Zakup sprzętu komputerowego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup sprzętu komputerowego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-03-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPolskie Radio S.A. Biuro Zamówień Publicznych
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-04
 • Numer ogłoszenia520740-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 520740-N-2019 z dnia 2019-03-04 r.

Polskie Radio S.A. Biuro Zamówień Publicznych: Zakup sprzętu komputerowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Radio S.A. Biuro Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 10420591000000, ul. Al. Niepodległości  77/85 , 00-977  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 645 36 90, , e-mail zamowienia.publiczne@polskieradio.pl, , faks +48 22 645 39 57.
Adres strony internetowej (URL): www.prsa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.prsa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.prsa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej zgodnie z pkt 18.4 SIWZ. Ofertę opisaną zgodnie z pkt. 18.14 SIWZ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzyni wystawionej w holu budynku O-1 (stary budynek) oznaczonej zgodnie z pkt. 19.1 SIWZ
Adres:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu komputerowego
Numer referencyjny: BP-DZP.B5.62.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów oraz komputerów stacjonarnych i komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymogi i warunki ich realizacji, zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ (Wzór umowy).

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 15
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby dostawa sprzętu komputerowego została zrealizowana w następujących maksymalnych terminach: 1. dla zadania nr 1 - maksymalnie 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy, 2. dla zadania nr 2 - maksymalnie 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy, 3. dla zadania nr 3 – maksymalnie 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Przez dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy. Do terminu wykonania zamówienia nie wlicza się terminów przeznaczonych na dokonanie odbioru ilościowego i technicznego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
10.2. Poza oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt. 10.1 SIWZ, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą: 10.2.1. wypełniony formularz oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; 10.2.2. wypełniony formularz specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ i zgodnie z wytycznymi podanymi we wzorze tego formularza; 10.2.3. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w którym określony zostanie zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 10.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej podanej w pkt I SIWZ, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawcy wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia, mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencyjności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących okolicznościach w zakresie: 1) przedłużenia za zgodą Zamawiającego terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a których Strony nie mogły przewidzieć w momencie zawierania Umowy, 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia poprzez wdrożenie zmian technicznych i technologicznych w dostarczanym sprzęcie w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: a) niedostępność na rynku któregokolwiek ze sprzętu lub jego komponentów, określonych w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do Umowy, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego sprzętu lub komponentu, co zostanie udokumentowane oświadczeniem producenta sprzętu lub komponentu. Zmiana może dotyczyć wyłącznie zamiany na nowszy model sprzętu zastępujący na rynku poprzednika, pod warunkiem spełnienia przez ten sprzęt warunków technicznych i funkcjonalnych określonych w ww. Załącznikach, b) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w Załącznikach nr 1 i 2 do Umowy, w sytuacji gdy konieczność zastosowania nowych rozwiązań wynikałaby ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, 3) zmiany podwykonawców, wymienionych w § 8 ust. 3, pod warunkiem wskazania nie później jednak niż na 7 dni kalendarzowych przed dokonaniem zmiany powodów, dla których istnieje konieczność dokonania przedmiotowej zmiany i podania nazwy (firmy) podwykonawcy*, 4) podwykonawców – w przypadku, gdy składając ofertę Wykonawca zobowiązał się do samodzielnego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, a w okresie jego realizacji zaistnieje konieczność wykonania przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawcy – w tym przypadku Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawcy zobowiązany jest do: a) wykazania powodów, dla których realizacji przedmiotu Umowy wymaga udziału podwykonawcy, b) wskazania części przedmiotu Umowy, która zostanie przekazana podwykonawcy do wykonania, c) podania nazwy (firmy) podwykonawcy 5) wprowadzenia klauzul/ postanowień dotyczących ochrony danych osobowych i przetwarzania danych osobowych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz innych przepisów prawa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-14, godzina: 12:20,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Po zakończeniu postępowania, a przed zawarciem Umowy wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do: 1. przedłożenia dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 2. przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 3. w przypadku złożenia oferty w Zadaniu nr 3 - przedłożenia oświadczenia lub innego dokumentu producenta potwierdzającego, że oferowany sprzęt pozytywnie przeszedł testy normy MIL-STD-810G w zakresie: a) wibracji - Metoda 514.6 b) uderzenia - Metoda 516.6 c) wilgotności - Metoda 507.5 d) odporności na piasek i pył - Metoda 510 Powyższe dokumenty powinny zostać przedłożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży ww. dokumentów lub przedłoży dokumenty obarczone wadami i nie dostarczy poprawionych dokumentów, Zamawiający uzna, że podpisanie umowy na realizację Zadania nr 3 jest niemożliwe z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy. 23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 23.1. Zamawiający wymaga aby wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru wykonawcy: 1. w pieniądzu, wpłaconym na konto Polskiego Radia S.A.: Polskie Radio S.A. (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S.A.) nr: 95 1020 1026 0000 1002 0298 1389, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 110 ze zm.). 23.2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa, niepodlegająca przenoszeniu i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla banku / ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez okres wykonywania Umowy, przedłużony o okres 30 dni. 23.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia bankowego, warunki gwarancji lub poręczenia muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 23.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie określonej w pkt. 23.1.1. SIWZ, Zamawiający przechowywać będzie je na rachunku bankowym. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone wykonawcy wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po pomniejszeniu o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy, po upływie okresu wskazanego w § 9 ust. 3 Załącznika nr 6 do SIWZ
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w Zadaniu nr 1 jest dostawa 25 szt. monitorów typu 1 (tabela 1.1 SIWZ), oraz 10 szt. monitorów typu 2 (tabela 1.2 SIWZ), zwanych dalej "sprzętem".
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 15
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby dostawa sprzętu komputerowego, o którym mowa w Zadaniu nr 1 została zrealizowana w terminie - maksymalnie 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Przez dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy. Do terminu wykonania zamówienia nie wlicza się terminów przeznaczonych na dokonanie odbioru ilościowego i technicznego.


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w Zadaniu nr 2 jest dostawa 10 szt. komputerów stacjonarnych (tabela 2 SIWZ) wraz z oprogramowaniem, zwanych dalej ”sprzętem”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 15
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby dostawa sprzętu komputerowego, o którym mowa w Zadaniu nr 2 została zrealizowana w terminie - maksymalnie 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Przez dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy. Do terminu wykonania zamówienia nie wlicza się terminów przeznaczonych na dokonanie odbioru ilościowego i technicznego.


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w Zadaniu nr 3 jest dostawa 18 szt. komputerów przenośnych typu 1 (tabela 3.1 SIWZ) oraz 2 szt. komputerów przenośnych typu 2 (tabela 3.2 SIWZ) wraz z oprogramowaniem, zwanych dalej ”sprzętem”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 15
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby dostawa sprzętu komputerowego, o którym mowa w Zadaniu nr 3 została zrealizowana w terminie - maksymalnie 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Przez dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy. Do terminu wykonania zamówienia nie wlicza się terminów przeznaczonych na dokonanie odbioru ilościowego i technicznego. Po zakończeniu postępowania, a przed zawarciem Umowy wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w Zadaniu nr 3 zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia lub innego dokumentu producenta potwierdzającego, że oferowany sprzęt pozytywnie przeszedł testy normy MIL-STD-810G w zakresie: a) wibracji - Metoda 514.6 b) uderzenia - Metoda 516.6 c) wilgotności - Metoda 507.5 d) odporności na piasek i pył - Metoda 510 Powyższe dokumenty powinny zostać przedłożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży ww. dokumentów lub przedłoży dokumenty obarczone wadami i nie dostarczy poprawionych dokumentów, Zamawiający uzna, że podpisanie umowy na realizację Zadania nr 3 jest niemożliwe z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę laptopów - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania17-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę 6 komputerów przenośnych do gabinetu medycznego. Procesor intel Core. Taktowanie procesora 1,6 GHz. Ilość rdzeni min. 2. Pamięć RAM min 8 GB. Przekątna ekranu min. 13 cm, max 13,5 cm. Rozdzielczość - min 2560 x 1600. Częstotliwość pracy MHZ min 2133 MHZ. Rodzaj dysku SSD. Minimalny czas pracy 7 godzin. Ilość portów USB min. 2. Oprzyrządowanie myszka bezprzewodowa. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI