiącej Załącznik nr 10 do ogłoszenia. Zamówienie finansowane jest w ramach dwóch projektów, z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zostaną podpisane dwie odrębne umowy: 1) Umowa w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla max. 48 osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz max. 40 osób skierowanych na szkolenie. 2) Umowa w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) dla max. 25 osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz max. 20 osób skierowanych na szkolenie. Część II - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: „Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E”, które obejmuje: 1) przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego pn. „Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E”, 2) zorganizowanie i przeprowadzenia badań psychologicznych i lekarskich, 3) zapisanie i opłacenie egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) prawa jazdy kat. D, 4) zgłoszenie i opłacenie testu z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E, 5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wskazanych uczestników szkolenia. Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia dla części II. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy – stanowiącej Załącznik nr 11 do ogłoszenia. Zamówienie finansowane jest w ramach dwóch projektów, z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zostaną podpisane dwie odrębne umowy: 1) Umowa w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla max. 23 osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz max. 20 osób skierowanych na szkolenie. 2) Umowa w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) dla max. 23 osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz max. 20 osób skierowanych na szkolenie.

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80411200-0
80411100-9
85121000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Część I zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, że posiada: a) aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.). Wykonawca do spełnienia ww. warunku nie może korzystać z podwykonawcy. b) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2018 r. poz. 138 z późn. zm.). Wykonawca do spełnienia ww. warunku nie może korzystać z podwykonawcy. Część II zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, że posiada: a) aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.). Wykonawca do spełnienia ww. warunku nie może korzystać z podwykonawcy. b) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2018 r. poz. 138 z późn. zm.). Wykonawca do spełnienia ww. warunku nie może korzystać z podwykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Części I zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: a) wykonanie lub wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – dwóch usług szkoleniowych dla co najmniej 10 osób każda usługa, z zakresu prawa jazdy kategorii C (część teoretyczna i praktyczna) wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną, wraz z podaniem dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126), czy usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. b) będzie dysponował trzema salami wykładowymi spełniającymi wymagania określone w OPZ: c) będzie dysponował dwoma placami manewrowymi spełniającymi wymagania określone w OPZ: d) będzie dysponował miejscem do realizacji jazd w warunkach specjalnych spełniającym wymagania określone w OPZ: e) będzie dysponował pięcioma samochodami ciężarowymi spełniającymi wymagania określone w pkt 18 ppkt 4a OPZ: f) będzie dysponował dwoma samochodami ciężarowymi spełniającymi wymagania określone w pkt 18 ppkt 4b OPZ: g) będzie dysponował pięcioma instruktorami posiadającymi aktualne uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu części teoretycznej i praktycznej kursu prawa jazdy kategorii C, zajęć praktycznych w ruchu drogowym części specjalistycznej kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, zajęć praktycznych w ruchu drogowym kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz spełniającymi wymagania określone w OPZ: h) będzie dysponował trzema wykładowcami posiadającymi aktualne uprawnienia do prowadzenia zajęć z części podstawowej i części specjalistycznej kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, zajęć z części specjalistycznej kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz spełniającymi wymagania określone w OPZ: i) będzie dysponował dwoma instruktorami techniki jazdy posiadającymi aktualne uprawnienia do prowadzenia zajęć praktycznych z jazd w warunkach specjalnych części specjalistycznej kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz spełniającymi wymagania określone w OPZ: j) będzie dysponował dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia w formie wykładów i zajęć praktycznych nauki udzielania pierwszej pomocy, o których mowa w OPZ: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z Wykonawców musi samodzielnie spełniać w pełnym zakresie warunek z pkt 2.2.a) dla Części I zamówienia poprzez wykazanie co najmniej dwóch usług szkoleniowych. Warunki z pkt 2.2. b)-j) dla Części I zamówienia Wykonawcy mogą spełniać wspólnie (łącznie). Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków w oparciu o: • złożony wykaz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dla części I zamówienia - Załącznik nr 8 do Ogłoszenia Część II zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: a) wykonanie lub wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej 2 usług szkoleniowych dla co najmniej 10 osób każda usługa, z zakresu prawa jazdy kategorii D (część teoretyczna i praktyczna) wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126) czy usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. b) będzie dysponował dwiema salami wykładowymi spełniającymi wymagania określone w OPZ: c) będzie dysponował placem manewrowym spełniającym wymagania określone w OPZ: d) będzie dysponował miejscem do realizacji jazd w warunkach specjalnych spełniającym wymagania określone w OPZ: e) będzie dysponował dwoma autobusami do prawa jazdy kat. D spełniającymi wymagania określone w OPZ: f) będzie dysponował trzema autobusami do kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej spełniającymi wymagania określone w OPZ: g) będzie dysponował autobusem przegubowym z automatyczną skrzynią biegów do prawa jazdy kat. D spełniającym wymagania określone w OPZ: Autobusy do prawa jazdy kat. D i autobusy do kwalifikacji mogą się dublować. h) będzie dysponował trzema instruktorami posiadającymi aktualne uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu części teoretycznej i praktycznej kursu prawa jazdy kategorii D, zajęć praktycznych w ruchu drogowym części specjalistycznej kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, zajęć praktycznych w ruchu drogowym kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz spełniających wymagania określone w OPZ: i) będzie dysponował dwoma wykładowcami posiadającymi aktualne uprawnienia do prowadzenia zajęć z części podstawowej i części specjalistycznej kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, zajęć z części specjalistycznej kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz spełniających wymagania określone w OPZ: j) będzie dysponował jednym instruktorem techniki jazdy posiadającym aktualne uprawnienia do prowadzenia zajęć praktycznych z jazd w warunkach specjalnych k) będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia do prowadzenia w formie wykładów i zajęć praktycznych nauki udzielania pierwszej pomocy, o której mowa w OPZ: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać samodzielnie w pełnym zakresie warunek z pkt 2.2.a) dla Części II zamówienia poprzez wykazanie co najmniej dwóch usług szkoleniowych. Warunki z pkt 2.2. b)-k) dla Części II zamówienia Wykonawcy mogą spełniać wspólnie (łącznie). Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku w oparciu o: • złożony wykaz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dla części II zamówienia - Załącznik nr 9 do Ogłoszenia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca dołącza do oferty: dotyczy Części I i Części II. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku w oparciu o złożone dokumenty: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, powyższy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie. b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Ogłoszenia. c) dowód wniesienia wadium d) pełnomocnictwo (W przypadku podpisywania oferty, poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania wyjaśnień, uzupełniania ofert i dokonywania innych czynności wynikających z prowadzonego postępowania przez osoby niewymienione w dokumencie rejestrowym lub w ewidencji lub w innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony i zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub w ewidencji lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej). Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie e) zobowiązanie - dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, zgodnie z Załącznikiem nr 14 do ogłoszenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca dołącza do oferty: Część I zamówienia: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Ogłoszenia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, powyższy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie. b) zobowiązanie - dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). c) wykaz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dla części I zamówienia - Załącznik nr 8 do Ogłoszenia. d) Informacja Wykonawcy – Załącznik nr 12 do Ogłoszenia. Część II zamówienia: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Ogłoszenia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, powyższy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie. b) zobowiązanie - dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). c) wykaz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dla części II zamówienia - Załącznik nr 9 do Ogłoszenia. d) Informacja Wykonawcy – Załącznik nr 13 do Ogłoszenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty wymagane w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dla Części I i Części II. a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt 3d niniejszego ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3d niniejszego ogłoszenia, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do ogłoszenia c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3d niniejszego ogłoszenia, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do ogłoszenia d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. e) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 3 niniejszego ogłoszenia, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 3.2 Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy. a) Dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. b) Pełnomocnictwo. W przypadku podpisywania oferty, poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania wyjaśnień, uzupełniania ofert i dokonywania innych czynności wynikających z prowadzonego postępowania przez osoby niewymienione w dokumencie rejestrowym lub w ewidencji lub w innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony i zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub w ewidencji lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3.3 Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – oferta wspólna. 3.3.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy PZP pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 3.3.2 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.3.2.1 Oryginał pełnomocnictwa (lub kopia poświadczona notarialnie) musi zostać załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy (nazwa); b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby; c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3.3.2.2 Jeśli Pełnomocnikiem będzie osoba trzecia, pełnomocnictwo musi zostać podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a jeżeli Pełnomocnikiem będzie jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez pozostałych Wykonawców. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub w ewidencji lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 3.3.3 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego dane teleadresowe należy wpisać w Formularzu ofertowym. 3.4 Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu od podmiotów zagranicznych. 3.4.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3c ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA! W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokument, o których mowa w pkt 3.4.1 ogłoszenia, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 3.4.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.4.1 ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.4.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Informacja na temat wadium została opisana w pkt. 13.1 Ogłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium w kwocie: a) dla Części I – 7 500,00 zł ( słownie : siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), b) dla Części II – 6 800,00 zł ( słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100) które musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 6.3 Ogłoszenia. 13.1.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 13.1.2.1. w pieniądzu, 13.1.2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 13.1.2.3. w gwarancjach bankowych, 13.1.2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 13.1.2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 13.1.3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego o numerze 43 1030 1508 0000 0005 5004 3033 w CitiBanku Handlowym. Zamawiający nie dopuszcza wpłaty wadium w pieniądzu do kasy Urzędu. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie „wadium w sprawie nr 1/2019, dla Części ……… ”. UWAGA! Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 13.1.4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 13.1.2.2. – 13.1.2.5. Ogłoszenia, kopię dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty, natomiast oryginał dokumentu wniesienia wadium należy umieścić w oddzielnej kopercie z adnotacją na kopercie – „wadium w sprawie nr 1/2019 dla Części……..”. 13.1.5. Beneficjentem takich dokumentów jest Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m.st. Warszawy, 04-111 Warszawa ul. Grochowska 171B. 13.1.6. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 Pzp oraz co najmniej: oznaczenie gwaranta lub poręczyciela, beneficjenta i zobowiązanego, oznaczenie postępowania, którego dotyczy, kwotę gwarancyjną, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego wypłaty świadczenia do 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, informację nt. umocowania osób podpisujących w imieniu beneficjenta wezwanie do zapłaty, termin ważności gwarancji lub poręczenia ważny na okres co najmniej związania ofertą. 13.1.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 13.1.8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13.1.11 oraz 13.1.12. Ogłoszenia. 13.1.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13.1.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13.1.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.1.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.1.13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert lub w ogóle nie złożył oferty. 13.1.14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część I zamówienia - miana postanowień Umowy może nastąpić w szczególności w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; wówczas Strony dokonają niezwłocznie zmiany Umowy w zakresie wymaganym przepisami; 2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy; 3) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu; 4) niezbędna jest zmiana miejsca realizacji Umowy lub wskazanie dodatkowego/dodatkowych miejsc w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w miejscach podanych w Załączniku nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Opiekuna ze strony Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w umowie, z odpowiednim wyprzedzeniem, o zmianie miejsca zajęć teoretycznych lub praktycznych lub dodatkowym miejscu lub w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym miejscu, na które Strony nie miały wpływu uzasadniając swoją decyzję, a informacje o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym zawrzeć na Załączniku nr 3 do Umowy. Zmiana lub wskazanie dodatkowego miejsca wymaga zgody Opiekuna ze strony Zamawiającego i nie może mieć wpływu na prawidłowy przebieg szkolenia, ani powodować podwyższenia całkowitego kosztu szkolenia; 5) niezbędna jest zmiana samochodów ciężarowych przewidzianych do realizacji Umowy lub wskazanie dodatkowego/dodatkowych samochodów ciężarowych w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy przez podane w Załączniku nr 3 do Umowy samochodów ciężarowych. W przypadku, gdyby wskazany w Załączniku nr 3 do Umowy samochód ciężarowy nie otrzymał przedłużenia ważności badań technicznych lub obowiązkowego ubezpieczenia OC lub zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy przez wyznaczone samochody ciężarowe, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inne samochody ciężarowe spełniające wymogi OPZ. O planowanej zmianie samochodów ciężarowych lub dodatkowym samochodzie ciężarowych, należy poinformować Opiekuna ze strony Zamawiającego uzasadniając swoją decyzję, a informacje zawrzeć na Załączniku nr 3 do Umowy. Zmiana lub wskazanie dodatkowego samochodu ciężarowego wymaga zgody Opiekuna ze strony Zamawiającego i nie może mieć wpływu na prawidłowy przebieg szkolenia, ani powodować podwyższenia całkowitego kosztu szkolenia; 6) niezbędna jest zmiana osób przewidzianych do realizacji Umowy lub wskazanie dodatkowego/dodatkowych osób w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy przez podane w Załączniku nr 4 do Umowy osoby. W przypadku, gdyby wskazana w Załączniku nr 4 do Umowy osoba nie otrzymała przedłużenia ważności uprawnień, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inną osobę spełniającą wymogi OPZ. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Opiekuna ze strony Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w umowie o zmianie/zastąpieniu osoby/osób przewidzianych do realizacji Umowy wymienionej w Załączniku nr 4 do Umowy na nową osobę lub o zwiększeniu liczby osób. Osoba zastępująca bądź dodatkowa musi spełniać wymagania określone w OPZ. O planowanej zmianie osób lub dodatkowej osobie/osobach, należy poinformować Opiekuna ze strony Zamawiającego uzasadniając swoją decyzję, a informacje zawrzeć na Załączniku nr 4 do Umowy. Zmiana lub wskazanie dodatkowej osoby wymaga zgody Opiekuna ze strony Zamawiającego i nie może mieć wpływu na prawidłowy przebieg szkolenia, ani powodować podwyższenia całkowitego kosztu szkolenia; 7) nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, o którym mowa w Załączniku do Umowy. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy nie może mieć wpływu na prawidłowy przebieg usługi, ani powodować podwyższenia jej kosztu. Postanowienia dotyczą Wykonawcy, który będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawcy; 8) nastąpi wprowadzenie podwykonawcy do realizacji Umowy. Wykonawca przestawi wówczas oświadczenie o podwykonawcy wskazujące jego nazwę i adres siedziby; 9) dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy nie jest możliwe ze względu na działanie siły wyższej; 10) inne przypadki nie wymienione powyżej. Część II zamówienia - zmiana postanowień Umowy może nastąpić w szczególności w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; wówczas Strony dokonają niezwłocznie zmiany Umowy w zakresie wymaganym przepisami; 2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy; 3) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie; 4) niezbędna jest zmiana miejsca realizacji Umowy lub wskazanie dodatkowego/dodatkowych miejsc w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w miejscach podanych w Załączniku nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Opiekuna ze strony Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w umowie, z odpowiednim wyprzedzeniem, o zmianie miejsca zajęć teoretycznych lub praktycznych lub dodatkowym miejscu lub w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym miejscu, na które Strony nie miały wpływu uzasadniając swoją decyzję, a informacje o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym zawrzeć na Załączniku nr 3 do Umowy. Zmiana lub wskazanie dodatkowego miejsca wymaga zgody Opiekuna ze strony Zamawiającego i nie może mieć wpływu na prawidłowy przebieg szkolenia, ani powodować podwyższenia całkowitego kosztu szkolenia; 5) niezbędna jest zmiana autobusów przewidzianych do realizacji Umowy lub wskazanie dodatkowego/dodatkowych autobusów w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy przez podane w Załączniku nr 3 do Umowy autobusy. W przypadku, gdyby wskazany w Załączniku nr 3 do Umowy autobus nie otrzymał przedłużenia ważności badań technicznych lub obowiązkowego ubezpieczenia OC lub zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy przez wyznaczone autobusy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inne autobusy spełniające wymogi OPZ. O planowanej zmianie autobusów lub dodatkowym autobusie, należy poinformować Opiekuna ze strony Zamawiającego uzasadniając swoją decyzję, a informacje zawrzeć na Załączniku nr 3 do Umowy. Zmiana lub wskazanie dodatkowego autobusu wymaga zgody Opiekuna ze strony Zamawiającego i nie może mieć wpływu na prawidłowy przebieg szkolenia, ani powodować podwyższenia całkowitego kosztu szkolenia; 6) niezbędna jest zmiana osób przewidzianych do realizacji Umowy lub wskazanie dodatkowego/dodatkowych osób w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy przez podane w Załączniku nr 4 do Umowy osoby. W przypadku, gdyby wskazana w Załączniku nr 4 do Umowy osoba nie otrzymała przedłużenia ważności uprawnień, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inną osobę spełniającą wymogi OPZ. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Opiekuna ze strony Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w umowie o zmianie/zastąpieniu osoby/osób przewidzianych do realizacji Umowy wymienionej w Załączniku nr 4 do Umowy na nową osobę lub o zwiększeniu liczby osób. Osoba zastępująca bądź dodatkowa musi spełniać wymagania określone w OPZ. O planowanej zmianie osób lub dodatkowej osobie/osobach, należy poinformować Opiekuna ze strony Zamawiającego uzasadniając swoją decyzję, a informacje zawrzeć na Załączniku nr 4 do Umowy. Zmiana lub wskazanie dodatkowej osoby wymaga zgody Opiekuna ze strony Zamawiającego i nie może mieć wpływu na prawidłowy przebieg szkolenia, ani powodować podwyższenia całkowitego kosztu szkolenia; 7) nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, o którym mowa w Załączniku do Umowy. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy nie może mieć wpływu na prawidłowy przebieg usługi, ani powodować podwyższenia jej kosztu. Postanowienia dotyczą Wykonawcy, który będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawcy; 8) nastąpi wprowadzenie podwykonawcy do realizacji Umowy. Wykonawca przestawi wówczas oświadczenie o podwykonawcy wskazujące jego nazwę i adres siedziby; 9) dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy nie jest możliwe ze względu na działanie siły wyższej; 10) inne przypadki nie wymienione powyżej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Pracy m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Grochowskiej 171B, 04-111 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: a) przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; b) realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) oraz wewnętrznych regulaminów odnośnie udzielania zamówień przez Urząd Pracy m. st. Warszawy; c) archiwalnych. 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: a) przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; b) realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy; c) po zakończeniu realizacji umowy – umowa przechowywana jest przez okres 10 lat od jej zakończenia a pozostałe dokumenty z nią związane przez okres 5 lat od zakończenia umowy. 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: a) dostępu do treści swoich danych, b) do żądania ich sprostowania (poprawiania) – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, c) do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy dane: • nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, • przetwarzane są niezgodnie z prawem, • muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, d) do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych, • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale potrzebuje ich Pani/Pan do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Brak podania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a także zawarcia lub realizacji umowy. 8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 9. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Pracy m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy za pomocą: • adresu poczty elektronicznej: iod@up.warszawa.pl • pisemnie na adres ul. Ciołka 10A; 01-402 Warszawa.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E”, które obejmuje: 1) Przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego pn. „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E”, 2) zorganizowanie i przeprowadzenia badań psychologicznych i lekarskich, 3) zapisanie i opłacenie egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) prawa jazdy kat. C, 4) zgłoszenie i opłacenie testu z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E, 5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wskazanych uczestników szkolenia. Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym -Załącznik nr 1 do Ogłoszenia dla części I. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy – stanowiącej Załącznik nr 10 do ogłoszenia. Zamówienie finansowane jest w ramach dwóch projektów, z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zostaną podpisane dwie odrębne umowy: 1) Umowa w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla max. 48 osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz max. 40 osób skierowanych na szkolenie. 2) Umowa w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) dla max. 25 osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz max. 20 osób skierowanych na szkolenie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80411200-0, 80411100-9, 85121000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 64,00
poświadczanie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań przez Wykonawcę 4,00
prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzonych usług 6,00
posiadanie certyfikatu jakości usług w zakresie szkoleń związanych z tematyką szkolenia 6,00
doświadczenie zawodowe instruktorów i wykładowców Wykonawcy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: „Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E”,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: „Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E”, które obejmuje: 1) przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego pn. „Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E”, 2) zorganizowanie i przeprowadzenia badań psychologicznych i lekarskich, 3) zapisanie i opłacenie egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) prawa jazdy kat. D, 4) zgłoszenie i opłacenie testu z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E, 5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wskazanych uczestników szkolenia. Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia dla części II. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy – stanowiącej Załącznik nr 11 do ogłoszenia. Zamówienie finansowane jest w ramach dwóch projektów, z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zostaną podpisane dwie odrębne umowy: 1) Umowa w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla max. 23 osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz max. 20 osób skierowanych na szkolenie. 2) Umowa w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) dla max. 23 osób skierowanych na badania psychologiczne i lekarskie oraz max. 20 osób skierowanych na szkolenie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80411200-0, 80411100-9, 85121000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 70,00
poświadczanie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań przez Wykonawcę 4,00
prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzonych kursów Wykonawcy 6,00
posiadanie certyfikatu jakości usług w zakresie szkoleń związanych z tematyką szkolenia 8,00
doświadczenie zawodowe instruktorów i wykładowców Wykonawcy 12,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - mazowieckie
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania25-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Usługi kosmetyczne (zakres tematyczny: demakijaż, rodzaje makijażu, pielęgnacja twarzy) dla 12 osób (1 grupa). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.