„Wyposażenie stanowisk” w ramach projektu: „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
„Wyposażenie stanowisk” w ramach projektu: „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii – e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-01-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2017-12-22
 • Numer ogłoszenia635272-N-2017
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 635272-N-2017 z dnia 2017-12-22 r.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej: „Wyposażenie stanowisk” w ramach projektu: „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii – e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii – e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie Nr RPMA.02.01.01-14-1725/15-00 zawartej w dniu 12 lipca 2016 r. z późn. zm.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 29807000000, ul. ul. Nowowiejska  27 , 00665   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 8252031 w. 355, 356, e-mail zamowienia-publiczne@wp.pl, faks 022 8252031 w. 355.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalnowowiejski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpitalnowowiejski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpitalnowowiejski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 15 SIWZ.
Adres:
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wyposażenie stanowisk” w ramach projektu: „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii – e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”
Numer referencyjny: 29/DZP/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie stanowisk – dostawa Stacji roboczych – Mobilnych – 5 szt. w ramach projektu: „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii – e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie Nr RPMA.02.01.01-14-1725/15-00 zawartej w dniu 12 lipca 2016 r wraz z późniejszymi zmianami oraz umową nr Umową Nr 126/NW-I-I/D/16 wraz z późniejszymi zmianami. Ogólny Opis Projektu: Podstawowym celem Projektu „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrążenie form konsultacji i terapii – e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie” jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu psychologii i psychiatrii dla pacjentów przy użyciu technologii audiowizualnych. Ponadto projekt będzie realizowany zgodnie z dostosowaniem do obowiązujących norm, przy zachowaniu interooperacyjności z platformą krajową P1 oraz P2, zapewniając bezpieczeństwo wdrażanych systemów informatycznych oraz przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem i zgodność e-usług że standardami WCAG 2.0. Cele szczegółowe Projektu Przedmiotem projektu jest przygotowanie oraz wdrożenie 7 e-usług na poziomie dojrzałości 4 (portale o określonym przeznaczeniu udostępniające informacje pochodzące z różnych urzędów i umożliwiające realizację transakcji. Poziom integracji stwarza możliwość dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwienia danej sprawy urzędowej drogą elektroniczną- od uzyskania informacji, przez pobranie odpowiednich formularzy i po ich wypełnieniu odesłanie ich drogą internetową (czasami wypełnienie formularzy on-line na stronie internetowej), aż po uiszczenie wymaganych opłat i otrzymanie oficjalnego zezwolenia, zaświadczenia, decyzji lub innego dokumentu, o który stara się dana osoba): 1. Komunikator do interwencyjnej pomocy psychologicznej (np. w formie chat’u lub komunikatora z wykorzystaniem kamery internetowej); 2. Rejestracja na wizytę; 3. Korzystanie z usługi psychologa online; 4. Porady psychiatry w formie e-terapii; 5. Rozwiązywanie testów psychologicznych weryfikowanych automatycznie, jako element leczenia psychologicznego i psychiatrycznego; 6. Ewaluacja świadczonych usług z zakresu telemedycyny – w formie ankiet m.in. poziomu satysfakcji; 7. Wpisanie się do kalendarza wizyt na wizytę stacjonarną w szpitalu jako kontynuacja leczenia rozpoczętego w formie e-terapii. Obszary w jakich będzie udzielane wsparcie to: • poradnia zdrowia psychicznego, • poradnia leczenia zaburzeń snu, • poradnia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, • poradnia uzależniania od narkotyków i substancji psychoaktywnych, • poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, • poradnia leczenia nerwic. Projektowanie i budowa e-usług będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika. Natomiast sam projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na widoczne zapotrzebowanie obywateli w postaci wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego w formie interwencyjnej oraz dla osób, które z różnych powodów nie mają możliwości skorzystać ze stacjonarnej pomocy. Grupami odbiorców projektu będą przede wszystkim osoby potrzebujące wsparcia, ich rodziny, osoby z niepełnosprawnościami, mniejsze podmioty lecznicze nie posiadające wystarczającego potencjału wsparcia psychologicznego oraz inne służby takie jak np. policja czy straż pożarna.

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
14

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie będzie realizowane w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie jednak nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; e) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4): a) lit. a - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) lit. b i e - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych dla zastępowanych dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: a) opisów w postaci kart katalogowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta wraz z opisami technicznymi w języku polskim dla zaoferowanych stacji roboczych – mobilnych b) w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w lit. a), nie zawierają danych pozwalających na weryfikację wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dodatkowo odrębne oświadczenie o spełnieniu danego wymagania przez oferowane urządzenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, c) wydruk ze strony internetowej wyników w teście wydajności Passmark Performance Test procesora i karty graficznej - stacja robocza – mobilna, d) potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą EU RoHS o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta sprzętu – stacja robocza mobilna.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca obowiązany jest złożyć na dzień składania ofert: a) wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do SIWZ), b) wypełniony i podpisany formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia (zgodny w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ), c) w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę, d) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w pkt 11.1 SIWZ (zgodne w treści z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego) dotyczące Wykonawcy albo każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - w celu wykazania braku istnienia wobec danego Wykonawcy podstaw wykluczenia. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: 1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie okoliczności wskazanych w pkt 11.1. 3) Zamawiający informuje, iż nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców. 4) Zamawiający wymaga aby pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 1, zawierało w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i dołączony do oferty w oryginale lub w notarialnie poświadczonej kopii. 3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Uwaga: oświadczenie o którym mowa w ppkt 2 lit. a) będzie podlegało złożeniu na wezwanie Zamawiającego jeżeli Wykonawca nie złoży go w trybie przewidzianym w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, tj. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający odstąpi od żądania dokumentu o którym mowa w ppkt 2 lit. a) jeżeli na daną część zamówienia wpłynie tylko jedna oferta.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Nie dotyczy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   0
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców   0
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy.
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania zamówienia 20,00
okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy.
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy.

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy.
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy.
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy.
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy.
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy.
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Nie dotyczy.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Nie dotyczy.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy.
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Nie dotyczy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w następującym zakresie: 1) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa podatkowego, w zakresie determinowanym tymi zmianami (zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny oferty, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów przy zachowaniu niezmienności ceny jednostkowej netto); 2) zmiany w zakresie oferowanego przedmiotu Umowy poprzez zmianę producenta, typu, modelu lub numeru katalogowego Sprzętu/Oprogramowania*, na Sprzęt/Oprogramowanie* o parametrach tożsamych lub lepszych jak pierwotnie oferowane w przypadku wycofania z produkcji lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny – po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność dokonania zmiany. 2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Umowa może zostać zmieniona w pozostałym zakresie dopuszczalnym przez art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiany treści Umowy wymienione w niniejszym paragrafie z inicjatywy Wykonawcy, dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku do Zamawiającego, w terminie 4 dni roboczych od powzięcia informacji o wystąpieniu podstaw zmiany Umowy. 4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie przyznają żadnej ze stron Umowy roszczenia o zawarcie aneksu do Umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia wykonania przedmiotu Umowy. 6. Każda zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-04, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie testu sprawności kart graficznych - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania25-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie testu sprawności kart graficznych. Lista moich grafik do przetestowania: NVIDIA QUADRO K3000M 3 sztuki. NVIDIA QUADRO K3100M 5 sztuk. NVIDIA QUADRO P3000 1 sztuka. Proszę o przesłanie oferty cenowej.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI