Dostawy wyposażenia do pracowni matematycznej i przyrodniczej oraz zakup wyposażenia...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy wyposażenia do pracowni matematycznej i przyrodniczej oraz zakup wyposażenia ogólnego w narzędzia TIK dla Szkoły Podstawowej w Snopkowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJastków
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Jastków
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504362-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504362-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Gmina Jastków: Dostawy wyposażenia do pracowni matematycznej i przyrodniczej oraz zakup wyposażenia ogólnego w narzędzia TIK dla Szkoły Podstawowej w Snopkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt „TIK i eksperymenty, to Twórczość i kompEtencje” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jastków, krajowy numer identyfikacyjny 53523800000, ul. Panieńszczyzna ul. Chmielowa  3 , 21-002   Jastków, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 020 143, e-mail przetargi@jastkow.pl, faks 815 020 144.
Adres strony internetowej (URL): www.jastkow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.jastkow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.jastkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy wyposażenia do pracowni matematycznej i przyrodniczej oraz zakup wyposażenia ogólnego w narzędzia TIK dla Szkoły Podstawowej w Snopkowie
Numer referencyjny: SI.271.2.2018.CT
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ 1 Dostawa wyposażenia pracowni matematycznej i przyrodniczej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej SIWZ) Dział I: Dostawa kompletu wyposażenia pracowni matematycznej do prowadzenia zajęć edukacyjnych realizujących podstawę programową oraz kompetencje kluczowe z zakresie matematyki: 1. Pełne bryły magnetyczne 3D,ułamkowe 20-elementowe – 1 komplet 2. Zestaw manipulacyjny do budowy brył szkieletowych dla młodszych uczniów – 13 -1 komplet 3. Kolekcja bryły pełne i transparentne z wyjmowanymi siatkami – 1 komplet 4. Magnesy tablicowe duże (40 sztuk w zestawie) – 2 komplety 5. Magnetyczna oś liczbowa w drewnianym pudełku -1 komplet 6. Matematyka - zestaw 26 plansz z listwą -1 komplet 7. Przybory tablicowe drewniane magnetyczne na tablicy drewnianej -1 komplet 8. Siatki brył i figury płaskie -1 komplet 9. Ułamki magnetyczne duże-zestaw 52 elementowy, 20 zestawów uczniowskich -1 komplet złożony z 20 zestawów 10. Waga wielofunkcyjna z dwoma rodzajami odważników 4 wymienne szalki, głębokie -1 komplet 11. Zegar demonstracyjny -1 komplet Dział II: Dostawa kompletu wyposażenia pracowni przyrodniczej w mapy, globusy i modele do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przyrody, geografii i biologii: 1. Globus fizyczny – 15 sztuk 2. Globus fizyczny duży – 1 sztuka 3. Globus indukcyjny - 15 sztuk 4. Globus konturowy podświetlany – 12 sztuk 5. Krajobrazy świata – mapa – 1 sztuka 6. Ochrona przyrody w Polsce – mapa – 1 sztuka 7. Świat - mapa fizyczna – 1 sztuka 8. Fantom - dziecięcy manekin ratowniczy – 1 sztuka 9. Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka – 1 komplet 10. Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1: 1) – 1 komplet 11. Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1: 2) – 1 komplet Dział III: Dostawa kompletu wyposażenia pracowni przyrodniczej w atlasy i przewodniki do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych z przyrody, geografii i biologii: 1. Atlas geograficzny – 25 sztuk 2. Atlas grzybów – 5 sztuk 3. Atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał – 2 sztuki 4. Atlas przyrodniczy – 25 sztuk 5. Atlas roślin chronionych w Polsce – 2 sztuki 6. Atlas zwierząt chronionych w Polsce – 2 sztuki 7. Mały atlas anatomiczny – 12 sztuk 8. Przewodnik do rozpoznawania drzew – 9 sztuk 9. Przewodnik do rozpoznawania grzybów – 4 sztuki 10. Przewodnik do rozpoznawania gwiazd – 4 sztuki 11. Przewodnik do rozpoznawania motyli – 4 sztuki 12. Przewodnik do rozpoznawania owadów – 4 sztuki 13. Przewodnik do rozpoznawania ptaków – 4 sztuki 14. Przewodnik do rozpoznawania zwierząt – 4 sztuki 15. Przewodnik rośliny i zwierzęta – 5 sztuk Dział IV. Dostawa kompletu wyposażenia pracowni przyrodniczej w odczynniki chemiczne, przyrządy do pomiarów i doświadczeń do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przyrody oraz geografii, chemii i fizyki oraz zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i umiejętności uczniów: 1. Barometr, higrometr, termometr (zestaw) – 6 kompletów 2. Baterie okrągłe alkaliczne 1,5V – 15 sztuk 3. Baterie płaskie alkaliczne 4,5V – 15 sztuk 4. Ciśnieniomierz – 2 sztuki 5. Deszczomierz – 1 sztuka 6. Kompas – 13 sztuk 7. Pojemnik próżniowy z pompką (zestaw 3 elem.) – 12 kompletów 8. Stetoskop – 4 sztuki 9. Stoper – 6 sztuk 10. Taśma miernicza – 6 sztuk 11. Termometr laboratoryjny – 12 sztuk 12. Termometr z sondą – 15 sztuk 13. Termometr zaokienny – 10 sztuk 12. Waga szalkowa z tworzywa + odważniki – 5 kompletów 14. Wiatromierz – 6 sztuk 15. Zestaw magnesów sztabkowych – 12 kompletów 16. Zestaw optyczny - mieszanie barw (krążek Newtona) – 4 komplety 17. Zestaw pałeczek do elektryzowania – 6 kompletów 18. Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych – 6 kompletów 19. Zestaw siłomierzy – 1 komplet 20. Zestaw soczewek – 4 komplety 21. Zestaw 12 sprężyn metalowych – 1 komplet 22. Kwasomierz glebowy klasyczny – 1 sztuka 23. Metale i stopy (zestaw) – 1 komplet 24. Parafilm – 2 sztuki Dział V: Dostawa kompletu wyposażenia pracowni przyrodniczej w przyrządy i urządzenia do obserwacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz eksperymentów z przyrody i biologii: 1. Lornetka – 13 sztuk 2. Mikroskop - wersja zasilana z sieci/lub baterii – 12 sztuk 3. Mikroskop z kamerą USB – 1 komplet Dział VI: Dostawa kompletu wyposażenia pracowni przyrodniczej w sprzęt ochronny, techniczny i pomocniczy do wykonywania doświadczeń i realizacji zajęć edukacyjnych z zakresu przyrody, fizyki i chemii: 1. Fartuch – 26 sztuk 2. Mata z włókniny chłonnej (opakowanie 200 sztuk) – 1 komplet 3. Okulary ochronne – 26 sztuk 4. Rękawice do gorących przedmiotów – 10 sztuk 5. Rękawiczki lateksowe (op.100 szt.) – 5 kompletów 6. Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacją temperatury – 1 sztuka 7. Drążek teleskopowy – 1 sztuka 8. Krążek Secchiego – 3 sztuki 9. Listwa zasilająca (przedłużacz) – 4 sztuki 10. Lodówka z zamrażalnikiem – 1 sztuka 11. Ładowarka do baterii – 1 sztuka 12. Naczynie/czerpak do pobierania wody – 1 sztuka 13. Płyta ociekowa – 1 sztuka 14. Saperka – 6 sztuk 15. Sieć planktonowa podstawowa – 1 sztuka 16. Suszarka na szkło laboratoryjne – 1 sztuka 17. Wentylator biurkowy – 2 sztuki CZĘŚĆ 2 Dostawa wyposażenia w sprzęt TIK (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej SIWZ) Dział VII: Dostawa kompletu wyposażenia w sprzęt TIK do pracowni przyrodniczej w celu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów oraz uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych oraz realizacji eksperymentów z zakresu przyrody: 1. Ekran do rzutnika multimedialnego – 1 sztuka 2. Laptop dla nauczyciela – 1 sztuka 3. Odtwarzacz CD z głośnikami – 1 komplet 4. Rzutnik multimedialny – 1 sztuka Dział VIII: Dostawa kompletu wyposażenia ogólnego w narzędzia TIK w celu rozwijania kompetencji uczniów w zakresie wykorzystywania TiK oraz realizacji eksperymentów na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych: 1. Punkty dostępowe – 2 komplety 2. Cyfrowe urządzenie zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem – 1 sztuka 3. Dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym -1 sztuka 4. Drukarka 3D – 1 sztuka 5. Klimatyzator – 1 sztuka: 6. Kontroler WLAN – 1 sztuka 7. Okablowanie strukturalne (komplet) – 1 komplet 8. Przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem – 15 sztuk 9. Przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem – 25 sztuk 10. Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i system blokowania włamań (IPS) - 1 komplet 11. Serwer plików NAS – 1 komplet 12. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka 13. System do zbierania i analizowania odpowiedzi – 1 komplet 14. Urządzenia sieciowe (przełącznik zarządzalny) – 1 komplet 15. Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenie do projekcji obrazu i emisji dźwięku – 4 sztuki 16. Wizualizer – 1 sztuka 17. Zasilacz UPS – 1 sztuka UWAGA: Oprogramowanie w komputerach musi być kompatybilne z systematy funkcjonującymi w szkole. Zainstalowany system operacyjny w jęz. polskim, oprogramowanie biurowe w jęz. polskim preferowane dla placówki edukacyjnej (min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do przygotowywania prezentacji – możliwość edycji plików PPT, WORD, EXCEL). Dodatkowo dla dwóch komputerów należy uwzględnić nakładki na klawiaturę dla osób z niepełnosprawnościami.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42923230-3
39298600-3
22114300-5
34152000-7
39162100-6
22114200-4
22110000-4
38122000-6
31411000-0
31411000-0
38423100-7
38125000-7
38111100-7
44619000-2
32342100-3
18523000-1
30192200-3
38412000-6
42923230-3
39162100-6
38631000-7
38634000-8
38634000-8
18143000-3
39510000-0
18142000-6
18141000-9
18424300-0
39710000-2
39800000-0
39162100-6
31224810-3
39711100-0
31158100-9
39162100-6
38000000-5
44511100-6
39162100-6
38000000-5
39717000-1
39162100-6
39717000-1
30213100-6
30232000-4
30232100-5
32322000-6
38652100-1
31710000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informacji z otwarcia ofert, mają obowiązek przekazania zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oryginału oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT; 2) w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy; 3) w sytuacji, gdy urządzenia/sprzęty określone w specyfikacji, a następnie w umowie, przestały być produkowane/zostały wycofane ze sprzedaży i są niedostępne albo zostały uznane przez producenta za przestarzałe, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu umowy na wersję o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego - w takim przypadku zmiana nie powinna powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ, w/w zamianę przedmiotu umowy Zamawiający rozpatrzy, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia i propozycji zamiany, 4) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; 5) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego; 6) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - Zamawiający może zmniejszyć zakres dostawy - w przypadku wystąpienia konieczności zmniejszenia zakresu dostaw rozliczenie nastąpi w oparciu o ceny określone w kosztorysie Wykonawcy dostarczonym przed podpisaniem umowy oraz ilości dostaw faktycznie wykonanych; 7) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach działania siły wyższej, klęski żywiołowej - to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa wyposażenia pracowni matematycznej i przyrodniczej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej SIWZ)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dział I: Dostawa kompletu wyposażenia pracowni matematycznej do prowadzenia zajęć edukacyjnych realizujących podstawę programową oraz kompetencje kluczowe z zakresie matematyki: 1. Pełne bryły magnetyczne 3D,ułamkowe 20-elementowe – 1 komplet 2. Zestaw manipulacyjny do budowy brył szkieletowych dla młodszych uczniów – 13 -1 komplet 3. Kolekcja bryły pełne i transparentne z wyjmowanymi siatkami – 1 komplet 4. Magnesy tablicowe duże (40 sztuk w zestawie) – 2 komplety 5. Magnetyczna oś liczbowa w drewnianym pudełku -1 komplet 6. Matematyka - zestaw 26 plansz z listwą -1 komplet 7. Przybory tablicowe drewniane magnetyczne na tablicy drewnianej -1 komplet 8. Siatki brył i figury płaskie -1 komplet 9. Ułamki magnetyczne duże-zestaw 52 elementowy, 20 zestawów uczniowskich -1 komplet złożony z 20 zestawów 10. Waga wielofunkcyjna z dwoma rodzajami odważników 4 wymienne szalki, głębokie -1 komplet 11. Zegar demonstracyjny -1 komplet Dział II: Dostawa kompletu wyposażenia pracowni przyrodniczej w mapy, globusy i modele do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przyrody, geografii i biologii: 1. Globus fizyczny – 15 sztuk 2. Globus fizyczny duży – 1 sztuka 3. Globus indukcyjny - 15 sztuk 4. Globus konturowy podświetlany – 12 sztuk 5. Krajobrazy świata – mapa – 1 sztuka 6. Ochrona przyrody w Polsce – mapa – 1 sztuka 7. Świat - mapa fizyczna – 1 sztuka 8. Fantom - dziecięcy manekin ratowniczy – 1 sztuka 9. Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka – 1 komplet 10. Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1: 1) – 1 komplet 11. Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1: 2) – 1 komplet Dział III: Dostawa kompletu wyposażenia pracowni przyrodniczej w atlasy i przewodniki do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych z przyrody, geografii i biologii: 1. Atlas geograficzny – 25 sztuk 2. Atlas grzybów – 5 sztuk 3. Atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał – 2 sztuki 4. Atlas przyrodniczy – 25 sztuk 5. Atlas roślin chronionych w Polsce – 2 sztuki 6. Atlas zwierząt chronionych w Polsce – 2 sztuki 7. Mały atlas anatomiczny – 12 sztuk 8. Przewodnik do rozpoznawania drzew – 9 sztuk 9. Przewodnik do rozpoznawania grzybów – 4 sztuki 10. Przewodnik do rozpoznawania gwiazd – 4 sztuki 11. Przewodnik do rozpoznawania motyli – 4 sztuki 12. Przewodnik do rozpoznawania owadów – 4 sztuki 13. Przewodnik do rozpoznawania ptaków – 4 sztuki 14. Przewodnik do rozpoznawania zwierząt – 4 sztuki 15. Przewodnik rośliny i zwierzęta – 5 sztuk Dział IV. Dostawa kompletu wyposażenia pracowni przyrodniczej w odczynniki chemiczne, przyrządy do pomiarów i doświadczeń do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przyrody oraz geografii, chemii i fizyki oraz zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i umiejętności uczniów: 1. Barometr, higrometr, termometr (zestaw) – 6 kompletów 2. Baterie okrągłe alkaliczne 1,5V – 15 sztuk 3. Baterie płaskie alkaliczne 4,5V – 15 sztuk 4. Ciśnieniomierz – 2 sztuki 5. Deszczomierz – 1 sztuka 6. Kompas – 13 sztuk 7. Pojemnik próżniowy z pompką (zestaw 3 elem.) – 12 kompletów 8. Stetoskop – 4 sztuki 9. Stoper – 6 sztuk 10. Taśma miernicza – 6 sztuk 11. Termometr laboratoryjny – 12 sztuk 12. Termometr z sondą – 15 sztuk 13. Termometr zaokienny – 10 sztuk 12. Waga szalkowa z tworzywa + odważniki – 5 kompletów 14. Wiatromierz – 6 sztuk 15. Zestaw magnesów sztabkowych – 12 kompletów 16. Zestaw optyczny - mieszanie barw (krążek Newtona) – 4 komplety 17. Zestaw pałeczek do elektryzowania – 6 kompletów 18. Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych – 6 kompletów 19. Zestaw siłomierzy – 1 komplet 20. Zestaw soczewek – 4 komplety 21. Zestaw 12 sprężyn metalowych – 1 komplet 22. Kwasomierz glebowy klasyczny – 1 sztuka 23. Metale i stopy (zestaw) – 1 komplet 24. Parafilm – 2 sztuki Dział V: Dostawa kompletu wyposażenia pracowni przyrodniczej w przyrządy i urządzenia do obserwacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz eksperymentów z przyrody i biologii: 1. Lornetka – 13 sztuk 2. Mikroskop - wersja zasilana z sieci/lub baterii – 12 sztuk 3. Mikroskop z kamerą USB – 1 komplet Dział VI: Dostawa kompletu wyposażenia pracowni przyrodniczej w sprzęt ochronny, techniczny i pomocniczy do wykonywania doświadczeń i realizacji zajęć edukacyjnych z zakresu przyrody, fizyki i chemii: 1. Fartuch – 26 sztuk 2. Mata z włókniny chłonnej (opakowanie 200 sztuk) – 1 komplet 3. Okulary ochronne – 26 sztuk 4. Rękawice do gorących przedmiotów – 10 sztuk 5. Rękawiczki lateksowe (op.100 szt.) – 5 kompletów 6. Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacją temperatury – 1 sztuka 7. Drążek teleskopowy – 1 sztuka 8. Krążek Secchiego – 3 sztuki 9. Listwa zasilająca (przedłużacz) – 4 sztuki 10. Lodówka z zamrażalnikiem – 1 sztuka 11. Ładowarka do baterii – 1 sztuka 12. Naczynie/czerpak do pobierania wody – 1 sztuka 13. Płyta ociekowa – 1 sztuka 14. Saperka – 6 sztuk 15. Sieć planktonowa podstawowa – 1 sztuka 16. Suszarka na szkło laboratoryjne – 1 sztuka 17. Wentylator biurkowy – 2 sztuki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 42923230-3, 39298600-3, 22114300-5, 34152000-7, 39162100-6, 22114200-4, 22110000-4, 38122000-6, 31411000-0, 31411000-0, 38423100-7, 38125000-7, 38111100-7, 44619000-2, 32342100-3, 18523000-1, 30192200-3, 38412000-6, 42923230-3, 39162100-6, 38631000-7, 38634000-8, 38634000-8, 18143000-3, 39510000-0, 18142000-6, 18141000-9, 18424300-0, 39710000-2, 39800000-0, 39162100-6, 31224810-3, 39711100-0, 31158100-9, 39162100-6, 38000000-5, 44511100-6, 39162100-6, 38000000-5, 39717000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa wyposażenia w sprzęt TIK (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej SIWZ)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dział VII: Dostawa kompletu wyposażenia w sprzęt TIK do pracowni przyrodniczej w celu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów oraz uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych oraz realizacji eksperymentów z zakresu przyrody: 1. Ekran do rzutnika multimedialnego – 1 sztuka 2. Laptop dla nauczyciela – 1 sztuka 3. Odtwarzacz CD z głośnikami – 1 komplet 4. Rzutnik multimedialny – 1 sztuka Dział VIII: Dostawa kompletu wyposażenia ogólnego w narzędzia TIK w celu rozwijania kompetencji uczniów w zakresie wykorzystywania TiK oraz realizacji eksperymentów na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych: 1. Punkty dostępowe – 2 komplety 2. Cyfrowe urządzenie zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem – 1 sztuka 3. Dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym -1 sztuka 4. Drukarka 3D – 1 sztuka 5. Klimatyzator – 1 sztuka: 6. Kontroler WLAN – 1 sztuka 7. Okablowanie strukturalne (komplet) – 1 komplet 8. Przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem – 15 sztuk 9. Przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem – 25 sztuk 10. Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i system blokowania włamań (IPS) - 1 komplet 11. Serwer plików NAS – 1 komplet 12. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka 13. System do zbierania i analizowania odpowiedzi – 1 komplet 14. Urządzenia sieciowe (przełącznik zarządzalny) – 1 komplet 15. Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenie do projekcji obrazu i emisji dźwięku – 4 sztuki 16. Wizualizer – 1 sztuka 17. Zasilacz UPS – 1 sztuka UWAGA: Oprogramowanie w komputerach musi być kompatybilne z systematy funkcjonującymi w szkole. Zainstalowany system operacyjny w jęz. polskim, oprogramowanie biurowe w jęz. polskim preferowane dla placówki edukacyjnej (min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do przygotowywania prezentacji – możliwość edycji plików PPT, WORD, EXCEL). Dodatkowo dla dwóch komputerów należy uwzględnić nakładki na klawiaturę dla osób z niepełnosprawnościami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 39162100-6, 39717000-1, 30213100-6, 30232000-4, 30232100-5, 32322000-6, 38652100-1, 31710000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie płytek, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie płytek (gres, na ścianach do wysokości 2 m, 30x60 cm, około 1200 m2, na podłogach 60x60 cm, około 200 m2 - z powierzonego materiału) oraz szpachlowanie ubytków+ malowanie wnętrz, około 2500 m2 (biały lub szary), z powierzonego materiału; Obiekt sportowy. Więcej informacji udzielę telefonicznie.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI