Świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2020-01-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNarodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
 • Data publikacji ogłoszenia2020-01-03
 • Numer ogłoszenia500051-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 500051-N-2020 z dnia 2020-01-03 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki: świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki, krajowy numer identyfikacyjny 15447382000300, ul. ul. Kossutha  13 , 40-844  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks 327 351 636.
Adres strony internetowej (URL): www.nfz-katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Śląski Oddzial Wojewódzki NFZ, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokój 208A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
Numer referencyjny: 26/pn/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy. Wsparcie obejmuje: a) urządzenia w obecnej konfiguracji wskazane w pkt 1 formularza opis przedmiotu zamówienia b) oprogramowanie zainstalowane na ww. urządzeniach niezbędne do jego poprawnego funkcjonowania i realizowania funkcji wymienionych w pkt 1 formularza opis przedmiotu zamówienia. » Realizacja zamówienia będzie przebiegała na warunkach określonych w formularzu opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy, które stanowią integralną część SIWZ. Wzór umowy przewiduje i określa warunki ewentualnej zmiany treści umowy stosownie do art. 144 ust.1 pkt 1 pzp. » Miejsce wykonania zamówienia: ul. Kossutha 13 w Katowicach (za wyjątkiem sytuacji nie wymagających fizycznego stawiennictwa ze strony Wykonawcy w ww. miejscu). 2. Składając ofertę Wykonawca między innymi winien złożyć następujące oświadczenia, których treść znajduje się w formularzu opis przedmiotu zamówienia: » Oświadczamy i zobowiązujemy się, iż posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia do świadczenia wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall w zakresie i na warunkach opisanych w formularzu opis przedmiotu zamówienia, bez naruszania uprawnień Zamawiającego oraz praw innych osób bądź podmiotów. Oświadczamy, iż uzyskaliśmy wszelkie niezbędne zapewnienia do złożenia powyższego oświadczenia.» Oświadczamy i zobowiązujemy się, iż czynności polegające na naprawach urządzeń/oprogramowania, będą wykonywane przez osobę/osoby posiadające certyfikat co najmniej na poziomie eksperta zabezpieczeń urządzeń i oprogramowania objętego przedmiotem zamówienia. Na etapie realizacji umowy, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić stosowny certyfikat.» Oświadczamy i zobowiązujemy się, iż Zamawiającemu w ramach umowy będzie przysługiwał dostęp oraz prawo do używania wszelkich aktualizacji, poprawek, nowych wersji oprogramowania (modułów) objętych wsparciem technicznym oraz aktualnych sygnatur oprogramowania (modułów) objętych wsparciem technicznym, bez naruszania praw innych osób bądź podmiotów, w sposób i w zakresie niezbędnym do korzystania z funkcji danego systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym prawo do instalowania, wykorzystywania i kopiowania na użytek Zamawiającego.-----Powyższe oświadczenia stanowią treść oferty, a tym samym nie stanowią oświadczenia/dokumentu w rozumieniu art.25 ust.1 pkt 2 pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016, poz. 1126 ze zm.).3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust.3a pzp)- określa SIWZ. Czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, określa się jako czynności polegające na obsłudze zgłoszeń dokonywanych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, tj. przyjmowanie zgłoszeń w ramach okna czasowego, w szczególności w ramach infolinii (pod numerem telefonu) oraz potwierdzanie przyjęcia zgłoszeń. Liczbę osób (co najmniej 1), które będą obsługiwać zgłoszenia w toku realizacji umowy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji umowy, Wykonawca wskazuje w formularzu opis przedmiotu zamówienia. 4. SIWZ, w tym formularz opis przedmiotu zamówienia, określa standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust.2a pzp.

II.5) Główny kod CPV: 72611000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: w okresie od 01.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
---Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23) pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.nfz-katowice.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekaże Zamawiającemu ww. oświadczenie. Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa stanowi załącznik do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: 1) oświadczenie, o którym mowa w pkt VI pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2) oświadczenie, o którym mowa w pkt VI pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.---Kwestie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia reguluje SIWZ.----UWAGA! Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa winien odpowiadać zasadom określonym w pkt X lit. B SIWZ dla pełnomocnictw.---W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa (nie stawia) żadnych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp (art. 22 ust.1b pzp)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Na potrzeby przelewów międzynarodowych podaje się: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW” oraz adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca obowiązany jest złożyć dokument – wadium w kasie Śląskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV piętro, pokój nr 410. Treść takiego dokumentu nie może warunkować wypłacenia kwoty wadium Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu. Dokument w swej treści winien uwzględniać postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoją ważnością musi obejmować okres odpowiadający terminowi związania ofertą (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem związania ofertą będzie zatem dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wadium winno mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny. 5. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie się złożenie dokumentu w kasie Śląskiego OW NFZ, bądź wpływ środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy, przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 pzp. 6. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W toku realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy bądź zrezygnować z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy złożonej w zamówieniu nr 26/pn/2019. Zmiana bądź rezygnacja winna nastąpić w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny zmiany bądź rezygnacji, oraz w przypadku zmiany – ze wskazaniem nowego podwykonawcy przy uwzględnieniu postanowień §1 ust.10 oraz §1a umowy (jeżeli dotyczy). 2. W związku z tym, iż usługa objęta przedmiotem umowy co do zasady będzie wykonywana w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usługi. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi (jeżeli dotyczy).3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT przed wystawieniem faktury VAT, zmiana zostanie uwzględniona w umowie. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie całkowite netto umowy (§3 ust. 1), w tym także wartości (ceny) netto podane w umowie, zostanie obniżone w taki sposób, aby po doliczeniu aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie całkowite brutto umowy (§3 ust.1) nie przekroczyło ceny oferty złożonej przez Wykonawcę w zamówieniu nr 26/pn/2019. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzenia całkowitego netto umowy (§3 ust. 1), w tym także do wartości (ceny) netto podanej w umowie, zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej (niższej) wysokości. Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy.4. Ewentualna zmiana osób lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 §5 umowy dla swojej skuteczności będzie wymagała jedynie jednostronnego pisemnego oświadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy. W treści oświadczenia winien zostać wskazany termin, od którego obowiązuje zmiana. 5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej wskazanego w §6 ust.3 umowy sposobu kontaktu (informacja taka winna zostać przekazana Zamawiającemu na piśmie lub faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mai), pod rygorem uznania zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego na podany w ust.3 sposób kontaktu, za skuteczne.6.Zmiana osoby/osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w §1a ust.1 umowy, jest możliwa pod warunkiem spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Zmiana dokonywana jest w formie pisemnego oświadczenia Wykonawcy (lub podwykonawcy) z podaniem danych nowej osoby oraz przy zachowaniu wymogów ust.1. Zmiana osób wymaga akceptacji ze strony osoby wskazanej w §5 ust.1 umowy. Akceptacja może zostać wyrażona na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail.7.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostać dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.8.Każdorazowa zmiana postanowień niniejszej umowy, przy uwzględnieniu wyjątków w niej przewidzianych, wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.----W umowie wskazano przypadki, w których Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z możliwości rozwiązania umowy bądź odstąpienia od umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-13, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę serwera - Mikołów
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania26-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę głównego serwera wraz ze środowiskiem wirtualizacji VMware. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.