Dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach z podziałem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach z podziałem na części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGliwice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-12-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStarostwo Powiatowe w Gliwicach
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-23
 • Numer ogłoszenia652519-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 652519-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.

Starostwo Powiatowe w Gliwicach: Dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach z podziałem na części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Gliwicach, krajowy numer identyfikacyjny 27625498500000, ul. Zygmunta Starego  17 , 44-100   Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 332 66 20, , e-mail przetargi@starostwo.gliwice.pl, , faks 32 332 66 47.
Adres strony internetowej (URL): http://www.starostwo.gliwice.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ
Adres:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach z podziałem na części
Numer referencyjny: WRI-RZPO.272.0018.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach z podziałem na części. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi między innymi: Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach. W zakres zamówienia wchodzi dostawa, między innymi: - 2 szt. komputery stacjonarne z systemem operacyjnym, - 2 szt. monitorów komputerowych, - 2 szt. zasilaczy UPS - 2 szt. pakietów biurowych Część II Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach. W zakres zamówienia wchodzi dostawa, między innymi: - 1 szt. serwer plików NAS, - 10 szt. komputery stacjonarne z systemem operacyjnym, - 11 szt. monitorów komputerowych, - 28 szt. zasilaczy UPS - 16 szt. urządzeń wielofunkcyjnych laserowych monochromatycznych, - 2 szt. drukarek atramentowych z systemem stałego zasilania tuszem, - 13 szt. pakietów biurowych Część III Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach. W zakres zamówienia wchodzi dostawa, między innymi: - 25 szt. komputery przenośne z systemem operacyjnym, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30231300-0
31682530-4
31682530-4
48000000-8
30232110-8
30232130-4
48820000-2
30213100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-19

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: Część I – do 14 dni od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do 12 grudnia 2018r. Część II – do 21 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 19 grudnia 2018r. Część III – 21 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 19 grudnia 2018r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunków zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca dla części Część II Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, jeżeli Wykonawca: A)Nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – zrealizował co najmniej jedno zamówienie na dostawę urządzeń informatycznych o wartości co najmniej 40 000 zł brutto. Pod pojęciem „urządzeń informatycznych” Zamawiający rozumie serwery, komputery stacjonarne, komputery przenośne, monitory komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, lub drukarki. Część III Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, jeżeli Wykonawca: A)Nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – zrealizował co najmniej jedno zamówienie na dostawę urządzeń informatycznych o wartości co najmniej 40 000 zł brutto. Pod pojęciem „urządzeń informatycznych” Zamawiający rozumie serwery, komputery stacjonarne, komputery przenośne, monitory komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, lub drukarki.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a)odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1. b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1)potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a)odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1. 2)potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: (dla części II, części III) a)wykazu dostaw (Załącznik nr 5) wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy przedłożyć następujące dokumenty dla poszczególnych typów urządzeń: SERWER PLIKÓW NAS a)Raport z testu wydajności PassMark - CPU Mark potwierdzający osiągnięcie przez procesor oferowanego serwera wyniku na poziomie: - High End CPU min. 2 400 pkt b)Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia; c)karta produktowa oferowanego serwera umożliwiającą potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 1-5, 7-9, 11 i 20 Załącznika nr 1 do SIWZ KOMPUTERY PRZENOŚNE a) Raport z testu wydajności BAPCo SYSmark® 2014 Results potwierdzający osiągnięcie przez oferowany komputer wyniku na poziomie: - SYSmark 2014 dla Overall – co najmniej 1150 punktów, b)Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych – certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta urządzenia; c)Certyfikat lub wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov potwierdzający, że oferowane urządzenie spełnia normę Energy Star lub równoważną; d)Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia; e)karta produktowa oferowanego komputera przenośnego potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 3-5, 7, 10 (w zakresie: portów USB, RJ-45, VGA, HDMI, Bluetooth, napęd optyczny) Załącznika nr 1 do SIWZ KOMPUTERY STACJONARNE typ 1: a)Raport z testu wydajności BAPCo SYSmark® 2014 Results potwierdzający osiągnięcie przez oferowany komputer wyniku na poziomie: - SYSmark 2014 dla Overall – co najmniej 2600 punktów, b)Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych – certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta urządzenia; c)Certyfikat lub wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov potwierdzający, że oferowane urządzenie spełnia normę Energy Star lub równoważną; d)Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia; e)karta produktowa oferowanego komputera stacjonarnego potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 3-6, 8 (w zakresie: portów SATA III i złączy PCI-Express), 9 (w zakresie: złączy cyfrowych, portów USB) Załącznika nr 1 do SIWZ KOMPUTERY STACJONARNE typ 2: a)Raport z testu wydajności BAPCo SYSmark® 2014 Results potwierdzający osiągnięcie przez oferowany komputer wyniku na poziomie: - SYSmark 2014 dla Overall – co najmniej 2100 punktów, b)Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych – certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta urządzenia; c)Certyfikat lub wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov potwierdzający, że oferowane urządzenie spełnia normę Energy Star lub równoważną; d)Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia; e)karta produktowa oferowanego komputera stacjonarnego potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 3-5, 8 (w zakresie: portów SATA III i złączy PCI-Express), 9 (w zakresie: złączy cyfrowych, portów USB) Załącznika nr 1 do SIWZ MONITORY TYP 1: a)Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych – certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta urządzenia; b)Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia c)Certyfikat lub wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov potwierdzający, że oferowane urządzenie spełnia normę Energy Star lub równoważną; d)karta produktowa oferowanego monitora potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 1-14 Załącznika nr 1 do SIWZ MONITORY TYP 2: a)Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych – certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta urządzenia; b)Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia c)Certyfikat lub wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov potwierdzający, że oferowane urządzenie spełnia normę Energy Star lub równoważną; d)karta produktowa oferowanego monitora potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 1-14 Załącznika nr 1 do SIWZ ZASILACZ AWARYJNY UPS: 1)Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia 2)karta produktowa oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 1-8 Załącznika nr 1 do SIWZ URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE: a)Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji/rozwoju urządzeń drukujących/kopiujących/systemów druku/rozwiązań w zakresie drukowania– certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta urządzenia; b)Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia c)Certyfikat lub wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov potwierdzający, że oferowane urządzenie spełnia normę Energy Star lub równoważną; d) karta produktowa oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 1-11 Załącznika nr 1 do SIWZ DRUKARKA ATRAMENTOWA: a)Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia b)karta produktowa oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 3-8 Załącznika nr 1 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jak również brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W takim przypadku wykonawca zamieszcza informację dotyczącą miejsca (publikator, witryna internetowa, itp.), w którym oświadczenia lub dokumenty te się znajdują. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 i 2 oraz § 10 ust. 3. 2.Zamawiający przewiduje następujące zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1)zmiany terminu realizacji zamówienia pod warunkiem niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 1 w przypadku zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy – o czas trwania tych przyczyn; 2)zmiany zaoferowanego urządzenia pod warunkiem zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć oraz pod łącznie spełnionymi następującymi warunkami: a)zmiany na model o parametrach i długości gwarancji nie gorszych niż zaoferowane pierwotnie; b)niezmienności wynagrodzenia umownego; c)przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu niezależnego podmiotu lub producenta sprzętu lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu potwierdzającego że: - wszystkie parametry nowego urządzenia są nie gorsze niż parametry urządzenia oferowanego pierwotnie w ofercie Wykonawcy; - Wykonawca nie był w stanie przewidzieć przyczyn powodujących zmianę oferowanego urządzenia wraz z opisaniem tych przyczyn; d) przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów przedmiotowych dla nowego urządzenia wymaganych na etapie składania ofert, o których mowa w Rozdz. VI SIWZ. 3)zmiany części składowych zaoferowanego urządzenia pod warunkiem zaistnienia obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy oraz pod następującymi warunkami: a)zmiany na części składowe o parametrach nie gorszych niż zaoferowane pierwotnie; b)pod warunkiem niezmienności wynagrodzenia umownego; c)zmiany części składowej nie doprowadzą do spadku wydajności całego zestawu w porównaniu do części oferowanych pierwotnie. 4)zmiany podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-03, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach. W zakres zamówienia wchodzi dostawa, między innymi: - 2 szt. komputery stacjonarne z systemem operacyjnym, - 2 szt. monitorów komputerowych, - 2 szt. zasilaczy UPS - 2 szt. pakietów biurowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30231300-0, 31682530-4, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Część I – do 14 dni od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do 12 grudnia 2018r. Maksymalna liczba punktów w kryterium Cena– 60 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium Gwarancja – 40 pkt.


Część nr: 2 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach. W zakres zamówienia wchodzi dostawa, między innymi: - 1 szt. serwer plików NAS, - 10 szt. komputery stacjonarne z systemem operacyjnym, - 11 szt. monitorów komputerowych, - 28 szt. zasilaczy UPS - 16 szt. urządzeń wielofunkcyjnych laserowych monochromatycznych, - 2 szt. drukarek atramentowych z systemem stałego zasilania tuszem, - 13 szt. pakietów biurowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30231300-0, 30232110-8, 30232130-4, 31682530-4, 48000000-8, 48820000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-19
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 55,00
Gwarancja 45,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Część II – do 21 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 19 grudnia 2018r. Maksymalna liczba punktów w kryterium cena– 55 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium gwarancja – 15 pkt. (za jedno urządzenie, 3 urządzenia - 45 pkt.)


Część nr: 3 Nazwa: Część III Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach. W
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach. W zakres zamówienia wchodzi dostawa, między innymi: - 25 szt. komputery przenośne z systemem operacyjnym,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-19
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Część III – 21 dni oda dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 19 grudnia 2018r. Maksymalna liczba punktów w kryterium cena – 60 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium gwarancja– 40 pkt.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wymianę złącza USB w telefonie, Ruda Śląska
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania16-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. Zlecę wymianę złącza USB w tel. samsung A5 2017. Interesuje mnie wykonanie usługi jak najszybciej. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Gliwice: Usługa sprzatania biur i innych pomieszczen Instytutu Spawalnictwa
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Gliwice: Zakup samochodu osobowo-ciężarowego kat. N1
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla MOPR w Kielcach
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI