Przetarg nieograniczony usługa konserwacyjno-serwisowa systemów bezpieczeństwa obiektu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przetarg nieograniczony usługa konserwacyjno-serwisowa systemów bezpieczeństwa obiektu Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCzęstochowa
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyHala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-14
 • Numer ogłoszenia525624-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525624-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.: Przetarg nieograniczony usługa konserwacyjno-serwisowa systemów bezpieczeństwa obiektu Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 15039906900000, ul. Ul. Śląska  11 , 42-217  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 368 82 78, e-mail sekretariat@hala-czestochowa.pl, faks 34 368 82 79.
Adres strony internetowej (URL): www.hala-czestochowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego. Gmina jedyny udziałowiec
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.hala-czestochowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony usługa konserwacyjno-serwisowa systemów bezpieczeństwa obiektu Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie.
Numer referencyjny: ZP 2/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności konserwacja i serwis: SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU (SAP) ESSER - łączna ilość urządzeń zainstalowanych w systemie podlegających konserwacji wynosi 1027 urządzeń. 1) Przegląd central sygnalizacji pożaru wraz z panelami obsługi, modułami pętli dozorowych, modułami rozszerzeń, wbudowanymi drukarkami zdarzeń, zasilaczami oraz akumulatorami rezerwowymi, 2) Diagnostyka komputerowa z zastosowaniem oprogramowania serwisowego, 3) Kontrola poprawności pracy wszystkich pętli dozorowych (esserbus), 4) Kontrola poprawności pracy całej sieci central (essernet), 5) Sprawdzenie poziomu zabrudzenia detektorów automatycznych dymu, 6) Sprawdzenie poprawności działania automatycznych czujek dymu i temperatury poprzez ich zadymienie oraz kontrola poprawności opisów elementów w systemie, 7) Sprawdzenie działania wskaźników zadziałania czujek, 8) Sprawdzenie i regulacja parametrów czujek liniowych dymu, 9) Sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 10) Sprawdzenie działania monitoringu zewnętrznego do Stacji Monitorowania Alarmów oraz PSP w Częstochowie, 11) Sprawdzenie działania modułów kontrolno - sterujących systemu, 12) Sprawdzenie i regulacje parametrów zasilaczy pożarowych oraz stanu zasilania rezerwowego (akumulatorów), 13) Sprawdzenie poprawności współpracy systemu SAP z innymi instalacjami bezpieczeństwa w obiekcie tj.: DSO, oddymianie, wentylacja nadciśnieniowa, wentylacja bytowa, klimatyzacja, dźwigi wind osobowych, klapy pożarowe odcinające, kontrola dostępu, zasilanie gniazd 230V nagłośnienia lokalnego, otwarcie drzwi ewakuacyjnych, monitoring instalacji tryskaczowej, monitoring zasilaczy pożarowych oraz monitoring systemu zasysającego. INSTALACJI SYSTEMU ZASYSAJĄCEGO STRATOS - łączna ilość urządzeń zainstalowanych w systemie podlegających konserwacji wynosi 8 urządzeń oraz 600mb rurarzu zasysającego zainstalowanego pod stropem Hali. 1) Przegląd, kontrola pracy laserowego detektora zasysającego, 2) Diagnostyka komputerowa detektorów oraz sieci zasysającej oprogramowaniem serwisowym, 3) Sprawdzenie i regulacje parametrów zasilaczy pożarowych oraz stanu zasilania rezerwowego (akumulatorów), 4) Konserwacja oraz czyszczenie rurarzu zasysającego pod stropem Hali, SYSTEMU WIZUALIZACJI 1) Kontrola pracy interfejsu integracyjnego, 2) Kontrola pracy modułu RS232, 3) Kontrola i konserwacja komputera (stacji roboczej systemu wizualizacji), 4) Sprawdzenie działania oprogramowania wizualizacyjnego podczas prób systemów bezpieczeństwa. SYSTEMU STEROWANIA KLAPAMI POŻAROWYMI ODCINAJĄCYMI - łączna ilość urządzeń zainstalowanych w systemie podlegających konserwacji wynosi 266 urządzeń. 1) Przegląd szaf zasilająco – sterujących, 2) Sprawdzenie działania modułów kontrolno - sterujących systemu, 3) Sprawdzenie i regulacje parametrów zasilaczy pożarowych oraz stanu zasilania rezerwowego (akumulatorów), 4) Kontrola położenia oraz działania pożarowych klap odcinających, 5) Kontrola prawidłowego odwzorowania stanów klap w systemie SAP INSTALACJI STEROWANIA DRZWIAMI EWAKUACYJNYMI - łączna ilość urządzeń zainstalowanych w systemie podlegających konserwacji wynosi 137 urządzeń. 1) Przegląd sterowników bram pożarowych i ewakuacyjnych, 2) Sprawdzenie i regulacje parametrów zasilaczy pożarowych oraz stanu zasilania rezerwowego (akumulatorów), 3) Sprawdzenie poprawności działania zwor i trzymaczy elektromagnetycznych przy drzwiach, 4) Sprawdzenie działania przycisków ewakuacyjnych, 5) Sprawdzenie działania przełączników kluczykowych INSTALACJI ODDYMIANIA I WENTYLACJI ODDYMIAJĄCEJ - łączna ilość urządzeń zainstalowanych w systemie podlegających konserwacji wynosi 50 urządzeń. 1) Przegląd i regulacja parametrów central sterujących wentylacją nadciśnieniową, 2) Kontrola pracy wentylatorów nawiewnych, 3) Kontrola pracy czujników ciśnienia, 4) Przegląd i regulacja parametrów central oddymiania, zasilaczy oraz akumulatorów rezerwowych, 5) Przegląd i regulacja parametrów centrali pogodowej, 6) Przegląd zestawu czujników pogodowych wiatru/deszczu, 7) Sprawdzenie działania przycisków oddymiania i przewietrzania, 8) Kontrola działania klap dymowych wraz z napędami elektrycznymi, 9) Kontrola działania drzwi napowietrzających wraz z napędami elektrycznymi DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZY (DSO) - łączna ilość urządzeń zainstalowanych w systemie podlegających konserwacji wynosi 755 urządzeń. 1) Przegląd i konserwacja szaf, 2) Przegląd i regulacja parametrów jednostek zarządzających systemem zasilania, 3) Przegląd zasilaczy oraz baterii akumulatorów rezerwowych, 4) Kontrola pracy modułów systemu tj. menadżera, modułów wejść audio, modułu zapowiedzi słownych i komunikatów głosowych, equalizera, wzmacniaczy mocy, interfejsów pomiędzy SAP i DSO, nadajników i odbiorników optycznych, łącznic światłowodowych, patchcordów światłowodowych, 5) Kontrola pracy modułów kontroli linii głośnikowych, 6) Sprawdzenie poprawności działania głośników sufitowych, naściennych, projektorów, głośników tubowych oraz głośników dalekiego zasięgu, 7) Kontrola słyszalności i zrozumiałości komunikatów ewakuacyjnych, 8) Wykonanie prób działania w poszczególnych strefach pożarowych z udziałem systemu SAP. SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU ORAZ KONTROLI DOSTĘPU ARITECH MASTER (SSWiN i KD) - łączna ilość urządzeń zainstalowanych w systemie podlegających konserwacji wynosi 624 urządzenia. 1) Przegląd i regulacja parametrów central alarmowych, 2) Diagnostyka komputerowa z zastosowaniem oprogramowania serwisowego, 3) Przegląd rejestru zdarzeń systemu, 4) Sprawdzenie i regulacje parametrów zasilaczy oraz stanu zasilania rezerwowego (akumulatorów), 5) Sprawdzenie modułów rozszerzeń systemu, ekspanderów linii dozorowych oraz wyjść systemowych, 6) Sprawdzenie linii dozorowych 7) Sprawdzenie i konserwacja czujek ruchu PIR oraz czujek magnetycznych 8) Sprawdzenie działania i konserwacja klawiatur LCD 9) Sprawdzenie działania i konserwacja sygnalizatorów 10) Przegląd i regulacja parametrów modułów kontroli dostępu wraz z zasilaczami i akumulatorami rezerwowymi 11) Kontrola pracy czytników kart zbliżeniowych 12) Kontrola pracy i regulacje zwor i rygli elektromagnetycznych 13) Sprawdzenie działania przycisków wyjścia, przycisków ewakuacyjnych oraz przełączników kluczykowych OŚWIETLENIA AWARYJNEGO (OA) - łączna ilość urządzeń zainstalowanych w systemie podlegających konserwacji wynosi 626 urządzeń. 1) Przegląd i regulacja parametrów central oświetlenia awaryjnego 2) Kontrola pracy kart komunikacyjnych do central jw. 3) Kontrola komunikacji centrali z modułami lamp awaryjnych 4) Sprawdzenie i pomiary centralnej baterii akumulatorów 5) Kontrola opraw awaryjnych i kierunkowych, sprawdzenie źródeł światła, modułów awaryjnych oraz akumulatorów rezerwowych w oprawach 6) Kontrola czasów załączenia oświetlenia awaryjnego 7) Pomiary czasu działania oświetlenia po wyłączeniu zasilania 8) Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego (raz w roku) CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC KONSERWACYJNYCH Przeglądy okresowe systemów bezpieczeństwa obiektu będą wykonywane z częstotliwością raz w miesiącu. Szczegółowy harmonogram prowadzonych prac serwisowych w każdym miesiącu zostanie uzgodniony z Zamawiającym i stanowi stanowił załącznik do Umowy.

II.5) Główny kod CPV: 50324100-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50324200-4
50334400-9
50413200-5
50710000-5
50800000-3
72250000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  21   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-04-01   lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
21 2019-04-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) posiadana koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie prowadzonej działalności tj. ochrony mienia realizowana w formie zabezpieczenia technicznego oraz ich eksploatacji, konserwacji i napraw, b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu prac konserwacyjnych systemów elektronicznej ochrony obiektu, w tym jedną usługę o wartości netto nie mniej niż 100 000 złotych oraz o powierzchni nie mniejszej niż 21 000,00 m2 i kubaturze nie mniejszej niż 180 000,00 m3.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót), minimum 6 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę na czas nieokreślony, które posiadają zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, minimum 3 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę na czas nieokreślony, które posiadają świadectwa kwalifikacji E i D w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci wydane przez SEP.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-c przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000 zł przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone: - przelewem – poprzez wpłatę na rachunek depozytowy Spółki Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (nr konta w ING Bank Śląski 90 1050 1142 1000 0022 0629 4239) z dopiskiem „Wadium – usługa konserwacyjno-serwisowa systemów bezpieczeństwa obiektu” przed upływem terminu składania ofert tak, aby w dniu otwarcia ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku; - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) – deponowane przed upływem terminu składania ofert bezpośrednio w sekretariacie pok. 2.051 za potwierdzeniem przyjęcia lub załączane do oferty w sposób umożliwiający zamawiającemu przekazanie dokumentu stanowiącego wadium do sekretariatu. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi 20,00
Termin płatności faktur (w dniach zakres od 7 do 30 dni) 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę optymalizację i pozycjonowanie strony internetowej - Chorzów
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę optymalizację i pozycjonowanie strony internetowej oraz prowadzenie kampanii reklamowej w wyszukiwarce Google i w medium społecznościowym Facebook. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.