Usługi serwisu i remontu sprzętu komputerowego, informatycznego i elektronicznego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi serwisu i remontu sprzętu komputerowego, informatycznego i elektronicznego dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR i podległych mu Biur Powiatowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-01-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Regionalny
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-17
 • Numer ogłoszenia504482-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504482-N-2019 z dnia 2019-01-17 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Regionalny: Usługi serwisu i remontu sprzętu komputerowego, informatycznego i elektronicznego dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR i podległych mu Biur Powiatowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Regionalny, krajowy numer identyfikacyjny 1061308300000, ul. Al. Jana Pawła II  70 , 00175   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5365705-06, e-mail wioletta.cieslinska@arimr.gov.pl, faks 228 602 842.
Adres strony internetowej (URL): www.arimr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Agencja wykonawcza
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.arimr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.arimr.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego
Adres:
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi serwisu i remontu sprzętu komputerowego, informatycznego i elektronicznego dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR i podległych mu Biur Powiatowych
Numer referencyjny: BOR07.2610.1.2019.CW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowania i remontu zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarek, a także pozostałego sprzętu elektronicznego dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR i podległych mu Biur Powiatowych. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na trzy części, zwane w dalszej treści niniejszej SIWZ „zadaniami”, na które dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę wybranych zadań. - Zadanie nr 1: usługi serwisu i remontu zestawów komputerowych, laptopów, tabletów i pozostałego sprzętu elektronicznego; - Zadanie nr 2: usługi serwisu i remontu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych; - Zadanie nr 3: usługi serwisu i remontu niszczarek. 1. Usługami objęty jest sprzęt zlokalizowany w dwóch siedzibach Zamawiającego na terenie Warszawy oraz w Biurach Powiatowych na terenie województwa mazowieckiego. Lista wszystkich lokalizacji wraz z dokładnymi adresami znajduje się w Załączniku nr 1 do wzorów umów (stanowiących Załączniki nr 6A i 6B do SIWZ). 2. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do sprzętu w godzinach od 7.30 do 15.30 każdego dnia roboczego w celu realizacji czynności objętych umową. 3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy remontach i serwisach części zamiennych: fabrycznie nowych, oryginalnych, nieuszkodzonych i nieużywanych. Wymieniane przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia części zamienne nie mogą być także regenerowane oraz nie mogą pochodzić z demontażu z innego sprzętu. 4. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i wymienione w trakcie realizacji usług części zamienne oraz materiały eksploatacyjne na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Początkowy termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu wykonania usługi. 5. Protokół wykonania usługi (będący jednocześnie formularzem zlecenia usługi), powinien zawierać minimum następujące dane: • numer zlecenia; • numer umowy; • nazwę i adres lokalizacji Zamawiającego, której dotyczy zlecenie; • nazwę Wykonawcy; • datę zlecenia; • datę wykonania usługi; • typ urządzenia; • numer seryjny urządzenia; • cel zlecenia z ewentualnym opisem awarii/wskazaniem części do wymiany; • diagnostykę serwisową; • listę wymienionych części; • liczbę roboczogodzin świadczenia usług; • podpis Wykonawcy; • podpis osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego. Wzór Protokołu wykonania usługi (będący jednocześnie wzorem Zleceniem usługi) znajduje się w Załączniku nr 3 do wzorów umów, stanowiących Załączniki nr 6A i 6B do SIWZ. 6. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego drogą elektroniczną lub faxem Zlecenia usługi, przybędzie do lokalizacji Zamawiającego, której dotyczy zlecenie i zrealizuje usługi serwisu lub remontu w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia. 7. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby osoby realizujące niniejsze zamówienie w zakresie serwisu i remontów urządzeń objętych niniejszym zamówieniem (w ramach każdego zadania) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Jeżeli czynności, o których mowa wyżej, będą wykonywane osobiście przez Wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą, tzw. samozatrudnienie, to wymóg obowiązku zatrudniania tej osoby na umowę o pracę nie ma zastosowania. 8. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 7. oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorach umów stanowiących Załączniki nr 6A i 6B do SIWZ. 9. Zamawiający ustala następujące wytyczne (podyktowane dyscypliną finansów publicznych) odnośnie późniejszych rozliczeń wynikających z realizacji umowy przez Wykonawcę, dotyczące „odległości dojazdu”: a) Zamawiający wyznacza „punkt początkowy” dojazdu, tzn. każdy dojazd do „miejsca zlecenia” będzie liczony od punktu początkowego oraz każdy powrót z „miejsca zlecenia” będzie liczony do punktu początkowego. b) Przez „punkt początkowy” należy rozumieć następującą lokalizację: Rondo Dmowskiego w centrum miasta stołecznego Warszawa. c) Przez „miejsce zlecenia” należy rozumieć lokalizację Zamawiającego, której dotyczy zlecenie. d) Przez „odległość dojazdu” należy rozumieć sumę ilości kilometrów dojazdu oraz powrotu Wykonawcy do i z „miejsca zlecenia”, podaną w wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT, w odniesieniu do każdego konkretnego zlecenia usługi, z zastrzeżeniem lit. h) niniejszego ustępu. e) Odległości dojazdu, wykorzystywane do obliczenia należności w rozliczeniach wynikających z realizacji umowy przez Wykonawcę, nie mogą być większe niż odległości od punktu początkowego do miejsca zlecenia oraz od miejsca zlecenia do punktu początkowego, z zastrzeżeniem lit. h) niniejszego ustępu. f) Odległości pomiędzy punktem początkowym, a poszczególnymi lokalizacjami Zamawiającego przedstawia Załącznik nr 1 do wzorów umów. g) Odległości wyszczególnione w Załączniku nr 1 do wzorów umów zostały obliczone na podstawie licznika odległości ze strony internetowej www.google.pl/maps/. h) W sytuacji, kiedy przedstawiciel Wykonawcy będzie realizował tego samego dnia zlecenia w więcej niż jednej lokalizacji Zamawiającego (np. w dwóch Biurach Powiatowych położonych w sąsiadujących powiatach), Wykonawca obliczy odległość dojazdu od punktu początkowego do najbliższej lokalizacji objętej tego dnia usługą, zgodnie z odległościami określonymi w Załączniku nr 1 do wzorów umów oraz doliczy odległość lub odległości pomiędzy tymi lokalizacjami, w których realizuje tego dnia zlecenia. Liczba kilometrów powrotu zostanie obliczona od ostatniej lokalizacji, w której Wykonawca wykonywał usługę. Odległości pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami Wykonawca obliczy na podstawie licznika odległości ze strony internetowej www.google.pl/maps/. 10. W Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy została określona prognozowana liczba roboczogodzin świadczenia usług serwisu/remontu, przewidywana orientacyjna wartość części i materiałów użytych do realizacji usług oraz łączna liczba kilometrów dojazdu - dla każdego zadania. Ilości te zostały określone dla potrzeb ustalenia ceny ofertowej i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (zmniejszeniu lub zwiększeniu), zależnie od realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 11. Przez „roboczogodzinę świadczenia usługi” należy rozumieć czas spędzony tylko i wyłącznie na realizacji usługi serwisu/remontu sprzętu, niezależnie od liczby osób realizujących usługę. 12. Pozostałe istotne wymagania Zamawiającego, co do przedmiotu zamówienia i realizacji umowy, dotyczące poszczególnych zadań, zostały zawarte we wzorach umów, stanowiących Załącznik nr 6A do SIWZ (Zadanie nr 1) i Załącznik nr 6B do SIWZ (Zadanie nr 2 - 3). 13. Wartością umowy na każde zadanie będzie łączne wynagrodzenia brutto za usługi, które obejmują koszty robocizny, koszty niezbędnych części i materiałów i oraz koszty dojazdu, wynikające z wartości podanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym dla danego zadania.

II.5) Główny kod CPV: 50312000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50323000-5
50310000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  18   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. dla Zadania nr 1: Wykonawca spełni warunek, jeśli w zakresie potencjału osobowego wykaże, że: Dysponuje minimum dwiema osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do realizacji zadań jakie im zostaną powierzone - tj.: posiadającymi co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe (każda z tych osób) w serwisie/naprawach sprzętu komputerowego. 2. dla Zadania nr 2: Wykonawca spełni warunek, jeśli w zakresie potencjału osobowego wykaże, że: Dysponuje minimum trzema osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do realizacji zadań jakie im zostaną powierzone - tj.: posiadającymi co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe (każda z tych osób) w serwisie/naprawach drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych. 3. dla Zadania nr 3 : Wykonawca spełni warunek, jeśli w zakresie potencjału osobowego wykaże, że: Dysponuje minimum dwiema osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do realizacji zadań jakie im zostaną powierzone - tj.: posiadającymi co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe (każda z tych osób) w serwisie/naprawach urządzeń biurowych, w tym obowiązkowo niszczarek. 4. w przypadku ubiegania się o więcej niż jedno zadanie: Wykonawca spełni warunek, jeśli w zakresie potencjału osobowego wykaże, że: Dysponuje minimum trzema osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się łącznie kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do realizacji zadań jakie im zostaną powierzone - tj.: posiadającymi co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe (każda z tych osób) w serwisie/naprawach sprzętu objętego zadaniami, do których przystępuje Wykonawca.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji (dotyczy wszystkich zadań): a) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie złożyć: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (zgodnie z warunkami określonymi w sekcji III.1.3) ogłoszenia, odpowiednio dla zadania/ń, na które Wykonawca składa ofertę), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozu-mieniu ustawy z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 2) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Jeżeli Wykonawca korzysta z potencjału podmiotu trzeciego - zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdziału VII ust. 2 pkt 1) SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ); 4) Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa usług serwisu i remontu wraz z częściami, materiałami i dojazdem 60,00
oferowany upust od cen części i materiałów obowiązujących w katalogu na stronie internetowej https://pl.eetgroup.com/ 35,00
zatrudnienie przy obsłudze biurowej zamówienia osoby niepełnosprawnej 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian zgodnych z art. 144 ustawy Pzp. 2. Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulegnie odpowiedniej modyfikacji w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.), 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne — jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi na wniosek jednej ze stron i obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 3. 5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, wynikających ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy - do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy na rzecz Zamawiającego. 8. W przypadku zmiany siedziby, którejś z lokalizacji Zamawiającego, w ramach tego samego powiatu, Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o nowej lokalizacji w formie pisemnej. Modyfikacja ta nie wymaga sporządzenia aneksu. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości w wykonywaniu usług objętych umową. 9. W przypadku zmiany osoby/osób realizujących usługi serwisu i naprawy wymienionych w Załączniku nr 2 do umowy (także w przypadku dopisania nowej osoby), Wykonawca musi wykazać, że nie narusza ona postanowień zawartych w § 3 ust. 6 umowy. Modyfikacja ta nie wymaga sporządzenia aneksu. 10. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.). 2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA - MAZOWIECKI ODDZIAŁ REGIONALNY Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa 3. Zawiadomienia, wnioski, oświadczenia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę e-mailem na adres: wioletta.cieslinska@arimr.gov.pl 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w ust. 5. 7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia SIWZ. II. WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 1. Warunkiem podpisania umowy jest wniesienie, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z zawieranej umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, wpłaty należy dokonać na konto Zamawiającego w BGK: 27 1130 1017 0000 3160 0020 0064. Umowa zostanie zawarta, gdy zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu znajdzie się na koncie Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji i poręczeń przewidzianych w art. 148 ustawy Pzp (oryginały), Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu tych dokumentów.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługi serwisu i remontu zestawów komputerowych, laptopów, tabletów i pozostałego sprzętu elektronicznego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem Zadania nr 1 są usługi serwisowania i remontu zestawów komputerowych, laptopów, tabletów i pozostałego sprzętu elektronicznego: HP 8200, DELL Latitude E6330, HP ProBook 650, kontroler GETAC V100, kontroler Panasonic CF19, kontroler Getac V110, notebook Lenovo ThinkPad L440, antena GPS Trimble ProXT, antena GPS CHC X20, antena GPS Leica GG03, pozostały sprzęt elektroniczny - zwanych dalej „sprzętem”. 2. Usługi serwisowania i remontu sprzętu wymienionego w pkt 1. obejmują w szczególności następujące czynności: a) Serwisowanie: • czyszczenie zewnętrzne serwisowanego sprzętu; • oczyszczenie i smarowanie wnętrza serwisowanego sprzętu; • wymiana wyeksploatowanych elementów ze względu na naturalne zużycie; • sprawdzenie i testowanie sprzętu po zakończonych czynnościach serwisowych; • wypełnienie i podpisanie Protokołu zlecenia/wykonania usługi. b) Remont: • wymiana wszystkich nienaturalnie uszkodzonych elementów; • doprowadzenie sprzętu do pełnej sprawności; • sprawdzenie i testowanie sprzętu po zakończonych czynnościach remontowych; • wypełnienie i podpisanie Protokołu zlecenia/wykonania usługi. 3. Dyski twarde stanowiące element sprzętu komputerowego nie będą opuszczały lokalizacji Zamawiającego, w której znajduje się dany sprzęt komputerowy. W przypadku, gdy awaria sprzętu dotyczy dysku komputerowego, Wykonawca zobowiązany jest wymontować wadliwy dysk twardy w obecności pracownika Zamawiającego i pozostawić go do jego dyspozycji. 4. Usługi będą przeprowadzane na każde zlecenie Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy. 5. W całym okresie obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić minimum 2 wykwalifikowane osoby do realizacji przedmiotu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50312000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa usług serwisu i remontu wraz z częściami, materiałami i dojazdem 60,00
oferowany upust od cen części i materiałów obowiązujących w katalogu na stronie internetowej https://pl.eetgroup.com/ 35,00
zatrudnienie przy obsłudze biurowej zamówienia osoby niepełnosprawnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Usługi serwisu i remontu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem Zadania nr 2 są usługi serwisowania i remontu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych: Lexmark T654, Lexmark T642, Samsung ML3710, Lexmark MS811, OKI B930, OKI C931, Lexmark X654/656, Lexmark X950, Lexmark X860, Lexmark MX711, Lexmark MX611, Lexmark MX911, XEROX B8055, Kyocera Mita KM-2050, Kyocera Mita KM-3035, HP M725 - zwanych dalej „sprzętem”. 2. Usługi serwisowania i remontu sprzętu wymienionego w pkt 1. obejmują w szczególności następujące czynności: a) Serwisowanie: • czyszczenie zewnętrzne serwisowanego sprzętu; • oczyszczenie i smarowanie wnętrza serwisowanego sprzętu; • sprawdzenie i oczyszczenie drogi przejścia papieru; • sprawdzenie i oczyszczenie drogi przejścia papieru w podajniku ADF; • sprawdzenie i oczyszczenie mechanizmu pobierania papieru; • czyszczenie szyby skanera; • konserwacja i smarowanie mechaniki sprzętu; • wymiana wyeksploatowanych części ze względu na naturalne zużycie; • sprawdzenie i testowanie sprzętu po zakończonych czynnościach serwisowych; • wypełnienie i podpisanie Protokołu zlecenia/wykonania usługi. b) Remont: • wymianę wszystkich uszkodzonych elementów ze względu na nienaturalne zużycie; • doprowadzenie sprzętu do pełnej sprawności; • skasowanie licznika przeglądu; • sprawdzenie i testowanie sprzętu po zakończonych czynnościach remontowych; • wypełnienie i podpisanie Protokołu zlecenia/wykonania usługi. 3. Usługi będą przeprowadzane na każde zlecenie Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy. 4. W całym okresie obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić minimum 3 wykwalifikowane osoby do realizacji przedmiotu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50323000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa usług serwisu i remontu wraz z częściami, materiałami i dojazdem 60,00
oferowany upust od cen części i materiałów obowiązujących w katalogu na stronie internetowej https://pl.eetgroup.com/ 35,00
zatrudnienie przy obsłudze biurowej zamówienia osoby niepełnosprawnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Usługi serwisu i remontu niszczarek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem Zadania nr 3 są usługi serwisowania i remontu niszczarek: C320c, C420CX, EF2127C, C380, 400S5, 411.2, B26 - zwanych dalej „sprzętem”. 2. Usługi serwisowania i remontu sprzętu wymienionego w pkt 1. obejmują w szczególności następujące czynności: a) Serwisowanie: • czyszczenie zewnętrzne serwisowanego sprzętu; • oczyszczenie i smarowanie wnętrza serwisowanego sprzętu; • wymiana wyeksploatowanych elementów ze względu na naturalne zużycie; • sprawdzenie i testowanie sprzętu po zakończonych czynnościach serwisowych; • wypełnienie i podpisanie Protokołu zlecenia/wykonania usługi. b) Remont: • wymiana wszystkich nienaturalnie uszkodzonych elementów; • doprowadzenie sprzętu do pełnej sprawności; • sprawdzenie i testowanie sprzętu po zakończonych czynnościach remontowych; • wypełnienie i podpisanie Protokołu zlecenia/wykonania usługi. 3. Usługi będą przeprowadzane na każde zlecenie Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy. 4. W całym okresie obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić minimum 2 wykwalifikowane osoby do realizacji przedmiotu umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50310000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa usług serwisu i remontu wraz z częściami, materiałami i dojazdem 60,00
oferowany upust od cen części i materiałów obowiązujących w katalogu na stronie internetowej https://pl.eetgroup.com/ 35,00
zatrudnienie przy obsłudze biurowej zamówienia osoby niepełnosprawnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję serwera - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania15-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję serwera dedykowanego z szacowanym zapotrzebowaniem 32 GB Ram, 400GB Dysku. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI