ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStarostwo Powiatowe w Bydgoszczy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-01
 • Numer ogłoszenia520292-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 520292-N-2019 z dnia 2019-03-01 r.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy: ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 09235621900000, ul. Konarskiego  1-3 , 85-066  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 525 835 422, e-mail info@powiat.bydgoski.pl, faks 525 835 452.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.bydgoski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.powiat.bydgoski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiat.bydgoski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
listownie, w zamkniętej i opisanej kopercie
Adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, budynek C, piętro IV, pokój 448

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA
Numer referencyjny: OR-VII.272.1.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamówienie jest podzielone na pięć Części. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na jedną lub więcej Części.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający nie wskazuje maksymalnej ilości Części, na które Wykonawca może złożyć ofertę.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, nieużywanego i wolnego od wad prawnych i fizycznych, sprzętu komputerowego lub/i oprogramowania. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu poleasingowego, powystawowego itp., itd. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w zakresie: a) Części I: Drukarki laserowej kolorowej – 1 szt., Drukarki czarno-białej – 6 szt. b) Części II: Tabletu – 1 szt., Etui – 1 szt., Szkła hartowanego – 1 szt., Notebooka – 2 szt. c) Części III: Komputera stacjonarnego – 20 szt., Monitora – 4 szt., Zasilacza UPS o mocy 750VA do zasilania urządzeń sieci LAN montowalnego w szafie Rack 19” – 1 szt. d) Części IV: Pakietu biurowego Microsoft Office 2016 STANDARD OPEN GOV lub równoważnego – 20 szt. e) Części V: Odnowienie licencji oraz podniesienie do wersji ESET Endpoint Security Suite na okres 3 lat lub zaoferowanie równoważnego oprogramowania – 170 stanowisk Obecnie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy korzysta z oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint. Optymalnym rozwiązaniem byłoby przedłużenie posiadanych licencji, jednak Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych w zakresie nowych licencji na oprogramowanie antywirusowe (oprogramowanie równoważne). 3) Zamawiający informuje, że zaoferowany tablet w zakresie Części II, musi zostać dostarczony z dodatkowo zabezpieczoną matrycą za pomocą szkła hartowanego 9H, dedykowanego do zaoferowanego modelu, pokrywający min. 95% całości ekranu. Wykonawca zapewni pokrycie matrycy szkłem w sposób estetyczny. Dodatkowo zamawiający wymaga dostarczenia do każdego z tabletu odpowiedniego dedykowanego etui z klapką (typu flip cover) do zaoferowanego modelu w kolorze czarnym, szarym lub granatowym. Wszelkie złącza, przyciski oraz sloty po bokach urządzenia muszą być dostępne, tak aby nie trzeba było usuwać tabletu z etui aby w pełni z niego korzystać. Pokrowiec powinien pełnić dodatkowo funkcję podstawki by można było postawić tablet. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Specyfikacje Techniczne stanowiące Załączniki 1-5 do SIWZ oraz Zestawienie punktacji procesorów wg. testu Passmark Załącznik nr 6 do SIWZ. 5) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz Specyfikacji Technicznej stanowi oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamówienia, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca złoży wraz z ofertą wypełniony Formularz Specyfikacji Technicznej odpowiadający numerem Części zamówienia, na którą składa ofertę (Załącznik nr 1, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część I zamówienia, Załącznik nr 2, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część II zamówienia, Załącznik nr 3, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część III zamówienia, Załącznik nr 4, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część IV i Załącznik nr 5, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część V zamówienia). Formularz Specyfikacji Technicznej nie podlega uzupełnieniu, a w przypadku nie złożenia go wraz z ofertą, Zamawiający odrzuci ofertę w oparciu o zapis art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 6) Ewentualne wskazania w dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia (Załączniki 1 – 5 do SIWZ) nazw zastosowanych urządzeń, znaków towarowych, patentów, materiałów, źródła lub szczególnego procesu lub ich pochodzenia, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę należy rozumieć jako spełnienie wymaganych parametrów technicznych, standardów jakościowych lub lepszych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. 7) Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) potrzebne do uruchomienia i pracy sprzętu, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów. 8) Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych rozwiązaniom opisanym w szczegółowych opisach przedmiotów zamówienia, przy zachowaniu parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim musi odpowiadać sprzęt, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. 9) Zamawiający zwraca uwagę na to, iż jeżeli Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, parametry techniczne urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie oznacza to jednak, iż poprzez dopuszczenie równoważności Zamawiający jest zobowiązany zrezygnować ze swoich oczekiwań co do cech, które mają dla niego istotne znaczenie. 10) Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: a) Licencje na Oprogramowanie oraz dokumenty licencyjne - Certyfikat użytkownika licencji programu, uprawniający Zamawiającego do wykonania instalacji tego programu i jego użytkowania przez czas, określony w złożonej ofercie, do siedziby Zamawiającego ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, zostaną przekazane droga elektroniczną. b) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ostemplowanych kart gwarancyjnych. c) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu na okres wskazany w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ lub w razie braku takiego zapisu na okres co najmniej 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo – jakościowego. d) W trakcie trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego działania sprzętu w dni robocze, w godzinach pracy Wykonawcy. Zgłoszenia nieprawidłowego działania przedmiotu umowy będą przekazywane telefonicznie oraz potwierdzone za pomocą faksu lub wiadomości e-mail. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę jest potwierdzenie doręczenia faksu lub wysłania wiadomości e-mail. e) W przypadku, gdy transport gwarancyjny realizowany jest w formie wysyłki kurierskiej lub pocztowej, jego forma musi umożliwiać Zamawiającemu stwierdzenie doręczenia sprzętu do Wykonawcy. f) Koszty transportu zgłoszonych do naprawy gwarancyjnej urządzeń do punktu serwisowego i z punktu serwisowego ponosi w całości Wykonawca. g) W przypadku odbioru osobistego uszkodzonego sprzętu, Wykonawca dokona odbioru w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia nieprawidłowości działania, w godzinach pracy Zamawiającego. h) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia awarii w ciągu 24 roboczogodzin od momentu otrzymania uszkodzonego sprzętu. i) W przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia awarii w określonym wyżej terminie, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony. j) Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. k) W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków wynikających z pkt. a-i, Zamawiający ma prawo zlecić dowolnej firmie naprawę sprzętu, a kosztami obciążyć Wykonawcę, jednocześnie zachowując prawo do kary umownej i odszkodowania oraz prawo do uprawnień wynikających z gwarancji. l) Nośniki zawierające dane, o ile nie są przedmiotem naprawy gwarancyjnej, zostaną usunięte ze sprzętu przed jego wysłaniem/przekazaniem.

II.5) Główny kod CPV: 30232000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30232110-8
30231300-0
48000000-8
48760000-3
30213000-5
30213100-6
30213200-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni(kalendarzowych) od daty podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia Wykonawca określi w ofercie
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; b) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca wraz z ofertą złoży wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz Specyfikacji Technicznej stanowi oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamówienia, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca złoży wraz z ofertą wypełniony Formularz Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 1, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część I zamówienia, Załącznik nr 2, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część II zamówienia, Załącznik nr 3, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część III zamówienia, Załącznik nr 4, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część IV i Załącznik nr 5, gdy Wykonawca składa Ofertę na Część V zamówienia). Formularz Specyfikacji Technicznej nie podlega uzupełnieniu, a w przypadku nie złożenia go wraz z ofertą, Zamawiający odrzuci ofertę w oparciu o zapis art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoje zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy w dniach 35,00
Termin płatności faktury VAT 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia poniżej określonych okoliczności: 1) przedłużenia terminu wykonania dostawy, w przypadku: a) zlecenia przez Zamawiającego dostaw dodatkowych na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2 lub pkt. 6 ustawy Pzp jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, 2) zmiany kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji: a) wystąpienia dodatkowych dostaw zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 lub pkt. 6 ustawy Pzp, b) wystąpienia zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). 3) zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę sprzętu, jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do momentu zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dołożył należytej staranności, aby uzyskać od producenta informację o zaprzestaniu produkcji oferowanego przez siebie sprzętu i zaoferować w to miejsce przedmiot umowy o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności, kompatybilny ze sprzętem Zamawiającego w zakresie wskazanym w SIWZ oraz przedstawienia na piśmie propozycji istotnych zmian w zakresie Specyfikacji Technicznej w stosunku do Specyfikacji technicznej przedmiotu umowy zaoferowanego w ofercie, 4) niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), 5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia, 6) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron, 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-12, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w zakresie: Części I: Drukarki laserowej kolorowej – 1 szt., Drukarki czarno-białej – 6 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232000-4, 30232110-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy w dniach 35,00
Termin płatności faktury VAT 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni(kalendarzowych) od daty podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia Wykonawca określi w ofercie.


Część nr: 2 Nazwa: Część II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w zakresie: Części II: Tabletu – 1 szt., Etui – 1 szt., Szkła hartowanego – 1 szt., Notebooka – 2 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232000-4, 30213100-6, 30213200-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy w dniach 35,00
Termin płatności faktury VAT 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni(kalendarzowych) od daty podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia Wykonawca określi w ofercie.


Część nr: 3 Nazwa: Część III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w zakresie: Części III: Komputera stacjonarnego – 20 szt., Monitora – 4 szt., Zasilacza UPS o mocy 750VA do zasilania urządzeń sieci LAN montowalnego w szafie Rack 19” – 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232000-4, 30213000-5, 30231300-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy w dniach 35,00
Termin płatności faktury VAT 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni(kalendarzowych) od daty podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia Wykonawca określi w ofercie.


Część nr: 4 Nazwa: Część IV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w zakresie: Części IV: Pakietu biurowego Microsoft Office 2016 STANDARD OPEN GOV lub równoważnego – 20 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy w dniach 35,00
Termin płatności faktury VAT 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni(kalendarzowych) od daty podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia Wykonawca określi w ofercie.


Część nr: 5 Nazwa: Część V
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w zakresie: Części V: Odnowienie licencji oraz podniesienie do wersji ESET Endpoint Security Suite na okres 3 lat lub zaoferowanie równoważnego oprogramowania – 170 stanowisk Obecnie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy korzysta z oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint. Optymalnym rozwiązaniem byłoby przedłużenie posiadanych licencji, jednak Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych w zakresie nowych licencji na oprogramowanie antywirusowe (oprogramowanie równoważne).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48760000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy w dniach 35,00
Termin płatności faktury VAT 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni(kalendarzowych) od daty podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia Wykonawca określi w ofercie.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę 24 laptopów - Lubień Kujawski
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania25-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę 24 laptopów z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI