Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Nasze...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Nasze dzieci - nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach oraz Zarzeczu”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁodygowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Łodygowice
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-08
 • Numer ogłoszenia523152-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 523152-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.

Gmina Łodygowice: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Nasze dzieci - nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach oraz Zarzeczu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
3.6. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Nasze dzieci - nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach oraz Zarzeczu” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, XI Oś priorytetowa „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego”, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łodygowice, krajowy numer identyfikacyjny 72182657000000, ul. ul. Piłsudskiego  75 , 34-325  Łodygowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 863 05 00, e-mail gmina@lodygowice.pl, faks 33 863 05 01.
Adres strony internetowej (URL): www.lodygowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.lodygowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lodygowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Gminny Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach ul. Królowej Jadwigi 6 34-325 Łodygowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Nasze dzieci - nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach oraz Zarzeczu”
Numer referencyjny: GZEASiP.271.02.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Nasze dzieci- nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach oraz Zarzeczu. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części: Część 1 - Sprzęt komputerowy – dostawa do szkoły specjalnej w Łodygowicach - 4 szt. laptopy, 1 szt. tablet, dostawa do szkoły podstawowej nr 1 w Łodygowicach – 3 szt. laptopy, 4 szt. tablety, dostawa do szkoły podstawowej w Zarzeczu – 9 szt. laptopy, 10 szt. licencji oprogramowanie biurowe. Część 2 - Sprzęt audiowizualny – dostawa do szkoły specjalnej w Łodygowicach -1 szt. tablica interaktywna z projektorem, 12 szt. tonery do drukarek, 1 szt. projektor z ekranem projekcyjnym, 2 szt. urządzenie wielofunkcyjne, 4 szt. radioodtwarzacz, dostawa do szkoły podstawowej nr 1 w Łodygowicach – 1 szt. drukarka laserowa ze skanerem, 1 szt. laminator, 2 szt. monitor interaktywny, 1 szt. aparat cyfrowy, dostawa do szkoły podstawowej w Zarzeczu – 1 szt. szafka na laptopy.Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty [rozwiązania] równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Jeżeli w dokumentacji przetargowej, stanowiącej opis niniejszego przedmiotu zamówienia do SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości wyrobów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych, lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji przetargowej. W każdym takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne wyroby lub urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. Wykonawca oświadcza w formularzu ofertowym, czy dla celów kalkulacji ceny ofertowej przyjął wyroby/urządzenia, o których mowa w dokumentacji przetargowej, czy też zastosował wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty: wykaz urządzeń/wyrobów równoważnych przyjętych do kalkulacji ceny oferty oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. W przypadku zaoferowania urządzeń/wyrobów niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 „uPzp”, jako że jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ. Oferta zostanie odrzucona również w przypadku gdy Wykonawca oświadczy w DRUKU OFERTA, że oferuje urządzenia/wyroby równoważne, a nie załączy do oferty wykazu tych urządzeń/wyrobów wraz z stosownymi dokumentami potwierdzającymi, że zaoferowane urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Dokumenty te są bowiem elementem składanej oferty i nie podlegają uzupełnieniu. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia wynosi 1 rok od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a maksymalny 3 lata.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30210000-4
30213000-5
30232000-4
30233000-1
48620000-0
48624000-8
72265000-0
42962000-7
30232100-5
32322000-6
38652100-1
38653400-1
32342400-6
30190000-7
38651000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
21

II.9) Informacje dodatkowe: Do 21 dni licząc od dnia zawarcia umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: a) dot. części 1 - co najmniej jednej dostawy o wartości brutto minimum 35.000,00 zł, polegającej na dostawie sprzętu komputerowego tj. tabletów i/lub laptopów itp., b) dot. części 2 - co najmniej jednej dostawy o wartości brutto minimum 25.000,00 zł, polegającej na dostawie sprzętu audiowizualnego tj. tablic interaktywnych i/lub projektorów i/lub drukarek itp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy). 2. Jeżeli z przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów wynikać będzie, że Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów dotyczących tego podmiotu: a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy); 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
DOKUMENTY, KTÓRE WSZYSCY WYKONAWCY MUSZĄ ZŁOŻYĆ DO OFERTY: 1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 8a i 8b (odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia) do niniejszej specyfikacji; 2) wykaz oferowanego sprzętu - sporządzony wg załącznika nr 7a (dla części 1) i 7b (dla części b) do niniejszej SIWZ stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia przez oferowane dostawy minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, o których mowa w punkcie 6.3. SIWZ. 3) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę/y uprawnione do działania w jego imieniu; 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: -zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; Wykonawca sporządzi dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 5) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty: wykaz urządzeń/wyrobów równoważnych przyjętych do kalkulacji ceny oferty oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 6) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, o którym mowa w pkt 7.1. lit. c). Dodatkowe informacje: 7.6. ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZEZ WYKONAWCÓW: 7.6.1. Dokumenty, o których mowa w punktach od 7.1. do 7.4. winny być złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem z wyłączeniem dokumentów o których mowa w punkcie 7.4 ppkt 1, 2, 3, 4, 6 SIWZ, które należy przedłożyć w oryginale, a w przypadku pełnomocnictwa dopuszczalna jest również forma notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pozostałe dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 7.6.2. Informacje na temat możliwości składania oferty wspólnej (przez dwa lub więcej podmiotów): a)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, b)Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii, c)Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą udokumentować – przy ofercie - że pełnomocnictwo ustanowione do ich reprezentacji zostało podpisane przez osobę[y] uprawnione do działania w ich imieniu, d)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie wstępne składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia, e)Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę, f)Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie ofertą najkorzystniejszą, wówczas Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która musi zawierać: •jednoznaczne określenie celu gospodarczego, •zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty i solidarnej odpowiedzialności, •oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji zamówienia oraz okres trwania gwarancji /rękojmi za wady, •określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem, g)Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego od Wykonawcy występującego w formie spółki cywilnej – złożenia umowy spółki, z której musi wynikać sposób reprezentacji wspólników. Jeżeli z umowy spółki nie będzie wynikać sposób reprezentacji, Zamawiający zażąda od wspólnika/wspólników podpisującego/podpisujących umowę stosownego umocowania od pozostałych osób tworzących spółkę. 7.6.3.Korzystanie z podwykonawstwa: a)Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części niniejszego zamówienia. b)Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia (zakres zamówienia), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. c)Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. d)Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (pkt 7.1. lit a) SIWZ informacji o podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. 7.6.4.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 570 z późn. zm.). 7.6.5.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.6.6.W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 7.6.7.W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp , Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 7.6.8.W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl /home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A”. http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-18, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: -administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łodygowice z siedzibą: ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice, gmina@lodygowice.pl, tel. 33 863 05 00; -Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zamawiającego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łodygowice jest nim Pan Mirosław Midor, iod@infosystem-projekt.pl, tel. 33 863 05 00; -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Nasze dzieci - nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach oraz Zarzeczu” , numer postępowania: GZEASiP.271.02.2019 -odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; -Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; -obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; -w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; -posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; -nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ar. 6 ust. 1 lit c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności: 1. Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: a) wykonawcy będącego osobą fizyczną, b) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą c) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), d) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 2. Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/ podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 3. Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. a) dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, odpowiednio dla część I i/lub część II Oferty na poszczególne części muszą obejmować całość zamówienia określonego w danej części. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp). Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji o której mowa w art. 10a ust.2.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Nasze dzieci - nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach oraz Zarzeczu” - część 1 – sprzęt komputerowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Nasze dzieci- nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach oraz Zarzeczu. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części: Część 1 - Sprzęt komputerowy – dostawa do szkoły specjalnej w Łodygowicach - 4 szt. laptopy, 1 szt. tablet, dostawa do szkoły podstawowej nr 1 w Łodygowicach – 3 szt. laptopy, 4 szt. tablety, dostawa do szkoły podstawowej w Zarzeczu – 9 szt. laptopy, 10 szt. licencji oprogramowanie biurowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213000-5, 30232000-4, 48620000-0, 72265000-0, 48624000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Nasze dzieci - nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach oraz Zarzeczu” - część 2 – sprzęt audiowizualny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Nasze dzieci- nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach oraz Zarzeczu. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części: Część 2 - Sprzęt audiowizualny – dostawa do szkoły specjalnej w Łodygowicach -1 szt. tablica interaktywna z projektorem, 12 szt. tonery do drukarek, 1 szt. projektor z ekranem projekcyjnym, 2 szt. urządzenie wielofunkcyjne, 4 szt. radioodtwarzacz, dostawa do szkoły podstawowej nr 1 w Łodygowicach – 1 szt. drukarka laserowa ze skanerem, 1 szt. laminator, 2 szt. monitor interaktywny, 1 szt. aparat cyfrowy, dostawa do szkoły podstawowej w Zarzeczu – 1 szt. szafka na laptopy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30210000-4, 38651000-3, 42962000-7, 30232100-5, 32322000-6, 38652100-1, 38653400-1, 32342400-6, 30190000-7, 72265000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę serwera - Częstochowa
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania18-10-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę serwera wraz z oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI