ZP-2380-356-66/2018 Zakup i dostawę sprzętu drukującego dla KWP w Katowicach oraz...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ZP-2380-356-66/2018 Zakup i dostawę sprzętu drukującego dla KWP w Katowicach oraz jednostek podległych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2018-11-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-24
 • Numer ogłoszenia640318-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 640318-N-2018 z dnia 2018-10-24 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: ZP-2380-356-66/2018 Zakup i dostawę sprzętu drukującego dla KWP w Katowicach oraz jednostek podległych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19 , 40038   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, Zespół zamówień publicznych, Sekretariat blok A, parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-2380-356-66/2018 Zakup i dostawę sprzętu drukującego dla KWP w Katowicach oraz jednostek podległych
Numer referencyjny: ZP-2380-356-66/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu drukującego dla KWP w Katowicach oraz jednostek podległych. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30 23 21 10-8 drukarki laserowe. 3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w: 3.1. załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy; 3.2. załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór umowy; 3.3. załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy; 3.4. załączniku nr 3a do SIWZ – Dodatkowe wymogi z zakresu obsługi urządzeń wielofunkcyjnych 3.5. załączniku nr 4 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy dot. podstaw wykluczenia; 3.6. załączniku nr 5 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy dot. warunków udziału w postępowaniu; 3.7. załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz dostaw; 3.8. załączniku nr 7 do SIWZ – lista lokalizacji; 3.9. załączniku nr 8 do SIWZ – rozdzielnik sprzętu 3.10. załączniku nr 9 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej; 3.11. załączniku nr 10 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu. 4. Podane parametry w SIWZ i załącznikach są parametrami minimalnymi, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu o wyższych parametrach technicznych. W przypadku materiałów eksploatacyjnych Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów eksploatacyjnych o niższych parametrach np. bębny: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 50 000 stron A4 na jednym urządzeniu - w tym wypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu w którym standardowy bęben wystarcza na wydruk 10 000 stron w tym wypadku Wykonawca musi dostarczyć odpowiednią ilość bębnów niezbędną do wydrukowania 50 000 stron. 5. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą sprzętu ponosi Wykonawca. 6. W przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowany sprzęt, w ramach zamówienia, został wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku polskim) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego sprzętu pod warunkiem, iż funkcjonalność i wydajność sprzętu nie będzie gorsza niż sprzętu zaoferowanego, a cena nie będzie wyższa od zaoferowanej w ofercie Wykonawcy. Prośbę o zmianę sprzętu Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu na piśmie. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę oferowanego sprzętu. 7. Miejsca dostaw zamówienia oraz ilości sprzętu dla jednostek Zamawiającego zawierają załączniki nr 7 do SIWZ – lista lokalizacji oraz nr 8 do SIWZ - rozdzielnik sprzętu. 8. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczany w ramach realizacji umowy był produkowany jako fabrycznie nowy, był wolny od wad technicznych i prawnych, był dopuszczony do obrotu, pochodził z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie Europy oraz był gatunku I-go, był wyprodukowany nie wcześniej niż 6 m-cy przed publikacją postępowania przetargowego, a w przypadku zaoferowania sprzętu z funkcją faxu, sprzęt ten miał możliwość programowego wyłączenia tej funkcji i że funkcja faxu zostanie wyłączona podczas instalowania sprzętu. 9. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczany w ramach realizacji umowy posiadał deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE) i każdy produkt był oznaczony. 10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na swój koszt rozładował i wniósł sprzęt do pomieszczeń w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego oraz go zamontował, skonfigurował i uruchomił zgodnie z załącznikiem nr 3a do SIWZ, a także przeprowadził szkolenie w poszczególnych jednostkach Zamawiającego (wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ) i udokumentował przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego (min. 2 osoby z każdej jednostki wskazanej w załączniku nr 7 do SIWZ). Szkolenie dotyczy sprzętu wykazanego pozycjach 1 i 4 formularza cenowego - załącznik nr 3 do SIWZ. 11. Zamawiający wymaga oświadczenia o udzielanej sumarycznej gwarancji. 11.1 Zamawiający wymaga by okres gwarancji dla sprzętu wynosił minimum sumarycznie (suma liczona od każdej pozycji zaoferowanego rodzaju sprzętu - a nie od ilości sprzętu) 144 miesiące (zgodnie ze wskazaniem załącznika nr 3 do SIWZ) i maksimum sumarycznie 240 miesięcy oraz 36 miesięcy na materiały eksploatacyjne. 11.2 Zamawiający wymaga aby Wykonawca zwiększał okres gwarancji dla sprzętu skokiem, co 12 miesięcy. 11.3 Okres gwarancji dla każdego rodzaju sprzętu nie może przekroczyć 60 miesięcy. 11.4 Odpowiednie dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy przy dostawie sprzętu. 11.5 Termin gwarancji liczony będzie od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron, protokołu odbioru ilościowo – jakościowego odrębnie dla każdego sprzętu w ramach danej dostawy na daną jednostkę. 11.6 Sumaryczny okres gwarancji stanowi drugie kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i zasady przyznawania punktów zostały szczegółowo opisane w Rozdziale XI pkt 2.2. SIWZ 11.7 W przypadku nie podania sumarycznego okresu gwarancji Zamawiający wymaga oświadczenia, że Wykonawca udziela gwarancji minimalnej na oferowany sprzęt i 36 miesięcy na materiały eksploatacyjne tj. po 36 miesięcy dla każdej pozycji sprzętu, co daje sumarycznie 144 miesiące i 36 miesięcy na materiały eksploatacyjne. 12. Zamawiający wymaga, aby cena oferty Wykonawcy obejmowała wykonanie w okresie gwarancji na zlecenie Zamawiającego wszelkich ekspertyz serwisowych w celu określenia przyczyn uszkodzenia (niewłaściwego działania) dostarczonych urządzeń. 13. Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy, iż w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej przedstawi oświadczenie producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku gdy Wykonawcą jest autoryzowany przedstawiciel producenta oświadczenia nie wymaga się, jednak Wykonawca winien przełożyć oświadczenie, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego sprzętu. 14. Zamawiający wymaga by Wykonawca w momencie odbioru sprzętu przekazał instrukcje konfiguracji sprzętu w formacie .pdf i .ppt w języku polskim. 15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał procedurę zgłaszania napraw gwarancyjnych. 16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uznawał reklamacje na wady ukryte dostarczanego sprzętu i bezzwłocznie go wymieniał na wolny od wad fizycznych i prawnych. 17. Zamawiający wymaga, aby w cennie oferty Wykonawcy zawarte były wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną w okresie udzielonej gwarancji, a Zamawiający w okresie udzielonej gwarancji nie ponosił żadnych dodatkowych kosztów. 18. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena ofertowa obejmowała wartość wymaganych przez producenta zaoferowanego sprzętu (dla wszystkich urządzeń wszystkich pozycji formularza cenowego) przeglądów niezbędnych do utrzymania gwarancji, jak również wymiany części (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych przez co Zamawiający rozumie: toner i bęben) w okresie objętym gwarancją. Zamawiający wymaga aby przeglądy były dokonywane zgodnie z zaleceniami producenta przez autoryzowany serwis producenta sprzetu w miejscu zainstalowania/pracy sprzętu. Zamawiający wymaga aby najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawił harmonogram wymaganych przeglądów niezbędnych do utrzymania gwarancji lub procedurę przeprowadzania przeglądów ze wskazaniem części (elementów) i czynności wymaganych podczas prac przeglądowych. 19. Zamawiający nie wymaga sprzętu z dyskiem twardym, w przypadku zaoferowania sprzętu które standardowo jest wyposażony w dysk twardy Zamawiający wymaga porzucenia dysku twardego w przypadku jego awarii. 20. Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji sprzęt podlegający naprawie Wykonawca odbierał i dostarczał po naprawie do właściwej siedziby jednostki wskazanej przez Zamawiającego. Lista lokalizacji (siedzib jednostek Zamawiającego) stanowi załączniki nr 7 do SIWZ. 21. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę producenta i modelu oferowanego sprzętu jak również dodatkowych podzespołów sprzętu wchodzących w skład danej pozycji sprzętu w załączniku nr 3 do SIWZ. Brak wpisania modelu i producenta oferowanego sprzętu jak również dodatkowych podzespołów sprzętu wchodzących w skład danej pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp– jako niezgodnej z SIWZ. Zamawiający wymaga dołączenia specyfikacji technicznej producenta sprzętu potwierdzającą spełnienie minimalnych warunków technicznych Zamawiającego. Specyfikacja techniczna winna zawierać wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego zawarte w załączniku nr 3 i 3a do SIWZ. W przypadku, gdy parametry nie będą zgodne z wymogami niniejszej SIWZ Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp – jako niezgodną z SIWZ. 22. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę czasu reakcji serwisowej podanego w godzinach., który będzie liczony od daty i godziny zgłoszenia 22.1 Zamawiający wymaga, aby naprawy odbywały się w miejscu w miejscu zgłoszenia. 22.2 Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisowej nie przekroczył 120 godzin, liczonego do daty i godziny zgłoszenia. 22.3 Zamawiający wymaga w przypadku przekroczenia powyższego terminu, aby Wykonawca dostarczał Zamawiającemu sprawny sprzęt zastępczy, funkcjonalnie nie gorszy od uszkodzonego we wskazanym terminie. 22.4 Zamawiający wymaga aby Wykonawca zwiększał czas reakcji serwisowej skokiem, co 24 godziny. 22.5 Czas naprawy stanowi trzecie kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i zasady przyznawania punktów zostały szczegółowo opisane w Rozdziale XI pkt 2.3. SIWZ 22.6 W przypadku nie podania czasu reakcji serwisowej Zamawiający wymaga oświadczenia, że Wykonawca zareaguje na zgłoszenie serwisowe w okresie maksymalnym tj. 120 godzin od daty i godziny zgłoszenia. 23. Zamawiający wymaga, aby w przypadku braku możliwości terminowego usunięcia uszkodzenia Wykonawca dostarczał Zamawiającemu sprawny sprzęt zastępczy, funkcjonalnie nie gorszy od uszkodzonego we wskazanym terminie. 23.1 W przypadku zastosowania sprzętu zastępczego okres naprawy nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. 23.2 Zamawiający wymaga by czas naprawy gwarancyjnej sprzętu nie przekroczył 30 dni kalendarzowych. 24. UWAGA: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załącznikach) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ i o co najmniej o takim samym zakresie użytkowania (funkcjonalności) lub wyższym. Udowodnienie równoważności sprzętu (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. 25. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznikach 4 i 5 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 26. Zamawiający przewiduje zakup dodatkowego sprzętu w ramach prawa opcji do wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia. 27. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu dodatkowego sprzętu. 28. Zamawiający poinformuje mailowo lub pisemnie Wykonawcę o możliwości skorzystania z prawa opcji w całości lub części, bądź o odstąpieniu od tego prawa. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający wymaga aby, dostawa zakupywanego sprzętu w ramach opcji nastąpiła jednorazowo, wraz z dostawą sprzętu zakupionego w ramach zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy prześle wypełniony formularz cenowy – opcji z wykazem sprzętu, który zostanie zakupiony w ramach opcji wraz z rozdzielnikiem – listą lokalizacji, do których sprzęt winien zostać dostarczony. 29. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczany w ramach opcji był tego samego producenta i modelu oraz o tych samych parametrach, co sprzęt oferowany w ramach zakupu podstawowego. 30. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art.. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 31. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 32. Uwaga! Zamawiający informuje, iż sprawdzanie i ocena złożonych ofert w zakresie danych technicznych oferowanego sprzętu zostanie dokonane w oparciu o ogólnodostępne źródła informacji np. informacje podawane przez producentów sprzętu występujące między innymi w broszurach informacyjnych lub portalach internetowych producentów sprzętu. UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 (zgodnie ze wzorem załącznika nr 9 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (informacja z otwarcia ofert) Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 144 000,00 euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

II.5) Główny kod CPV: 30232110-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
21 2019-03-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia nie później niż do dnia 31.03.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia. a) Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że wykonał jedną dostawę sprzętu drukującego o wartości, co najmniej 300 000,00 zł netto. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy lub realizowaną obecnie z tym, że wartość już zrealizowanej części musi wynosić co najmniej 300 000,00 zł netto. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; (2) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp - złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale III pkt 1.2 litera a) SIWZ Wykaz winien być sporządzony zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi zawierać w szczególności informacje opisane w Rozdziale III pkt 3.1.1 do 3.1.4 SIWZ Wzór zobowiązania innego podmiotu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 3.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zbada zobowiązanie. W przypadku braku informacji o rzeczywistym udostępnieniu zasobów w zobowiązaniu Zamawiający zażąda dokumentów, które określają w szczególności: 3.1.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 3.1.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3.1.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający oceni czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 5. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Z zastrzeżeniem art. 36a ust. 1 ustawy Pzp tj. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie załączonych do oferty i przedłożonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub który nie wykazał braku podstaw wykluczenia - zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 1 i/lub ust. 5 pkt. 1, ustawy Pzp.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 4. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 5. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale III pkt 1.2 litera a) SIWZ Wykaz winien być sporządzony zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
6. Oświadczenie: a) producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem; lub b) Wykonawcy, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego asortymentu. 7. Deklarację zgodności sprzętu, który będzie dostarczany w ramach realizacji umowy z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE) oraz oświadczenie, że każdy sprzęt będzie oznaczony. 8. Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta oferowanego asortymentu (wskazanego w załączniku nr 3 do SIWZ) na proces projektowania i produkcji. 9. Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta oferowanego asortymentu (wskazanego w załączniku nr 3 do SIWZ) na proces produkcji. 10. Specyfikacje techniczne sprzętów w języku polskim wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Formularz cenowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ 3. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do SIWZ. UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach we wskazanym wyżej oświadczeniu. b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o podwykonawcach we wskazanym wyżej oświadczeniu. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą sprzętu ponosi Wykonawca, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że sprzęt dostarczany w ramach realizacji umowy będzie produkowany jako fabrycznie nowy, będzie wolny od wad technicznych i prawnych, będzie dopuszczony do obrotu, będzie pochodził z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie Europy oraz jest gatunku I-go, będzie wyprodukowany nie wcześniej niż 6 m-cy przed publikacją postępowania przetargowego, a w przypadku zaoferowania sprzętu z funkcją faxu, sprzęt ten będzie miał możliwość programowego wyłączenia tej funkcji i że funkcja faxu zostanie wyłączona podczas instalowania sprzętu, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że na swój koszt rozładuje i wniesie sprzęt do pomieszczeń w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego oraz go zamontuje, skonfiguruje i uruchomi zgodnie z załącznikiem nr 3a do SIWZ oraz przeprowadzi w poszczególnych jednostkach Zamawiającego (wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ) i udokumentuje przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego, (min. 2 osoby z każdej jednostki wskazanej w załączniku nr 7 do SIWZ), złożone na załączniku nr 1 do SIWZ. 6. Oświadczenie Wykonawcy o udzielanej sumarycznej gwarancji na oferowany sprzęt i 36 miesięcy na materiały eksploatacyjne zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 3 do SIWZ, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ. 7. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku nie podania sumarycznej gwarancji udzieli gwarancji minimalnej na oferowany sprzęt i 36 miesięcy na materiały eksploatacyjne zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 3 do SIWZ tj. dla każdej pozycji po 36 miesięcy dla każdego sprzętu, co daje sumarycznie 144 miesiące i 36 miesięcy na materiały eksploatacyjne, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ. 8. Oświadczenie Wykonawcy, że cena oferty Wykonawcy obejmuje wykonanie w okresie gwarancji na zlecenie Zamawiającego wszelkich ekspertyz serwisowych w celu określenia przyczyn uszkodzenia (niewłaściwego działania) dostarczonych urządzeń, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ. 9. Oświadczenie Wykonawcy, że w momencie odbioru sprzętu przekaże instrukcje konfiguracji sprzętu w formacie .pdf i .ppt w języku polskim, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ. 10. Oświadczenie Wykonawcy, że przekaże procedurę zgłaszania napraw gwarancyjnych, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ 11. Oświadczenie Wykonawcy, że będzie uznawał reklamacje na wady ukryte dostarczanego sprzętu i bezzwłocznie go wymaniał na wolny od wad fizycznych i prawnych, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ 12. Oświadczenie Wykonawcy, że w cennie oferty Wykonawcy zawarte są wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną w okresie udzielonej gwarancji, a Zamawiający w okresie udzielonej gwarancji nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ 13. Oświadczenie Wykonawcy, że cena ofertowa obejmuje wartość wymaganych przez producenta zaoferowanego sprzętu (dla wszystkich urządzeń wszystkich pozycji formularza cenowego) przeglądów niezbędnych do utrzymania gwarancji, jak również wymiany części w okresie objętym gwarancją i że przeglądy będą dokonywane zgodnie z zaleceniami producenta przez autoryzowany serwis producenta sprzętu w miejscu zainstalowania/pracy sprzętu, a najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawię harmonogram wymaganych przeglądów niezbędnych do utrzymania gwarancji lub procedurę przeprowadzania przeglądów ze wskazaniem części (elementów) i czynności wymaganych podczas prac przeglądowych, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ 14. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku zaoferowania sprzętu który standardowo jest wyposażony w dysk twardy spełnię wymaganie Zamawiającego w zakresie porzucenia dysku twardego w przypadku jego awarii, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ 15. Oświadczenie Wykonawcy, że w okresie gwarancji sprzęt podlegający naprawie Wykonawca będzie odbierał i dostarczał po naprawie do właściwej siedziby jednostki wskazanej przez Zamawiającego, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ 16. Oświadczenie Wykonawcy, o czasie reakcji serwisowej podanego w godzinach, który będzie liczony od daty i godziny zgłoszenia sprzętu do naprawy, a w przypadku nie podania tego czasu zareaguje w ciągu 120 godzin lub w tym terminie dostarczy w sprawny sprzęt zastępczy, funkcjonalnie nie gorszy od uszkodzonego, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ 17. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku braku możliwości terminowego usunięcia uszkodzenia dostarczy Zamawiającemu sprawny sprzęt zastępczy, funkcjonalnie nie gorszy od uszkodzonego we wskazanym terminie oraz że okres naprawy nie będzie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ 18. Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe, złożone na załączniku nr 1 oraz załącznikach 4 i 5 do SIWZ. 19. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji dostarczy sprzęt tego samego producenta i modelu oraz o tych samych parametrach i w terminie, co sprzęt oferowany w ramach zakupu podstawowego, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ 20. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowana cena została obliczona zgodnie z rozdziałem X SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ 21. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ, zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ 22. Oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje warunki płatności zgodne z zapisami SIWZ warunkami określonymi we wzorze umowy, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ 23. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ 24. Oświadczenie, że Wykonawca zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ 25. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się związany ofertą na czas wskazany w rozdz. VII SIWZ, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ 26. Oświadczenie, że Wykonawca nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ 27. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z treścią Rozdziału III pkt. 3 SIWZ – jeśli dotyczy, złożone na załączniku nr 10 do SIWZ 28. Oświadczenie Wykonawcy, ze wypełnił obowiązki wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ C. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących wspólnie np. konsorcjum musi przedłożyć w ofercie lub na wezwanie Zamawiającego dokumenty określone w Rozdz. IV A pkt 3 oraz w Rozdz. IV B pkt 2-5 i/lub 11-15 SIWZ pozostałe dokumenty wymienione w Rozdziale IV A pkt 1-2 i pkt 4-28 oraz IV B pkt 1 i pkt 6-10 SIWZ mogą przedstawić łącznie. W przypadku doświadczenia za spełnienie warunku zostanie uznane jeżeli tylko jeden z członków konsorcjum spełni cały warunek wskazany w podpunkcie 1.2 litera a) rozdziale III SIWZ. D. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. E. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. F. Zamawiający oceni, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W przypadku gdy zakres ten nie będzie wynikał ze zobowiązania Zamawiający zażąda dokumentów określonych w Rozdziale III ust. 3.1. SIWZ G. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale IV B. pkt 2-5 SIWZ H. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale IV B. pkt 2-5 SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 18 000,00 zł Wadium należy wnieść do Zamawiającego, tj. Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jak niżej. 1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, tj. Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Zaleca się umieszczenie dopisku „wadium dot. ZP-2380-356-66/2018” Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 05.11.2018 r. do godziny 9:30 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 05.11.2018 r. o godzinie 9:30 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. 3. Wadium w innej formie niż w ppkt. 2 należy złożyć (oryginał) razem z ofertą w oddzielnej kopercie, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w rozdziale VII SIWZ. Brak kopii wadium w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, a w szczególności zapisów ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy PZP, ponadto z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w pkt VII SIWZ 5. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp. 7. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
.https://slaska-policja.eb2b.com.pl
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Informacje dotyczące przeprowadzenia aukcji elektronicznej 3.1 UWAGA!!! Powyższe wzory i schematy zostaną zastosowane w przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej jak i w przypadku braku ustawowej przesłanki do jej przeprowadzenia (art. 91a ust. 1 Pzp). 3.2 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej dla wszystkich kryteriów z zastrzeżeniem, że kryterium: A - cena oferty brutto będzie kryterium zmiennym, natomiast kryteria: B – sumaryczny okres gwarancji , C – czas reakcji serwisowej, będą kryteriami stałymi. 3.3. W przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, podczas aukcji składane oferty będą przeliczane wg wzoru wskazanego w Rozdziale XI w ppkt. 2.1 SIWZ Uwaga! Zamawiający informuje, iż punkty na platformie aukcyjnej są (po wprowadzeniu danych z ofert Wykonawców) przez system automatycznie przeliczane i zaokrąglane: a) w przypadku kryterium „cena” – do trzeciego miejsca po przecinku, b) w przypadku pozostałych kryteriów – do drugiego miejsca po przecinku, a następnie sumowane do trzeciego miejsca po przecinku. 3.4 Pozostałe kryteria B i C otrzymają stałą liczbę punktów, które nie ulegną zmianie podczas aukcji. 3.5 Wykonawca, który zwycięży w aukcji elektronicznej jest zobligowany do dostarczenia w wyznaczonym czasie nowego formularza ofertowego przeliczonego zgodnie z rozdziałem X SIWZ w oparciu o kwotę uzyskaną podczas aukcji. 3.6. Wykonawca w trakcie wypełniania formularza ofertowego zobowiązany jest do prawidłowego przeliczenia ceny, przy czym kwoty dla poszczególnych pozycji w formularzu ofertowym nie mogą przekroczyć cen pierwotnie zaoferowanych, a suma pozycji nie może przekroczyć ceny wylicytowanej w trakcie aukcji elektronicznej. 3.7. W przypadku braku możliwości przeliczenia zgodnie z wylicytowaną ceną Wykonawca może zaoferować kwotę niższą niż wylicytowaną podczas aukcji. 3.8. W przypadku błędnego przeliczenia ceny oferty po aukcji Zamawiający dokona poprawy złożonego formularza ofertowego po aukcji na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp tj. zostanie poprawiony jako omyłka rachunkowa.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Tak
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: ROZDZIAŁ XXIII – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. 1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 2. Aukcja zostanie przeprowadzona w module aukcyjnym Platformy Zakupowej KWP w Katowicach dostarczonej przez firmę eB2B na stronie .https://slaska-policja.eb2b.com.pl 3. W przypadku gdy podczas aukcji oferty będzie składała inna osoba niż osoba składająca ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z którego będzie wynikać prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej. 4. Zmiany osoby, która będzie składała oferty (postąpienia) podczas aukcji elektronicznej można dokonać (poprzez zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu za pomocą e-mail lub pisemnie) najpóźniej na 24 godziny przed otwarciem aukcji. 5. Oferty podczas aukcji Wykonawca składa za pomocą formularza umieszczonego na platformie zakupowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu pod rygorem nieważności. Uwaga: Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez kwalifikowany podmiot certyfikujący – wpisany do rejestry prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. 6. Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w aukcji elektronicznej, muszą się zalogować do Platformy Zakupowej. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, bliższych informacji może udzielić Operator Platformy Zakupowej firma eB2B. 7. W przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwał się podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikacyjny, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wzór takiego podpisu, który Zamawiający przekaże do administratora systemu najpóźniej na tydzień przed otwarciem aukcji. 8. Zamawiający zaprosi Wykonawców do udziału w aukcji elektronicznej i prześle na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę hasło i login w przypadku gdy Wykonawca nie jest zarejestrowany na platformie eB2B oraz wszystkie dane wskazane w art. 91b ust. 2 ustawy Pzp. 9. Po otrzymaniu zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest do zalogowania się na platformie i weryfikacji danych adresowych oraz podpisu elektronicznego. UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zdefiniowanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do składania postąpień. 10. Informacji technicznych i weryfikacji danych oraz podpisów elektronicznych związanych z organizacją aukcji udziela Operator Platformy Zakupowej pod numerem telefonu (+48) 22 378 39 70, (+48) 22 258 48 61, (+48) 22 428 19 28, e-mail: helpdesk@eb2b.com.pl. 11. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień. Składane kolejne oferty Wykonawcy podlegają automatycznej ocenie i klasyfikacji zgodnie ze wzorem wskazanym w zaproszeniu oraz określonym w rozdziale XI SIWZ. 12. Kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej zostało określone w Rozdziale XI SIWZ. Złożone przez Wykonawców oferty pisemne zostaną wprowadzone do systemu przez Zamawiającego. Jest to oferta wyjściowa (dot. ceny), która może zostać poprawiona przez każdego Wykonawcę poprzez składanie kolejnych ofert (postąpień dot. tylko kryterium ceny). 12.1. Uwaga! Zamawiający informuje, iż punkty na platformie aukcyjnej są (po wprowadzeniu danych z ofert Wykonawców) przez system automatycznie przeliczane i zaokrąglane: a) w przypadku kryterium „cena” – do trzeciego miejsca po przecinku, b) w przypadku pozostałych kryteriów – do drugiego miejsca po przecinku, a następnie sumowane do trzeciego miejsca po przecinku. 13. Termin otwarcia aukcji zostanie podany w zaproszeniach do udziału w aukcji. 14. Aukcja będzie prowadzona zgodnie z czasem wskazanym na platformie. 15. Aukcja jest jednoetapowa, a jej podstawowy czas trwa przez 30 minut. Aukcja zostanie zamknięta jeżeli w ciągu ostatnich jej 5 minut w czasie podstawowym i podczas 5 minutowej dogrywki nie zostanie złożone żadne nowe postąpienie zaakceptowane przez system na dowolną część w aukcji. Bieg terminu rozpocznie się wraz z otwarciem aukcji. 16. Zamawiający informuje, iż w sytuacji, gdy w chwili zamknięcia aukcji dwie oferty uzyskają jednakową liczbę punktów, zwycięzcą aukcji zostanie Wykonawca, który w wyznaczonym czasie jako pierwszy złoży ofertę z najniższą ceną lub gwarantującą najkorzystniejszy bilans punktowy. 17. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 18. Komputer użytkownika Platformy Zakupowej powinien spełniać następujące wymagania: 18.1. być wyposażony w procesor o mocy obliczeniowej minimum 2GHz i posiadać, co najmniej 2 GB pamięci RAM; 18.2. posiadać zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MacOS X 10.4, Linux, MS Windows XP lub nowszy; 18.3. posiadać zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla-Firefox 46+, Chrome 48+, Opera 5+ albo Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowszą; 18.4. posiadać stałe połączenie z siecią Internet o gwarantowanej szybkości transmisji nie mniejszej niż 512 kb/s. 19. Wykonawca, który zwycięży w aukcji elektronicznej jest zobligowany do dostarczenia w wyznaczonym czasie nowego formularza ofertowego i cenowego w oparciu o kwotę uzyskaną podczas aukcji wraz z wersją elektroniczną formularza cenowego. Niedostarczenie formularza cenowego w wersji elektronicznej nie skutkuje żadnymi konsekwencjami. 20. Wykonawca w trakcie wypełniania formularza ofertowego oraz formularza cenowego po aukcji zobowiązany jest do prawidłowego przeliczenia ceny, przy czym ceny dla poszczególnych pozycji w formularzu cenowym nie mogą przekroczyć cen pierwotnie zaoferowanych, a suma pozycji nie może przekroczyć ceny wylicytowanej w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku braku możliwości przeliczenia zgodnie z wylicytowaną kwotą Wykonawca może zaoferować kwotę niższą niż wylicytowaną podczas aukcji. W przypadku błędnego przeliczenia ceny oferty po aukcji Zamawiający dokona poprawy złożonego formularza ofertowego po aukcji na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp tj. zostanie poprawiony jako omyłka rachunkowa. 21. Zamawiający ustala wysokość minimalnego postąpienia w aukcji elektronicznej na kwotę 3 000,00 zł. 22. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, o czym poinformuje Wykonawców za pomocą e-mail z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Zgodnie z SIWZ -ROZDZIAŁ XXIII – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Zgodnie z SIWZ -ROZDZIAŁ XXIII – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający ustala wysokość minimalnego postąpienia w aukcji elektronicznej na kwotę 3 000,00 zł.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Zgodnie z SIWZ -ROZDZIAŁ XXIII – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 18. Komputer użytkownika Platformy Zakupowej powinien spełniać następujące wymagania: 18.1. być wyposażony w procesor o mocy obliczeniowej minimum 2GHz i posiadać, co najmniej 2 GB pamięci RAM; 18.2. posiadać zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MacOS X 10.4, Linux, MS Windows XP lub nowszy; 18.3. posiadać zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla-Firefox 46+, Chrome 48+, Opera 5+ albo Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowszą; 18.4. posiadać stałe połączenie z siecią Internet o gwarantowanej szybkości transmisji nie mniejszej niż 512 kb/s.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Zgodnie z SIWZ -ROZDZIAŁ XXIII – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 30

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Zgodnie z SIWZ -ROZDZIAŁ XXIII – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 15. Aukcja jest jednoetapowa, a jej podstawowy czas trwa przez 30 minut. Aukcja zostanie zamknięta jeżeli w ciągu ostatnich jej 5 minut w czasie podstawowym i podczas 5 minutowej dogrywki nie zostanie złożone żadne nowe postąpienie zaakceptowane przez system na dowolną część w aukcji. Bieg terminu rozpocznie się wraz z otwarciem aukcji. 16. Zamawiający informuje, iż w sytuacji, gdy w chwili zamknięcia aukcji dwie oferty uzyskają jednakową liczbę punktów, zwycięzcą aukcji zostanie Wykonawca, który w wyznaczonym czasie jako pierwszy złoży ofertę z najniższą ceną lub gwarantującą najkorzystniejszy bilans punktowy.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
sumaryczny okres gwarancji 20,00
czas reakcji serwisowej 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy. 2. Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w zakresie: a) Zmiany obowiązującej stawki VAT z zachowaniem kwoty brutto wynikającej z realizacji umowy, b) Zmiany nazwy handlowej przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem utrzymania parametrów wskazanych w ofercie lub ich podwyższenia w zakresie pełnej dostawy przedmiotu zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-05, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wgranie nowej wersji Androida do telefonu - Bielsko-Biała
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania22-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wgranie jednej z najnowszych wersji androida do Samsunga Galaxy Note 2. Aktualna wersja Androida to 4.4. Zapewne trzeba było złamać parę zabezpieczeń, by było to możliwe. Proszę o oferty.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI